Doctor Asghar Farahnaki

Doctor Asghar Farahnaki

Doctor Asghar Farahnaki

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Asghar Farahnaki in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر امواج فراصوت بر خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم (Download Paper) Iranian Journal of Polymer Science and Technology, IJPST Volume: 27, Issue: 1
2 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی کنسانتره آب انار رقم رباب طی دوره نگهداری در دماهای مختلف (Download Paper) Journal Of Iranian Food Science and Technology Research Volume: 13, Issue: 5
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر جایگزینی چربی شیر با روغن زیتون بر ویژگی های بافتی و فیزیکی و حسی پنیر سفید (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
2 اثر زمان افزودن نمک بر ویژگی های پنیر انالوگ (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
3 اثرات افزودن صمغ جودوسر بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی رشته (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
4 اثرات نشاسته پری ژل گندم بر خصوصیات کیک جعبه ای (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
5 ارزیابی اثر شرایط فراصوت بر تولید ژل از هیدروکلوئید ژلاتین در دمای پایین (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
6 ارزیابی روش های جدید پاستوریزاسیون برای تولید شیر با ماندگاری بالا (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
7 استخراج هیدروکلوئید پوسته دانه اسفرزه و بررسی خواص رئولوژیکی آن (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
8 استفاده از استویا به عنوان جایگزین شکر در صنایع غذایی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
9 استفاده از خشک کن REFRACTANCE WINDOW در صنایع غذایی (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
10 استفاده از سیستم های مایکروویو- خلاء جهت خشک کردن مواد غذایی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
11 NMR و کاربردهای آن در صنایع غذایی (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
12 برخی خواص فیزیکی و بافتی ترب سیاه در طی پخت با حرارت دهنده مقاومتی، مایکروویو و پخت متداول (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
13 بررسی اثر شرایط فراصوت برحلالیت و ویسکوزیته ذاتی هیدروکلوئید ها (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
14 بررسی اثر محلول اسید استیک داغ بر روی کاهش فساد پس از برداشت سیب واریته "رد دلیشز" (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
15 بررسی استفاده از فراصوت بر ویژگی های ریزساختاری موادغذایی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
16 بررسی امکان استفاده از آرد غلات مختلف در تولید نان لواش (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
17 بررسی برخی خواص عملکردی سس فرانسوی حاوی صمغ جداشده از دانه مرمرشک بوسیله امواج فراصوت (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
18 بررسی برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم تیمار شده با امواج فراصوت قدرتی (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
19 بررسی تاثیر اسکوربیک اسید بر خواص عملکردی نشاسته گندم (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
20 بررسی تاثیر افزودن گلیسرول و شربت گلوکز بر کریستالیزاسیون قندها در انجیر (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
21 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر نشاسته گندم (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
22 بررسی تاثیر جوانه گندم هراه با اسکوربیک اسید بر رئولوژی خمیر و کیفیت نان مسطح (بربری) (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
23 بررسی تاثیر رطوبت بر ویژگی های پفک بر پایه گندم (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
24 بررسی تاثیر ساکارز و پکتین بر تغییرات رنگ، ویژگیهای ارگانولپتیک و خواص حرارتی شربت انجیر (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
25 بررسی تاثیر سبوس و نشاسته گندم با اتصالات عرضی بر خواص خمیر و نان مسطح ایرانی (بربری (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
26 بررسی تاثیر سیستئین بر خواص عملکردی نشاسته گندم (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
27 بررسی تأثیر تیمارهای مختلف در کنترل قهوه ای شدن انجیر نیمه مرطوب (پرسی) رقم سبز استهبان (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
28 بررسی تأثیر سبوس برنج با اسید فیتیک کاهش یافته بر خصوصیات فیزیکی و حسی بیسکوئیت (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
29 بررسی تأثیر سبوس گندم و برنج فراوری شده بر روی خصوصیات فارینوگرافی خمیر بیسکوئیت (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
30 بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر بافت فندق (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
31 بررسی تأثیر فرآیند خشک کردن بر خصوصیات فیزیکی مغز پسته (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
32 بررسی تغییرات بافت پسته در طی فرایندهای خشک کردن (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
33 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی لیزوزیم اصلاح شده با تراگاکانتین و کتیرای تیمار شده با امواج فراصوت (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
34 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته طبیعی گندم در حضور غلظت های مختلف از اسید آسکوربیک (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
35 بررسی خصوصیات فیزیکی ژل نشاسته های گندم و جودوسر طبیعی و هیدروکسی پروپیله شده آنها (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
36 بررسی رفتار رئولوژیکی کنسانتره آب نارنج (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
37 بررسی رنگ و pH فراورده های عصاره ای خرما در مقایسه با محلول شکر (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
38 بررسی غلظت گلیسرول بر ویژگی های فیزیکی فیلم نشاسته گندم (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
39 بررسی فرایند پخت کلم قمری با حرارت دهنده مقاومتی و بررسی ویژگی های محصول (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
40 بررسی قابلیت نانو کامپوزیت ها در بسته بندی مواد غذایی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
41 بررسی کمی و کیفی اسانس حاصل از یک اکوتایپ خاص آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) به روش تقطیر با آب (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
42 بررسی منحنی های هم دمای جذب رطوبت هسته انگورسیاه شیراز در دماهای مختلف (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
43 بررسی نقش و تاثیر بافت، ساختار و ترکیب مواد غذایی بر عطر و طعم آن ها (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
44 بررسی و مدل کردن تأثیر رطوبت دانه ذرت و دمای فرآیند بر خواص فیزیکوشیمیایی پاپ کورن (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
45 تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی نشاسته گرانولی گندم (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
46 تاثیر استفاده از شیر خشک و پودر آب پنیر به منظور افزایش ارزش غذایی بر ویژگی های کیفی اسنک (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
47 تاثیرات سلولز و هیدروکسی پروپیل متیل سلولز بر خصوصیات خمیر و نان مسطح ایرانی (بربری) (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
48 تأثیر آنتی پلاستیسایزر مالتودکسترین بر ایزوترم جذبی پودر شیره خرما (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
49 تأثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر روی برخی خصصویات فیزیکوشیمیایی خمیر کباب کوبیده (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
50 تأثیرافزودن سبوس جودوسر برخواص خمیر وکیفیت بیسکوئیت حاصل از آن (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
51 تحلیلی بر تکنولوژی نوسان نور و تأثیر آن بر میکروارگانیسم ها (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
52 تررسی فرآینذ تولیذ و پارامترهای موثر تر کیفیت شکلات (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
53 تسریع رساندن خرمای مضافتی به وسیله آب و محلولهای اسید استیک و کلرید سدیم داغ (Download Paper)
54 تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آرد و نشاسته برنج تیمارشده با حرارت مرطوب و کاربرد آن ها در تهیه فیلم خوراکی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
55 تعیین ویژگیهای رئولوژیکی و فرمولهای تجربی محاسبه ویسکوزیته، ضریب قوام و ضریب جریان عصاره شیرین بیان توسط کاربرد روش سطح پاسخ (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
56 تکنولوژی پلاسمای اتمسفری و کاربرد های آن در صنایع غذایی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
57 تولید پنیر آنالوگ حاوی روغن زیتون و بررسی و یژگیهای تغذیه ای و شیمیایی آن (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
58 تولید پودر شیره خرما با استفاده از صمغ عربی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (Download Paper) Scientific Conference and Festival of Iranian Dates
59 تولید پودر شیره خرما با استفاده از مالتودکسترین و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (Download Paper) Scientific Conference and Festival of Iranian Dates
60 تولید خامه کم چربی با استفاده از ژلاتین به عنوان جایگزین چربی (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
61 تولید دسر لبنی فراسودمند حاوی جوانه گندم و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
62 تولید کنسانتره آب نارنج با استفاده از تغلیظ تحت خلا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
63 تولید کنسانتره آب نارنج، ارزیابی حسی و رنگ سنجی آن (Download Paper) 2nd National Conference on Food Science and Technology
64 تولید مایونز کم کالری تقلیدی با استفاده از نشاسته پری ژل (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
65 تولید نشاسته اصلاح شده گندم با استفاده از اتوکلاو و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
66 تولید نشاسته اصلاح شده گندم با استفاده از مایکروویو و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
67 تولید نشاسته پیش ژلاتینه گندم و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
68 تولید و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نشاسته گندم بااتصالات عرضی (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
69 تهیه پودر ماست فوری و ارزیابی برخی از خصوصیات ماست بازساخته (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
70 جایگزینی شیره خرما با ساکارز در فرمولاسیون بیسکویت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
71 جایگزینی قند مایع خرما با شکر در فرمول بیسکویت و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی آن (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
72 حذف روغن مصرفی برای سرخ کردن اسنک با استفاده از هوای داغ (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
73 خواص مکانیکی هسته انگور سیاه شیراز درشرایط جذب و دفع در دماها و رطوبت های مختلف (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
74 خواص مکانیکی هسته انگور سیاه شیراز درشرایط جذب و دفع رطوبت در دماها و رطوبت های مختلف (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
75 رساندن مصنوعی خارک کبکاب با استفاده از محلول استیک اسیدو تاثیر آن بر الگوی الکتروفورتیکی ( SDS-PAGE ) پروتئین (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
76 روش نوین جداسازی صمغ دانه های موسیلاژی بوسیله امواج فراصوت و بررسی برخی خصوصیات این صمغ ها (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
77 طراحی و ساخت دستگاه پاستوریزاسیون مواد غذایی با استفاده از تکنولوژی پالسهای الکتریکی ولتاژ بالا PEF (Download Paper) National Canference on Occupation of Agriculture Graduate Community
78 کاربرد امواج صوتی منتشر شده از مواد غذایی در ارزیابی بافت (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
79 کاربرد پودر هسته خرما به عنوان یک منبع مناسب از فیبرهای رژیمی در بیسکویت و ارزیابی تأثیر آن بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی بیسکویت (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
80 کاربردهای اینولین در تکنولوژی تولید محصولات لبنی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
81 مدلسازی عددی المانهای محدود و ارزیابی آزمایشگاهی نحوه توزیع فشارهای شبه استاتیک تماسی به منظور تخمین لهیدگی میوه سیب (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
82 مشخصات فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه توت سیاه وحشی Aristotelia chilensis (Mol) Stuntz (Elaeocarpaceae (Download Paper) The First National Congress on Snack Foods
83 مقایسه اثرافزودن پودر تفاله گوجه فرنگی و پودر تفاله چغندرقند بر خواص فارینوگرافی خمیر نان (Download Paper) 18th International Congress on Food Technology
84 مقایسه خصوصیات بافتی و حسی مایونز کم کالری تقلیدی با سس مایونز پر چرب (Download Paper) 22nd International Congress on Food Technology
85 مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی پودر ماست تولیدی با خشک کن های پاششی و تصعیدی (Download Paper) 21st International Congress on Food Technology
86 میکروسکوپ نیروی اتمی و کاربرد آن درعلوم و صنایع غذایی (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology
87 نقش های تکنولوژیکی نمک در صنایع غذایی و ضرورت کاهش میزان نمک در فرآورده های غذایی (Download Paper) 20th International Congress on Food Technology