Fariborz Dortaj

 Fariborz Dortaj

Fariborz Dortaj

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 آزمون کاربرد تحلیل داده های شبکه ای در مطالعات همبودی (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 4, Issue: 16
2 ارایه مدلی برای انتخاب مدیران بخش صنعت سازمانهای صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ای اچ پی فازی (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 5, Issue: 18
3 ارزشیابی مهارت نوشتن (کتاب بخوانیم و بنویسیم) دانش آموزان پایه اول ابتدایی مدارس شهر یاسوج در سال تحصیلی 83 - 1382 (Download Paper) Educational Psychology Volume: 1, Issue: 1
4 ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری در دانش آموزان ایرانی (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 6, Issue: 23
5 اعتبار سنجی مدل رفتار نوآورانه کاری میسمان و مولدر در میان مدیران و کارکنان بانک ملت (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 4, Issue: 2
6 بررسی پیام ها و مفاهیم اقتصادی در کتاب های درسی دوره ابتدایی (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 16, Issue: 49
7 بررسی رابطه نقص ادراک بینایی با اختلال خواندن در دانش آموزان پایه اول و دوم ابتدایی شهر کرمان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 2, Issue: 3
8 بررسی رابطه ی ادراک از محیط کلاس درس و جهت گیری هدف با پیشرفت تحصیلی ریاضی در دانش آموزان دختر پایه ی سوم متوسطه (Download Paper) Educational Psychology Volume: 6, Issue: 19
9 بررسی مهارت های مطالعه و یادگیری ریاضی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 3, Issue: 7
10 بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (Download Paper) Journal of technology of education Volume: 8, Issue: 2
11 بررسی و مقایسه اثر بخشی آموزش بهداشت روانی ، آموزشی مهارت های ابراز وجود و آموزش مهارت های اجتماعی در بهبود بهداشت روانی دانش آموزان دوره متوسطه و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی (Download Paper) Educational Psychology Volume: 2, Issue: 3
12 پیشبینی عادات زندگی کودکان با آسیب جسمی حرکتی بر اساس سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها (Download Paper) Psychology of Exceptional Individuals Volume: 6, Issue: 24
13 تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلل ورزی دانش آموزان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 10, Issue: 34
14 تاثیر آموزش و تمرینات تن آرامی بر میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 2, Issue: 1
15 تبیین عوامل روانشناختی و اجتماعی بر نوعدوستی خیرین مدرسه ساز (Download Paper) Educational Psychology Volume: 12, Issue: 39
16 تحلیل ویژگی های روان سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 6, Issue: 24
17 تدوین مدل علی فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای خودکارآمدی در دانشجویان دوره ی کارشناسی (Download Paper) Counseling Culture and Psychotherapy Volume: 6, Issue: 24
18 تدوین یک مدل ساختاری-آموزشی به منظور بهینه کردن جذب در نظام بانکداری کشور (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 6, Issue: 21
19 تعیین علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی (Download Paper) Social Sciences Volume: 17, Issue: 49
20 رابطه ارزش تکلیف و اضطراب امتحان: بررسی نقش واسطه ای جهت گیری هدفی (Download Paper) Educational Psychology Volume: 9, Issue: 27
21 رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ورویکردهای یادگیری با روشهای سنجش دردانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 4, Issue: 13
22 رابطه صفات شخصیتی و خلاقیتدر نوجوانان (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 1, Issue: 3
23 رابطه هوش هیجانی بار - آن و مولفه های آن با دینداری نوجوانان (Download Paper) Educational Psychology Volume: 12, Issue: 42
24 ساخت و استانداردکردن مقیاس خشم چندبعدی دردانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلانغرب درسال تحصیلی 87-86 (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 2, Issue: 5
25 ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ایرانی ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی (ISEEQ ) (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 1, Issue: 1
26 شاخص های روان سنجی مقیاس یادگیری خود تنظیمی تحصیلی ( ASRL-S) (Download Paper) Research in Clinical Psychology and Counselings Volume: 6, Issue: 2
27 طراحی الگوی برنامه درسی پژوهش محوری در مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی برای پرورش تفکر و خلاقیت در دانش آموزان (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 7, Issue: 3
28 طراحی مدل پرورش تفکر استراتژیک و خلاق در مدیران شرکت ملی نفت ایران (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 7, Issue: 4
29 مدل یابی پیشرفت تحصیلی ریاضی برمبنای؛ ارزش تکلیف،درگیری شناختی، هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی (Download Paper) Counseling Culture and Psychotherapy Volume: 8, Issue: 30
30 مدلی ساختاری درباره ی تن انگاره ی دانشجویان مونث ایرانی:تاثیر قد، وزن، شاخص توده ی بدنی، عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به ظاهر، و وارسی بدن بر تن انگاره (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 6, Issue: 22
31 مدلیابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای منابع شخصی و منابعاجتماعی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران (Download Paper) Counseling Culture and Psychotherapy Volume: 7, Issue: 28
32 مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی پنج مرحلهای بایبی و سنتی برخلاقیت و یادگیری دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم (Download Paper) Journal innovation and creativity in the humanities Volume: 3, Issue: 1
33 مقایسه کارکردهای اجرایی بر پایه اضطراب امتحان در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی (Download Paper) Knowledge & Research in Applied Psychology Volume: 12, Issue: 1
34 میزان ثبات مدیریت مدارس (Download Paper) Educational Psychology Volume: 2, Issue: 4
35 نقدی روش شناسانه به شیوه فراتحلیل بر اثربخشی روش های درمانی به کار رفته در زمینه کاهش اضطراب امتحان در ایران (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 3, Issue: 12
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری جو عاطفی خانواده (Download Paper) 4th International Conference on Psychology and Educational Sciences
2 ارایه الگویی برای روابط بین سبک های نظارتی و اعتیاد به شبکه های اجتماعی با میانجی گری شکاف نسلی (Download Paper) 1st National Conference on Science and Technology Education Social Studies and Psychology Iran
3 ارایه مدلی برای رتبه بندی عملکرد شغلی ماماها در ارایه مراقبت های دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی استان کرمان (Download Paper) 1st international conference on new research in management studies
4 بررسی اثربخشی آموزش مولفه های رویکرد تصمیم گیری مجدد بر کاهش خود ناتوان سازی و افزایش جرات ورزی دانش آموزان پسر (Download Paper) 2nd International Conference on Psychology Behavioral Sciences
5 بررسی تأثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی، فرآورده ای و توآم بر تقویت حافظه و عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال اول دبیرستان (Download Paper) 01st Conference Cognitive Science in Education
6 بررسی جایگاه نظریه پردازش شناختی اطلاعات در یادگیری (Download Paper) The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology , Social and Cultural Studies
7 بررسی دانش ونگرش مدیران مقطع متوسطه شهر یزد نسبت به شرح وظایفشان وارتباط آن با رضایت شغلی آنها (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
8 بررسی رابطه هوش معنوی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در سازمان های دولتی و غیر دولتی شهرستان ایلام در سال 1390 (Download Paper) 1st international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
9 بررسی رابطه هوش هیجانی والدین و سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر (Download Paper) 1st National Conference on Psychology and Family
10 بررسی روش های آموزش در حوزه علمیه (Download Paper) The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology , Social and Cultural Studies
11 بررسی نقش ترتیب تولد در شکل گیری شخصیت کودکان (Download Paper) 4th International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
12 تاثیر مددکاری گروهی به شیوه شناختی ت رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد (Download Paper) 9th Congress for Psychotherapy on the bed of the cultural values
13 تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر فرایند مراقبتی بیماران در دانشجویان پرستاری (Download Paper) 9th Congress for Psychotherapy on the bed of the cultural values
14 چگونگی کشف و مدیریت استعدادها ( معرفی نخستین سامانه دانش بنیان هوشمند استعدادیابی کشور ) (Download Paper) 1st Conference on empowerment and talent management
15 رابطه بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه بجنورد (Download Paper) 3rd International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
16 رابطه سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه با خشونت زناشویی (Download Paper) 1st National Conference on Psychology and Family
17 رابطه سلامت روانی-جسمانی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (Download Paper) International Conference on Psychology, Consultation, Education
18 رابطه هوش معنوی با ابعاد فرسودگی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی (Download Paper) International Conference on Psychology, Consultation, Education
19 مقایسه میزان تاب آوری و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در فرزندان افراد معتاد و غیر معتاد شهرستان الیگودرز (Download Paper) 2nd National Conference on Science and Technology, Psychology, Education and Psychology Comprehensive Iran