Doctor Raziyeh Ghadarjani

Doctor Raziyeh Ghadarjani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اصول مدیریت نوسازی بافتهای فرسوده شهری (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
2 بررسی تاثیر بلندمرتبه سازی از حیطه منظر شهری بر هویت شهر و شهروندان (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
3 بررسی تاثیر دلبستگی به مکان بر کیفیت زندگی ذهنی مهاجران روستا به شهری در شهر همدان (Download Paper) Annual scientific specialized conference on civil engineering, architecture, urbanism and geography of ancient and contemporary
4 بررسی تاثیرات طلاق در کاهش بهداشت روان کودکان (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
5 بررسی شهرهای خلاق و نقش مردم در ایجاد شهرهای خلاق (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
6 بررسی عوامل آلودگی آب تالاب بین المللی شادگان (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
7 بررسی مشارکت اجتماعی و نقش مردم در حیطه تحقق طرحهای ساماندهی بافت فرسوده شهری (Download Paper)
8 بررسی مشارکت اجتماعی و نقش مردم در حیطه تحقق طرحهای ساماندهی بافت فرسوده شهری (Download Paper)
9 بررسی معماری موزه و مد و لباس سنتی شمال کشور (نمونه موردی مازندران) (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
10 بررسی مفهوم کیفیت زندگی و شناسایی شاخص های آن (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
11 بررسی نقش سرمایه اجتماعی به مثابه کاتالیزوری در ارتقاء سطح شادی مهاجران در شهر همدان (Download Paper) Annual scientific specialized conference on civil engineering, architecture, urbanism and geography of ancient and contemporary
12 بررسی نقش سیاستهای زمین شهری در حیطه مدیریت زمین نمونه موردی شهر همدان (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
13 بررسی و تحلیل پیاده روها و خیابانهای شهری در ساماندهی حمل و نقل شهری نمونه موردی خیابان بوعلی مابین میدان آرامگاه بوعلی تا میدان امام خمینی (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
14 بررسی و تحلیل روند گردشگری شهرستانهای رامسر و نور در تناسب با اقلیم آن با استفاده از شاخص TCI (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
15 بررسی و تحلیل روند گردشگری شهرلالجین در تناسب با اقلیم آن با استفاده ازشاخص TCI (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
16 پاکت پارک ها و طراحی و ضوابط مربوط به آنها در فضاهای شهری (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
17 تاثیر امنیت فضاهای عمومی بر صنعت گردشگری (Download Paper)
18 تاثیر طراحی پیاده راه بر تعاملات اجتماعی افرادنمونه موردی خیابان پاسداران ایلام (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
19 تاثیر طول دهانه و طول عضو بر پارامترهای لرزه ای سازه فضاکار تک لایه و دولایه (Download Paper) 1st International Congress on target architecture
20 تاثیرمشارکت مردم برمدیریت شهری و بهسازی شهر (Download Paper)
21 تأثیر ارتقاء کیفیت کالبدی پیاده راه ها برحضور شهروندان (نمونه موردی : حدفاصل میادین طلوع فجر و 17 شهریور شهر مراغه) (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
22 تحلیل پتانسیل گردشگری روددره عباس آباد - گنجنامه همدان با استفاده ازتحلیل Swot (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
23 تحلیل عناصر هویت بخش در شهرهای اسلامی نمونه موردی: شهر اصفهان (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
24 تعیین میزان پتانسیل پهنه ای برای بهره برداری از آب های زیرزمینی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از تکنیک GIS (مطالعه موردی : حوضه هیدرولوژیکی گاوخونی) (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
25 توسعه پایدار و تاثیر مشارکت مردمی بر آن (Download Paper)
26 دودکش خورشیدی و چگونگی کاربرد آن در ساختمان های مسکونی (Download Paper) 1st national conference on modern research in civil engineering, architecture, environment and sustainable urban development
27 دیوار سبز، حضور طبیعت در بناهای مسکونی (Download Paper) 2nd National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
28 شهرسازی مشارکتی و مشارکت شهروندان دراداره امورشهر (Download Paper)
29 طراحی مجتمع تجاری با رویکرد اهمیت انرژی پاک خورشیدی و چگونگی مصرف انرژی (Download Paper) National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
30 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با رویکرد حفظ انرژی و هماهنگی با اقلیم بر معماری پایدار (Download Paper) National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
31 گذر از مدیریت شهری به اداره مردمی شهر (Download Paper)
32 مبلمان شهری از حیطه هویت شهر و شهروندان و تاثیر آن بر وندالیسم (Download Paper)
33 مزایای شهر الکترونیک برای شهروندان (Download Paper) 4th Iranian Geography Student Congress
34 مشارکت مردم در توسعه پایدار (Download Paper) 4th Iranian Geography Student Congress
35 معماری زمینه گرا ونظریات مربوط به آن (Download Paper) 1st International Congress on target architecture
36 نقش مدیریت و توسعه پایدار در صنعت گردشگری با تاکید بر شهرهای ساحلی دریای خزر (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism