Doctor Farsad Zamani Boroujeni

Doctor Farsad  Zamani Boroujeni

Doctor Farsad Zamani Boroujeni

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 Accuracy Improvement of Bag-of-Feature Based Color Medical Image Retrieval with Optimal Selection Initial Point in K-means Clustering (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
2 ارائه دسته بندی سلسله مراتبی بر پایه ORB در حاشیه نویسی اسناد پزشکی (Download Paper) 1st National Symposium on Robotics and Artificial Intelligence
3 ارائه روشی جهت کنترل عوارض جانبی در پنهان سازی قواعد انجمنی (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
4 ارائه یک الگوریتم ترکیبی مبتنی بر شباهت برداری و خوشه بندی در سیستم های پیشنهاد دهنده، برای الگوریتم های فیلترینگ مشارکتی (Download Paper) 1st International Conference on Information Technology
5 ارائه یک روش بهبود یافته برای مقابله با مشکل شروع سرد در سیستم های پیشنهاد دهنده (Download Paper) 1st International Conference on Information Technology
6 ارایه روش جدیدی جهت پیش بینی نوع پیوند در شبکههای اجتماعی ناهمگن (Download Paper) 3rd International Conference on Knowledge Engineering and Innovation
7 ارایه روشی برای پنهان سازی مجموعه اقلام بسته با سودمندی بالا جهت حفظ محرمانگی در استخراج سودمندی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Computer Engineering and Information Technology
8 ارایه روشی جهت افزایش دقت حاشیه نویسی تصویر با استفاده از ویژگی های بافت (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
9 ارایه روشی جهت بهبود پیش بینی بقا در همبودی سرطان با استفاده از ترکیب یافتن الگوهای پنهان و روشهای طبقه بندی داده ها (Download Paper) 2nd National Conference on New Approaches in Electrical and Computer Engineering
10 استخراج افزایشی الگوهای پرتکرار از داده های قطعی (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
11 الگوریتم ترکیبی با رویکرد نامعلوم سازی جهت پنهان سازی قواعد انجمنی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
12 الگوریتم ژنتیک در انتخاب ویژگی (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
13 الگوریتمی مستقل از چرخشبرای تشخیص هویت در تصاویر شبکیه چشمانسان با استفاده از توصیفگرهای منحنی (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
14 Evaluation of methods of initial Non-random selection centroids in Kmeansclustering (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
15 بازیابی تصاویر پزشکی رنگی براساس کیسه ای از ویژگی ها با استفاده از انتخاب نقاط بهینه در خوشه بند K-means (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
16 برچسبگذاری بلاک های مقالات علمی با استفاده از درخت تصمیمگیری (Download Paper) 2nd Internal Conference on Computer Engineering and Information Technology
17 بررسی برخی روشهای پردازش درخت و گراف بر اساس مدل نگاشت کاهش (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
18 بررسی چند الگوریتم تکاملی در انتخاب ویژگی (Download Paper) National e-Conference on Advances in Basic Science and Engineering
19 بررسی چند روش انتخاب ویژگی در بازشناسی حروف و ارقام دستنویس با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 1st  National Conference on Research in Computer Engineering
20 بررسی روش های ترکیب طبقه بند ها (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
21 بررسی روشهای پیش بینی نوع پیوند در شبکههای اجتماعی (Download Paper) 1st National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing
22 بهبود شناسایی مکان توپهای نشانگر در تصاویر انژیوگرافی عروق کروهنری با استفاده از یک روش فیلترینگ ترکیبی (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
23 بهبود کارایی تشخیص سرقت ادبی بینزبانی فارسی- انگلیسی (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
24 بهبود کیفیت مسیر پیشنهادی در سامانه پیشنهادگر سفر مبتنی بر شبکه های اجتماعی مکاننما با استفاده از الگوریتم های کاوش الگوهای پرتکرار (Download Paper) 4th National Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications
25 بهره برداری ترکیبی از شبکه های مبتنی بر نرم افزار و داده های حجیم (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
26 پنهان نگاری تصویرو تشخیص انواع روش های مقابله با حملات و خرابی ها در تصویر (Download Paper) 3rd national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
27 پنهان نگاری در تصویر و مقایسه روش های پنهان نگاری درتصویر (Download Paper) National Conference on Electrical Engineering
28 پنهان نگاری دیجیتال تصویر بر مبنای تبدیل موجک گسسته جهت افزایش شفافیت ومقاومت در برابر حملات (Download Paper) 4th national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
29 تشخیص شکایت مشترکین مخابرات مبتنی بر روش K-means متوازن شده و دسته بندی ترکیبی (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering and Information Technology
30 حاشیه نویسی خودکار تصاویر پزشکی با استفاده از توصیفگر ORB و دسته بندی سلسله مراتبی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
31 داده های بزرگ :تحولی در دنیای اطلاعات (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
32 ردیابی هدف در دنباله ای از تصاویر ویدئویی مبتنی برشرایط رهگیری (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
33 روش های ترکیبی تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از تکنیک های داده کاوی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
34 روش های کشف اصالت متون علمی وادبی در محیط تک زبانه و بین زبانی (Download Paper) 3rd national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
35 رویکردی نوین در تحلیل عواطف و احساسات در زبان فارسی (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
36 طبقه بندی ترکیبی سیگنال های الکتروانسفالوگرام با استفاده از روش استخراجویژگی ترکیب تبدیل ویولت و فوریه (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
37 کشف اصالت متون علمی و ادبی ذاتی با استفاده از تشخیص انحرافات در سبک نگارش نویسندگان بر روی زبان فارسی (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
38 مدلی برای کاهش ابعاد ویژگی مجموعه داده ها با استفاده از یادگیری عاطفی مغز (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
39 مرروری بر تکنیکهای قطعه بندی رگهای خونی شبکیه (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
40 مروری اجمالی بر مسیریابی های سلسله مراتبی در شبکه های حسگر (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
41 مروری بر استخراج مجموعه ی اقلام با سود بالا و ارزش قل مداده منفی (Download Paper) 4th National Conference on Computer Science and Information Technology
42 مروری بر الگوریتم های بازیابی از دست رفتن بسته در شبکه های voip (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering, Computer Science and Information Technology
43 مروری بر الگوریتم های کاوش الگوهای متوالی (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
44 مروری بر انواع سیستم های پیشنهاد دهنده (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
45 مروری بر بهبود معرفی کاربران در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 3rd national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
46 مروری بر پروتکلهای مسیریابی پشتیبانی کیفیت خدمات در شبکه های ادهاک متحرک (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
47 مروری بر تاثیر گزینش زیرمجموعه صفات خاصه، نوع نمونه گیری و میزان نمونه برداری در طبقه بندی بیماران قلبی (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
48 مروری بر تجزیه و تحلیل احساسات در زبان فارسی (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
49 مروری بر روش های بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا براساس ویژگی بافت (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
50 مروری بر روش های بهبود کارایی تکنیک جنگل تصادفی (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
51 مروری بر روش های پردازش تصویر در تشخیص تومور سرطانی در تصاویر MRI مغزی (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
52 مروری بر روش های پنهان سازی مجموعه عناصر حساس (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
53 مروری بر روش های پیشنهاد مسیر و پیشنهاد سفر (Download Paper) 1st National Conference on Computer and Information Technology
54 مروری بر روش های وزن دهی درتحلیل احساسات (Download Paper) 6th National Conference on New Ideas in Electrical Engineering
55 مروری بر روشهای قطعه بندی رگ های خونی شبکیه چشم (Download Paper) International Conference on Engineering and Computer Science
56 مروری بر روشهای کاوش منبع کد در مقیاس بزرگ (Download Paper) 4th National Conference on Information Technology, Computer and Telecommunications
57 مروری بر روشهای محاسبه شباهت مقالات علمی (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
58 مروری بر رویکرد اکتشافی درحفظ محرمانگی قواعد انجمنی (Download Paper) 1st National Conference on New Ideas in Computer Engineering
59 مروری بر رویکردهای پنهان سازی قواعدانجمنی (Download Paper) 3rd national Conference on New Ideas in Electrical Engineering
60 مروری بر زبانها و ابزارهای اکتشاف و تولید توپولوژی شبکه (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
61 مروری بر محاسبه و تاثیرگذاری کمیت اعتماد در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
62 مروری بر موازی سازی الگوریتم EP-Growth با استفاده از چهارچوب MapReduce (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
63 مروری جامع بر جدیدترین الگوریتم های کشف و شناسایی ارتباطات در شبکه های اجتماعی (Download Paper) National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering
64 مقایسه ای بر تکنیک های تشخیص کپی مستقیم درتصاویر دیجیتال (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing
65 مقایسه زمان اجرا و حافظه مصرفی الگوریتمهای کاوش الگوهای نادر بر رویمجموعه دادههای مختلف (Download Paper) 1st National Conference on Information Technology, Communication and Soft Computing