Doctor Hamidreza Izadbakhsh

Doctor Hamidreza Izadbakhsh

Doctor Hamidreza Izadbakhsh

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 پایش پروفایل با پاسخ چند رسته ای اسمی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 23, Issue: 4
2 تجزیه و تحلیل مدیریت کیفیت در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل EFQM (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 22, Issue: 79
3 مدیریت دارایی و بدهی در صندوق های بازنشستگی با رویکرد سیستمی در محیط فازی (Download Paper) Journal of Economic Modeling Research Volume: 8, Issue: 29
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک مدل ریاضی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های معکوس آینده نگر برای افزایش کارایی واحدهای ناکارا درمراکز بیمارستانی مطالعه موردی ، مراکز سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
2 ارایه مدلی برای بهبود کیفیت خدمات در صنعت هتل داری با استفاده از فناوری RFID مورد مطالعه : هتل استقلال پارسیان (Download Paper) 06th International Conference on Information and Communication Technology Management
3 ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری خدمات فروش و پس از فروش با مدل یکپارچه DEA-PCA (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
4 ارزیابی و رتبهب ندی آزمایشگاه های همکار موسسه استاندارد بر مبنای انطباق های سیستمی و فنی (Download Paper) 12th International Industrial Engineering Conference
5 استفاده از SDEA و PCA در استراتژی تجدید ساختار: موردکاوی یکی از بانک های بزرگ ایران (Download Paper) 03rd International Conference on Strategic Management
6 INTEGRATED SOFTWARE FOR PERFORMANCE ASSESSMENT (Download Paper) 03rd International Conference of Iranian Operations Research Society
7 بررسی تاثیر مدیریت دانش بر افزایش بهره وری نیروی انسانی شرکت های مهندسین مشاور نفت ، گاز و پتروشیمی (Download Paper) International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
8 بررسی دوام و نفوذپذیری بتن حاوی ماسه بادی عالیشهر (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
9 بررسی مقاومت فشاری بتن حاوی ماسه بادی عالیشهر (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
10 بکارگیری رویکرد سیستمی در شناخت عوامل موثر بر تداوم کسب و کار بیمه های اجتماعی در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی صندوق تامین اجتماعی ایران (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
11 تعیین روابط بین شاخصهای عملکردی در شرکتهای توزیع برق (Download Paper) 25th International Power System Conference
12 تلفیق فناوری اطلاعات و مدیریت دانش در اثربخشی پروژه های شش سیگما (Download Paper) 01st Conference of Technology and Innovation Management
13 چهارچوبی برای خرید سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (Download Paper) Enterprise Resource Planning conference
14 رتبه بندی کامل واحد های تصمیم گیری با ترکیب DEA چند هدفه و PCA (Download Paper) 06th International Industrial Engineering Conference
15 شبیه سازی گسسته پیشامد فرایند ذوب با محدودیت های پیچیده (Download Paper) 08th International Industrial Engineering Conference
16 طراحی سیستم خبره بر پایه پردازش تصویر به منظور کنترل کیفیت مفتول های مسی (Download Paper) 3rd International Conference on Industrial Engineering and Systems (ICISE 2017)
17 طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم برای تخصیص پویای پاداش بر مبنای روش DEA (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
18 کاربرد آنالیز مسیر برای تعیین روابط بین شاخصهای عملکردی در نیروگاههای حرارتی (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
19 کاربرد روش AHP در طراحی مدل تخفیف برای جذب مشتریان به حمل و نقل ریلی (Download Paper) 07th Railway Transportation Conference
20 کاربردهای RFID در صنعت برق (Download Paper) 24nd International Power System Conference
21 کنترل کیفیت ابعادی ویال های شیشه ای پزشکی با استفاده پردازش تصویر (Download Paper) 4th International Conference on Industrial Engineering and Systems
22 مدل ریاضی بمنظور بهینه سازی مصرف روشنایی با انتخاب بهترین ترکیب لامپها (Download Paper) 18th International Power System Conference
23 مدل سازی زنجیره خدمات پس از فروش با استفاده از رویکرد پویا و منطق فازی (Download Paper) 1st National Conference on Applied Research in Science and Engineering
24 مدلسازی چندهدفه مسیله مسیریابی و زمان بندی مراقبت در منزل (Download Paper) 14th International Industrial Engineering Conference
25 نقش تکنولوژی RFID در اصلاح الگوی مصرف در کتابخانه ها (Download Paper) 01st Conference of Technology and Innovation Management