Doctor Hooman Bahmanpour

Doctor Hooman  Bahmanpour

Doctor Hooman Bahmanpour

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بازشناسایی دیدگاه کارشناسان و فعالان محیط زیست نسبت به جایگاه حقوقی و نقش سازمانهای مردم نهاد (NGOs) محیط زیستی در کشور (Download Paper) Journal Of Research in the Arts and Humanities Volume: 2, Issue: 4
2 بررسی مولفه های بازدارنده مشارکت و فعالیت زنان در عرصه محیط زیست کشور از دیدگاه کارشناسان و فعالان (Download Paper) Environmental Studies, Natural Resources And Sustainable Development Volume: 2, Issue: 4
3 بررسی و بازشناسایی مفهوم رویکرد منظر شهری تاریخی و ارتباط آن با بازآفرینی شهری (Download Paper) Shebak Volume: 3, Issue: 12
4 بررسی و شناسایی نوع و میزان فلزات سنگین در خاک مناطق صنعتی در ارتباط با پهنه بندی پوشش گیاهی آسیب دیده (Download Paper) Shebak Volume: 3, Issue: 2
5 سنجش میزان آزادسازی و نفوذ فلزات سنگین موجود در پسماندهای الکترونیکی در خاک (Download Paper) Shebak Volume: 3, Issue: 1
6 معیارهای طراحی محله پایدار با تاکید بر ارزش های زیست محیطی (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 1, Issue: 2
7 مکان یابی و جانمایی فضاهای ورزشی در شهرستان شاهرود با استفاده از تکنیک تلفیقی روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) Shebak Volume: 3, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی توان اکولوژیک در محدوده پارک جنگلی تربت حیدریه به جهت طراحی، توسعه و تجهیز و احداث اکوپارک شهری (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
2 ارزیابی توان اکولوژیک زاگرس مرکزی گامی به سوی توسعه پایدار مطالعه موردی منطقه آبخیز مدیریتی بازفت (Download Paper) 1st national conference on natural resources and sustainable development in Central Zagros
3 ارزیابی ریسک حوادث فرآیندی درپالایشگاه گاز1200 LGN گچساران (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
4 ارزیابی غلظت BOD و COD فاضلاب در شبکه فاضلاب شهری و ارائه مدل پهنه بندی (مطالعه موردی: ایران- شهر بیرجند) (Download Paper) 3rd National Conference on Environment, Sustainable Environment  and Health
5 ازیابی اقبال عمومی از تشکیل اکوپارک ها با هدف آموزشهای زیست محیطی وتأمین معیارهایی برای طراحی و تبدیل پارکهای جنگلی به اکوپارک ها (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
6 استفاده از تایرهای فرسوده به عنوان سوخت جایگزین در صنعت سیمان (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
7 استفاده از روغن حاصل از پیرولیز تایرهای فرسوده به عنوان سوخت جایگزین در موتورهای دیزلی (Download Paper) The 2nd National Conference on Environmental Hazards of Zagros
8 اسکی روی شن های کویر ایران و طراحی سند برد با توجه به خصوصیات شن هایکویر ایران (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
9 اصلاح شبکه مبدل گرمائی واحد تنظیم نقطه شبنم پالایشگاه گاز مسجد سلیمان (Download Paper) Third National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
10 Heavy metal removal from waste water by Using Iron Oxide Nano particles (Download Paper) 1st global conference on sustainable development in nano-materials, nano-structure and nano-technology
11 Locating and Designing a Healing Village with Sustainable Development approach (Case Study: Shahrood city) (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
12 بازیافت انرژی در واحد تصفیه گاز با استفاده از اصلاح شبکه مبدل گرمایی (Download Paper) 4th conference on industrial furnaces and burners
13 بازیافت انرژی در واحد تصفیه گاز با استفاده از اصلاح شبکه مبدل گرمایی (Download Paper) 4th Energy Management Conference
14 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر بهبود عملکرد دیگ بخار شرکت پخش فراورده های نفتی شاهرود و کاهش آلودگی های زیست محیطی (Download Paper) 2nd international conference on new research in chemistry and chemical engineering
15 بررسی انواع روشهای جذب دی اکسیدکربن ازگازهای خروجی ازدودکش ها (Download Paper) New research in Science and Engineering Conference
16 بررسی روند توسعه پایدار در ایران و ضرورت ناپایداری‌زدایی (Download Paper) 1st Conference on Citizenship and Regional Management
17 بررسی رویکردها و تدوین معیارهای گردشگری شهری پایدار (Download Paper) International Congress of Contemporary Architecture and Urbanism in Islamic Countries
18 بررسی عوامل موثر بر آزادسازی فلزات سنگین در پسماندهای الکترونیکی و الکتریکی در محیط زیست (مطالعه موردی: عنصر نیکل) (Download Paper) 4th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering
19 بررسی کمیت و کیفیت زباله در شهر اصفهان (Download Paper) 2nd National Conference on Environment, Sustainable Environment  and Health
20 بررسی میزان دانش و آگاهی زیست محیطی کارکنان شهرداری (مورد مطالعه شهرداری منطقه 2 تهران) (Download Paper) annual conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
21 بررسی میزان نفوذ فلزات سنگین پسماندهای اکترونیکی (رایانه ای) در محیط آبی (Download Paper) 4th International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering
22 بررسی نقش فناوریهای انرژی تجدیدپذیر در محیط و منظر شهری (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
23 پهنه بندی منوکسید کربن در مناطق 22 گانه تهران (Download Paper) 3rd conference on air and noise pollution management
24 پهنه بندی منوکسید کربن در مناطق 22 گانه تهران (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
25 تاثیر بهداشت محیط بر آرامش روانی ساکنین درموقع بهره برداری با رویکرد محافظت از محیط زیست (Download Paper) 6th congress of National Building Regulations
26 تاثیر عوامل معماری پایدار بر شکل پذیری اقامت های تفریحی (Download Paper) 1st national conference on new technologies in science and engineering
27 تاثیر عوامل معماری پایدار برشکل پذیری اقامتهای تفریحی (Download Paper) 2nd International Conference of IALE iran
28 تحلیل پراکنش فضای سبزشهری و مقایسه آن باتوزیع جمعیت درمدیریت راهبردی کلان شهر اصفهان (Download Paper) National Congress of Architecture, Planning and Sustainable Development, focusing on reading the Iranian-Islamic identity in architecture and urban planning
29 تدوین راهبردهای مدیریت محیط زیستی منطقه زاگرس مرکزی با تاکید بر حفاظت از تنوع زیستی با استفاده از رویکرد تحلیل راهبردی SWOT و ماتریس راهبردی کمی QSPM (Download Paper) 1st national conference on natural resources and sustainable development in Central Zagros
30 تعیین سیمای سرزمین با استفاده ازGIS و RS به منظور پایش تغییرات اکولوژی مطالعه موردی: روستای دشت رز (Download Paper) Geomatics 1390
31 توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران (Download Paper) 01st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled
32 تولید اسفنج های ابرآب گریز و ابرروغن دوست برپایه نانوذرات سیلیکا به هدفجداسازی موثر و پیوسته آلودگی های نفت از آب (Download Paper) 4th  National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
33 جستاری پیرامون مدارس زیست محیطی؛مروری بر تجارب دنیا در آموزش حفاظت از محیط زیست به کودکان (Download Paper) 2014 Emerging Trends in Energy Conservation 4rd Conference - ETEC
34 جستاری پیرامون نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد (NGOs) در حقوق بین الملل محیط زیست (Download Paper) The first national conference on science and research in the field of environmental sciences and management
35 جستاری پیرامون وندالیسم زیست‌محیطی در شهرها (Download Paper) 1st Conference on Citizenship and Regional Management
36 چالش های گردشگری در مناطق دارای میراث فرهنگی (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
37 حذف آلاینده های معدنی از پساب شبیه سازی شده صنایع پتروشیمی به روش هوازی (مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی مبین) (Download Paper) The 7th Conference & Exhibition on Environmental Engineering
38 ژل ها و تشکیل ساختار های ژلی و ژل های غذایی (Download Paper) National Conference on Science and NewTechnologies in the Food Industry
39 ژل های غذایی هوادهی شده: تولید و کاربردهای بالقوه (Download Paper) National Conference on Science and NewTechnologies in the Food Industry
40 سرمایه های پنهان،کشف دو زمین گلف طبیعی در جنگل ابر شاهرود (Download Paper) The First International Conference on New Ideas in Urban Architecture of Geography and Sustainable Environment
41 شناسایی جاذبه های گردشگری شهر راین با رویکرد گردشگری پایدار (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
42 شناسایی و اولویت بندی شاخص های مدیریت سبز در بخش انرژی و پسماند(مطالعه موردی : بیمارستان عرفان تهران ) (Download Paper) The 2d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
43 ضرورت احداث پارک های کوهستانی در تهران به عنوان فرصتی جهت وزرش در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: پارک کوهستانی توچال (ولنجک)) (Download Paper) 01st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled
44 ضرورت احداث پارکهای کوهستانی در تهران، به عنوان فرصتی در جهت ورزش در راستای توسعه پایدار مطالعه موردی: پارک کوهستانی توچال (ولنجک) (Download Paper) 01st National Conference of City and Sport
45 ضوابط و معیارهای طراحی اکوپارک برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با استفاده از دیدگاه نظریه پردازان و بررسی نمونه های جهانی (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
46 عنوان بررسی ارزیابی مصرف آب در سیستم اتوماتیک اطفاء حریق مخازن نفتی مستقر در مراکز مسکونی و شهری نسبت به سیستم های دستی و پرتابه ای (Download Paper) 3rd National Conference on Managing Metropolises with an Approach to Safety, Health and the Environment
47 فناوری نانو مولکولی و تاثیر آن بر محیط زیست (Download Paper) International Conference on Natural Resources, Agricultural Engineering, Environment and Rural Development
48 کاربرد روش تصمیم گیری سلسله مراتبیAHP در مکان گزینی کاربری ورزشی (Download Paper) International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
49 کاربرد رویکرد معماری پایدار در طراحی مرکز آموزش اکولوژیک (Download Paper) 4th National Conference of ICT in science and engineering
50 محیط نانو زیست (Download Paper) International Conference on Natural Resources, Agricultural Engineering, Environment and Rural Development
51 مدیریت انرژی و حفظ محیط زیست با استفاده ازتصفیه پساب صنعتی توسط سرباره فولادی (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
52 مدیریت لاستیک های فرسوده (Download Paper) 1st International Conference & 3nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
53 مکان یابی اکوپارک شهری جهت طراحی، توسعه و تجعیز، با استفاده از روش AHP (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
54 مکان یابی و طراحی دهکده آرامش با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود) (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
55 مکانیابی و جانمایی فرهنگسرای شاهرود با استفاده از سیستم اطلاعات (AHP) و فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (GIS جغرافیایی) (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
56 نانو و پایداری زیست محیطی (Download Paper) International Conference on Natural Resources, Agricultural Engineering, Environment and Rural Development
57 نقش انرژی های تجدیدپذیر در سازوکار ساختمان های صفر انرژی (Download Paper) 4th International Conference on Sustainable Development and Urban
58 نقش فناوری نانو در ترمیم محیط زیست (Download Paper) International Conference on Natural Resources, Agricultural Engineering, Environment and Rural Development
59 نقش محیط زیست در طراحی اقامتگاه های تفریحی (Download Paper) 6th International Conference on Sustainable Development and Urban
60 نقش محیط زیست در طراحی اقامتگاههای تفریحی (Download Paper) 1st Conference craft in civil construction, Architecture and Urbanism
61 واکاوی حقوقی کاهش میزان مشارکت زنان در حفاظت از محیط زیست در ایران (Download Paper) International Conference on Society and Environment
62 واکاوی دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست نسبت به نقش و جایگاه زنان (Download Paper) The 5th International Conference on Rights and Sustainable Development of the Civil Society
63 واکاوی دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست نسبت به نقش و جایگاه زنان (Download Paper) International Citizens Rights Congress
64 واکاوی دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست نسبت به نقش و جایگاه زنان (Download Paper) First International Law Congress of Iran with the Citizen s Rights Approach