Doctor Navid Saeidi rezvani

Doctor Navid Saeidi rezvani

Doctor Navid Saeidi rezvani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Navid Saeidi rezvani in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیل الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 6, Issue: 22
2 تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با تأکید بر گروه سنی 5 تا 12 سال مطالعه موردی : رشت (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 8, Issue: 19
3 معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک نمونه موردی: محله فرهنگ مشهد (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 4, Issue: 15
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه الگو برای طراحی سبزه میدان، میدان فراموش شده ی ایرانی و نمونه موردی سبزه میدان های دوره قاجاریه: قزوین، زنجان، تهران (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
2 ارائه الگوی طراحی شهری در راستای توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی در بافت های شهر قزوین (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
3 ارائه راهکاروطرح در طراحی فضاهای امن شهری در مکان های باز شهر با رویکردپدافند غیرعامل نمونه موردی پارک و میدان (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
4 ارزیابی طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی اردبیل؛نمونه موردی طرح توانمند سازی محله گلمغان (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
5 ارزیابی طرح های بازآفرینی شهری ازجنبه مشارکت اجتماعی و ساختارهای حقوقی و قانونی اجرای طرح هانمونه موردی (طرح بازآفرینی شهر اقبالیه) (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
6 ارزیابی عملکردشهرهای جدیدبارویکرد آمایش سرزمین نمونه موردی شهرجدید اندیشه 1 (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
7 ارزیابی کیفیت بصری – کالبدی خیابان های شهری نمونه مورد مطالعه: خیابان شهرداری تجریش:منطقه یک تهران (Download Paper) National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
8 ارزیابی مدیریتی تفکیک پسماند از مبداء با رویکرد برنامه ریزی در شهرداری تهران (نمونه موردی:منطقه 16) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
9 از ضد شهرسازی تا شهرسازی طبیعی شهروندگرا (Download Paper) 1st Urban Planing and Management Conference
10 امکان سنجی ایجاد بام سبز درفضاهای شهری نمونه موردی شهرمشهد (Download Paper) Regional Conference on Civil and Water and Energy Crisis
11 امکان سنجی حفاظت از ارزشهای محیطی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه TDR (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
12 بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت فرسوده شهری محله آبکوه مشهد (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
13 بررسی اثرات احیا و بازسازی مسیل جاجرود در ابعاد زیست محیطی گردشگری و ایجاد حس مکان (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
14 بررسی اثرات احیا و بازسازی مسیل جاجرود در ابعاد زیست محیطی، گردشگری و ایجاد حس مکان (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
15 بررسی اثرات احیا و بهسازی مسیل های شهری در افزایش میزان جذب گردشگر نمونه موردی مسیل جاجرود (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
16 بررسی اثرات الحاق شهر صنعتی البرز بر گسترش کالبدی شهر الوند و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار (Download Paper) International Conference on Urban Management, Civil Engineering and Technology in Modern Architecture
17 بررسی اصول تدوین طرح جامع نورپردازی نمونه موردی کلان شهر تهران (Download Paper) 2nd International Conference on lighting and lighting Iran
18 بررسی امکان سنجی ایجاد پیاداه راه در خیابان آزادی رجایی شهر کرج (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
19 بررسی تاثیر اجرای طرح های جامع و تفصیلی بر بافت فرسوده شهر زنجان (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
20 بررسی تاثیر اجرای طرح های جامع و تفصیلی بر بافت فرسوده شهری(نمونه موردی بافت تاریخی شهر زنجان) (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
21 بررسی تاثیر استفاده از علم روانشناسی در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
22 بررسی تاثیر برنامه ریزی مسکن در شهرک های جدید بر بهره برداری شبکه توزیع آب شهری با تاکید بر مدیریت بحران ( نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
23 بررسی تاثیر فروش تراکم مازاد ساختمانی بر شبکه آب شهری (نمونه موردی منطقه مسکونی خیابان دانشگاه شهر قزوین) (Download Paper) 2nd conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
24 بررسی ساختار شهر های توریستی و ارائه ساختار مناسب برای برنامه ریزی در شهر همدان (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
25 بررسی ساختار کالبدی فضایی شهر همدان جهت توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک swot (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
26 بررسی سامانه حمل ونقل موتورسیکلت در شهر تاکستان و اثرات آن بر شهروندان (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
27 بررسی شبکه شهری وخدمات درسلسله مراتب شهری استان مازندران (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
28 بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های شکل گیری گردشگری خلاق و بکارگیری آن در نمونه موردی قزوین (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
29 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکر رضایت از سکونت نمونه موردی: شهر جدید پردیس (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
30 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکر رضایت از سکونت نمونه موردی: شهر جدید پردیس (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
31 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکرد آمایش سرزمین در توسعه منفصل کلان شهرها نمونه موردی شهر جدید اندیشه (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
32 بررسی عملکرد شهرهای جدید در توسعه منفصل کلان شهرها(نمونه موردی شهر جدید اندیشه) (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
33 بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و ذهنی بر ایجاد تعلق به مکان در شهرهای جدید نمونه موردی: شهر جدید پرند (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
34 بررسی عوامل کالبدی موثر بر ایجاد تعلق به مکان در شهرهای جدید (نمونه ی موردی : شهر جدید پرند) (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
35 بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شهر ایذه در امور شهری (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
36 بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین استانداردهای آموزشی درمهارت آموزی و اشتغال زایی با هدف گسترش آموزش شهرسازی و معماری پایدار (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
37 بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی محدوده ضایعاتی- های تقی آباد شهرداری منطقه 18 تهران (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
38 بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و اراده راهکارهای جهت تحقق آن (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
39 بررسی و تحلیل سازمان فضای فعالیت های استان زنجان بارویکرد منطقه ای (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
40 بررسی وشناخت نظریه بازآفرینی (نمونه موردی پیاده راه شهر رشت) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
41 برنامه ریزی رویکرد پهنه امن خانگی درجهت مقابله با تاثیرات منفی اتومبیل درمحلات مسکونی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
42 برنامه ریزی مدیریتی پیرامون تفکیک پسماند از مبدا جهت رسیدن به شهر توسعه پایدار با رویکرد ارتقاء فرهنگ نمونه موردی منطقه 16 شهرداری تهران (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
43 بهبود منظر معابر مسکونی با رویکرد پهنه امن خانگی (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
44 بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
45 بهره گیری از الگوی ترکیبی مشارکتی در طراحی عرصه عمومی بافت فرسوده شهری- نمونه موردی : محله سنگلج (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
46 پهنه بندی مکانی فقر مسکن و دسترسی به امکانات رفاهی در شهر شهریار (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
47 پیوند تئوری تحلیل رفتار متقابل با شهرسازی تسهیل در توسعه پایدار شهری (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Urban Development
48 تاملی بر «فرهنگ سازی» برای پرداخت عوارض نوسازی (Download Paper) 02nd Municipality Finance Conference
49 تبیین اصول باغ – ورودی در برنامه ریزی و طراحی ورودی های شهری , بررسی مبادی ورودی شهر تاکستان (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
50 تحلیل اثر برنامه ریزی مسکن در شهرک های جدید بر بهره برداری زیرساخت شهری و مدیریت بحران (نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین) (Download Paper) International Conference on Modern Studies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism with the Islamic Iran Approach
51 تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری با استفاده از مدل موران (نمونه موردی شهر اوشان فشم میگون) (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
52 تداخل و تعارض های وظایف شهرداری آتی با سایر نهادها و سازمان ها و راهکارهای برون رفت (Download Paper) Role of sport for health and happiness of citizens in District 2 of Tehran
53 تدوین مدل برند سازی مراکز تجاری با رویکرد شهرخلاق در کلانشهرتهران، نمونه موردی مرکز تجاری پالادیم (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
54 تفکیک گونههای پیاده راه های موجود درتهران و بررسی عوامل موثربهبود عملکرد آنها (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
55 توانمندسازی شهرهای کوچک و متوسط راهکاری در جهت تحقق شهرسازی پایدار نمونه موردی شهر محمدیه (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
56 توسعه پایدار محله با تاکید بر مولفه های زیست محیطی نمونه موردی (محله ارم-دلفین کیش ) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
57 توسعه پیاده راه ها در تهران به عنوان فضاهای انسان محور با استفاده از تکنیک SWOT (نمونه موردی: چهارراه ولی عصر (عج) سه راه جمهوری) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
58 توسعه حمل ونقل عمومی گرا (TOD) ، راه حلی برای مناطق پرتراکم شهری (Download Paper) 08th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
59 توسعه فضایی- مکانی شهر و نقش سیاست های بازار زمین شهری بر آن (نمونه موردی منطقه 1 شهر گرگان) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
60 حمل و نقل پایدار و تأثیر آن بر قابلیت دسترسی؛ مطالعه موردی محله معالی آباد و ملاصدرا شیراز (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
61 خیابان هنر خلاقیتی نو در ارتقاءکیفیت فضا در شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی خیابان هنر خوشنویسی (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
62 راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهرهای 24 ساعته (Download Paper) 01st Conference on Superior City, Superior Design
63 رویکرد نوین پهنه امن خانگی و ارزیابی برخی از تجارب اجرا شده در انگلستان (Download Paper) National Conference on the use of technology and new technology design, calculation and execution of civil engineering, architecture and urbanism
64 سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده محله سپه شهر قزوین از دیدگاه ساکنین به کمک تحلیل AHP (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
65 شهر سالم (نمونه موردی شهر اوشان فشم میگون) (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
66 شهرسازی مدرن و دیدگاه هرمان یوزف اشتوبن (Download Paper) International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
67 شهرهای نوبنیاد بر پایه نظریات هاوارد و مقایسه با شهر صدرا (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
68 طراحی مرکز مدیریت بحران از منظر پدافند غیر عامل (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
69 طراحی و ساماندهی محله سرآسیاب بروجردی منطقه 14 تهران با هدف افزایش امنیت کودکان با استفاده از تیوری CPTED (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
70 عوامل مؤثر در کاهش تولید زباله های شهری با تأکید بر توسعه پایدار و مشارکت شهروندان (نمونه موردی: مناطق 3و 10 شهرداری تهران) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
71 عوامل موثر بر کارایی سیستم مکانیزه جمع آوری پسماند مطالعه موردی شهر همدان (Download Paper) 03rd Urban Planing and Management Conference
72 فضاهای مشترک ( shared spaces )، پاسخگو به حجم بالاتری از نیاز گروه های ذینفع در مناطق مرکزی شهرها (Download Paper) 2nd Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
73 فضاهای مشترک (shared spaces) تکنیکی پاسخگو جهت پیاده مدار کردن مناطق مرکزی در شهرهای امروزی (Download Paper) 2nd Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
74 فضاهای مشترک shared spaces رویکردی در جهت پیاده مدارکردن مناطق مرکزی شهرها (Download Paper) National Conference on Culture, physical and environmental architecture and urbanism in the Islamic
75 کیفیت بصری در خیابانهای شهری (نمونه موردی خیابان شهرداری حد فاصل چهار راه قدس تا میدان تجریش: منطقه یک تهران) (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
76 گردشگری خلاق با تکیه بر بناهای واجد ارزش تاریخی نمونه موردی: محله بازار قزوین (Download Paper) National Conference on Urban Development and tourism sustainable development of urban architecture
77 نقش احیای مسیل جاجرود در فراهم کردن منابع زیست محیطی شهر (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
78 نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی نمونه موردی: ( شهر محمدیه و روستاهای حوزه نفوذ ) (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
79 نقش فرهنگ ایرانی - اسلامی درشکل گیری فضاهای شهری معاصربرای زنان (Download Paper) National Conference on Urban Design & Iranian - Islamic Architecture
80 نگاهی بر نظریه واحد همسایگی (محله بریم آبادان) (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning