Doctor Hosein Kazemi

Doctor Hosein Kazemi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hosein Kazemi in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارتقای پژوهش های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری (Download Paper) Management Studies in Development and Evolution Volume: 17, Issue: 61
2 ارزیابی مدیریت سود واقعی در مراحل چرخه عمر شرکتهای تولیدی (Download Paper) Journal of Management Studies and Accounting Volume: 3, Issue: 1
3 امکان سنجی کشت یونجه یکساله (Medicago scutellata) در شهرستان آق قلا (استان گلستان) با استفاده از GIS (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 7, Issue: 3
4 اندازه گیری کارایی فنی شرکت های بیمه در ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی (Download Paper) Journal of Economic Research Volume: 6, Issue: 18
5 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و تمرکز مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) Journal of Research in Management and Accounting Volume: 4, Issue: 1
6 بررسی جریان انرژی در مزارع گندم دیم و آبی شهرستان شهرکرد تحت دو روش خاک ورزی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 8, Issue: 2
7 پاسخ های فیزیولوژی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تنش کم آبی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF FIELD CROP SCIENCE Volume: 48, Issue: 4
8 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (Download Paper) Agricultural Crop Management Volume: 20, Issue: 1
9 تاثیر توانایی مدیریت بر مدیریت سود واقعی و مدیریت ریسک یکپارچه شرکت ها (Download Paper) New applied studies in management, economics and accounting Volume: 1, Issue: 3
10 تاثیر کیفیت حسابرسی بر سطح افشای داوطلبانه اطلاعات در بازار سرمایه (Download Paper) Journal of Science and Engineering Elites Volume: 3, Issue: 6
11 تأثیر بیحسی مفصل بین بندانگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ن احیه پاشنه در کف سم اسب (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 58, Issue: 1
12 تبیین مولفه های پیرو معنوی با استفاده از شبکه های عصبی فازی انطباق پذیر (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 7, Issue: 22
13 تبیین مولفه های پیرو معنوی با استفاده از شبکه های عصبی فازی انطباق پذیر (Download Paper) Quarterly Journal of Development & Evolution Management Volume: 1394, Issue: 22
14 رابطه تطابق درآمد و هزینه با نوسانپذیری و پایداری سود (Download Paper) Empirical Studies in Financial Accounting Volume: 9, Issue: 29
15 طراحی مستقیم دیوارهای برشی بتن آرمه ویژه مرکب با اجزای مرزی فولادی بر مبنای تغییرمکان (Download Paper) Journal of Structural Engineering and Construction Volume: 3, Issue: 1
16 محتوای اطلاعاتی کیفیت سود، سیاست تقسیم سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) Journal of Management Studies and Accounting Volume: 2, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 آبهای نامتعارف، ضرورت کاربرد و چالش های زیست محیطی پیش رو (Download Paper) National Conference on Water Resources Management Strategies and Environmental Challenges
2 آشنایی با اخلاق در حسابداری (Download Paper) 3rd International Conference on Recent Researchs in management, economics, accounting
3 اثر جداگر لرزهای LRB و میراگر ویسکوز روی پاسخ لرزهای سازهها تحت زلزله های نزدیک و دور از گسل (Download Paper) International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
4 اثر ساختار هیئت مدیره برمدیریت سود شرکتها (Download Paper) 4rd Iranian Accounting & Management
5 اثرات آبیاری پنبه با آب های نامتعارف (Download Paper) National Conference on Water Resources Management Strategies and Environmental Challenges
6 ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی با مدیریت سود در وضعیت جریان نقدی آزاد (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
7 ارتباط بین سازوکارهای راهبری شرکتی با مدیریت سود در وضعیت جریان نقدی آزاد مثبت (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
8 ارتباط حکمت با ارزش اخلاقی در روایات (Download Paper) 1st International Congress pure wisdom
9 ارزیابی روش های مختلف درون یابی کلاسیک و زمین آماری جهت برآورد توزیع مکانی دماهای موثر در اراضی کشاورزی شهرستان کلاله در استان گلستان (Download Paper) 1st national conference on new ideas in sustainable agriculture
10 ارزیابی روشهای درونیابی و زمینآماری جهت تعیین توزیع مکانی بارش در اراضی کشاورزی شهرستان گرگان (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
11 ارزیابی روشهای مختلف درون یابی به منظور تخمین و پهنه بندی متغیرهای دما در اراضی کشاورزی شهرستان گرگان جهت کشت غلات (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
12 ارزیابی شاخصهای طیفی استخراج شده ازتصاویرماهواره لندست 8 به منظور تخمین میزان بیوماس محصول کلزا مطالعه موردی: چهارحوزه آبریزاستان گلستان (Download Paper) 2nd national conference on new findings of Agricultural Sciences, environment and sustainable natural resources
13 ارزیابی شاخصهای طیفی استخراج شده ازتصاویرماهواره لندست 8 به منظور تخمین میزان بیوماس محصول گندم مطالعه موردی: چهارحوزه آبریزاستان گلستان (Download Paper) 2nd national conference on new findings of Agricultural Sciences, environment and sustainable natural resources
14 ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذارنده سهام ترجیحی به کارگران (Download Paper) Scientific conference management, accounting, finance, and insurance
15 ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نسبت های کالمار، استرلینگ و بورک (Download Paper) 2nd International Conference on Management and Accounting
16 ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر ماده موثره زردچوبه (curcumin) بر روند التیام زخم های تمام ضخامت پوست در موش سوری (Download Paper)
17 ارزیابی محیط زیست و بوم نظام های کشاورزی جهت توسعه کشاورزی پایدار در استان گلستان (Download Paper) 1st national conference on agricultural management using crop pattern
18 ارزیابی و مقایسه جریان انرژی در مزارع برنج شمال ایران (Download Paper)
19 امکان سنجی اجرای لی فارمینگ در شهرستان آق قلا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) 13 Iranian Crop Sciences Congress & 3rd Iranian Seed Science and Technology Conference
20 انقلاب ابی راهبرد بخش کشاورزی ایران جهت تحقق امنیت غذای در سند چشم انداز 1404 (Download Paper) 01st National Food Security Seminar
21 بررسی آزمایشگاهی اثرات عصاره گیاه مسواک ( salvadora persica ) و عصاره چای سبز ( camellia sinencis ) روی میکروارگانیسم های استرپتوکوکوس سالیواریوس و استرپتوکوکوس سانگویینیس (Download Paper) 5th Congress of Applied Researches of Students of Sistan and Baluchestan Medical Sciences Universities
22 بررسی اثر کاربرد آب مغناطیسی بر میزان مصرف کود نیتروژن و عملکرد پنبه درشرایط خاک شور (Download Paper) 2nd national conference onengineering & management of agriculture, environment and natural resources for sustainable
23 بررسی اثر کاربردآب یونیزه شده بر تغییرات سطح برگ و وزن قوزه پنبه در سطوح مختلف کود نیتروژن تحت شرایط خاک شور (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
24 بررسی اثر موقعیت قرارگیری پایه پل استوانه ای بر عمق آبشستگی در قوس رودخانه ها (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
25 بررسی ارتباط بین اعلان سود با بازده غیر عادی و نقد شوندگی سهام (Download Paper) 11th Iranian Academic Accounting conference
26 بررسی ارتباط بین دوره تصدی حسابرس وگزارشگری محافظه کارانه ی سود (Download Paper) 1st International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
27 بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه، جریان نقد آزاد، متنوع سازی و عملکرد شرکت (Download Paper) 3rd International Management Conference, Accounting and Knowledge Based Economics with Emphasis on Resistance Economics
28 بررسی ارتباط بین ساختار ماکلیت سود و ویژگیهای هیت مدیره با مدیریت سودشرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران (Download Paper) 4th National Conference and 2nd International Conference on Accounting and Management
29 بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی با بهره وری (Download Paper) The Accounting, Economics and Financial Management Conference
30 بررسی ارتباط بین کیفیت سرمایه گذاری وسود آوری با بازده مورد انتظار سهام (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
31 بررسی ارتباط میان بدهی های جاری و مدیریت سود ( مورد مطالعه : بورس اوراق بهادار تهران ) (Download Paper) World Conference on Management, Economics and humanities accounting at the beginning of the third millennium
32 بررسی ارتباط میان بدهیهای جاری و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سودواقعی (Download Paper) International Conference on Management and Accounting
33 بررسی الگوهای توزیع فضایی عوامل اقلیمی موثر بر توسعهکاربری کشاورزی در استان گلستان (Download Paper) 1st national conference on agricultural management using crop pattern
34 بررسی تاثیر بهره وری و انباشت سرمایه برشد مالی شرکت ها (Download Paper) 1st International Conference on Advances research in management, accounting and economy
35 بررسی تاثیر جریان نقد آزاد، عملکرد شرکت و ساختار سرمایه بر تنوع بخشی فعالیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) National Conference on Scientific Research in the World in Management, Accounting, Law and Social Sciences
36 بررسی تاثیر ویژگی های هییت مدیره و کمیته حسابرسی بر افشاء داوطلبانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) National Conference on New Economics, Management and Accounting in Iran
37 بررسی تأثیر عدالت ادراک شده و عدالت تعاملی بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان اداره مالیاتهای غرب تهران (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
38 بررسی تأثیر عدالت توزیعی و عدالت رویهای بر تعهد سازمانی مطالعه موردی: کارکنان اداره مالیاتهای غرب تهران (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
39 بررسی تحلیل رفتگی شغلی در بین کارکنان شعب بانک ملی (Download Paper) 3rd International Conference on Management and Accounting Techniques
40 بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری ایران و بین الملل با عنوان فعالیت های کشاورزی (Download Paper) National Conference on new approaches in business management
41 بررسی تطبیقی رابطه ی اخلاق (حریم شخصی در فضای مجازی) و حقوق (Download Paper) 2ND International Conference on Psychology and Educational Sciences
42 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای زیره سبز با استفاده از صفات فیزیولوژی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
43 بررسی خواص و ظرفیت های علمی و تمدن سازی دین اسلام (Download Paper) The First International Scientific Research Conference on the Relations of Humanities and Islamic Civilization
44 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ، رهبری و تاثیر آنها بر رضایت شغلی (Download Paper) 1st International Conference on Management, Economics, Accounting Science Education
45 بررسی رابطه بین مجموع دارایی های شرکت، ارزش بازار و فروش شرکت با دقت پیش بینی سود (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
46 بررسی رابطه میان معیارهای مختلف اندازه شرکت و دقت پیش بینی سود (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
47 بررسی عملکرد لرزه ای سازه های بتنی دوبلکسی باسیستم قاب خمشی به روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
48 بررسی عوامل مدیریتی مؤثر در بهکارگیری فناوری اطلاعات در دستگاههای اجراییشهر کرمان (Download Paper) International Management Conference, culture and economic development
49 بررسی فراوانی پلی مورفیسم ژنی دی هیدرو فولات ردوکتاز از نوع حذف ژنی 19-bp در مبتلایان به شکاف لب و/یا شکاف کام غیر سندرمی و مقایسه آن با افراد سالم در جمعیت استان سیستان و بلوچستان (Download Paper) 5th Congress of Applied Researches of Students of Sistan and Baluchestan Medical Sciences Universities
50 بررسی کاربرد سطوح مختلف تریفلورالین بر مهار علف های هرز کلزا (Brassica napus L.) (رقم هایولا 401) (Download Paper) 09th Iranian Crop Sciences Congress
51 بررسی محتوای اطلاعاتی نسبی و تفاضلی ارزش افزوده اقتصادی، سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام (Download Paper) 10th Iranian Academic Accounting conference
52 بررسی معنا مفهوم نماز و اهمیت وجوه آن از منظر آیات و روایات (Download Paper)
53 بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه فعالیت های کارآفرینی (Download Paper) 1st National Conference on engineering, Business Management
54 بررسی و تبیین ارتباط حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (Download Paper) 2nd International Conference on Modern Horizons in Management and Accounting Sciences, Economics and Entrepreneurship of Iran
55 بررسی وضعیت ماشین آلات حفاری حال حاضر معدن چادرملو و تعیین تعداد ماشین آلات حفاری لازم جهت طرح توسعه معدن (Download Paper) 01st Mine Drilling Conferenc of Iran
56 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم آبی با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
57 پهنه بندی استان گلستان از نظر توان و خلا تولید گندم دیم با استفاده از مدل شبیه سازی SSM-Wheat (Download Paper) 4th International Conference on New Findings of Science and Technology
58 پهنه بندی زراعی - بوم شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
59 پیاده سازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در شرکتهای گاز استانی (مطالعه موردی شرکت گاز زنجان) (Download Paper) The Accounting, Economics and Financial Management Conference
60 تاثیر ابعاد ارزش های فرهنگی بر چسبندگی هزینه ها (Download Paper) 5th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
61 تاثیر تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه جو لخت (Hordeum vulgare var. nudum)در شرایط اقلیمی شهرستان گرگان (Download Paper) 1st E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
62 تاثیر حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و اندازه حسابرس بر مدیریت سود (Download Paper) 3rd International Management Conference, Dynamic Accounting and Auditing
63 تاثیر ساختار سرمایه و چرخه عملیات بر نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
64 تاثیر ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت بر تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 3rd International Management Conference, Dynamic Accounting and Auditing
65 تاثیر سیستم های اطلاعاتی حسابداری بر کارایی شرکت از طریق ویژگی به موقع بودن گزارشهای مالی (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
66 تاثیر شفافیت اطلاعات بر قیمت و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) National Productivity Conference and Sustainable Employment, Challenges and Solutions
67 تاثیر شفافیت اطلاعات بر قیمت و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Development in Management and Accounting Sciences and the Culture of Resistance Economics
68 تاثیر مدیری تکود اوره بر عملکرد و میزان انتقال مجدد نیتروژن در اولین برنج هیبرید ایران (بهار 1) در مقایسه با ارقام متداول برنج در منطقه آمل (Download Paper) 11th Soil Science Congress of Iran
69 تأثیروجوه نقد نگهداری شده و ساختار مالکیت بر ارزش شرکت (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
70 تبعات تحلیل رفتگی شغلی کارکنان در سازمان (Download Paper) 3rd International Conference on Management and Accounting Techniques
71 تبیین مولفه های پیرومعنوی (Download Paper) 1ST national conference of modern management and sustainable planning in Iran
72 تحقیقی دربیماری های عرفاء (Download Paper) The 2nd International Conference on Language Studies, Literature, Culture and History
73 تخمین عملکرد سویا در حوضه های زرینگل، محمدآباد، قرنآباد و قره سو استان گلستان با استفاده از شاخص NDVI و شاخصهای مورفولوژیک (Download Paper) 2nd National Conference on New Achievements in Agronomy and Plant Breeding
74 تعیین نشست خاک در اثر حفاری در تونل طرح قطار شهری شیراز (Download Paper) 05th Iranian Conference of Engineering Geology and the Environment
75 تهیه نقشه پراکنش بیوتیپ های فالاریس (Phalaris minor) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم شهرستان گنبد کاووس (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
76 تهیه نقشه پراکنش علف های هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (Download Paper) 1st Conference on New research in agriculture and livestock science
77 تهیه نقشه حاصلخیزی خاک با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در اراضی کشاورزی شهرستان گرگان (Download Paper) 2nd  E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
78 جایگاه مکانیزاسیون کشاورزی جهت تحقق امنیت غذایی در سند چشم انداز 1404 ایران (Download Paper) 01st National Food Security Seminar
79 حسابداری کربن و حاکمیت کربن (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
80 رابطه بین نشاط سازمانی و اثربخشی سازمانی (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
81 رابطه بین نشاط سازمانی و نیک رفتاری سازمانی (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
82 رابطه بین نیک رفتاری سازمانی و اثربخشی سازمانی (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
83 رفتار سیستم جداساز لرزهای آکسون تحت زلزلههای حوزه نزدیک و دور از گسل (Download Paper) International Congress on Contemporary Urban Design, Architecture and Urban Planning
84 روشهای مورد استفاده درجنگ نرم و رهنمودهای مقام معظم رهبری در مقابله با آن (Download Paper) Academic mission conference against war
85 شناسایی محل قرار گیری تومور کبد و تشخیص آن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم بهینه ساز جغرافیای زیستی (Download Paper) 2nd national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
86 شناسایی، تعیین تراکم، فراوانی و یکنواختی علفهای هرز مزارع کلزا در شهرستان گرگان (Download Paper) 2nd international conference on new findings of Agriculture, Natural Resources and Environment
87 عزت نفس کارکنان شکننده سکوت سازمانی (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
88 عوامل سازمانی موثر بر سکوت کارکنان (Download Paper) 2nd International Conference on Accounting and Management in the Third Millennium
89 فضای مجازی و نظام خانواده: فرصت یا تهدید (Download Paper) Conference of Islamic teachings, contemporary man and family system
90 فناوری اطلاعات و ارتباطات، سواد اطلاعاتی وتوسعه روستایی (Download Paper) 1st National Conference on engineering, Business Management
91 کدام ابوالحسن کرمانی (Download Paper) The 2nd International Conference on Language Studies, Literature, Culture and History
92 محتوای اطلاعاتی اجزای سرمایه فکری و ارزش شرکت ها (Download Paper) 1st Regional Conference on Intellectual Capital Financial
93 مدیریت دانش و مهندسی مجدد در سازمان از طریق فناوری اطلاعات (Download Paper) 1ST National Conference on Educational Sciences and Psychology
94 مروری بر ادبیات تعهد سازمانی (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
95 مروری بر نقش عدالت ادراک شده در سازمان (Download Paper) 5th National Conference and 3nd International Conference on Accounting and Management
96 معرفی شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان تکنیک تخمین ذخیره (Download Paper) 03rd Students Mining Engineering Conference
97 مقاوم سازی ساختمان روستایی (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Management and Construction Stability
98 مقاوم سازی ساختمان هادی اداری ، آموزشی ، درمانی (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Management and Construction Stability
99 مقایسه سه روش بهینه سازی برای هموارسازی طیف بهره ی تقویت کننده ی نوری رامان (Download Paper) International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
100 موانع تبدیل حسابداری نقدی تعدیل شده به حسابداری تعهدی دردانشگاه های استان کرمان (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions
101 نقش خانواده در تعیین الگوی تربیتی فرزندان (Download Paper) Conference of Islamic teachings, contemporary man and family system
102 نقش سیستمهایMobil GIS در مدیریت حوادث غیر مترقبه در نواحی شهری در شرایط وقوع بحران (Download Paper) 2ND  International Conference on Sustainability and Urban Development
103 نیک رفتاری سازمانی عامل مهم برای حفظ مزیت رقابتی (Download Paper) 5th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach