Doctor Saeid MOtesadi zarandi

Doctor Saeid MOtesadi zarandi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی پیشگوی یکننده های رفتار پیشگیری از مواجهه با آلودگی هوا در زنان باردار:یک مطالعه مبتنیبر الگوی فرانظریه ای (Download Paper) Journal of Knowledge & Health Volume: 8, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتباط آلاینده دی اکسید گوگرد موجود در هوا با وزن کم تولد در نوزادان ترم (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
2 ارزیابی کیفیت مسکن براساس معیار APHA در روستاهای شهرستان ساری (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
3 برآورد صرفه جویی اقتصادی ناشی از کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با توجه به جایگزینی گاز طبیعی فشرده (CNG) با بنزین در شهر زنجان (Download Paper) The Second Regional Conference on Climate Change and Global Warming
4 بررسی باقیمانده حشره کش مالاتیون در خاک باغهای مرکبات مرکز تحقیقات بهداشتی رامسر 77-1376 (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
5 بررسی تاثیر غلظت بر میزان حذف گاز CO2 توسط کربن فعال اصلاح شده شیمیایی (Download Paper) Congress on Environmental Science and Engineering and Sustainable Development
6 بررسی تأثیر دبی بر میزان حذف گاز (CO(2 توسط کربن فعال اصلاح شده ی شیمیایی (Download Paper) The first national conference planning, conservation, environmental protection, sustainable development
7 بررسی شیوع سندرم ساختمان بیماردرساکنین شهرک اکباتان (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
8 بررسی غلظت ذرات معلق ایستگاههای مترو و مقایسه آن با هوای سطح شهر تهران در سال 1390 (Download Paper) 1st Conference on Environment, Energy and Clean Industry
9 بررسی مقایسه‌ای کارایی حذف آمونیاک از هوا توسط بیوفیلترهای با بستر کمپوست متخلخل و خاک فرآوری شده (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
10 بررسی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل درون شهری در مقایسه با امکان سنجی جایگزینی گاز طبیعی درشهر زنجان (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
11 بررسی میزان غلظت ذرات معلق ریز تماسی (2/5*PM) در سیستم های حمل و نقل مترو تهران (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
12 بررسی میزان غلظت ذرات معلق ریز(pm2/5)در سیستم های حمل و نقل زیر زمینی تهران (Download Paper) The first conference on air and noise pollution management
13 بررسی میزان غلظت ذرات معلق ریزPM2/5 درسیستم های حمل ونقل زیرزمینی تهران (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
14 بررسی میزان میدان مغناطیسی با فرکانس بینهایت کم (ELF) در کابین مسافری قطارهای شهری متروی تهران در سال 1392 (Download Paper) 1st Conference on Environment, Energy and Clean Industry
15 برنامه ریزی استراتژیک و نقش ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش ، مطالعه موردی معاونت حیط زیست انسانی ، سازمان حفاظت محیط ریست (Download Paper) 8th Conference on Knowledge Management
16 توسعه مدل ریاضی کاربردپذیر جهت محاسبه میزان حذف آلاینده های معیار هوا توسط درختان در ایران (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
17 توسعه مدل ریاضی کاربردپذیر جهت محاسبه میزان حذف آلاینده های معیار هوا توسط درختان در ایران (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
18 تولید ازن تروپوسفری و پیش سازهای آن در هوای شهر تهران در طی سال های 1380 تا 1390 (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
19 مکان یابی بهینه دفن پسماند شهری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ANP در محیط GIS ، مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت (Download Paper) the 11th university students conference on innovations in health sciences