Doctor Abas Mahmodabadi

Doctor Abas Mahmodabadi

Doctor Abas Mahmodabadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Abas Mahmodabadi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary The first National Conference on Engineering Management Astaneh-ye Ashrafiyeh 2016
Conference Secretary The Second National Conference on Engineering Management Astaneh-ye Ashrafiyeh 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 4, Issue: 3
2 کاهش متغیرهای ورودی در فرآیند مدل سازی تصادفات آزادراهها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی (Download Paper) Quarterly Journal of Transportation Engineering Volume: 3, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه روشی نوین جهت تعیین مؤلفههای بهینه در سنجش رضایتمندی الکترونیکی مشتریان برخط (Download Paper) 1st international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
2 ارایه روشی جهت تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب بهترین تامین کننده در زنجیره تامین بر اساس نظرات مشترک تامین کنندگان و کارفرمایان (مطالعه موردی: انتخاب بهترین شرکت طراح وب سایت دانشگاه) (Download Paper) 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology
3 ارایه مدل اقتصادی تعیین میزان اجاره نصب تابلوهای تبلیغاتی در راه های برون شهری از منظر اجاره کننده تابلو (مطالعه موردی: محورهای برون شهری در استان یزد) (Download Paper) Conference on Modern Research in Science and Engineering
4 ارایه مدلی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره جهت ارزیابی سیستم های تولیدی مبتنی بر استراتژی های تولید (Download Paper) 4th International Conference on Engineering and Humanities
5 ارتقای میزان توجه دیداری به تبلیغات صفحات وب با استفاده از ترکیب روش های تصمیم گیری کیفی و کمی (Download Paper) 6th International Conference on Accounting and Management and 3rd Conference on Entrepreneurship and Open Innovation
6 ارزیابی آمادگی اجرای شش سیگما درسازمان های خدماتی براساس رهبری تحول آفرین (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in management, accounting and economy
7 ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) 3nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
8 ارزیابی اقتصادی پروژه های عمرانی اجرا شده به روش BIM با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) 4th international conference on new approaches to science, engineering and technology
9 ارزیابی ریسک اعتباری مؤسسات مالی برای مشتریان حقیقی (مطالعه موردی شعب بانک تجارت رشت) (Download Paper) 1st National Conference on Management of Engineering
10 ارزیابی عملکرد بخشهای تولیدی با تکنیکهای تصمیمگیری چندمعیاره بر مبنای مقایسه اعداد فازی مطالعه موردی: شرکت آرد تجارت رودسر (Download Paper) International Conference on Management of change
11 استفاده از تیوری بازی در سیستم حمل و نقل شهرهای هوشمند: تحلیل استراتژی های پایدار در یک سیستم عمومی توزیع خودرو (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
12 برآورد تعداد روزانه تصادفات جادهای با استفاده از شبکههای عصبی با تکیه بروضعیت تردد (Download Paper) 02nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
13 برآورد میزان ریسک پروژه های عمرانی با استفاده از منطق فازی و روش پروبیت دوجمله ای (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
14 بررسی بکارگیری نقشه برداری جریان ارزش در نظام بهداشت و درمان ایران (Download Paper) 4th International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology
15 بررسی تاثیر تغییرات قیمت سوخت بر حجم ترافیک در حمل و نقل جاده ای با استفاده ازرویکرد سیستم دینامیک مطالعه موردی: ایران (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
16 بررسی درک رفتار مصرف کنندگان در بازاریابی عصبی (Download Paper) 1st National Conference on Management of Engineering
17 بررسی کانال های توزیع و تاثیر آن ها بر مدیریت زنجیره تامین (Download Paper) 1st National Conference on Management of Engineering
18 بررسی مدلهای رگرسیون خطی ساده و وزنی در برآورد تصادفات آزاد راهها (Download Paper) 01st national Conference of Roadway and Railway Accident and Furtuities
19 بررسی میزان اثربخشی طرح های آموزشی در ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات دانش آموزان مدارس حاشیه راهها (Download Paper) 10th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
20 بکارگیری اصول مدیریت بحران پیشگیرانه در کاهش ریسک بانکداری الکترونیک (Download Paper) 2nd National Conference on Management of Engineering
21 بهبود فرآیند در بخش خدمات عمومی با استفاده از مهندسی ارزش(مطالعه موردی: بیمارستان امینی لنگرود) (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development
22 تبلیغات هوشمند در تجارت الکترونیک (Download Paper) 4th International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology
23 تعیین میزان نظارت سامانه توزین در حال حرکت به جهت توجیه پذیری اقتصادی استفاده از این سامانه در محورهای کشور(مطالعه موردی محور اصفهان – نائین) (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
24 تفاوتهای رفتاری جنسیتها در نگرش به تبلیغات الکترونیک (Download Paper) 2nd National Conference on Management of Engineering
25 تکنیک ها وچالشهای هوشمندی رقابتی مبتنی بررسانه های اجتماعی آنلاین (Download Paper) 1st international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
26 توسعه مدل اقتصادی مکانیابی ایستگاه های مواد سوختی بر مبنای ارزش زمانی پول (مطالعه موردی: استان های شمال غربی ایران) (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
27 توسعه مدل برنامه ریزی آرمانی مرحله ای برای مسیریابی و مکانیابی ایستگاههای توزیع و پخش مواد سوختی با در نظر گرفتن دامنه تغییرات ریسک (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
28 توسعه مدل مکانیابی و مسیریابی توام حمل ونقل موادخطرناک با در نظر گرفتن ارزش زمانی هزینه در طول دوره بهره برداری (مطالعه موردی) (Download Paper) 3rd International Conference on Industrial Engineering and Systems (ICISE 2017)
29 توسعه مدل موازنه هزینه زمان در پروژههای عمرانی با در نظر گرفتن تلرانس هزینه با استفاده از - برنامه ریزی آرمانی مرحل های (Download Paper) 2nd International Conference on Industrial and Systems Engineering (ICEE 2016)
30 جایگاه حقوقی نواقص فنی وسایل نقلیه در مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران (Download Paper) 01st national Conference of Roadway and Railway Accident and Furtuities
31 چالشهای ایمنی در حمل و نقل درون شهری با رویکرد آسیب شناسی و مدیریت سوانح (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
32 رابطه بین کار تیمی و چابکی در سازمان های تولیدی (Download Paper) 1st National Conference on Management of Engineering
33 راهبردهای کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های شهری (مورد تاکید: آتش سوزی های پس از زلزله) (Download Paper) 3rd National Conference on Fire and Urban Safety
34 راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات مسافران در پایانه های مرزی با استفاده از روش کاربرد عملکرد کیفیت (QFD) (مطالعه موردی: پایانه مرزی چذابه - خوزستان) (Download Paper) 17th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
35 رایانش ابر و تجارت الکترونیک: بررسی ویژگی های تجارت الکترونیک مبتنی بر رایانش ابر (Download Paper) 2nd National Conference on Management Information and Communication Technology
36 شناسایی و ارزیابی معیارهای وابسته به جنسیت مخاطبان در طراحی تبلیغات الکترونیک (Download Paper) 4th International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology
37 کنترل بهینه فیلتر اکتیو در شبکه های توزیع بر مبنای آشکارسازی جریان راکتیو (Download Paper) 19th Iranian Conference on Optics and Photonics (ICOP2011)
38 کنترل بهینه فیلتر اکتیو در شبکه های توزیع بر مبنای آشکارسازی جریان راکتیو (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
39 مروری بر معیارهای استراتژی های بازاریابی افراد تأثیرگذار و دهان به دهان در شبکه های اجتماعی برخط (Download Paper) 1st National Conference on Management of Engineering
40 هدفمندی تبلیغات آنلاین در تجارت الکترونیک (Download Paper) 4th International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology