Doctor Mahdi Rahimi

Doctor Mahdi Rahimi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر هیجان خشم و سبک های شناختی بر فرایند تصمیم گیری با واسطه گری تمایلات فراشناختی: ارایه مدلی یکپارچه در تصمیم گیری (Download Paper) Educational Psychology Volume: 9, Issue: 27
2 تاثیر داشتن کودک با کم توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 7, Issue: 26
3 تاثیر فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بر رفتار سازمانی (Download Paper) Research Of Nations Magazine Volume: 3, Issue: 32
4 تجزیه ارتباط رگرسیونی صفات مرتبط با عملکرد با نشانگرهای مولکولی RAPD در پسته ( P. vera L ) (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 1
5 تحلیلی بر چرخه انسجام سیاستی در نظام حکمرانی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (Download Paper) IT Management Studies Volume: 4, Issue: 16
6 رابطه سبک های درون سازی مذهب و انسجام خانواده در گروهی از دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز (Download Paper) Educational Science from Islamic Point of View Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 300 رهنمود عملی پیرامون متعالی سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با تأکید بر مولفه های تأثیرگذار (خانواده، آموزش و پرورش، کتابخانه های عمومی، رسانه های گروهی، عرصه چاپ ونشر و دولت) (Download Paper) Regional conference pathology reading and reading and Solutions
2 300رهنمود عملی پیرامون متعالی سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با تأکید بر مولفه های تأثیرگذار (خانواده، آموزش و پرورش، کتابخانه های عمومی، رسانه های گروهی، عرصه چاپ ونشر و دولت) (Download Paper) Regional conference pathology reading and reading and Solutions
3 آموزش کاهش مصرف انرژی به جامعه به وسیله طراحی مجتمع های آموزشی همساز با اقلیم در اقلیم معتدل و مرطوب (Download Paper) The Second National Conference on Climate, Building and Energy Efficiency
4 اثر تراکم کاشت و فاصله بین ردیف بر عملکرد و اجزای عملکرد در ذرت دانه ای دابل کراس 370 (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
5 اثر زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت بر پایداری ویتامین E و میزان رهایش آن در محیط اسیدی مشابه معده (Download Paper) 15th Iranian conference on Biomedical Engineering
6 اثر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثرلوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
7 اثر نوع بستر کاشت بر جوانه زنی بذر و رشد اولیه دانهال های نارنج (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
8 اثر ورمی کمپوست، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر شاخص های فیزیولوژیک لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata) (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
9 اثرات افزایش میدان مغناطیسی بر امواج ضربه ای مافوق صوت با وجود تخلیه پلاسما (Download Paper) 17th Conference on Fluid Dynamics
10 احمد عزیزی در رویکردی جامعه شناختی – انتقادی (Download Paper) The First Resistance Literacy Conference with the Focus of the Student Martyrs of North Khorasan Province
11 ارائه الگوریتمی برای انتخاب ویژگی درداده های پزشکی با استفاده از SVM (Download Paper) 2nd Lahijan National Conference on Software Engineering
12 ارائه چارچوبی جهت پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (Download Paper) 01st Iranian Knowledge Management Conference
13 ارزیابی تحلیلی، عددی و آزمایشگاهی مدل جریان واقعی در آهنگری با قالب بسته (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
14 ارزیابی توانمندی های روستای هورامان برای توسعه گردشگری (Download Paper) 2nd Iranian Geography Student Congress
15 ارزیابی صفات کمی در دورگ های حاصل از تلاقی دی آلل در برنج F1 (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
16 ارزیابی طرح های انتقال آب بین حوضه ای در ایران (Download Paper) 6th Water Resources Management
17 ارزیابی عملکردی اجزای عملکرد کىجد تحت تىش خشکی (Download Paper) 2nd Scientific conference on agricultural research, genetic engineering and medical herbs Iran
18 ارزیابی کاربرد کودهای آلی و زیستی در اثر گذاری بر وزن خشک کل بوته نخود دیم در زمانهای مختلف و میزان فسفر خاک (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
19 استرس تحصیلی (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
20 استفاده از رایانش ابری در سیستم‌های سلامت الکترونیک (Download Paper) The First Iranian Conference of Rehabilitation Robotics
21 استفاده از فناوری پلاسما در تضعیف موج ضربه ای در عدد ماخ 2/45 (Download Paper) 2nd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
22 القاء ریشههای موئین در گیاه داروئی سرخارگل با استفاده از سویههای مختلف اگروباکتریوم رایزوژنز (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
23 ایجاد ریشه مویین توسط سویه pRi15834 –GUS اگروباکتریوم رایزوژنز در گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
24 باززایی غیرمستقیم از ریزنمونه های برگی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
25 باغ بام مدولار در ایران (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
26 بررسی اثر تراکم کاشت و الگوی کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
27 بررسی تاثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختیبر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر پایه هفتم شهر یزد (Download Paper) 1st Congress of the National Development and Promotion of Education and Psychology, sociology and social and cultural sciences
28 بررسی تاثیر آموزش فراشناخت به شیوه گروهی بر استرس دانش آموزان دختر پایه نهم شهر یزد (Download Paper) 1st International Conference on the Development and Promotion of the Humanities in Society
29 بررسی تاثیر آموزش فراشناخت به شیوه گروهی بر تاب آوری دانش آموزان پایه نهم شهر یزد (Download Paper) 1st International Conference on Innovation and Research in Education, Management and Psychology
30 بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی از صفات رشدی گندم Triticum aestivum (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
31 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر برخی خصوصیات مرفولوژیک دو رقم آفتابگردان(Helianthus annus) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
32 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم آفتابگردان (Helianthus annus) (Download Paper) First National e-Conference on agriculture and sustainable natural resources
33 بررسی تاثیر گوگرد و روی بر عملکرد پنبه و برخی پارامترهای خاک (Download Paper) National Conference on Soils, Sustainable Agriculture
34 بررسی تاثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک درزراعت پنبه (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
35 بررسی تاثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد الیاف پنبه (Download Paper) National Conference on Passive Defense Agriculture
36 بررسی تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشدگیاهی برکالوس زایی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea purpurea ) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
37 بررسی تاثیر نوع مشتری بر رضایت از کیفیت در خرید اینترنتی مورد مطالعه : دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Download Paper) Annual Conference ON Business Management and Economics
38 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره بر عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
39 بررسی تأثیر کاربرد اسید هیومیک و کود اوره براجزاء عملکرد دورقم (Helianthus annus) آفتابگردان (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
40 بررسی تأثیر گوگرد، روی و باکتری تیوباسیلوس بر روی برخی خصوصیات زراعی پنبه (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
41 بررسی تجربی تاثیر تخلیه الکتریکی پلاسما روی تغییرات ضریب درگ مدل سیلندر دایره ای در سرعت های پایین (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Electrical Engineering, Computer and Mechanics of Iran
42 بررسی رابطه بین تعارض کار و خانواده با عملکرد و بهره وری معلمان زن دبیرستانهای شهرستان کهگیلویه(دهدشت) (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
43 بررسی رابطه بین ظرفیت یادگیری سازمانی و رهبری معنوی (Download Paper) National Conference on Ocean Management
44 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و خلاقیت هیجانی در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه یزد (Download Paper) The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology , Social and Cultural Studies
45 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با تاب آوری دختران نوجوان در طبقات اجتماعی محروم و مرفه (Download Paper) 1st International Conference on Psychology and Behavioral Sciences
46 بررسی رابطه سبک های فرزند پروری با سرزندگی دختران نوجوان در طبقات اقتصادی- اجتماعی محروم و مرفه (Download Paper) Conference on ethical and behavioral health of children and teenagers in the family, school and community
47 بررسی روش های بازسازی ساختاری به منظور بهبود ترجمه ماشینی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
48 بررسی شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مدیریت دانش از نظر کارکنان ستادی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تهران درسه سطح فرد،گروه و سازمان (Download Paper) 6th Conference on Knowledge Management
49 بررسی صفات مختلف رشدی ارقام مختلف خیار (Cucumis sativus) در شرایط کشت بافت (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
50 بررسی صفات مختلف رشدی ارقام مختلف خیار در شرایط کشت بافت (Download Paper) 4th National Conference on Medicinal Plants and sustainable agriculture
51 بررسی عوامل سیاستی تاثیر گذار برانتخاب روشهای تامین مالی (Download Paper) 04th International Conference on Development of Financing System in Iran
52 بررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی (Download Paper) 6th Conference on Development of Financing System in Iran
53 بررسی کاربرد گل کربناته حاصل از فاضلاب کارخانه قند در کشاورزی (Download Paper) 02nd Conference of Environmental Engineering
54 بررسی کیفیت زندگی شهری و روستایی در شهرستان تنکابن (Download Paper) 2nd National Conference of Engineering Sciences
55 بررسی مدل تلاطمی k-e درمقابل مدل جریان آرام Laminar درپیش بینی پروفیل سرعت جریان غلیظ (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
56 بررسی مولکولی پاسخهای گیاهان به تنش شوری (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
57 بررسی مولکولی پاسخهای گیاهان به تنش شوری (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
58 بررسی نقش درگیری شناختی در اضطراب امتحان دانشجویان (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
59 بررسی و تحلیل تصاویر کتاب (هدیه های آسمان)پایه دوم ابتدایی (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Psychology and social harm in Iran
60 بررسی و مقایسه میزان باور به دنیای عادلانه، خودشیفتگی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزاندوره تحصیلی متوسطه دوم مدارس غیر انتفاعی، خاص و عادی تهران (Download Paper) International Conference on Management and Economics in the 21st Century
61 بررسی همزیستی توام قارچ میکوریزای آرباسکولار و باکتری مزوریزوبیوم بر میزان کلروفیل کل ذرت و لوبیا چشم بلبلی در کشت مخلوط (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
62 بررسی یالهای درختی بر پایه برش کمینه (Download Paper) 2nd National Conference on Mathematics and its Applications in Engineering Sciences
63 برسی تأثیر آلودگی سرب بر برخی از صفات رویشی و میزان کلروفیل در گیاه ذرت (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
64 برنامه ریزی سفر در شبکه ی چند ساختی حمل و نقل شهری (Download Paper) Geomatics 1388
65 بزرسی تأثیر گوگرد، روی و باکتزی تیوباسیلوس بز افزایش قابلیت جذب عناصرغذایی در خاک (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
66 بهزیستی ذهنی (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
67 بهینه سازی برداشت انرژی از پیزوالکتریک PVDF (Download Paper) 17th Conference on Fluid Dynamics
68 بهینه سازی سامانه‌های بانکداری الکترونیک برای معلولان (Download Paper) The First Iranian Conference of Rehabilitation Robotics
69 بهینه سازی شرایط کشت بافت و باززایی درون شیشه ای ریزنمونه های هبپوکوتیل و کوتیلدون گیاه زردآلو (Prunus armeniaca L.) (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
70 پیش بینی اضطراب امتحان بر اساس ابعاد فراحافظه دانشجویان دانشگاه یزد (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
71 تاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصی (Download Paper) 1st National Conference on Modern Management Studies in Iran
72 تاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصی (Download Paper) The 2nd National Conference on Accounting and Management Research in the Third Millennium
73 تاثیر اضطراب اینترنت،تجربه اینترنت، اعتبار وب سایت بر قصد استفاده مشتریان از بانکداری اینترنتی با نقش میانجی گرانه نگرانی حریم شخصی (Download Paper) National Conference on New Accounting and Management Research in the Third Millennium
74 تاثیر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorins L.) در شرایط کم آبی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
75 تاثیر بیوچار و نیتروژن بربرخی صفات کمی ذرت درشرایط کم آبیاری (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
76 تاثیر تلقیح همزمان باکتری رایزوبیوم و حل کننده فسفردرشرایط کم آبیاری بربرخی ازپارامترهای زراعی لوبیا (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
77 تاثیر تنش خشکی بر صفات زراعی ارقام لوبیا قرمز (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
78 تاثیر رژیم های مختلف رطوبت در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در طول فصل رشد (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
79 تاثیر کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و فسفات زیستی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Download Paper) First National Conference on Agriculture and Environment Sciences
80 تاثیر کودهای آلی ورمی کمپوست و زیستی نیتروکسین بر عملکرد دانه، شاخص برداشت وسطح برگ ذرت در نورآباد (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
81 تاثیر کودهای بیولوژیک مایع بر عملکرد، اجزا عملکرد و صفات مورفولوژیک در نخود(Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
82 تاثیر محلول پاشی نانوکودبور بر برخی صفات رشدی بادام زمینی (Download Paper) 4th National Conference on Nanotechnology in Agriculture
83 تاثیر نانوکودبور، بیوچار و میکوریزا بر برخی صفات رشدی بادام زمینی (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
84 تاثیرکودهای آلی ورمی کمپوست وزیستی نیتروکسین برارتفاع ووزن بوته، طول ووزن بلال، تعداددانه و قطربلال ذرت درنورآباد (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
85 تأثیر کاربرد میکوریزا و کلات EDAT، بر برخی از صفات رویشی گیاه ذرت در سطوح مختلف آلودگی سرب (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
86 تحلیل ساختاری تزانزیستور های اثر میدانی براساس نانو لوله های کربنی (CNTFET) (Download Paper) 1st International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology
87 تخمین حالت به روش تخمین شاخه در سیستم های توزیع شعاعی (Download Paper) 24nd International Power System Conference
88 تراژدی شهری کودکان کار در ایران (Download Paper) 8th International Conference on Psychology and Social Sciences
89 تعهد سازمانی در سازمان (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
90 تعیین تجربی زاویه انحراف جریان محفظه آزمون تونل باد سه منظوره (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
91 تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف رشد (Download Paper) National Conference on Advances in agricultural
92 تعیین منحنی پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه به وقوع تنش آب در مراحل مختلف فنولوژیکی (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
93 چالش های پیش روی تجارت الکترونیک در ایران (Download Paper) 1st National Innovation Conference on Computer Engineering and Information Technology
94 حل مسأله اجتماعی (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
95 خودپنداره تحصیلی (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
96 رابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و انعطاف پذیری شناختینوجوانان (Download Paper) International Congress on Educational Sciences and Psychology and Healthy Lifestyle
97 رابطه بین ابعاد ارتباطی خانواده و انعطافپذیری شناختینوجوانان (Download Paper) International Congress of Behavioral studies of society and a healthy lifestyle.
98 رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و افسردگی نوجوانان (Download Paper) International Congress on Educational Sciences and Psychology and Healthy Lifestyle
99 رابطه بین انعطافپذیری شناختی و افسردگی نوجوانان (Download Paper) International Congress of Behavioral studies of society and a healthy lifestyle.
100 رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی دانشجو معلمان (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
101 رابطهی بین باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان (Download Paper) 3RD International Conference on Psychology Behavioral Sciences
102 سامانه دارویی بر پایه زئولیت طبیعی نوع کلینوپتیلولیت به منظور رهایش کنترل شده ویتامین E: مطالعه invitro (Download Paper) 07th Iranian Ceramic Congress
103 سنتزوبررسی نانوذرات NaYF4 آلاییده با یونهای Er3+وY3+ برای کاربردهای دفاعی (Download Paper) 2nd National Conference on Nanoscience Defense Applications
104 شناسایی روابط فیلوژنتیکی گندم زراعی براساس ژن B2-HKT8 (Download Paper) 4th Congress of the development and promotion of Agricultural Sciences and Natural Resources and the Environment Iran
105 طراحی محفظه آزمون برای استفاده درمحدوده آزمایشات گذرصوت (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
106 طراحی و ساخت سنسور سرعت با استفاده از ماده پیزوالکتریک (Download Paper) 4th International Conference on Science and Engineering
107 غربال گندم های دیپلوئیدTriticum boeoticum از نظر تحمل به تنش شوری طولانی مدت (Download Paper) 2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since
108 فضا و خشونت بازجست انسانیت و اخلاق در رمان من زنده ام (Download Paper) The First Resistance Literacy Conference with the Focus of the Student Martyrs of North Khorasan Province
109 فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در مواجهه با تنش شوری در گیاهان (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
110 کاربرد آنتروپی در تدوین شاخص کیفی پساب (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
111 کاهش ضریب درگ به وسیله فناوری پلاسما در مدل سیلندر دایرهای در سرعت های کم (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
112 گروه بندی و شناسایی ژنوتیپ های برتر پسته با استفاده از تجزیه عاملی (Download Paper) 1st Iran`s Pistachio Conference
113 ماهیت کیفیت زندگی کاری (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
114 متیلاسیون DNA: نقش اپی ژنتیک در تکامل گیاهان (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
115 مدیریت کاربری اراضی شهری به منظور کاهش خطرپذیری زلزله، نمونه موردی شهر کابل (Download Paper) 2nd International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
116 مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی اسانس های گیاهی علیه باکتریهای لاکتوکوکوس گارویه، یرسینیا راکری وآئروموناس هیدروفیلا (Download Paper) Second National Conference on  Agriculture and Sustainable Natural Resources
117 مطالعه تجربی تغییرات ضریب درگ فشاری سیلندر دایره ای به وسیله فناوری پلاسما در زوایای حمله مختلف (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Electrical Engineering, Computer and Mechanics of Iran
118 مطالعه تجربی میزان مکش مدارگذرصوت تونل باد سه منظوره مرکز قدر (ST-2) (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
119 معرفی رویکرد اپیستومولوژیک جدید ساختن گرایی پیچیده در آموزش و پرورش مدل پیچیدگی و شناخت (Download Paper)
120 مقایسه ارقام و هیبریدهای بهاره کلزا (Brassica napus L.) از نظر عملکرد و اجزای عملکرد در رشت (Download Paper) 1th National Oilseed Plants Conference
121 مقایسه خصوصیات هیدرولیکی جریان غلیظ در دو مدل VOF و MIXTURE (Download Paper) 3rd Natioanl Symposium on Agriculture and Sustainable Development Opportunities and Future Challenges
122 مقایسه روشهای کنترل علف هرز و استفاده از منابع کودی بر برخی صفات فیزیولوژیکی وعملکرد خشک لوبیاسبز(رقم سان رایز) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
123 مقایسه مهارتهای حرکتی درشت و ظرفیت در دانش اموزان دارای اختلال یادگیری خواندن، دیکته و ریاضی ناحیه 1 شهر یزد در سال تحصیلی 93-94 (Download Paper) Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
124 مهارتهای مطالعه (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
125 نحوه استقرار مدیریت دانش درسازمان های نظامی (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران) (Download Paper) 2nd International Management Conference, Accounting and Economics in Sustainable Development
126 نقش باورهای معرفت شناختی در پیش بینی اهمالکاری تحصیلی دانشجویان فرهنگیان (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
127 هیجانات تحصیلی (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies