Doctor Homayon Katibeh

Doctor Homayon Katibeh

Doctor Homayon Katibeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بکارگیری مدل Modflow مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی و ارزیابی عملکرد طرح تغذیه ی مصنوعی دشت آب باریک بم (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 15, Issue: 50
2 مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102راه آهن لرستان (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 3, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز خوشه ای داده های ژئو شیمیایی رسوبات آبراهه ای خوسف جهت شناسیایی مناطق امید بخش (Download Paper)
2 آنالیز نشت آب به مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای سد رودبار لرستان با استفاده از نرم افزار Seep/w (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
3 ارایه الگو درانتخاب سیستم زهکشی بهینه تونل ها با توجه به شرایط زمین شناسی مهندسی ساختگاه (Download Paper) 3rd Conference and Exhibition of dams and tunnels
4 ارزیابی روشهای SGR و TIC در رده بندی میزان نشت آب به تونلهای شهری؛ مطالعه موردی: تونل خط 2 مترو تبریز (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
5 ارزیابی نشت آب زیرزمینی به تونل چغاخور به روش SGR (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
6 استفاده از شاخص کارایی کریجینگ برای ارزیابی اعتبارسنجی عیارتخمینی بلوک در کانسار پلاسری آهن سنگان ایران (Download Paper) 2nd international conference on new research in Science, Engineering and Technology
7 اعتبار سنجی روش های ارزیابی نشت آب زیرزمینی به تونل بازی دراز (Download Paper) National Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
8 اعتبار سنجی و ارزیابی نرم افزار Seep/w در برآورد میزان نشت آب زیرزمینی به تونل های کم عمق (Download Paper) National Conference on Mineral Sciences
9 الگوی بهینه اکتشاف منابع آب زیرزمینی با رویکرد ساختار شکست کار پروژه (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
10 اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری توده سنگ معدن مس سونگون با روشهای مختلف و براساس مدلهای سیستم درزه ها (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
11 بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت ورامین با استفاده اززمین آمار (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
12 بررسی تاثیرات خشکسالی در بیلان آب زیرزمینی دشت دزفول - اندیمشک (Download Paper) 01st national conference on coastal lands, water resources management
13 بررسی تاثیرحفرتونل البرز برشرایط هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک منطقه (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
14 بررسی توجیه پذیری انتقال آب بین حوضه ای از تونل ترابری البرز به دامنه جنوبی رشته کوه البرز (Download Paper) National Conference on strategies for facing water crisis in Iran and the Middle East
15 بررسی شاخصهای خشکسالی اقلیمی و خشکسالی هیدرولوژیکی درآبخواندزفول-اندیمشک (Download Paper) 1st National Conference on Drought and Climate Change
16 بررسی کیفیت شوری آب زیرزمینی در دشت ورامین با استفاده ازتجزیه وتحلیل زمین آماری (Download Paper) International Conference on geographical implications and environmental impact with the Orumieh Lake
17 بررسی کیفیت شوری و سدیمی آب زیرزمینی با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ و IDW (Download Paper) First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development
18 بررسی مدل‌های تحلیلی تزریق دوغاب سیمانی در سنگ درزه‌دار (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
19 بررسی مشکل رسوب زایی و راهکارهای کاهش آن در مخروطافکنه چنداب ورامین (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
20 بررسی مشکل رسوبزایی و راهکارهای کاهش آن در مخروط افکنه چنداب ورامین (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
21 بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد گتوند علیا با استفاده از نرم افزار Seep/w (Download Paper) 1st National Conference on Exploration Engineering of Underground Resources
22 بررسی میزان نشت ازمخزن بالا دست سدرودبارلرستان بااستفاده ازنرم افزار Seep/W (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
23 بررسی و مقایسه ی روش های مستقیم و تحلیلی در پیش بینی نشت از مخازن سطحی (Download Paper) First National Conference on Water Crisis
24 بررسیهای هیدروشیمیایی آبخوان آب باریک بم (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
25 بهینهسازی معادلات تحلیلی حاکم بر جریان نشت آب زیرزمینی به درون تونلهای سنگی- مطالعه موردی تونل انتقال آب امیرکبیر (Download Paper) 06th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
26 پیش بینی نرخ نفوذ آب زیرزمینی به تونل انتقال آب سبزکوه- چغاخور با استفاده از روش های تحلیلی و روش تجربی هیوور (Download Paper) 2nd national conference on sustainable development in energy engineering systems, Water and Environment
27 تاثیر نشت آب زیرزمینی به تونل ها در افت تراز سطح آب زیرزمینی مطالعه موردی تونل بازی دراز (Download Paper) 2nd Conference of Engineering Geology and Environment of Mashhad
28 تجزیه وتحلیل زمین آماری برای بررسی کیفیت شوری و سدیمی آب زیرزمینی دشت ورامین (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
29 تحلیل پایداری و بررسی راهکارهای تثبیت سطح شیبدار سنگی مشرف بر تونل 72 را آهن لرستان (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
30 تحلیل عددی کنترل نشت از تونل انتقال آب آزاد کردستان بوسیله نرمافزار UDEC (Download Paper) Water Engineering Conference and Exhibition
31 تخمین جریان نشت آب زیرزمینی به تونل انتقال آب قمرود توسط نرم افزار TunSeep (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
32 تخمین میزان نفوذ آب به تونل انتقال آب قمرود به کمک نرم افزار Plaxis (Download Paper) 06th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
33 تخمین نشت آب زیرزمینی به تونل خط 2 مترو تبریز و رده بندی خطر نشت آب به روش SGR (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
34 تخمین نفوذ آب به تونل انتقال آب مغار نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای رودبار لرستان به کمک روش SGR و مقایسه آن با روش‌های تحلیلی (Download Paper) 9th Student Mining Engineering Conference
35 تخمین نفوذ آب زیرزمینی به تونل انتقال آب پایاب سد آزاد کردستان به کمک روش SGR و مقایسه آن با روش های تحلیلی (Download Paper) Water Engineering Conference and Exhibition
36 تخمین نفوذپذیری معادل در امتداد محور تونل امیرکبیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
37 تعیین الگوی بهینه مدیریت اکتشاف ذخایر زغالسنگ (Download Paper) 1st Iranian Coal Congress
38 تعیین پتانسیل خورندگی و پوسته گذاری آب رودخانه قره سو در مصارف صنعتی و آشامیدنی (Download Paper) 14th Iranian National Corrosion Congress
39 فشرده سازی زمان انجام پروژهی مدلسازی انتشار و حذف آلودگی از پساب پتروشیمی کرمانشاه (Download Paper) 2nd International Conference on Engineering and green technologies for sustainable future
40 کاربرد روش‌های ژئوفیزیکی در مطالعات نشت آب به فضاهای زیرزمینی (Download Paper) 9th Student Mining Engineering Conference
41 محاسبه جریان ناگهانی و اولیه آب به درون تونل‌های سنگی مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود (Download Paper) 08th Iranian Tunneling Conference
42 مدلسازی جریان آب زیرزمینی در محدودۀ معدن سنگ آهن سه چاهون به کمک نرم افزار MODFLOW (Download Paper) Iranian Mining Engineering Conference
43 مروری انتقادی بر معادلات تحلیلی حاکم بر جریان آب زیرزمینی به درون تونل های حفر شده در سنگ (Download Paper) International Conference on Water Resources: Emphasis on Regional Development
44 مطالعه و ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت روداب شهرستان سبزوار با هدف آبیاری کشاورزی (Download Paper) International congress on Water, Soil and Environmental sciences
45 معیارها و روش‌های محاسبه حریم کیفی چاه‌های آب شرب (Download Paper) 9th Student Mining Engineering Conference