Doctor Yosef Darvishi

Doctor Yosef Darvishi

Doctor Yosef Darvishi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از مدلهای کمی مطالعه موردی: خلیل شهر (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 13
2 ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری بر مبنای شاخص های حکمرانی خوب شهری نمونه موردی: منطقه دو و سه کلانشهر کرج (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 17
3 بررسی و تبیین وضعیت رفاه اجتماعی در استان لرستان (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 3, Issue: 10
4 تاثیر عوامل مکانمند و بی هویت در فضاهای سبز بر التفات ذهن و دلبستگی به شهر مورد مطالعه: پارک شهرداری، پارک چاله باغ، پارک ملت شهر گرگان (Download Paper) geography and human relationships Volume: 1, Issue: 1
5 مکان یابی عرصه های مناسب توسعه ورزشی شهر گرگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 اخلاق محیط زیستی از دیدگاه اسلام و قرآن (Download Paper) International Conference on Environment and Natural Resources
2 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان اردبیل به منظور استقرار کاربری توسع شهری و خدماتی (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
3 ارزیابی فرصت ها و چالش های گردشگری شهر توریستی هیر با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (Download Paper) 01st National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
4 بررسی آلاینده های موتور دیزلی با استفاده از سوخت مغناطیس شده (Download Paper) 10th International Conference on Internal Combustion Engines
5 بررسی اثرات زیست محیطی سوخت های فسیلی در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی : شهر اردبیل (Download Paper) 2nd National Conference on Management Information and Communication Technology
6 بررسی برنامه ریزی کاربری مذهبی در شهرک های جدید (نمونه موردی شهرک دادگستری شهر اردبیل) (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
7 بررسی چالش های خدمات شهری در محلات بافت فرسوده مرکز شهر اردبیل (Download Paper) The 4th International Management Review Conference in the Third Millennium
8 بررسی چالش های شکل گیری شهر خلاق شهر الکترونیک در ایران مطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
9 بررسی چالش های معابری شهری مطالعه موردی شهر گرمی (Download Paper) National Congress on New Urban Management and Planning
10 بررسی روند بافت فرسوده در شهر اردبیل (Download Paper) 1st National Conference of Civil Development in Large Cities, focusing on investment
11 بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر مرزی پارس آباد در مقایسه با مناطق شهری کشور و شهر سالم (Download Paper) National Conference on Frontiersman,sustainable development & investment opportunities
12 بررسی شرایط اقلیمی درمعماری شهراردبیل (Download Paper) 3rd Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
13 بررسی عوامل موثردرشکل گیری سیمای کنونی شهراردبیل (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
14 بررسی فرهنگ مشارکت محله در پیشبرد کیفیت محله مطالعه موردی: شهرستان اردبیل (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
15 بررسی مشکلات زیست محیط شهراردبیل (Download Paper) The First National Conference on Environment, Energy and Biodefense
16 بررسی مکانیزم های ساخت و ساز در حاشیه نشینی مطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) 12th Congress with a focus on land use geographic Iran, Islamic-Iranian model of progress
17 بررسی موانع و چالش های پیش روی مدیریت شهری دراردبیل (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure
18 بررسی میدانی فرهنگ ترافیک در شهر اردبیل (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
19 بررسی میدانی کیفیت حمل و نقل عمومی و خدمات رسانی شرکت اتوبوسرانی، شهر اردبیل (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
20 بررسی نحوه به کار گیری المانهای شهری در ساختار فیزیکی شهر اردبیل (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
21 بررسی نحوه به کار گیری المانهای شهری در ساختار فیزیکی شهر اردبیل (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
22 بررسی نقش امنیت روحی و روانی و اجتماعی بر گردشگران خارجی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) 2nd International Conference of Geographic Sciences
23 بررسی نقش تاثیرگذاری عوامل طبیعی و انسانی در گردشگری شهر اردبیل (Download Paper) 4th National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
24 بررسی و ارزیابی تراکم ترافیک حمل و نقل درون شهری اردبیل (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
25 بررسی و ارزیابی چالشهای منابع آب در شهر اردبیل (Download Paper) First International Conference and the 2nd National Conference of identity-oriented architecture
26 بررسی و ارزیابی شاخص های اقلیمی موثر بر توریسم مطالعه موردی شهرستان خلخال (Download Paper) 2nd National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
27 بررسی و ارزیابی وضعیت مراکز خرید در شهر (مطالعه موردی سی متری شهر اردبیل) (Download Paper) The 5th Scientific Congress of Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture, Culture and Urban Management of Iran
28 بررسی و تحلیل مهاجرت روستا به شهر در اردبیل (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
29 بررسی و تحلیل نقش فضای سبز شهری در توسعه پایدار و کیفیت زندگی شهروندان (Download Paper) 5th National Conference on Environment, Energy and Biodefense
30 بررسی و مطالعه علل توسعه نیافتگی شهر گرمی (Download Paper) 1st international conference on urban development management and economic cohesion
31 بررسی وتحلیل علل مهاجرت روستا به شهر در شهر بیرجند (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
32 بررسی وضعیت توریسم و گردشگری بر اقتصاد شهر مطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
33 بررسی وضعیت سد معابر در شهر اردبیل بویژه پیاده روها (Download Paper) 1st International Congress on target architecture
34 بررسی وضعیت ضوابط و مقررات ساخت و سازهای شهری در شهر اردبیل (Download Paper) 1st international conference on new ideas in architecture and urbanism
35 بررسی وضعیت فیزیکی محله قدیمی جمعه مسجد (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
36 بررسی وضعیت و مشکلات جایگاه های CNG (سوخت وسایط نقلیه) درشهر اردبیل (Download Paper) 2nd international conference on new findings of science and technology
37 برری شاخص های کمی و کیفی روند توسعه مسکن در شهر مشکین شهر در مقایسه با مناطق شهری کشور (Download Paper) 1st national conference of Islamic architecture, urban heritage and sustainable development
38 پارامترهای تاثیرگذار بر بهبود فضایی پیاده روها برای افزایش سطح تعاملات اجتماعی (مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) The international conference on new research in science, engineering and technology with a focus on needs-based research
39 تاثیر شرایط اقلیمی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی شهرستان نیر) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
40 تاثیرتوریسم برتحولات اقتصادی وکالبدی شهرنمونه موردی شهرسرعین (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
41 تحلیل بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی فضای سبزشهر اردبیل (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
42 تحلیل بررسی معضلات اقتصاد کشاورزی در شهر کشاورز محور اردبیل (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
43 تحلیل و بررسی معضلات اقتصاد صنعتی در شهر اردبیل (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
44 تحلیل و بررسی معضلات فضای سبز(پارکها)در شهر اردبیل (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
45 تحلیل و بررسی وضعیت میادین شهر اردبیل (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
46 تحلیلی بر آسیب شناسی کالبدی و اجتماعی حاشیه نشینی در ایران ( مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) A New Approach national conference on cities and urbanization challenges
47 تحلیلی بر ارتباط بین برنامه ریزی شهری و توسعه پایدارشهری (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
48 تحلیلی بر توان اکوتوریستی گردنه ی حیران با تاکید بر نقش عوامل آب و هوایی (Download Paper) The 2nd National Conference on Culture, Tourism and Urban Identity
49 تحلیلی بر دیدگاه های فلسفه در ارتباط با اخلاقیات محیطی (Download Paper) First National Conference on Environmental Assessment and Management Planning in Iran
50 تحلیلی بر فرصتها و تهدیدهای گردشگری دریاچه شورابیل شهر اردبیل (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
51 تحلیلی بر ماهیت گردشگری خلاق (Download Paper) 2nd National Conference on Science, Geography
52 تحلیلی بر وضعیت آسیب های اعتیاد و مواد مخدر و پیامدهای آن در شهر اردبیل (Download Paper) International Congress on sustainable architecture and urbanism in contemporary Middle East
53 تحلیلی بر وضعیت مکانیابی فضای سبز شهری اردبیل (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
54 تحلیلی بروضعیت سرانه مسکن درشهراردبیل (Download Paper) National Conference on contemporary challenges in architecture, landscape and urbanism
55 تحلیلی توصیفی بر مدیریت یکپارچه محیط زیست شهری (Download Paper) 2nd International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
56 تحلیلی میدانی بر معضلات کالبدی و فیزیکی پیاده رو های شهر اردبیل (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
57 تحولات جمعیت شهر و معضلات ناشی از آن بر نظام شهری ( مطالعه موردی شهر اردبیل ) (Download Paper) International Conference on new horizons in civil engineering, architecture and urbanism and cultural management of cities
58 جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیکی اقوامایرانی و نقش آن در امنیت ملی (Download Paper) Conference on Ethnicity and culture in Iran
59 چالش های شورای اسلامی در شهر اردبیل (Download Paper) 5th International Conference on Sustainable Development and Urban
60 چالش های فروشگاههای زنجیره ای در ارائه خدمات بهتر به شهروندان در شهر اردبیل (Download Paper) 3rd international conference on new research in Management, Economics and humanities
61 چالش های مبلمان شهری در شهر اردبیل (Download Paper) National Congress of Architecture, Planning and Sustainable Development, focusing on reading the Iranian-Islamic identity in architecture and urban planning
62 چالش های مرکز تفریحی و گردشگری کنار ساحلی رودخانه بالقیچای شهر اردبیل (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
63 چالش های نگرش سیستمی در برنامه ریزی شهری ایران (Download Paper) National Conference of identity-oriented Architecture
64 چیدمان مبلمان شهری تهران (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
65 رابطه بین تاثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانوادهها (مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) A New Approach national conference on cities and urbanization challenges
66 رویکرد عدالت فضایی در سکونتگاه های انسانی (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
67 زیبا سازی فضای شهری و تأثیر آن بر روان شهروندان شهر اردبیل (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
68 سنجش نابرابری منطقه ای در شاخص های بهداشت و درمان، مطالعه موردی: شهرستان های استان اردیبل (Download Paper)
69 شهرک های صنعتی و نقش آن در توسعه شهر اردبیل (Download Paper) 2nd conference on Research in civil engineering, architecture and urbanism and sustainable environment
70 طرح باغشهر با رویکرد پدافند غیرعامل و ژئوپلتیک شهری (نمونه موردی: شهریار) (Download Paper) 2nd National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
71 عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در اداره امور شهر(مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) 2nd congress of professional urban management
72 فرصت ها و چالش های گردشگری در توسعه پایدار توریسم شهر اردبیل (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
73 گردشگری ونقش آن دراقتصادشهری سرعین (Download Paper) First National Conference on Tourism, income and opportunity
74 مدیریت شهری، چالش های زیست محیط شهری و توسعه پایدار (مطالعه موردی: دریاچه شورابیل شهر اردبیل) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
75 مدیریت محیط زیست شهرهای ایران ،چالش ها و راهکارهامطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) The Second National Conference on Environmental Research
76 مروری تحلیلی و توصیفی بر نقش شهرهای شهرهای کوچک و میانی استان اردبیل در توسعه استان (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
77 مشکلات فیزیکی و کالبدی اسکان غیر رسمی شهر اردبیل (Download Paper) 1st  National Conference on Sustainable Urban Development
78 مطالعه اقلیم و معماری شهر توریستی هیر (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
79 معضلات سیستم زیرساخت ترافیک شهری در بعد پیاده روها (مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
80 مقایسه قابلیت های سیستم های GIS و CAD در شهرسازی (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
81 مکانیابی دفن زباله های جامد شهری در محیط GIS مطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
82 نقش اقلیم در اقتصاد شهری (مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) 1st National Conference on Science, Geography
83 نقش جغرافیای سیاسی، نظامی و ژئوپلتیکی اقوام و عشایر ایران در تامین امنیت مرزهای ج.ا.ایران (Download Paper)  8th Congress of Iranian geopolitics (knowing of ethnic and national authority)
84 نقش رسانه های جمعی تلویزیون در پیشبرد فرهنگ شهری مطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
85 نقش سازمان های دولت در احیای بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی شهراردبیل) (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
86 نقش فرهنگ ترافیک در روان سازی شبکه حمل و نقل داخل شهری با تاکید بر شهراردبیل (Download Paper) 3rd International Conference of Geographic Sciences
87 نقش فضای سبز در شرایط جغرافیای طبیعی و انسانی شهر مطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
88 نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهراردبیل (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
89 نقش مدیریت شهری در بهبود توسعه ی فضای سبز شهری اردبیل (Download Paper) 1st International Conference on Environmental Engineering
90 نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار شهری (Download Paper) 1st national conference on crisis management, safety, health, environment and sustainable development
91 نقش و اهمیت فضای سبزشهر در محیط جغرافیای زیستی شهر مطالعه موردی شهر اردبیل (Download Paper) 3rd National Conference on Architecture and Urbanism in time
92 نگاهی تحلیل ،توصیفی بر چالش های فرهنگ شهرنشینی در اردبیل (Download Paper) 1st National Conference on Future Studies, Humanities and Social Security
93 نگاهی تحلیلی بر چالش ها و موانع توسعه شهر اردبیل (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
94 نگاهی تحلیلی بر چالش های بافت فرسوده در شهر اردبیل (Download Paper) 2st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
95 نگاهی تحلیلی توصیفی بر نقش شورای شهر در برنامه ریزی توریسم (مطالعه موردی شهر اردبیل) (Download Paper) National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urbanism
96 نگاهی گذرا بر اهمیت و کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی شهری (Download Paper) 2ND National Conference on Geography and geology
97 نگرشی تحلیلی و میدان بر چالش تاکسی رانی در شهر اردبیل (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
98 نوآوری در طراحی و مناسب سازی مبلمان شهری (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
99 هویت بخشی به فضای شهری پیاده رو در شهر اردبیل (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and modern urban development