Doctor Smad Ali

Doctor Smad Ali

Doctor Smad Ali

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Smad Ali in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary The 5th National Conference on Management, Economics and Accounting Tabriz 2016
Scientific Secretary The 6th National Conference on Management, Economics and Accounting Tabriz 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه مدل برنامه ریزی تاکتیکی زنجیره تأمین با توابع هدف فازی (Download Paper) International Journal of Industrial Engineering & Production Research Volume: 25, Issue: 4
2 بررسی تاثیر پیوندهای بازاریابی رابطه مند بر رضایت و سهم مشتری در صنعت بانکداری (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 1398, Issue: 36
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزش ادراک شده مشتری با تاکید بر ابعاد آن در صنعت بانکداری (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
2 بررسی اثر استراتژی رابطه مند بازاریابی اینترنتی بر رضایت و اعتماد مشتری به واسطه نقش کیفیت خدمات اینترنتی(مورد مطالعه شعب بانک سامان تبریز) (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
3 بررسی پیامدهای برنامه های بازاریابی رابطهمند در صنعت بانکداری ایران مطالعه موردی: شعب بانک مسکن شهر ارومیه (Download Paper) 3rd International Conference on new directions in management, economics and accounting
4 بررسی تاثیر ابعاد کیفیت رابطه ی آنلاین بر وفاداری الکترونیکی مشتریان در خریدهای اینترنتی (Download Paper) 1st international conference on new developments in management, economics and accounting
5 بررسی تاثیر پیوندهای رابطه ای بر ارزش ادراک شده مشتری (مورد مطالعه : بانک ملت اردبیل) (Download Paper) 2nd International Management and Business Conference
6 بررسی تاثیر پیوندهای رابطه ای بر واکنش های مشتریان با تأکید بر نقش واسطه ای کیفیت رابطه(مطالعه موردی: شعب بانک تجارت شهر تبریز) (Download Paper) International Conference on new directions in management, economics and accounting
7 بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی برعملکرد مالی شرکت ها با تاکید بر نقش واسطه کیفیت رابطه (مطالعه موردی: شرکت های تولید کننده مواد غذایی در استان آذربایجان شرقی – تبریز ) (Download Paper) 7th International Conference on new directions in management, economics and accounting
8 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر پاسخ های رفتاری مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری در آموزشگاه های زبان ارومیه (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
9 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بر پاسخ های رفتاری مشتریان(مطالعه موردی بانک ملی شهرستان سقز) (Download Paper) International Conference on new directions in management, economics and accounting
10 بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه بر واکنش های مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (Download Paper) 2nd International Management and Business Conference
11 بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش ادراک شده مشتری (مطالعه موردی: بانک اقتصادنوین استان آذربایجان شرقی) (Download Paper) 5th International Conference on new directions in management, economics and accounting
12 بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر ارزش ادراک شده مشتری(مطالعه موردی: مشتریان پوشاک بچگانه شرکت بیرمدتبریز) (Download Paper) 2nd international conference on urban development management and economic cohesion
13 بررسی تاثیر ویژگی های وب سایت بر وفاداری مشتری با تاکید بر نقش واسطه کیفیت رابطه آنلاین (Download Paper) 1st National Conference on New Thinking in Business Management
14 بررسی تأثیر استراتژی بازاریابی رابطه مند اینترنتی بر رضایت و اعتماد مشتری با تأکید بر نقش میانجی کیفیت خدمات اینترنتی مطالعه موردی: شعب بانک سامان تبریز (Download Paper) 5th International Conference on new directions in management, economics and accounting
15 بررسی تأثیر برنامه های بازاریابی رابطه مند بر ارزش ادراکشده مشتری مطالعه موردی:هتل پارس تبریز (Download Paper) 5th International Conference on new directions in management, economics and accounting
16 بررسی تأثیر برنامه های بازاریابی رابطه مند بر کارایی مبادله از دیدگاه مشتریان رابطه گرا مطالعه موردی : بانک تجارت (Download Paper) 5th International Conference on new directions in management, economics and accounting
17 بررسی تأثیر کیفیت رابطه بر عملکرد مالی با نقش تعدیل گری رابطه گرایی مشتری مطالعه موردی: شعب بانک ملت شهر تبریز (Download Paper) 5th International Conference on new directions in management, economics and accounting
18 بررسی تغییرات ابعاد کیفیت رابطه در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (مطالعه موردی:بانک سامان شعبات بانک سامان درشهر تبریز) (Download Paper) 6th International Conference on new directions in management, economics and accounting
19 بررسی جایگاه بازاریابی رابطه مند در سازمان های مردم نهاد شهر تبریز(مطالعه موردی: موسسه حمایت از مستمندان تبریز و موسسه خیریه قلبهای سبز تبریز) (Download Paper) International Conference on new challenges in the management of
20 بررسی چرایی استفاده از تلگرام بر اساس مزایای ادراک شده کاربران (مورد مطالعه: کاربران تلگرام تبریز) (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
21 بررسی رابطه ی بین مدیریت برداشت و ارزش های راضی کننده ی کارکنان در سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 1st international conference on urban development management and economic cohesion
22 بررسی رابطه ی بین مدیریت برداشت و ارزشهای خشنود کننده ی کارکنان در سازمان اموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی (Download Paper) 3rd National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
23 بررسی عوامل موثر بر ارتقاء برند کفش تبریز (Download Paper) International Conference on new directions in management, economics and accounting
24 بررسی عوامل موثر بر تداوم خرید مصرف کنندگان اینترنتی از دیدگاه (مطالعه موردی:دانشجویان تبریز) (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
25 بررسی موانع استقرار شش سیگما در شرکت تراکتور سازی تبریز (Download Paper) 7th International Conference on new directions in management, economics and accounting
26 بررسی میزان اثربخشی آموزش های تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی (Download Paper) National Conference on new approaches in business management
27 تاثیر پیوندهای رابطه ای بر وفاداری مشتری با تاکید بر نقش واسطه ارزش ادراک شده مشتری (مطالعه موردی: مشتریان شرکت بیمه ایران شهرستانهای مرند و جلفا) (Download Paper) 2nd International Management and Business Conference
28 تاثیر مهارت های صادراتی در هر یک از مراحل بین المللی شدن شرکت های تولیدی- صادراتیاستان آذربایجان شرقی (Download Paper) International Conference on new directions in management, economics and accounting
29 تاثیرکیفیت خدمات بر وفاداری و سهم مشتری در مراحل مختلف چرخه عمر رابطه مشتری (مطالعه موردی : بانک گردشگری شعبه تبریز) (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
30 تأثیر کیفیت رابطه بر تبلیغات دهان به دهان مشتری با نقش تعدیل گری چرخه عمر رابطه مطالعه موردی: بانک صادرات (Download Paper) 5th International Conference on new directions in management, economics and accounting
31 تحلیل استراتژیک زنجیره ارزش صنعت مبلمان و صنایع چوبی منطقه آزادارس (Download Paper) 1ST National Conference on Industrial Economics Iran
32 تعیین ارزش ادراک شده برای مشتریان در صنعت بانکداری و تاثیر آن بر وفاداری مشتریان ( مطالعه موردی مشتریان بانک مسکن تبریز) (Download Paper) 7th International Conference on new directions in management, economics and accounting
33 رویکرد نوین در استراتژی شرکتهای هولدینگ: تفکیک در مقابل تملک (Download Paper) 05th International Conference on Strategic Management
34 سنجش بهره وری به روش شاخص مالم کوئیست (Download Paper) 03rd Conference on Quality and Productivity in Electric Industry
35 سنجش میزان رضایتمندی ارباب رجوع از شهرداری منطقه 5 تبریز با بهره گیری از مدل p-c-p (Download Paper) 4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
36 کاربردهای بازاریابی عصبی در حوزه های مختلف بازاریابی (Download Paper) National Conference on new approaches in business management
37 مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان نسبت به برند های داخلی وخارجی کفش در سنین مختلف در شهر تبریز (Download Paper) International Conference on Management
38 مقایسه میزان اثربخشی پیوندهای رابطه ای در مشتریان رابطه گرا و مشتریان غیر رابطه گرا (مطالعه ی موردی: شعبات بانک رفاه شهر تبریز) (Download Paper) 6th International Conference on new directions in management, economics and accounting
39 مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع در حوزه های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه 5 تبریز با بهره گیری از مدل p-c-p (Download Paper) 1st National Conference on Management and Global Economy
40 مقایسه میزان رضایتمندی ارباب رجوع درحوزه های شهرسازی و عوارض نوسازی شهرداری منطقه 5 تبریز با بهره گیری ازمدل p-c-p (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in management, accounting and economy