Doctor Navid Saeidi rezvani

Doctor Navid Saeidi rezvani

Doctor Navid Saeidi rezvani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Navid Saeidi rezvani in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 Concerns Coupled with Pedestrianization and Implementation Methods (Download Paper) Iinternational Journal of Architecture and Urban Development Volume: 3, Issue: 1
2 تحلیل الگوی پراکنش فضایی فعالیت های دانش بنیان در شهر تهران (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 6, Issue: 22
3 تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان با تأکید بر گروه سنی 5 تا 12 سال مطالعه موردی : رشت (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 8, Issue: 19
4 عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری، خلق یک فضای شهری سرزنده با تکیه بر مفهوم مرکز خرید پیاده (Download Paper) Hoviatshahr Volume: 4, Issue: 6
5 معیارهای طراحی محلات مبتنی بر رویکرد شهر دوستدار کودک نمونه موردی: محله فرهنگ مشهد (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 4, Issue: 15
6 نیوکلاسیک و مقابله با معنا باختگی مکان : میدان تجریش و بازآفرینی معنای آن در شهرسازی (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 15, Issue: 67
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه الگو برای طراحی سبزه میدان، میدان فراموش شده ی ایرانی و نمونه موردی سبزه میدان های دوره قاجاریه: قزوین، زنجان، تهران (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
2 ارائه الگوی طراحی شهری در راستای توسعه پایدار و کاهش مصرف انرژی در بافت های شهر قزوین (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
3 ارائه راهکاروطرح در طراحی فضاهای امن شهری در مکان های باز شهر با رویکردپدافند غیرعامل نمونه موردی پارک و میدان (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
4 ارزیابی اثرات فرهنگی و اجتماعی طرح بهسازی روستای درسجین با تاکید بر توسعه گردشگری در عصر جهانی شدن (Download Paper) The First International Conference on the Architecture and Urbanism of the Islamic World in the Age of Globalization
5 ارزیابی اثرات فرهنگی و اجتماعی طرح بهسازی روستای درسجین با تاکید بر توسعه گردشگری روستایی (Download Paper) international conference of civil engineering,architecture and urbanism islamic iran
6 ارزیابی تحقق پذیری طرح های شهری (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
7 ارزیابی طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی اردبیل؛نمونه موردی طرح توانمند سازی محله گلمغان (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
8 ارزیابی طرح های بازآفرینی شهری ازجنبه مشارکت اجتماعی و ساختارهای حقوقی و قانونی اجرای طرح هانمونه موردی (طرح بازآفرینی شهر اقبالیه) (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
9 ارزیابی عملکردشهرهای جدیدبارویکرد آمایش سرزمین نمونه موردی شهرجدید اندیشه 1 (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
10 ارزیابی قوانین و مقررات فضای سبز با تاکید بر رضایتمندی شهروندان (مطالعه موردی : محلات پونک ، مهدیه و نوروزیان- شهر قزوین) (Download Paper) International Conference on New Architectural and Construction Findings of Iran Building
11 ارزیابی کیفیت بصری – کالبدی خیابان های شهری نمونه مورد مطالعه: خیابان شهرداری تجریش:منطقه یک تهران (Download Paper) National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
12 ارزیابی مدیریتی تفکیک پسماند از مبداء با رویکرد برنامه ریزی در شهرداری تهران (نمونه موردی:منطقه 16) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
13 ارزیابی مناطق یازده گانه شهر شیراز به لحاظ شاخص دسترسی با استفاده از مدلFAHP (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
14 از ضد شهرسازی تا شهرسازی طبیعی شهروندگرا (Download Paper) 1st Urban Planing and Management Conference
15 امکان سنجی ایجاد بام سبز درفضاهای شهری نمونه موردی شهرمشهد (Download Paper) Regional Conference on Civil and Water and Energy Crisis
16 امکان سنجی حفاظت از ارزشهای محیطی باغات سنتی شهر قزوین با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه TDR (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
17 اندیشه های آرمان شهر در جهان شرق در آرای فارابی، خواجه نصیرالدین طوسی و نظامی (Download Paper) Third National Conference on Sustainable Development Strategies in Iranian Architecture and Urban Science
18 بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی نو در بافت فرسوده شهری محله آبکوه مشهد (Download Paper) 4th International Congress on Architecture and Urban Sustainability - Dubai and Masdar
19 بررسی اثرات احیا و بازسازی مسیل جاجرود در ابعاد زیست محیطی گردشگری و ایجاد حس مکان (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
20 بررسی اثرات احیا و بازسازی مسیل جاجرود در ابعاد زیست محیطی، گردشگری و ایجاد حس مکان (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
21 بررسی اثرات احیا و بهسازی مسیل های شهری در افزایش میزان جذب گردشگر نمونه موردی مسیل جاجرود (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
22 بررسی اثرات الحاق شهر صنعتی البرز بر گسترش کالبدی شهر الوند و ارایه راهکارهای مناسب برای توسعه پایدار (Download Paper) International Conference on Urban Management, Civil Engineering and Technology in Modern Architecture
23 بررسی اصول تدوین طرح جامع نورپردازی نمونه موردی کلان شهر تهران (Download Paper) 2nd International Conference on lighting and lighting Iran
24 بررسی امکان سنجی ایجاد پیاداه راه در خیابان آزادی رجایی شهر کرج (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
25 بررسی بافت فرسوده شهری با توجه به شاخص های توسعه پایدار (مطالعه موردی: فیض آباد کرمانشاه) (Download Paper) 6th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran
26 بررسی تاثیر اجرای طرح های جامع و تفصیلی بر بافت فرسوده شهر زنجان (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
27 بررسی تاثیر اجرای طرح های جامع و تفصیلی بر بافت فرسوده شهری(نمونه موردی بافت تاریخی شهر زنجان) (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran
28 بررسی تاثیر استفاده از علم روانشناسی در ارتقاء کیفیت فضاهای شهری (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
29 بررسی تاثیر برنامه ریزی مسکن در شهرک های جدید بر بهره برداری شبکه توزیع آب شهری با تاکید بر مدیریت بحران ( نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
30 بررسی تاثیر فروش تراکم مازاد ساختمانی بر شبکه آب شهری (نمونه موردی منطقه مسکونی خیابان دانشگاه شهر قزوین) (Download Paper) 2nd conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
31 بررسی تاثیرات محیطی مرتبط با احداث پیاده راه 17 شهریور تهران و ارایه راه حل با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی ؛ نمونه موردی محله صفا (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
32 بررسی جایگاه قانون و مقررات تفکیک اراضی شهری در نظام حقوق شهری ایران (Download Paper) Third International Conference on Civil, Architectural and Sustainable Green City
33 بررسی دیدگاه و اندیشه های شیخ بهایی در شهرسازی اسلامی (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
34 بررسی رویکردها و ابعاد حقوقی اعتراضات همجواران در برابر احداث پروژه های عمرانی شهری نمونه موردی: اعتراض کسبه همجوار با تقاطعات غیرهمسطح شهر قزوین با تکیه بر زیرگذر شهیدمطهری (Download Paper) The 6th Scientific Congress on the Development and Promotion of Iranian Architecture and Urban Science
35 بررسی ساختار شهر های توریستی و ارائه ساختار مناسب برای برنامه ریزی در شهر همدان (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
36 بررسی ساختار کالبدی فضایی شهر همدان جهت توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک swot (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
37 بررسی سامانه حمل ونقل موتورسیکلت در شهر تاکستان و اثرات آن بر شهروندان (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
38 بررسی شبکه شهری وخدمات درسلسله مراتب شهری استان مازندران (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
39 بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های شکل گیری گردشگری خلاق و بکارگیری آن در نمونه موردی قزوین (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
40 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکر رضایت از سکونت نمونه موردی: شهر جدید پردیس (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
41 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکر رضایت از سکونت نمونه موردی: شهر جدید پردیس (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
42 بررسی عملکرد شهرهای جدید با رویکرد آمایش سرزمین در توسعه منفصل کلان شهرها نمونه موردی شهر جدید اندیشه (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
43 بررسی عملکرد شهرهای جدید در توسعه منفصل کلان شهرها(نمونه موردی شهر جدید اندیشه) (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
44 بررسی عملکرد قانونی شوراهای اسلامی شهر (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
45 بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی و ذهنی بر ایجاد تعلق به مکان در شهرهای جدید نمونه موردی: شهر جدید پرند (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
46 بررسی عوامل ایجاد ترافیک شهری هسته مرکزی شهر بندرعباس با استفاده از تکنیک چیدمان فضا (Download Paper) 6th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management and the 5th Specialized Exhibition of Housing and Building Mass Builders in Tehran Province
47 بررسی عوامل کالبدی موثر بر ایجاد تعلق به مکان در شهرهای جدید (نمونه ی موردی : شهر جدید پرند) (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
48 بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان شهر ایذه در امور شهری (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
49 بررسی مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان شهر دوستدار کودک (1388) (Download Paper) The 6th Scientific Congress on the Development and Promotion of Iranian Architecture and Urban Science
50 بررسی موانع ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آن ها (نمونه موردی شهر قدس) (Download Paper) International Conference on New Horizons in Engineering Sciences
51 بررسی میزان تحقق پذیری حقوق شهروندی با واکاوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در نظام مدیریت شهری (Download Paper) Third National Conference on Sustainable Development Strategies in Iranian Architecture and Urban Science
52 بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای و تدوین استانداردهای آموزشی درمهارت آموزی و اشتغال زایی با هدف گسترش آموزش شهرسازی و معماری پایدار (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
53 بررسی نقش امامزاده ها در شکل گیری گسترش کالبدی شهرها، با نگاهی بر پیشینه هجرت آنها (نمونه موردی شهر صالح آباد ایلام (Download Paper) First International Building Industry Congress
54 بررسی نقش امامزاده ها در شکل گیری و گسترش کالبدی شهرها، با نگاهی بر پیشینه هجرت آنهانمونه موردی: صالح آباد ایلام (Download Paper) international conference of civil engineering,architecture and urbanism islamic iran
55 بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی محدوده ضایعاتی- های تقی آباد شهرداری منطقه 18 تهران (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
56 بررسی و تحلیل چالش ها و موانع پیاده مداری و آسیب شناسی حرکت پیاده و اراده راهکارهای جهت تحقق آن (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
57 بررسی و تحلیل سازمان فضای فعالیت های استان زنجان بارویکرد منطقه ای (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
58 بررسی وشناخت نظریه بازآفرینی (نمونه موردی پیاده راه شهر رشت) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
59 برنامه ریزی رویکرد پهنه امن خانگی درجهت مقابله با تاثیرات منفی اتومبیل درمحلات مسکونی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
60 برنامه ریزی مدیریتی پیرامون تفکیک پسماند از مبدا جهت رسیدن به شهر توسعه پایدار با رویکرد ارتقاء فرهنگ نمونه موردی منطقه 16 شهرداری تهران (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
61 بهبود منظر معابر مسکونی با رویکرد پهنه امن خانگی (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
62 بهبود وضعیت فضاها و کاربری های شهری با استفادها ز تئوری تحلیل رفتار متقابل (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
63 بهره گیری از الگوی ترکیبی مشارکتی در طراحی عرصه عمومی بافت فرسوده شهری- نمونه موردی : محله سنگلج (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
64 پهنه بندی مکانی فقر مسکن و دسترسی به امکانات رفاهی در شهر شهریار (Download Paper)
65 پهنه بندی مکانی فقر مسکن و دسترسی به امکانات رفاهی در شهر شهریار (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
66 پیوند تئوری تحلیل رفتار متقابل با شهرسازی تسهیل در توسعه پایدار شهری (Download Paper) 01st Conference on Sustainable Urban Development
67 تاثیر ساختار کالبدی محلات اقشار کم درآمد بر میزان مشارکت پذیری شهروندان ساکن در محله با تاکید بر فضاهای مسکونی (مطالعه موردی: محله ی شیخ آباد) (Download Paper) Fifth National Conference on Urban and Architecture of Iran in the Transition of Works and Thoughts
68 تاملی بر «فرهنگ سازی» برای پرداخت عوارض نوسازی (Download Paper) 02nd Municipality Finance Conference
69 تبیین اصول باغ – ورودی در برنامه ریزی و طراحی ورودی های شهری , بررسی مبادی ورودی شهر تاکستان (Download Paper) National Conference on New Theories in Architecture and Urbanism
70 تحلیل اثر برنامه ریزی مسکن در شهرک های جدید بر بهره برداری زیرساخت شهری و مدیریت بحران (نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان قزوین) (Download Paper) International Conference on Modern Studies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism with the Islamic Iran Approach
71 تحلیل تطبیقی ساختار محله ای شهر در دوره اسلامی در ایران (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
72 تحلیل فضایی خدمات هفتگانه شهری با استفاده از مدل موران (نمونه موردی شهر اوشان فشم میگون) (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
73 تداخل و تعارض های وظایف شهرداری آتی با سایر نهادها و سازمان ها و راهکارهای برون رفت (Download Paper) Role of sport for health and happiness of citizens in District 2 of Tehran
74 تدوین مدل برند سازی مراکز تجاری با رویکرد شهرخلاق در کلانشهرتهران، نمونه موردی مرکز تجاری پالادیم (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
75 تفکیک گونههای پیاده راه های موجود درتهران و بررسی عوامل موثربهبود عملکرد آنها (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
76 توانمندسازی شهرهای کوچک و متوسط راهکاری در جهت تحقق شهرسازی پایدار نمونه موردی شهر محمدیه (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
77 توسعه پایدار محله با تاکید بر مولفه های زیست محیطی نمونه موردی (محله ارم-دلفین کیش ) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
78 توسعه پیاده راه ها در تهران به عنوان فضاهای انسان محور با استفاده از تکنیک SWOT (نمونه موردی: چهارراه ولی عصر (عج) سه راه جمهوری) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
79 توسعه حمل ونقل عمومی گرا (TOD) ، راه حلی برای مناطق پرتراکم شهری (Download Paper) 08th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
80 توسعه فضایی- مکانی شهر و نقش سیاست های بازار زمین شهری بر آن (نمونه موردی منطقه 1 شهر گرگان) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
81 چالش توانمند سازی بافت مرکزی شهر با رویکرد توسعه پایدار (نمونه موردی شهر کرمان) (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
82 چالش های پیش روی توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی اطراف شهر شیراز نمونه موردی شهرک سعدی شیراز (Download Paper) Third National Conference on Sustainable Development Strategies in Iranian Architecture and Urban Science
83 چالش های عدم به کارگیری GIS در مدیریت شهری (Download Paper) 6th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran
84 حقوق شهروندی معلولان درحوزه طراحی شهر(شهرقزوین) (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
85 حمل و نقل پایدار و تأثیر آن بر قابلیت دسترسی؛ مطالعه موردی محله معالی آباد و ملاصدرا شیراز (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
86 خیابان هنر خلاقیتی نو در ارتقاءکیفیت فضا در شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی خیابان هنر خوشنویسی (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
87 راهبردهایی برای تحقق مفهوم شهرهای 24 ساعته (Download Paper) 01st Conference on Superior City, Superior Design
88 روش تحقیق روایتی در پژوهش های شهرسازی (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
89 روش های بکارگیری تکنیک SWOT در دانش و حرفه شهرسازی، پیشنهاداتی در بهبود استفاده از روش (Download Paper) The 6th National Conference on Advanced Studies and Research in Geography, Architecture and Urban Science of Iran
90 رویکرد نوین پهنه امن خانگی و ارزیابی برخی از تجارب اجرا شده در انگلستان (Download Paper) National Conference on the use of technology and new technology design, calculation and execution of civil engineering, architecture and urbanism
91 ساماندهی کاربری های ناسازگار در محلات شهری با استفاده از مدل سازی در GIS همراه با نقدی بر روشها مدلهای به کار گرفته شده موجود نمونه موردی محله کوثر منطقه 12 تهران (Download Paper) First International Building Industry Congress
92 ساماندهی کاربری های ناسازگار در محلات شهری با استفاده از مدل سازی در GIS همراه با نقدی بر روشها و مدلهای به کار گرفته شده موجود(نمونه موردی: محله کوثر منطقه 12) (Download Paper) international conference of civil engineering,architecture and urbanism islamic iran
93 سنجش کیفیت زندگی شهری در بافت فرسوده محله سپه شهر قزوین از دیدگاه ساکنین به کمک تحلیل AHP (Download Paper) The First National Conference on Urban Development Over Time
94 شهر سالم (نمونه موردی شهر اوشان فشم میگون) (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
95 شهرسازی مدرن و دیدگاه هرمان یوزف اشتوبن (Download Paper) International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
96 شهرهای نوبنیاد بر پایه نظریات هاوارد و مقایسه با شهر صدرا (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
97 طراحی مرکز مدیریت بحران از منظر پدافند غیر عامل (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
98 طراحی و ساماندهی محله سرآسیاب بروجردی منطقه 14 تهران با هدف افزایش امنیت کودکان با استفاده از تیوری CPTED (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
99 عوامل مؤثر در کاهش تولید زباله های شهری با تأکید بر توسعه پایدار و مشارکت شهروندان (نمونه موردی: مناطق 3و 10 شهرداری تهران) (Download Paper) Humanized Architecture And Urban planning National Conference
100 عوامل موثر بر کارایی سیستم مکانیزه جمع آوری پسماند مطالعه موردی شهر همدان (Download Paper) 03rd Urban Planing and Management Conference
101 فضاهای مشترک ( shared spaces )، پاسخگو به حجم بالاتری از نیاز گروه های ذینفع در مناطق مرکزی شهرها (Download Paper) 2nd Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
102 فضاهای مشترک (shared spaces) تکنیکی پاسخگو جهت پیاده مدار کردن مناطق مرکزی در شهرهای امروزی (Download Paper) 2nd Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
103 فضاهای مشترک shared spaces رویکردی در جهت پیاده مدارکردن مناطق مرکزی شهرها (Download Paper) National Conference on Culture, physical and environmental architecture and urbanism in the Islamic
104 کیفیت بصری در خیابانهای شهری (نمونه موردی خیابان شهرداری حد فاصل چهار راه قدس تا میدان تجریش: منطقه یک تهران) (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
105 گردشگری خلاق با تکیه بر بناهای واجد ارزش تاریخی نمونه موردی: محله بازار قزوین (Download Paper) National Conference on Urban Development and tourism sustainable development of urban architecture
106 مطالعات تطبیقی نظریات و رویکرد های افلاطون و ارسطو و سعدی (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
107 معرفی مدل BRIC در تاب آوری شهری و نقد آن با رویکرد مسئله محور (Download Paper) 6th. National Congress on civil engineering, architecture and urban development
108 نقدی بر اتوماتای سلولی، روشی در پیشبینی رشد شهری بر اساس تجربیات و مدلسازیهای داخلی (Download Paper) 6th National Conference on Applied Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management and the 5th Specialized Exhibition of Housing and Building Mass Builders in Tehran Province
109 نقش احیای مسیل جاجرود در فراهم کردن منابع زیست محیطی شهر (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
110 نقش شهرهای کوچک در توسعه روستایی نمونه موردی: ( شهر محمدیه و روستاهای حوزه نفوذ ) (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
111 نقش فرهنگ ایرانی - اسلامی درشکل گیری فضاهای شهری معاصربرای زنان (Download Paper) National Conference on Urban Design & Iranian - Islamic Architecture
112 نگاهی بر نظریه واحد همسایگی (محله بریم آبادان) (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning