Doctor Mehrdad Moharamzadeh

Doctor Mehrdad Moharamzadeh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mehrdad Moharamzadeh in conferences

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتباط سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیم های منتخب دانش آموزی پسر شهر ارومیه (Download Paper) Journal of Sport Psychology Studies Volume: 2, Issue: 3
2 ارتباط مولفه های پنجگانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 15
3 بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی به منظور توسعه و ترویج رشته های ورزشی در ایران با تاکید بر هنرهای رزمی (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 6, Issue: 25
4 تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 21
5 تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تجربه مشتری در ورزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 8, Issue: 38
6 رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های بسکتبال حاضر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور (1389) (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 5, Issue: 17
7 رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد در بین مدیران ورزشی دانشگاه های ایران (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 4
8 رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار (Download Paper) Journal of Motor Behavior Volume: 2, Issue: 6
9 رابطه ی بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی ورزشکاران رشته های تیمی در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور (Download Paper) Research in Educational Sport Volume: 1, Issue: 2
10 طراحی مدل جانشین پروری در فدراسیون های منتخب ورزشی ایران (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 7, Issue: 32
11 مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل یافته ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش (Download Paper) Journal of Sport Management Studies Volume: 4, Issue: 16
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف خارخاسک بر قند خون و نیمرخچربی مردان دیابتی نوع دو (Download Paper) 2nd national conference on sports science and training body in Iran
2 ارتباط بین ایجاد برند برتر در فروش محصولات ورزشی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
3 ارتباط بین توانمند سازی روانشناختی کارکنان با یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
4 ارتباط بین عناصر مدیریت استعداد و موفقیت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
5 ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اثر بخشی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
6 ارتباط بین مدیریت مشاکرتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
7 ارتباط عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
8 ارتباط عوامل دموگرافی با بهره وری عملکرد معاونین ورزشی دانشگاه های سراسر کشور براساس مدل اچیو (Download Paper) International Conference on new challenges in the management of
9 ارتباط مدیریت تجربه مشتری (CEM) با بهرهوری سازمانی در دفاتر بیمه (Download Paper) 2nd International Conference on Financial Services Marketing
10 ارزیابی ایمنی عناصر سازه ای و غیر سازه ای اماکن ورزشی استان اردبیل در میزبانی، دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای آسیا ( 2017) (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
11 ارزیابی وضعیت ایمنی بهداشتی اماکن ورزشی استان اردبیل در میزبانی دومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی امیدهای آسیا (2017) (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
12 بازاریابی ورزشی در عصر جدید (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
13 بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی ورزش (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
14 بررسی عوامل طبیعی و فیزیکی موثر درتوسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
15 بررسی عوامل موثردرتوسعه مناطق طبیعی گردشگری و توریسم ورزشی شهرستان نمین با استفاده ازgis (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
16 بررسی میزان کلر آب و تعداد دفعات اندازه گیری روزانه در استخرهای سرپوشیده استان اردبیل و مقایسه آن با استانداردهای موجود (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
17 بررسی نقش نیاز سنجی آموزشی در راستای توانمندسازی منابع انسانی مراکز آموزش عالی و اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی (Download Paper) 03rd Conference of Human Resource Empowerment
18 بررسی و مقایسه میزان اظطراب رقابتی بین ورزشکاران پسر و دختر رشته های تیمی و انفرادی مدارس (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
19 بررسی وضعیت آموزشی دوره های اصول کمک های اولیه از دیدگاه فراگیران جمعیت هلال احمر شهرستان مرند در سال 1393 (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
20 بررسی وضعیت استخرهای سرپوشیده استان اردبیل از نظر امکانات مرتبط با معلولین (Download Paper) 4th National Conference on Sport Sciences and Physical Education of Iran
21 بررسی وضعیت ایمنی سالن های ورزشی والیبال اردیبل و مقایسه با استانداردهای جهانی والیبال (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
22 بررسی وضعیت بهداشتی سالن های ورزشی والیبال اردیبل و مقایسه با استانداردهای جهانی والیبال (Download Paper) 2nd National Conference on the Accomplishments of  Sports Science and Health PNU
23 بررسی وضعیت موجود و شاخ صهای استعدادیابی والیبال مردان از دیدگاه مربیان استان آذربایجان غربی (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
24 پتانسیل های گردشگری ورزشی استان اردبیل (Download Paper) 2nd National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
25 تاثیر رسانه های جمعی در رشد و توسعه ورزش همگانی (شهروندی) (Download Paper) 1st National Conference on the promotion and development of sport for all
26 تحلیل عوامل گرایش به رشته ورزشی بدمینتون در زنجان (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
27 تحلیل مسیر برنامه سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی در بعد عمرانی و قهرمانی (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
28 تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی استان آذربایجان شرقی بااستفاده ازمدل SWOT (Download Paper) 1st International Conference on tools and management techniques
29 تعیین استانداردهای حرفه ای معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش دلفی (Download Paper) 02nd National Conference on Modern Management Sciences
30 جاربه های طبیعی و ورزشی تأثیرگذار در رونق صنعت گردشگری ورزشی استان اردبیل (Download Paper) 1st national conference on sustainable tourism with the approach of sports tourism, health and the environment
31 رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد در بین مدیران ورزشی دانشگاههای ایران (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
32 شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای اداره ی کل ورزش و جواناناستان آذربایجان غربی و تنگناها و چالشهای فراروی آن (Download Paper) International Conference on Challenges and Solutions Management
33 عوامل تبیین استراتژی ورزش های همگانی استان اردبیل با تأکید برجاذبه های طبیعی ورزشی (Download Paper) 1st National Conference on the promotion and development of sport for all
34 گردشگری وتوسعه پایدار (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
35 مطالعه و تحلیل عاملی شیوه های موثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان شرقی با تاکید بر جهت گیری صنعتی (Download Paper) 1st National Conference on the promotion and development of sport for all
36 مقایسه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضای هیئت علمی مرد و زن دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی (Download Paper) Interntional Conference on Business Development and Excellence
37 مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل یافته ها با رویکرد متدولوژی مهندسی ارزش (Download Paper) 6th National Conference on Physical Education and Sports Science students in Iran
38 نقش ادراک شخصی از استعداد در فعالیت های ورزشی تفریحی برمشارکت ورزشی دانشجویان (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress
39 نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزشهای همگانی از دیدگاه کارشناسان استان فارس (Download Paper) 1st National Conference on the promotion and development of sport for all
40 نقش رسانه های همگانی در گرایش به ورزش قهرمانی در ورزشکاران قهرمان و مربیان تیم های قهرمانی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Science of Sport and Health
41 نقش مولفه های تبلیغاتی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی استان فارس (Download Paper) 11th International Management Conference
42 نقش نمایشگاه های بین المللی در بهبود بازاریابی محصولات ورزشی با تاکید بر آمیخته بازاریابی قیمت (Download Paper) National Conference on Promotion and Development of General Sports
43 وضعیت اجتماعی-اقتصادی خانواده و استعداد در ورزش (Download Paper) 2nd Talent Sports Identification Congress