Professor Karen Abri Nia

Professor Karen Abri Nia

Professor Karen Abri Nia

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Professor Karen Abri Nia in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بازسازی سه بعدی ریزساختار ناهمگن دو فازی بر اساس تک مقطع دو بعدی به کمک توابع همبستگی دو نقطه یی و الگوریتم بازیابی فاز (Download Paper) Mechanical Engineering Sharif Volume: 33, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه تحلیل جدید برای مخازن استوانه ای جدار ضخیم تحت فشار داخلی ناگهانی با لحاظ کرنش سختی و نرخ کرنش (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
2 ارائه یک روش تحلیلی برای اتوکاری قطعات فلزی نازک (Download Paper) 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
3 ارائه یک طراحی جدید برای قالب های اکستروژن معکوس (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
4 ارائه یک میدان سرعت سینیماتیکی برای منطقه تغییر شکل فرآیند ECAE (Download Paper) 4th National Conference of Metals and Materials Formaing
5 الگوریتم محاسبه کمی مرزهای سه گانه در ساختار سه بعدی آند پیل سوختی اکسید جامد (Download Paper) 3rd National Conference on Hydrogen and Fuel Cell
6 اندازه گیری و مانیتورینگ دستگاه نورد حلقه ای رینگ (Download Paper) 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
7 بررسی اثر کلیرانسV ring ، و شعاع لبة قالب در برش دقیق با استفاده از روش المان محدود (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
8 بررسی پارامترهای موثر در فرایند شکل دهی ورق های فلزی با لیزر (Download Paper) 4th National Conference of Metals and Materials Formaing
9 بررسی تاثیر ارتفاع رینگ vشکل بر روی شکل ظاهری و دقت ابعادی قطعات حاصل از فرآیند برش دقیق با استفاده از FEM (Download Paper) 06th Iranian Conference on Manufacturing Engineering
10 بررسی تجربی و شبیه سازی اجزای محدود فراینذ ضکل دهی کششی چنذ نقطه ای ورق های فلزی (Download Paper) 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
11 بررسی تحلیلی فرآیند شکل دهی بلوزهای فلزی (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
12 بررسی ریزساختار و میکرو سختی میکرو لوله های منیزیمی تولیدشده با استفاده از فرآیند میکرواکستروژن (Download Paper) 3rd Recent innovations Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering
13 بهبود در میدان سرعت تحلیل حد بالا برای اکستروژن مستقیم پروفیل های مختلف (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
14 بهبود در میدان سرعتتحلیل حد بالا دراکستروژن مستقیم پروفیل های مختلف (Download Paper) 18th Annual Conference of Mechanical Engineering
15 بهینه سازی پارامترهای فرایندECAE جهت بدست آوردن محصولی با توزیع کرنش یکنواخت (Download Paper) 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
16 بهینه سازی تنش به وجود آمده در مخازن کروی ساخته شده از مواد FGM، تحت بارهای فشاری و حرارتی (Download Paper) New Materials National Congress
17 بهینه سازی طول و موقعیت حفره قالب برای اکستروژن مقاطع نامتقارن I شکل (Download Paper) 4th National Conference of Metals and Materials Formaing
18 پیش بینی منطقه مرده درقالب های اکستروژن (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
19 تاثیر پارامترهای مختلف بر روی نیروی جداشونده در شکل دهی مجدد لوله گرد به چهارگوش (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
20 تاثیر فاکتور اصطکاک در تعیین سطوح انفصال سرعت ورودی با استفاده از الگوی جریان مواد در اکستروژن مستقیم اشکال نامتقارن با شبیه سازی المان محدود (Download Paper) 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
21 تحلیل اکستروژن مقطع U شکل برای تعیین طول و موقعیت بهینه قالب (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
22 تحلیل تئوری و تجربی فرآیند کشش عمیق هیدرومکانیکی ورقهای دولایه فلزی (Download Paper) 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
23 تحلیل تجربی و شبیه سازی شکل دهی مجدد لوله های جدار ضخیم به روش اجزاء محدود (Download Paper) 4th National Conference of Metals and Materials Formaing
24 تحلیل سه بعدی نورد مقاطع با استفاده از روش حد بالا (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
25 تحلیل مسائل اکستروژن مستقیم و متقارن با روش المان محدود(FEM) (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
26 تعیین موقعیت بهینه حفره قالب در فرایند اکستروژن مقاطع غیرمتقارن (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
27 تولید لوله های فوق مستحکم بدون درز آلیاژ منیزیم AZ91 با استفاده از فرآیند اکستروژن شعاعی - مستقیم (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
28 شبیه سازی المان محدود و تحلیل تجربی بررسی اثر سرعت شکل دهی و ضخامت اولیه در شکل دهی مجدد لوله های جدار ضخیم (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
29 شبیه سازی دو بعدی فرآیند همینگ و بررسی شعاع فلنج، فلنج کردن و استفاده از چسب در میزان Roll-in (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
30 شبیه سازی ساخت مخازن CNG به روش اکستروژن معکوس با استفاده از نرم افزار المان محدود (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
31 شبیه سازی سه بعدی تاثیر پارامترهای فرآیند همینگ درب جلو سمند (Download Paper) 4th National Conference of Metals and Materials Formaing
32 شبیه سازی سه بعدی فرآیند اکستروژن معکوس برای تولید قطعات با شکل داخلی دایره ای از بیلتهای با شکل خارجی چند ضلعی منتظم (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
33 شبیه سازی و بررسی فرایند نورد نامتقارن سیم (Download Paper) 7th National Conference on Mechanical Engineering
34 شیبه سازی اکستروژن معکوس قوطی های جدار نازک جهت بررسی پارامترهای موئثر در فرایند (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
35 طراحی قالب های آهنگری چند مرحله ای برای قطعات نزدیک به ابعاد نهایی با استفاده از روش تغییر شکل معکوس و المان محدود (Download Paper) 05th Iranian Conference on Manufacturing Engineering
36 طراحی و بهینه سازی کانال پلیسه در فورج پره توربین گازی با استفاده از شبیه سازی المان محدود سه بعدی (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
37 طراحی، ساخت و بهینه سازی خودرو خورشیدی غزال ایرانی (Download Paper) The first national conference on energy, vehicle technologies, sustainable development
38 فرمولاسیون مسایل سه بعدی اکستروژن به روش میدان خطوط لغزش (Download Paper) 4th National Conference of Metals and Materials Formaing
39 مروری جامع بر سیر تحول فرآیند شکل دهی تدریجی ورق ISF (Download Paper) 07th Students Conference on Mechanical Engineering
40 یک حل حد بالا برای فرآیند ECAE با در نظر گرفتن هندسه متغیر برای منطقه مرده فلز (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)