Engineer Mahdi BiTarafan

Engineer Mahdi BiTarafan

Engineer Mahdi BiTarafan

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Engineer Mahdi BiTarafan in Journals

Position Journal Name
Executive ExpertAPDI Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی انواع ترکیب فرم های معماری از منظر پدافند غیرعامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Download Paper) APDI Journal Volume: 1, Issue: 1
2 ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی ازانفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (Download Paper) Tunneling & underground spaces Engineering Volume: 2, Issue: 1
3 ارزیابی روش دومنظوره جهت کنترل هوشمند سازه های مقاوم در برابر بارهای جانبی و خروج اضطراری از ساختمان با استفاده از روش AHP (Download Paper) APDI Journal Volume: 1, Issue: 3
4 ارزیابی ریسک سامانه های آبرسانی شهری کشور در برابر تهدیدات به روش RAMCAP (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 28, Issue: 110
Conference Papers
row paper title conference name
1 اجزای ورودی های فضاهای امن زیرزمینی از منظر پدافند غیر عامل (Download Paper) 2nd Conference on crisis management in the construction industry, life lines and underground structures
2 ارائه انواع الگو های ورودی به فضا های امن زیرزمینی (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
3 ارزیابی اجسای ورودی های فضا های امن زیرزمینی در برابر تهدیدات (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
4 ارزیابی انواع ورودی های فضاهای امن زیرزمینی از منظرپدافند غیرعامل (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
5 ارزیابی روشهایساخت سازه های فولادی سرد نورد شده دربازسازی مناطق آسیب دیده دربحرانهای طبیعی با استفاده از روش سلسله مراتبی AHP (Download Paper) 2nd National Crises Management Conference
6 اصول و ملاحظات طراحی ورودی ها مقاوم در برابر انفجار از منظر دفاع (پدافند) غیرعامل (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
7 امکان سنجی طراحی خانه انرژی صفر در شهر تهران با تأکید بر انرژی خورشیدی (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense
8 انتخاب خصیصه به روش ترکیبی فیلتری - روکشی در دسته بندی متون (Download Paper) 08th Annual Conference of Computer Society of Iran
9 بررسی اثر روابط بین خصیصه های سندها و دست هها در ضابط ههای روش های آماری انتخاب خصیصه در بهبود دسته بندی متون (Download Paper) 11th Iranian Conference on Electric Engineering
10 بررسی انواع روش های مقاوم سازی سازه های امن زیرزمینی در برابر تهدیدات (Download Paper) 04th National Conference on Retrofiting
11 بررسی نمای ساختمان و راه های مقاوم سازی آن در برابر امواج انفجار (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
12 تاثیر ترکیب خوراک برپیشرفت واکنشهای ریفرمینگ متان با بخار آب و دی اکسید کربن در فرایند میدرکس (Download Paper) 03rd National Conference of Modern Researches in Chemical and Chemical Engineering
13 تبیین جایگاه مقاوم سازی در سازه های زیر زمینی امن در برابر تهدیدات (Download Paper) 2nd Conference of Steel and Structures
14 سیستم درب های ضد انفجار شریان های حیاتی (Download Paper) 3rd Conference on crisis management in the construction industry, life lines and underground structures
15 کنترل آب در داخل تونل ها و فضاهای امن زیرزمینی و طریقه ضد آب کردن آن ها (Download Paper) 3rd Conference on crisis management in the construction industry, life lines and underground structures
16 کنترل آب درداخل تونلها و فضاهای امن زیرزمینی و طریق ضدآب کردن آنها (Download Paper) 02nd National Conference on Health, Safety and Environment (HSE)
17 مدلسازی 2 بعدی راکتور ریفرمر فرآیند میدرکس فولاد و بررسی شرایط عملیاتی آن (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
18 مدیریت شهری و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری ها نمونه موردی: شهر سقز (Download Paper) 1st conference to examine the challenges and provide new solutions for urban management
19 ملالاحظات پدافند غیرعامل درطراحی یک مرکز داده امن زیرزمینی (Download Paper) Conference on crisis management in the construction industry, life lines and underground structures
20 نقش لایه های سه گانه دفاعی در تامین امنیت فضاهای شهری (Download Paper) 1st Conference on Passive Defense and Resistant Structures
21 نمای شیشه ای ساختمانهای مقاوم در برابر موج انفجار (Download Paper) 2nd  national conference on sustainable architecture and urban development approach in architecture and town planning passive defense