Doctor Yosefali Abedini

Doctor Yosefali Abedini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 نوسانات آزاد زمین (Download Paper) The Physics Society Of Iran Volume: 2, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی برآوردهای بارندگی ماهواره TRMM-3B43 با استفاده از مقایسه با دادههای زمینی مشاهداتی شبکهای بارش قدرت تفکیک بالاAPHRODITE در ایران (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
2 استفاده از روش تبدیل پسماند به گاز توسط قوس پلاسما به منظور دفع پسماند های جامد شهری (Download Paper) 01st National Conference on Electric Discharges, Plasma and Plasma Engineering
3 اندازه گیری شار پرتوهای الکترومغناطیسی در جو در کد MCNP (Download Paper) The Second Regional Conference on Climate Change and Global Warming
4 اندازه گیری غلظت فلز نیکل در نمونه های خاک و برگ درختان نارون Ulmus densa :مطالعه ی موردی شهرهای تبریز و زنجان (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
5 بررسی آکوستیکی سازه های تاریخی با تاکید بر عالیقاپو (Download Paper) Iranian Physics Conference 1386
6 بررسی آلودگی صوتی شهر زنجان در سال 1392 (Download Paper) 2nd conference on air and noise pollution management
7 بررسی اثر ناخالصی های مغناطیسی بر روی سیستم های رادیکالی آزاد آلی (Download Paper) 09th Conference on Condensed Matter
8 بررسی اثربخشی معاینه فنی خودروها بر آلودگی هوای شهر تهران (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
9 بررسی اثربخشی معاینه فنی خودروها بر آلودگی هوای شهر تهران (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
10 بررسی انرژی تابش خورشیدی و کاربردهای آن در ایران (Download Paper) 1st International Conference on Emerging Trends in Energy Conservation
11 بررسی پتانسیل انرژی خورشیدی در استان زنجان (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
12 بررسی تصادفات جادهای استان زنجان و رابطه عناصر اقلیمی با تصادفات محور آزادراه زنجان تبریز (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
13 بررسی تغییر اقلیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) The Second Regional Conference on Climate Change and Global Warming
14 بررسی لرزه زمین ساخت و پهنه بندی خطرات زمین لرزه - گسلش در محدوده استان زنجان (Download Paper) Promotion of Crisis Management in Disasters
15 بررسی منابع آلوده کننده هوای استان زنجان (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
16 بررسی نوسانات آزاد زمین با رهیافت دینامیک سیالت (Download Paper) First Biennial Iranian National Fluid Inclusions Conference
17 بررسی و پهنه بندی میزان غلظت فلزهای سنگین در هواویزهای شهر زنجان مطالعه موردی سرب و روی (Download Paper) 3rd Regional Conference on Climate Change and Global Warming
18 پایش خشکسالی در ایران با استفاده از دادههای زمینی مشاهداتی بارش شبکه ای با قدرت تفکیک بالا(APHRODITE) (Download Paper) 1st National Conference on Drought and Climate Change
19 پیش بینی احتمال رخداد روزهای غباری در تهران به روش زنجیره مارکوف (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
20 پیش بینی احتمال رخداد روزهای غباری در تهران به روش زنجیره مارکوف (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
21 تاثیر تغییرات اقلیم بر بیماری های عفونی (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
22 تحلیل آلودگی هوای شهر زنجان با استفاده از مدل های هواشناسی و رابطه آن با جت استریم جنب حاره مطالعه موردی:طوفان گرد و غبار 1388/12/4 (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
23 تحلیل داده های زلزله با استفاده از سریهای زمانی و پیش بینی (Download Paper) Iranian Physics Conference 1385
24 تخمین زمان ریزش پدیده چندروزغباری بااستفاده ازهمبستگی داده های PM10 و داده های شیدسنج خورشیدی (Download Paper) 2nd conference on air and noise pollution management
25 تخمین غلظت گردوغبار با استفاده از تصاویر ماهوارهای (Download Paper) 1st International Conference on dust
26 تعیین آلودگی هوای شهر تبریز با استفاده از شاخص PSI (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
27 تغییرات پارامترهای جوی در حضور فعالیت های خورشیدی (Download Paper) The Second Regional Conference on Climate Change and Global Warming
28 چالش های حقوقی حفاظت از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
29 شبیه سازی بارورسازی ابرها توسط یدید نقره با استفاده از مدلهای عددی (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
30 طراحی و ساخت دستگاه تمام نگار آسمان جهت بررسی وضعیت ابر در جو زمین (Download Paper) Iranian Physics Conference 1386
31 عنوان مقاله: بررسی بازده سلول های فتوولتائیک بر پایه گرافن (Download Paper) The nanotechnology industry in Power and Energy Conference
32 عوامل طبیعی موثر در کاهش آلودگی و افزایش قدرت خودپالایی آب ابهررود در استان زنجان (Download Paper) 06th National Congress On Environmental Health
33 کاربرد سنجندههای میکروموج غیر فعال در برآورد میزان بارندگی در ایران (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
34 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی خودسازمانگر SOM در هواشناسی سینوپتیک (Download Paper) 01st National Desert Conference
35 کاربرد مدلهای ریاضی برای پراکنش آلودگی هوای صنایع سرب و روی (Download Paper) 38th Annual Iranian Mathematics Conference
36 کمیت و کیفیت آب در برنامه های سوم و چهارم توسعه: بررسی کیفی آب رودخانه های مهم استان زنجان و تعیین اثرات توسعه بر آنان (Download Paper) 05th Symposium of Iranian Society of Environmentalists
37 کمیت و کیفیت آلودگی هوای ناشی از صنایع بزرگ در استان زنجان (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
38 محاسبه تغییر شار ذرات در جو توسط کد MCNP و تاثیر آن بر پارامترهای اقلیمی (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
39 محاسبه تغییر شار ذرات در جو توسط کد MCNP و تاثیر آن بر پارامترهای اقلیمی (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
40 محاسبه تغییرشار ذرات در جو توسط کد MCNP و تاثیر آن بر پارامترهای اقلیمی (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
41 محاسبه توان باد در شهرهای استان زنجان (Download Paper) The Second Regional Conference on Climate Change and Global Warming
42 مروری بر روش های پیش بینی آب و هوا (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
43 مروری بر روش های تعیین میدان دید و معرفی روش بهینه (Download Paper) 1st National Conference on Science and Environmental Management
44 مطالعه اثر بارشهای شهابی بر تشکیل لایه E تصادفی یونسفر (Download Paper) The 5th National Congress of Biology and Natural Sciences of Iran
45 مطالعه پایداری زمانی بلند برد در داده های جوی استان زنجان به روش DFA (Download Paper) Iranian Physics Conference 1384
46 مطالعه زمین لغزش و اندازه گیری جابه جایی ها ی در صفحه نسبی زمین در روستای قلقاتی زنجان با استفاده از تکنیک ماره (Download Paper) 16th Iranian Conference on Optics and Photonics
47 مطالعه عددی نقش پارامترسازی ابر سرد همرفتی در الگوی بارش در سطح زمین (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
48 مطالعه و بررسی برروی توزیع مکانی و زمانی نرخ بارش برروی کشور ایران با استفاده از داده های ماهواره TRMM-TMI (Download Paper) National Conference on Climate Change and its Impact on Agriculture and the Environment
49 مقایسه براوردهای بارندگی الگوریتم ماهواره ای PERSIANN با داده های بارش مشاهداتی زمینی شبکه بندی شده با قدرت تفکیک بالا APHRODITE در ایران (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
50 موضوع: برآورد ماکزیمم توان انرژی خورشیدی روی سطح شیبدار با استفاده از پارامترهای جوی به وسیله نرم افزار python در ایران (Download Paper) 3rd Regional Conference on Climate Change and Global Warming
51 نوسانات آزاد زمین (Download Paper) 03rd Symposium of Geological Society of Iran
52 نوسانات آزاد زمین در حضور نیروهای اتلافی (Download Paper) Iranian Physics Conference 1388