Doctor Mahmood Harischian

Doctor Mahmood Harischian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه الگوریتمی جهت تحلیل تاخیر در پروژه های ساخت و تعین سهم هر یک از عوامل (Download Paper) 06th International Project Management Conference
2 ارائه نتایج جامع المان محدود در زمینه پایه ستون مدفون گوه ای با مقاومت فشاری MPA25 (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
3 ارایه مدل مدیریت تدارک پیمانکار جزء بر حسب معیارهای پیمانکار (Download Paper) 03rd National and 1st International Conference on Project Procurement System
4 ارزیابی پروژه های عمرانی با استفاده از فرایندهای کنترل هزینه (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
5 ارزیابی مقاومت نهایی گره آلومینیومی شکافی شبکه های فضا کار تک لایه دو سویه (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
6 ارزیابی و بهبود مدیریت هزینه ی پروژه ها با استفاده از روشهای بودجه بندی و تخصیص هزینه در پروژه های عمرانی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
7 استفاده از سخت کنندههای عرضی برای افزایش ظرفیت دیوار برشیمرکب فولادی بتنی (Download Paper) 2nd National Conference on Science and New Technologies of Iran
8 بررسی اثر افزایش فاصلهی سوراخ ها در برش قالبی در اتصالات تحت کشش (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
9 بررسی اثر تغییرات فاصله سوراخ گذاری در نبشی تحت کشش (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
10 بررسی تغییرات عمق مدفون شدگی بتن بر رفتار پایه ستون گوه ای مدفون (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
11 بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای زیپی تحت تحریکات لرزه ای حوزه دور و نزدیک (Download Paper) 8th National Conference on Structural and Steel
12 پارامترهای فنی و اقتصادی فرآیند ساخت سازه های صنعتی (سوله ها) (Download Paper) 2nd National Conference on Civil Engineering Research
13 تاثیر تغییرات در جنس بتن پایه ستون مدفون و ارزیابی عملکرد آن (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
14 تحلیل اجزای کف ستون ها تحت بار فشاری توام با برون محوری (Download Paper) 03rd Conference of Steel and Structures
15 تعیین آرایش بهینه ناوگان ماشین آلات عملیات خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
16 تعیین ضریب رفتار لرزه ای برجهای خنک کننده فلزی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
17 تعیین ضریب رفتارلرزه ای برجهای خنک کننده فلزی قیفی شکل (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
18 تعیین مقدار بهینه نسبت آب به سیمان بتن غلتکی سد قدرونی، با استفاده از معیارچگالی و زمان کارآیی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
19 تکنیکها و روش های برآورد هزین? پروژه (مطالعه موردی : حاصل بررسی پروژه های خطوط لوله گاز در استان کرمانشاه) (Download Paper) 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
20 تکنیکها و روش های بودجه بندی پروژه (Download Paper) 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership
21 حذف توقف کار در پروژه های ساخت خطی با استفاده از تکنولوژی RFID (Download Paper) 01st National Conference on Construction Engineering and Management
22 راهکارهای مدیریت بحران مالی در کنترل هزینه پروژه های عمرانی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
23 شناسایی عوامل موفقیت و عدم موفقیت اجرای مهندسی ارزش در پروژه های حوزه آب وزارت نیرو (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
24 شناسایی و رتبه بندی مهم ترین چالش های قراردادهای سه عاملی در پروژه های راه سازی (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
25 کاربرد مدیریت کیفیت جامع در بهبود عملکرد کیفی پروژه های عمرانی (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
26 کاربرد و ضرورت مدیریت انرژی در پروژه های عمرانی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
27 مدلسازی عددی رفتار کمانشی بازشوهای مختلف دیوار برشی کامپوزیتی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
28 مدلسازی عددی رفتار کمانشی بازشوهای مختلف دیوار برشی کامپوزیتی به روش المان محدود (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
29 مدلسازی عددی رفتار کمانشی بازشوهای مختلف مستطیلی دیوار برشی کامپوزیتی به روش المان محدود (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
30 معرفی پایهی ستون مدفون صلیبی گوه ای شکل و مدل سازی آن با نرم افزار آباکوس (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
31 معرفی روش های مؤثر در ارزیابی و برآورد هزینه ی پروژه های عمرانی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
32 معرفی فرآیند کنترل هزین? پروژه از دیدگاه مدیریت ساخت (مطالعه موردی : حاصل بررسی پروژه های خطوط لوله گاز در استان کرمانشاه) (Download Paper) 1st Annual Conferenc of Management, Innovation, Enterprenuership