Doctor Reza Ebrahimi

Doctor  Reza  Ebrahimi

Doctor Reza Ebrahimi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Reza Ebrahimi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary 3rd Iran Congress on General Aviation Tehran 2020

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی عمر انبارمانی میوه کیوی رقم «هایوارد» براساس ترکیب معدنی میوه چه ها و میوه های بالغ (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 4
2 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و کیفیت میوه کیوی رقم هایوارد (Download Paper) Soil management and sustainable production Volume: 7, Issue: 2
3 بررسی تاثیر لکه های خورشیدی بر دمای ایستگاه های کرمان و شیراز طی نیم قرن اخیر با استفاده از آنالیز موجک (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 5, Issue: 19
4 به کارگیری یک روش عددی HLL در حل معادلات دینامیک سیالات مغناطیسی یک بعدی در یک شتاب دهنده مغناطیسی (Download Paper) Fluid Mechanics and Aerodynamics Volume: 3, Issue: 2
5 پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 23, Issue: 90
6 تاثیر اصطکاک و لقی در یاتاقان های کمکی بر ارتعاشات آشوبناک یک روتور هم محور با یاتاقان های مغناطیسی فعال (Download Paper) Aerospace Knowledge and technology Journal Volume: 7, Issue: 2
7 تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد (Download Paper) Journal Of Modeling in Engineering Volume: 15, Issue: 51
8 تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دروه های گذشته و آینده (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 104
9 تمرکز نانو ذرات در داخل لنزهای آیرودینامیکی تکی با دیواره لغزشی در جریان رقیق (Download Paper) Fluid Mechanics and Aerodynamics Volume: 3, Issue: 1
10 شبیه سازی سامانه روان کاری موتورهای درون سوز به روش خطی شده تصحیح هد (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 19, Issue: 5
11 شبیه سازی عددی جریان پلاسمای غیرتعادلی در یک رانشگر پلاسمایی مغناطیسی (Download Paper) Journal of Solid and Fluid Mechanics Volume: 4, Issue: 2
12 شبیه سازی عددی یک بعدی عملکرد رانشگر پالس پلاسمایی با پیشران جامد (Download Paper) Journal of Solid and Fluid Mechanics Volume: 7, Issue: 1
13 واکاوی مکانی و زمانی روند بارش سالانه ایران طی سالهای 1329 تا 1386 (Download Paper) Journal of Environment and Water Engineering Volume: 2, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز و مدلسازی تأثیر آلودگی بر توزیع پتانسیل مقرههای بشقابی در خطوط هوایی (Download Paper) 14th Iranian Conference on Electric Engineering
2 اثر اندازه ذرات کاربید تنگستن بر روی درصد وزنی کاربید در نانو کامپوزیت Ni-WC (Download Paper) Nano Materials and Nano Technology Conference
3 اثر بستر کشت بر سطح برگ و مقدار نیتروژن نشاء برنج در روش تولید مکانیزه (Download Paper) 1st international conference and the2nd national conference on agriculture, environment and food security
4 اثر روشهای مختلف همزدن بر روی درصد وزنی کاربید در نانو کامپوزیت Ni-TiC (Download Paper) Nano Materials and Nano Technology Conference
5 اثر سطوح سولفات آمونیوم بر برخی خصوصیات مورفولوژیک آفتابگردان (Download Paper) Agriculture Contaminations and Food Safety
6 اثر فعال سازی مکانیکی بر سرعت انحلال مولیبدنیت (Download Paper) 08th Congress of the Iranian Metallurgical Society
7 اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد سیکاس (Cycas revoluta L.) (Download Paper) 01st National Congress of flowers and ornamental plants
8 اثر ورمی واش بر توزیع کلسیم و منیزیم در اندام های زایشی و رویشی در دو رقم گوجه فرنگی (Download Paper) the 4th national congress on organic and conventional agriculture
9 اثرات روانکاری موتور خودرو با استفاده از روغن موتورهای تولید شده با فناوری نانو در مقایسه با استفاده از روغن موتور معمولی (Download Paper) 2nd national conference on new approaches and applications in mechanical engineering
10 اثرافزایش pHبر مقاومت به خوردگی وسختی پوشش های نانو کامپوزیت Ni-Gr-SiCتولید شده به روش الکتروشیمیایی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
11 اثرافزایش کودآلی تولیدشده اززباله شهررشت براصلاح ساختمان خاکهای رسی کمیت و کیفیت محصول تربچه (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
12 اثرفعال سازی مکانیکی و پرتودهی مایکروویو براحیای مستقیم سنگ آهن گل گهر (Download Paper) 1st National Conference on Non Ferrous Metals and Alloys
13 اثرگذاری کابین در کاهش سطح صدای دریافتی رانندگان کمباین (Download Paper) 4th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences
14 اختلال خواندن در کودکان (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
15 ارائه الگوریتم نوین جهت بررسی تولیدهای پراکنده در مطالعات پخش بار، شبکه های توزیع نامتقارن (Download Paper) 22nd International Power System Conference
16 ارائه روش ابتکاری در بهینه سازی ظرفیت SVC به منظور بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت (Download Paper) 3rd national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
17 ارائه روشی ابتکاری در تعیین اندازه بهینه و مقایسه ظر فیتSVC و STATCOM به منظور بهبود پایداری استاتیکی ولتاژ در سیستم های قدرت (Download Paper) 3rd Iranian National Conference on Electrical Engineering
18 ارائه مدلی با رویکرد سیستمی جهت شنجش میزان تحقق TQM در سازمان ها (Download Paper) 05th International Management Conference
19 ارائه مدلی به منظور پیشگویی وقوع کوبش و بررسی نوآوریهای صورت گرفته در این زمینه در موتورهای اشتعال جرقه ای با هدف استفاده از حداکثر پتانسیل موجود در گاز طبیعی به عنوان سوخت خودرو (Download Paper) 01st National Conference on CNG
20 ارایه یک مدل عددی تجربی جهت محاسبه انتقال حرارت در کوره‌های قوس الکتریک (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
21 ارزیابی دقت روش کوتز ردفرن در تعیین پارامترهای سینتیکی فرایندهای غیرهم دما (Download Paper) 10th Congress of the Iranian Metallurgical Society
22 ارزیابی عملکرد تولیدهای پراکنده در شبک ههای توزیع ب هکمک تکنیک شاخ صها (Download Paper) 23rd International Power System Conference
23 ارزیابی مستقیم مدیریت خوردگی تنشی خط لوله گاز API 5L X42 (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
24 ارزیابی مقاومت به خوردگی اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دوفازی UNS 32750 به فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 304L (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
25 ارزیابی ها چگونگی ساختار معماری را در استفاده از انرژی های طبیعی (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
26 ارزیابی یک دستگاه جداکننده نیوماتیکی گندم (Download Paper) 3rd National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
27 استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت مکان یابی بهینه فضاهای ورزشی استان خراسان شمالی (Download Paper) 1st Conference on the new finding of Management Sciences, entrepreneurship and education  in Iran
28 افزایش مقاومت به خوردگی لوله های انتقال نفت و گاز با اعمال پوشش های نانوکامپوزیتی Ni-Cr/Tio2 به روش الکتروشیمیایی (Download Paper) 2nd National Conference of New Technologies in Chemical and Petrochemical
29 انتقال حرارت جا به جایی در جریان آشفته داخل لوله در ابعاد نانو (Download Paper) 1st International Engineering Engineering Congress 2017
30 اندازه گیری هیومیک اسید و فولویک اسید در ورمی واش (Download Paper) the third national congress on organic and conventional agriculture
31 ایجاد پوشش نانوکامپوزیت Ni-TiC با مقاومت به سایش بالا (Download Paper) 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
32 ایجاد پوشش های مقاوم به سایش نانو کامپوزیت Ni-WC (Download Paper) 10th Iranian Seminar on Surface Engineering
33 ایجاد پوششهای مقاوم به خوردگی نانوکامپوزیت Ni-WC (Download Paper) 11th Iranian National Corrosion Congress
34 بارزدایی فرکانسی در شبکه های توزیع جزیره ای همراه با منابع تولید پراکنده سنتی و تجدیدپذیر (Download Paper) 8th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
35 بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به منظور کمینه سازی تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم خفاش (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
36 بازآرایی بهینه شبکه ی توزیع به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با وجود خطا با استفاده از الگوریتم خفاش (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
37 بازآرایی تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع به منظور کاهش هزینه خرید انرژی با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری (Download Paper) Third National Conference on Electrical and Computer Engineering
38 بازرسی هوایی توربین های بادی و تاثیر آن در بهبود بهره وری تعمیرات ونگهداری (Download Paper) 12th International Energy Conference
39 بررس اثر افزودن میش متال و آلومینیم بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ چدن پرکروم (Download Paper) Steel Symposium 1388
40 بررسی آزمایشگاهی اثر نوع بستر بر دمای محفظ احتراق در مشعلهای محیط متخلخل (Download Paper) 03rd Combustion Conference of Iran
41 بررسی آلاینده های منتشره از موتور دیزل تزریق مستقیم و تاثیر استفاده از پاشش دو مرحله ای سوخت بر آن به کمک نرم افزار FIRE (Download Paper) 06th International Conference on Internal Combustion Engines
42 بررسی اثر در نظر گرفتن خطا بر تعیین پیکربندی بهینه شبکه با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم خفاش (Download Paper) 7th electronic Conference on new research in Science and Technology
43 بررسی اثر سرعت و فشار بر گردابه های تیلور درون دو استوانه هم محور دوار (Download Paper) 08th Conference of Fluid Dynamics
44 بررسی اثر عرض تونل تست کاویتاسیون بر نتایج تست در شبیه سازی عددی کاویتاسیون ابری در حالت پایا اطراف هیدروفویلدوبعدی (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
45 بررسی اثرات اعمال ولتاژ در حین عملیات حرارتی بر ساختار و خواص فولادهای کربنی (Download Paper) 01st National Symposium of Heat Treatment
46 بررسی اثرات تغییر پارامترهای هندسی کانال های خنک کاری برانتقال حرارت عبوری از دیواره محفظه رانش موتور سوخت مایع (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
47 بررسی اثرات دیواره روی پارامترهای سوپرکویتی درجریانهای سوپرکاویتاسیون (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
48 بررسی اثرات کوددامی وفاصله کشت برفنل کل وعملکرداسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
49 بررسی اثرات کیفیت گاز طبیعی در ارزش حرارتی، آلایندگی و دمای احتراق در مصارف خانگی و صنعتی (Download Paper) 03rd Conference on Energy Conservation in Building
50 بررسی اثربخشی بسترهای کشت بر ارتفاع، زیتوده و مقدار عناصر غذایی در گیاهچه برنج (Download Paper) First National Conference on Agricultural and Environmental Sciences of Iran
51 بررسی پدیده ضربه و شرایط ایجاد آن در یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
52 بررسی پدیده ضربه و عوامل موثر بر آن در یک موتور اشتعال جرقه ای گاز طبیعی سوز (Download Paper) 01st Combustion Conference of Iran
53 بررسی تاثیر PH الکترولیت بر مقاومت به خوردگی پوشش آلومینائی ایجاد شده به روش الکترولیتیک پلاسما (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
54 بررسی تاثیر چیدمان انژکتور دو پایه بر روش شدت پاشش محفظه احتراق یک موتور سوخت مایع (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
55 بررسی تاثیر کاربرد آب مغناطیسی بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی (گل محمدی) (Download Paper) 1st Regional Congress on Medical Plants of North of Iran
56 بررسی تأثیر آوانس جرقه، نسبت تراکم و درصد رطوبت هوای ورودی بر احتمال بروز پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت متان (Download Paper) 05th International Conference on Internal Combustion Engines
57 بررسی جریان ناپایای دوفاز متان در نفت خام از دیدگاه اویلر - لاگرانژی (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
58 بررسی حرکت حباب ناشی از کاویتاسیون در جریان آشفته اطراف یک هیدروفویل سه بعدی به روش اویلری - لاگرانژی (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
59 بررسی خطاها در سیستمهای نامتعادل توزیع با سیم برگشتی زمین (Download Paper) 21st International Power System Conference
60 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش آلومینائی ایجاد شده بر روی سوپر آلیاژ اینکونل در روش الکترولیتیک پلاسمای کاتدی (Download Paper) 14th Iranian Seminar on Surface Engineering
61 بررسی دانش دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 1397 در مورد استاندارد های امنیت جراحی (Download Paper) The first annual conference of the Student Chamber of the country
62 بررسی دیدگاه کوهن و معلمان استثنایی و عادی و تلفیقی در مورد آموزش تلفیقی کودکان ناشنوا و کم شنوا (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
63 بررسی راهکارهای ایجاد گرایش به نماز در بین دانش آموزان (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
64 بررسی رفتار حباب و ضرایب هیدرودینامیکی در رژیم های مختلف جریان کاویتاسیونی حول هیدروفویل دوبعدی clark-y (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering Research New findings
65 بررسی روند ماهانه میانگین رطوبت نسبی استان های اردبیل و آذربایجان شرقی در سال های گذشته (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
66 بررسی سینتیک اکسیداسیون مولیبدنیت به روش ترموگراویمتری غیر ایزوترمال و محاسبه کمیته های سینتیکی با استفاده از تابع E2 (Download Paper) 09th Congress of the Iranian Metallurgical Society
67 بررسی صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گناباد سال 1397 بر اساس خود ارزیابی (Download Paper) The first annual conference of the Student Chamber of the country
68 بررسی عددی اثر پارامترهای مختلف بر روی جریان سیال دو مولفه ای در روی پله (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
69 بررسی عددی اثرنسبت انسداد برعملکردشعله نگهدارحلقوی برای شعله های نفوذی (Download Paper) 04th Combustion Conference of Iran
70 بررسی عددی احتراق هوا / متان در مشعلهای محیط متخلخل غیرهمگن (Download Paper) 08th Conference of Fluid Dynamics
71 بررسی عددی تبخیر قطره در جریانهای دو فاز آشفته (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
72 بررسی عددی تبخیر و چگالش بخار آب بر روی رفتار حباب کاویتاسیون (Download Paper) 12th Conference of Fluid Dynamics
73 بررسی عددی جریان دوفاز گاز-مایع در سینی برج های تقطیر (Download Paper) 12th Conference of Fluid Dynamics
74 بررسی عددی جریان عبوری از سرریز مرکب با نرمافزار Flow3D (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
75 بررسی عددی و تجربی اثر چرخش جریان ورودی بر عملکرد یک مشعل محیط متخلخل (Download Paper) 16th Conference of Iranian Aerospace Society
76 بررسی علل عدم شرکت دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بجنورد در فعالیت های ورزشی خارج ازمدرسه (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
77 بررسی عملکرد ترکیب سوز 50 %بنزین-50% گازطبیعی و تک سوخت آن ها و مقایسه در بار غیرکامل (Download Paper) Second national congress of internal combats
78 بررسی کارائی جاذب های طبیعی و سنتزی در حذف فنل از پساب زیتون (Download Paper) Second International Conference and Third National Conference on Agriculture, Environment and Food Security
79 بررسی کارایی روش های پهنه بندی اقلیمی به منظور مدیریت بحران خشکسالی در مناطق شمال غرب و مرکزی ایران (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
80 بررسی کارپذیری داغ فولادهای خوش تراش کم کربن (Download Paper) 5th National Conference of Metals and Materials Formaing
81 بررسی مقاومت اکسیداسیون خط جوش فولاد AISI 321 در محیط خشک اکسید کننده و دمای 1050◦C (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
82 برنامه ریزی شارژ بهینه ی PHEV در یک سیستم انرژی خانگی (Download Paper) 3rd Iranian National Conference on Electrical Engineering
83 برنامهریزی بهینه ذخیرهساز انرژی در شبکه های توزیع شعاعی جهت بهبود قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
84 برنامهریزی و بهینهسازی واحدهای تولید پراکنده در شبکههای توزیع با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی (Download Paper) 7th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
85 بهبود اعوجاج هارمونیک کل در اینورترهای چند سطحی سیستم های فتوولتاییک بر اساس روش حذف هارمونیک های منتخب (Download Paper) 9th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
86 بهبود عملکرد شبکه عصبی با استفاده از سیستم خبره فازی در پیش بینی کوتاه مدت بارشبکه های توزیع (Download Paper) 1st national conference on power engineering and nuclear power plants
87 بهره برداری بهینه شبکه توزیع با هدف بیشینه سازی سود حاصل از بکارگیری خازن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (Download Paper) National Conference on Electronics, Mechatronics and Intelligent Systems
88 بهینه سازی چندموضوعی روتور توربین جریان شعاعی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
89 بهینه سازی خازنها در شبکه توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل بهبود یافته (Download Paper) electronic Conference on new research in Science and Technology
90 بهینه سازی روتور توربین جریان شعاعی با استفاده از روش برنامه ریزی درجه دوم متوالی (Download Paper) 3rd National Conference on the  Mechanical Systems & Industrial Innovations
91 بهینه سازی هندسه ی فیرینگ ماهواره بر به منظور کاهش نیروی پسا به کمک الگوریتم ژنتیک و مقایسه ی آن با روش سطح پاسخ (RSM) (Download Paper) 08th Conference of Iranian Aerospace Society
92 بهینه سازی یک تیربامقطع L شکل براساس حداقل وزن باروش تندترین کاهش CSD (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
93 بهینهسازی پاسخگویی بار با هدف کاهش تلفات شبکه توزیع (Download Paper) International Conference on Technology and Energy Management
94 بهینهسازی و برنامهریزی واحدهای تولید پراکنده خورشیدی و گازی درشبکههای توزیع توسط الگوریتم ترکیبی HGAPSO به منظور حداقل سازی تلفات انرژی الکتریکی و انتشار گازهای گلخانه ای (Download Paper) International Conference and Exhibition on Solar Energy
95 پایش خشکسالی استان های (قزوین، زنجان، همدان) با استفاده از نمایه های خشکسالی (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
96 پوشش دهی فولاد ساده کربنی توسط نانوکامپوزیت Ni-TiC با مقاومت به خوردگی بالا (Download Paper) 11th Iranian National Corrosion Congress
97 پیش بینی کوتاه مدت و میان مدت بار در شبکه های توزیع با استفاده از شبکه عصبی بهبود یافته توسط سیستم خبره فازی (Download Paper) 1st national conference on power engineering and nuclear power plants
98 تاثیر الگو های بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملکرد قاب خمشی فولادی متوسط مهاربندی شده (Download Paper) 1st Conference of Steel and Structures
99 تاثیر تیتانیوم و نیوبیوم به عنوان عناصر پایدار کننده بر مقاومت اکسیداسیون خط جوش فولاد AISI 321 در محیط خشک اکسید کننده (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
100 تاثیر دمای آنیل بر سنتز کاربید الومینیوم به روش آلیاژسازی مکانیکی (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
101 تاثیر زمان پاشش سوخت آتش زنه در آلاینده های حاصله از موتورهای دو گانه سوز (دیزل گاز) به روش سینیتیک شیمیایی (Download Paper) 04th International Conference on Internal Combustion Engines
102 تاثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن سختی رسوبی شونده AISI 630 (Download Paper) 01st National Symposium of Heat Treatment
103 تاثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر ساختار منطقه جوش فولاد زنگنزن 17-4PH (Download Paper) 07th Iranian Seminar on Surface Engineering
104 تاثیر عناصر خاکی نادر بر ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ چدن پر کروم (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
105 تاثیر مصرف سه نوع کود آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گوجه فرنگی (Download Paper) the 4th national congress on organic and conventional agriculture
106 تأثیر الگوهای بارگذاری جانبی بر میزان سطح عملکرد سازه های فلزی مهاربندی شده (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
107 تحقیق تجربی بر روی احتراق در یک مشعل محیط متخلخل (Download Paper) 02nd Combustion Conference of Iran
108 تحلیل ارتعاشات یک موتور اشتعالجرقه با سوخت گاز طبیعی برای نسبت همارزیهایمختلف (Download Paper) 08th International Conference on Internal Combustion Engines
109 تحلیل اگزرژی و بررسی اثر پروفیل نازل روی عملکرد توربین سوپرسونیک با پذیرش جزیی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) 3rd International Conference on Mechanical Engineering and Aerospace
110 تحلیل انرژی و اکسرژی سیستم ترکیبی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد لوله ای (Download Paper) 2nd Iranian Conference on Heat and Mass Transfer
111 تحلیل اویلری – لاگرانژی حرکت حباب درون شیار دریچه مجاری تحتانی سدها (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
112 تحلیل جریان سوپر کاویتاسیون دو بعدی به وسیله ی روش المان مرزی (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
113 تحلیل سه بعدی جریان حباب در ستون مایع (Download Paper) 11th Conference of Fluid Dynamics
114 تحلیل عددی اثر کشش سطحی در فروریزش حباب کاویتاسیون (Download Paper) 12th Conference of Fluid Dynamics
115 تحلیل عددی جریان سیال دو مولفه در روی پله (Download Paper) 15th Annual Conference of Mechanical Engineering
116 تحلیل عددی و تجربی FGM تیتانیوم/هیدروکسی آپاتیت برای کاشتنی دندانی (Download Paper) 2nd Conference on new findings in aerospace and related fields
117 تحلیل مقایسه ای شاخصهای خشکسالی به منظور پهنه بندی مکانی زمانی این فراسنج نمونه موردی استانهای قزوین همدان و زنجان (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
118 تحلیل و مدلسازی و مقایسه نرخ سوزش و عقب روی سطح در گرین های هفت سوراخه و روزت با استفاده از نرم افزار solid work (Download Paper) 03rd Combustion Conference of Iran
119 تخصیص بهینه خازن به منظور کمینه سازی هزینه شبکه های توزیع توسط الگوریتم MTLBO (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
120 تخمین توزیع دما و سرعت گاز در میکرو-نانو کانال های زئولیت ها توسط روش های آماری (Download Paper) Nano Materials and Nano Technology Conference
121 تخمین جهت زاویه ورود سیگنال تحت شرایط منابع سیگنالی همدوس (Download Paper) 19th Iranian Conference on Electric Engineering
122 تدوین برنامه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی (ورزش) (Download Paper) 1st Conference on the new finding of Management Sciences, entrepreneurship and education  in Iran
123 تدوین روش اجرایی مدیریت ریسک های HSE در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (بافق) (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
124 تعیین اندازه و مکان بهینه تولیدهای پراکنده بر اساس شاخص چند هدفه با استفاده ازالگوریتم رقابت استعماری (Download Paper) 2nd Iranian National Conference on Electrical Engineering
125 تعیین اندازه و مکان بهینه خازنها به منظور کاهش هزینه های ریزشبکه با استفاده از الگوریتم آموزش یادگیری اصلاح شده (Download Paper) National Congress of New Ideas in Engineering & Technology, Electrical & Computer Science
126 تعیین ظرفیت و مکان بهینه باتری جهت حداکثر شدن منفعت اقتصادی سرمایه- گذار و حداقل شدن هزینه های شرکت توزیع (Download Paper) Second National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
127 تعیین محدوده عملکرد پایدار یک پمپ سانتریفوژ سرعت بالا با دینامیک سیالات محاسباتی (Download Paper) The 18th International Conference of Iranian Aerospace Society
128 تعیین مدل سینتیکی سنتز فلوئور آپاتیت در واکنش حالت جامد در شرایط غیر همدما (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
129 تنبیه بدنی در ادبیات فارسی و مکاتب گوناگون (Download Paper) National Conference on 4 Corners on Humanities
130 توسعه یک کد محاسباتی جهت تحلیل جریان مغشوش و گذرا در داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی (Download Paper) 04th International Conference on Internal Combustion Engines
131 توسعه یک مدل سینتیکی دو ناحیه ای به منظور پیش بینی کوبش در یک موتو.ر اشتعال جرقه ای با سوخت گاز طبیعی (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
132 تولید آبگرم برای مصارف خانگی با استفاده از مشعل های متخلخل (Download Paper) 03rd Conference on Energy Conservation in Building
133 تولید پودر کامپوزیتی FeCo-TiC به روش آلیاژسازی مکانیکی (Download Paper) 4th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
134 تولید ذرات بسیار ریز کاربید بور با کمک فرایند مکانوشیمی در دمای محیط (Download Paper) First National Congress of Refractory
135 تولید کامپوزیت Fe-Tic با استفاده از ایلمنیت به روش سنتز احتراقی (Download Paper) 2nd Conference in the Manufacturing Engineering (NMEC2009)
136 تولید کود سیلیسیم دار از پوسته بیرونی شلتوک برنج (Download Paper) 15th Soil Science Congress of Iran
137 جایابی بهینه خازن با الگوریتم فرهنگی اصلاح شده (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
138 جایابی بهینه خازن با الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی در شبکه های توزیع شعاعی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
139 جایابی و اندازه یابی بهینه SVC به منظور بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع مجهز به نیروگاه های فتوولتائیک و انرژی بادی توسط الگوریتم ازدحام ذرات بهبود یافته IPSO (Download Paper) National Conference consumer technologies, photonics and photovoltaic systems
140 جبرانسازی افت ولتاژ ناشی از اتصال کوتاه تکفاز به زمین با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) با حضور منابع تولید پراکنده نظیر پیل سوختی (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
141 جبرانسازی افت ولتاژ ناشی از اتصال کوتاه متقارن با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ با حضور منابع تولید پراکنده نظیر پیل سوختی (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
142 جریان گاز غیرایده ال و انتقال حرارت در میکرو-نانو کانال ها با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
143 حفاظت ضدجزیره ای منابع تولید پراکنده شامل ژنراتورهای سنکرون و مبتنی بر اینورتر در شبکه های توزیع به کمک روش پسیو بهبود یافته با حداقل ناحیه غیرقابل تشخیص (Download Paper) 2nd National Conference on Electrical and Computer Engineering
144 حل پخش بار بهینه در سیستم های قدرت با در نظر گرفتن اثر شیر بخار به کمک الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر آموزش-یادگیری (Download Paper) 3rd Iranian National Conference on Electrical Engineering
145 حل عددی جریان گاز در سیستم های میکرو الکترومکانیکی با شرط مرزی فشاری (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
146 حل عددی جریان گازرقیق روی استوانه با استفاده از روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو برای تمام رژیم های نادسن (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
147 حل میدان با احتساب واکنشهای شیمیایی غیرتعادلی به منظور محاسبه چگالی الکترونی اطراف یک جسم با دماغه پخ (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
148 رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان (Download Paper) 4th National Conference on New Achievements in Sport Sciences
149 رابطه حمایت های سازمانی ادراک شده با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد (Download Paper) 4th National Conference on New Achievements in Sport Sciences
150 راه های ایجاد تفکر خلاق و آموزش خلاقیت به دانش آموزان (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
151 روبش سطحی قطعات سخت کاری القایی شده با پروب الکترومغناطیس به منظور تعیین سختی سطح و ضخامت لایه سخت شده (Download Paper) 18th National Conference on Engineering Level and Fourth Conference on Laser Materials Processing
152 روش جدید شکل دهی پرتو باند پهن با استفاده از فیلتر های لاگر (Download Paper) 19th Iranian Conference on Electric Engineering
153 سنتز نانو کاربید آلومینیوم به روش مکانوشیمیایی (Download Paper) 1st National Conference on NanoScience and Nanotechnology
154 سنتز نانوکامپوزیت Ni-TiC (Download Paper) 02nd joint conference of Iranian Metallurgical Engineers Society and Iranian Foundry men's Society
155 سنتس و مشخصه یابی پودر هیذروکسی آپاتیت نانوساختار برای درمان استخوان: منشأ طبیعی (Download Paper) 1st Global Conference on Advances in Materials Engineering, Mechanical and Aerospace
156 شبیه سازی جریان گاز رقیق در سیستم های نانوالکترومکانیکی (Download Paper) Nano Materials and Nano Technology Conference
157 شبیه سازی جریان محترق دوفاز در یک بستر سیال محترق (Download Paper) 04th Combustion Conference of Iran
158 شبیه سازی سه بعدی جریان در روتور توربین جریان شعاعی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
159 شبیه سازی سه بعدی جریان و تحلیل تنش در روتور توربین شعاعی (Download Paper) 1st national conference on mechanics
160 شبیه سازی سه بعدی منیفولد ورودی موتور XU70 در حالت غیردائم و بررسی تأثیر پارامترهای دور موتور و طول شاخه های منیفولد بر بازده حجمی (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
161 شبیه سازی عددی اتمیزاسیون الکتروهیدرودینامیکی EHD دریک اسپری سیال جهت ا ستفاده درتراسترهای یونی (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
162 شبیه سازی عددی برخورد حباب ها در جریان آشفته (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
163 شبیه سازی عددی پخش و ته نشینی ذرات بیضوی در جریان های رقیق دو فاز گاز - جامد (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
164 شبیه سازی عددی جریان احتراقی آشفته در یک محفظه احتراق استوانهای تقارن محوری (Download Paper) 1st National Conference on Mechanical Systems Simulation
165 شبیه سازی عددی جریان درون خشک کن U شکل (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
166 شبیه سازی عددی حرکت حباب در جریان آرام اطراف یک هیدروفویل دو بعدی (Download Paper) 13th Annual Conference of Mechanical Engineering
167 شبیه سازی عددی دو مرحله ای احتراق در درون کانال های روتور موجی احتراقی (Download Paper) 24th Annual Conference of Mechanical Engineering
168 شبیه سازی عددی دوبعدی محفظه احتراق یک موتور دتونیشن چرخشی خاص (Download Paper) The 18th International Conference of Iranian Aerospace Society
169 شبیه سازی محفظه احتراق یک موتور پیشران مایع در حین خاموشی (Download Paper) 6th Combustion Conference of Iran
170 شبیه سازی و تحلیل ترمودینامیکی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد از دیدگاه اگزرژی (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
171 شبیهسازی سهبعدی جریان گذرای پرشدگی انشعاب Y شکل (Download Paper) 16th Conference of Iranian Aerospace Society
172 شبیهسازی عددی هیدرولیک جریان عبوری از سرریس مرکب لبه پهن با مدل Flow3D (Download Paper) 1st race of the International Conference on Engineering Sciences in Iran
173 شبیهسازی و تحلیل ترمودینامیکی توربین گازی مجهز به پیل سوختی اکسید جامد به منظور تولید توان (Download Paper) 1st Regional Conference on Mechanical Engineering
174 شناسایی اثر انگشت با مدل حداقل فاصله اقلیدسی (Download Paper) 2nd national conference on new approaches and applications in mechanical engineering
175 شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر ابعاد عملکرد کارکنان (Download Paper) The 9th International Accounting and Management Conference and the 6th Conference on Entrepreneurship and Innovations
176 شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر ابعاد عملکرد و رضایت شغلی کارکنان (Download Paper) The 9th International Accounting and Management Conference and the 6th Conference on Entrepreneurship and Innovations
177 شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات وارتباطات بر رضایت شغلی کارکنان (Download Paper) The 9th International Accounting and Management Conference and the 6th Conference on Entrepreneurship and Innovations
178 شناسایی و ارزیابی ریسک به روش PHL در فرآیند تخریب ناشی از آتشباری در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
179 شناسایی و ارزیابی ریسک ماشین آلات تخریب به روش JSA در شرکت سنگ آهن مرکزی ایران (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
180 ضرورت تفکیک صدا در کابین کمباین (Download Paper) 10th National Congress on Agr. Machinery Eng. (Biosystem) & Mechanization of Iran
181 طراحی دیفیوزر بدون پره برای کمپرسور سانتریفیوژ به کمک تحلیل جریان با استفاده از روش انحنای خطوط جریان (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
182 طراحی کنترلر بهینه برای سیستم تعلیق فعال خودرو با در نظر گرفتن جرم و ارتعاش موتور (Download Paper) 3rd International Conference on Acoustic and Viberation
183 طراحی کنترلر فیدبک خروجی upfc با استفاده از الگوریتم pso (Download Paper) 1st National Conference on Electrical Engineering, Islamic Azad University Langrood
184 طراحی مفهومی موتور پیشرانش هیبریدی به همراه مدلسازی کارکرد آن (Download Paper) 08th Conference of Iranian Aerospace Society
185 طراحی و تحلیل استاتیکی سازه ی محافظ در واژگونی تراکتور (Download Paper) National Conference on Applied Research in Science and Engineering
186 عشق و عید در کلام مولانا (Download Paper) 2nd National Congress on Islamic & Human Applied Sciences
187 عشق و عید درکلام مولانا (Download Paper) National Conference on 4 Corners on Humanities
188 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
189 کنترل اینورتر quasi Z-source به عنوان سیستم الکترونیک قدرت واسط برای منابع تولید پراکنده (DG) (Download Paper) 3rd national conference on applied research in electrical, mechanical and mechatronic
190 کنترل نظارتی الگوریتم رقابت استعماری بر مجموعه فازی برای بهینه سازی توان نیروگاه بادی (Download Paper) 3rd Iranian National Conference on Electrical Engineering
191 ماساژ موضعی کوتاه مدت، موجب کندی فرایند بازگشت به حالت اولیه در پنجه جودوکاران می شود! (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
192 مثلث خوشبختی در قابوس نامه و شاهنامه (Download Paper) The first regional conference Ghaboosnameh
193 محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه‌های نامتعادل توزیع همراه با تولید پراکنده (Download Paper)
194 محاسبه جریان اتصال کوتاه شبکه های توزیع فشارضعیف به کمک مدل چهارامپدانسی (Download Paper) 12th Conference on Electrical Power Distribution Networks
195 محاسبه ضریب دیفیوژن در سیالات لنارد- جونز در محیط متخلخل با منافذ در مقیاس نانو با روش دینامیک مولکولی (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
196 محاسبه و بررسی جامع امپدانس خطوط هوایی در شبکه های توزیع (Download Paper) 22nd International Power System Conference
197 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی کارائی جاذب های طبیعی و سنتزی در حذف نیترات از پساب روغن کشی زیتون (Download Paper) 16th Iranian Soil Science Congress
198 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- کاهش فسفر قابل جذب در شالیزار در اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی (Download Paper) 16th Iranian Soil Science Congress
199 مختصات زبانی سبک خراسانی وامق و عذرای خواجه شعیب جوشقانی (Download Paper) International Congress on Language and Literature
200 مدل سازی تجربی دو نوع پمپ گریز از مرکز به منظور یافتن منحنی های مشخصه آنها (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
201 مدلسازی اثر بافلها برروی پایدار سازی احتراق موشکهای سوخت مایع (Download Paper) 09th Conference of Fluid Dynamics
202 مدلسازی احتراق در یک مشعل متخلخل با احتساب اثرات تشعشعی جامد (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
203 مدلسازی ترمودینامیکی یک موتور اشتعال جرقه‌ای گاز طبیعی سوز به شیوه دو ناحیه‌ای با در نظر گرفتن سینتیک شیمیایی (Download Paper) 06th Students Conference of Chemistry Engineering
204 مدلسازی جریان در شیپوره با احتساب جریان اطراف آن (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
205 مدلسازی جریان دو فازی محترق در سیستمهای توپ (Download Paper) 09th Conference of Fluid Dynamics
206 مدلسازی جریان محترق در یک محفظه احتراق توربین گاز (Download Paper) 14th Annual Conference of Mechanical Engineering
207 مدلسازی دوبعدی عملکرد کاتالیست کانورتر سه راهه (Download Paper) 03rd International Conference on Internal Combustion Engines
208 مدلسازی سه بعدی و محاسبه نیروهای آیرودینامیکی وارد بر دو خودرو در حین عبور از مقابل یکدیگر (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
209 مدلسازی شبه یک بعدی جریان محترق دوفازی در یک سیستم خاص(لوله سلاح) (Download Paper) 03rd Combustion Conference of Iran
210 مدلسازی عددی انتقال حرارت تشعشعی درمحفظه رانش موتور سوخت مایع با خنک کاری بازیابی (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
211 مدلسازی عددی دو بعدی جریان رقیق داخل حفره با استفاده از مدل جریان لغزشی (Download Paper) 09th Conference of Fluid Dynamics
212 مدلسازی عددی نیروهای ناشی از تلاطم (sloshing) در مخزن نیمه پر توسط SPH (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
213 مدلسازی یک بعدی عملکرد کاتالیست کانورتر سه راهه (Download Paper) 08th Conference of Fluid Dynamics
214 مدیریت انرژی و بهره برداری یک میکروگرید با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (Download Paper) First National Conference on Electrical Engineering Young Researchers and Elite Club
215 مدیریت بهینه انرژی خودروهای برقی متصل به شبکه توزیع با استفاده از روش کنترل غیر خطی مود لغزشی (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
216 مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه (Download Paper) 2nd International Conference on Technology Development in Electrical Engineering of Iran
217 مروری بر مدل های دینامیکی راه رفتن انسان جهت بررسی نیروهای وارد بر بدن کشاورز (Download Paper) National Congress on Biosystems Engineering and Mechanization
218 مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش مخلوط متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع متخلخل (Download Paper) The first national congress of new findings in mechanical engineering and aerospace
219 مطالعه آزمایشگاهی نحوه انتشار شعله پیش مخلوط متان-هوا در محفظه بسته با حضور مانع متخلخل و مانع صلب (Download Paper) Second national congress of internal combats
220 مطالعه تجربی تاثیرفشارپاشش سوخت برعملکردیک موتوردیزل با استفاده ازمخلوط سوخت های بیودیزل و دیزل (Download Paper) 04th Combustion Conference of Iran
221 مطالعه عددی انتقال حرارت جریان گاز محترق درمحفظه رانش موتور سوخت مایع با خنک کاری بازیابی (Download Paper) 03rd Combustion Conference of Iran
222 مطالعه عددی جریان دو بعدی محترق غیر تعادلی دائم در شتابدهنده رم (Download Paper) 10th Conference of Fluid Dynamics
223 مطالعه عددی کاهش میزان ناکسNOx تولیدی در مشعلهای پیش مخلوط یک توربین گازنمونه (Download Paper) 16th Conference of Iranian Aerospace Society
224 مطالعه عددی مشخصات جریانی و صوتی نازلهای معمولی و دالبور Chevron Nozzle (Download Paper) 16th Conference of Iranian Aerospace Society
225 مقایسه آنالیز ریتولد و EXD در تحلیل فازی نانو کامپوزیت Ni-Wc (Download Paper) 05th Nanotechnology Student Conference
226 مقایسه خوردگی بین دانه ای در سطح مقطع آلیاژهای آلومینیوم 2024 و 7075 در محیطهای اتمسفری کلریدی (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
227 مقایسه روشهای حذف هارمونیک در سیستم های فتوولتاییک (Download Paper) 9th National Electrical Engineering and Renewable Energy Conference
228 مقایسه مدلهای آشفتگی (فرمول درمتن اصلی مقاله) در تحلیل کاویتاسیون ابری روی هیدروفویل دوبعدی clark-y (Download Paper)  National Conference of Mechanical Engineering - Materials and Advanced Technology
229 مکانیابی جایگاه های سوخت گاز طبیعی (CNG) با استفاده از سامانه اطلاعات جفرافیایی و منطق فازی در کلانشهر تهران (Download Paper) 14th National Conference on Environmental Impact Assessment in Iran
230 مکانیابی خازن در شبکه توزیع با هدف بیشینه سازی کاهش تلفات و بهبود پایداری ولتاژ با درنظرگرفتن هزینه خازن گذاری با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب (Download Paper) 3rd Iranian National Conference on Electrical Engineering
231 نگاهی بر روشهای نوین تدریس (Download Paper) International Conference on Research in Social and Behavioral Sciences
232 هویت؛ مفهومی چالش برانگیز در طراحی نماهای ساختمانی (Download Paper) the 2nd Development of Tech Infrastructure of Iran