Doctor Mahdi Namazi Zadedeh

Doctor Mahdi Namazi Zadedeh

Doctor Mahdi Namazi Zadedeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mahdi Namazi Zadedeh in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر افزایش منظم تداخل زمینه ای در یادگیری پاس بسکتبال (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 2, Issue: 5
2 اثر تمرین در آب به همراه دلفین و بدون دلفین بر مهارت های حرکتی درشت کودکان هشت ساله مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 8, Issue: 23
3 ارتباط بین نیازهای پایه ای روان شناختی و شاخص های بهزیستی (فضیلت گرا و لذت گرا) در فعالیت بدنی معلولان جسمی– حرکتی (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 2, Issue: 6
4 بررسی نقش اضطراب شناختی و جسمی در عملکرد ورزشی (Download Paper) Educational Psychology Volume: 5, Issue: 15
5 تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر روابط مربی- ورزشکار (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 9, Issue: 46
6 تاثیر تحریکات لمسی حرکتی توسط مادر بر رشد جسمی نوزاد نارس (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 7, Issue: 21
7 تاثیر تغییر در ویژگی های مختلف حرکات دو دست بر انتقال حرکت دودستی نامتقارن به الگوی عکس (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 8, Issue: 24
8 تاثیر تمرینات پایه ژیمناستیک بر مهارت های حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 7, Issue: 20
9 تاثیر تمرینات ریتمیک بر مهارت های ادراکی حرکتی کودکان دارای اختلال بینایی (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 6, Issue: 18
10 تاثیر طول زمان پیش دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی تکلیف ساده و پیچیده (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 6, Issue: 16
11 تاثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیش فعالی در کودکان 10-5 سال (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 6, Issue: 20
12 تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین 1، مقاومت به انسولینCRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق (Download Paper) Journal of Sports Medicine and Physical Fitness Volume: 1, Issue: 1
13 تأثیر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان تغییرات امنتین 1، مقاومت به انسولینCRP و نیمرخ لیپیدی در زنان سالمند اضافه وزن و چاق (Download Paper) Journal of Sports Medicine and Physical Fitness Volume: 1, Issue: 2
14 شناسایی منابع استرس قبل از رقابت کشتی گیران تیم ملی فرنگی (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 4, Issue: 11
15 عوامل اثرگذار بر فرایند کناره گیری از ورزش قهرمانی در ورزشکاران بازنشسته ی ایرانی (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 6, Issue: 15
16 مقایسه اثر تمرین در یادگیری حرکات هماهنگ درونمرحله و برون مرحله در دست و پا (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 8, Issue: 25
17 مقایسه مهارت پیش بینی و رفتارهای جستجوی بینایی در بازیکنان ماهر و مبتدی بسکتبال در موقعیت های مختلف حمله (1 در مقابل 1 و 3 در مقابل 3) (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 7, Issue: 19
18 نقش خواب و بیداری بر تحکیم مبتنی بر ارتقای حافظه توالی حرکتی پنهان در جوانان (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 7, Issue: 22
19 ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدیدنظرشده انگیزش ورزشی در دانشجویان ورزشکار (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 5, Issue: 18
20 یادگیری تک کوششی در تکالیف حرکتی: تاثیر پیچیدگی و سازمان مهارت در یادگیری زمان بندی نسبی و مطلق (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 2, Issue: 6
Conference Papers
row paper title conference name
1 انگیزه ها ودلایل شرکت دربرنامه های رقابتی رشته بسکتبال درورزشکاران ایرانی (Download Paper) 1st Talent Sports Identification Congress
2 بررسی انگیزهها و عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه شهرکرد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی وارائه راهکار برای توسعه آن (Download Paper) 1st National conference on new scientific achievements in the development of sport and physical
3 بررسی رابطه هماهنگی رغبت شغلی و شغل فعلی با ادراک از کیفیت زندگی کاری کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
4 تاثیر یک دوره تمرینات برای تونیک بر هماهنگی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
5 تأثیر یکدوره تمرینات PNF بر تعادل استاتیک و داینامیک سالمندان مبتلا به عارضه زانوی خمیده (Download Paper) National Conference of Applied Sciences sports and fitness
6 مطالعه عوامل بازدارند مشارکت شهروندان شهرستان شیراز در ورزش همگانی از دیدگاه آقایان (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences