Doctor Kamal Ghanaii

Doctor Kamal Ghanaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 6th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
2 بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
3 بررسی تاثیر ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود و تاثیر آن بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
4 بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات داخلی و عدم قطعیت سود بر فرار مالیاتی شرکت ها (Download Paper) 1st National Conference on Modern Approaches to Accounting and Management
5 بررسی تاثیر محدودیت های مالی ناشی از فروش، جریان های نقدی و تغییرات سود انباشته بر سرمایه گذاری در مخارج تحقیق و توسعه شرکت ها (Download Paper) 2nd International Conference on Advances Management Accounting Economics
6 بررسی تاثیر محدودیت های مالی و متغیرهای رشد بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها (Download Paper) 4th National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences
7 بررسی تأثیر نرخ بازگشت سرمایه بر ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 2nd National Conferecne on Accounting , management & economics
8 بررسی تصمیم گیری سیاست تقسیم سود با توجه به نقایص بازار و تیوری های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
9 بررسی تصمیم گیری سیاست تقسیم سود با توجه به نقایص بازار و تیوری های تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 6th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
10 بررسی تصمیم گیری سیاست تقسیم سود با توجه به نقایص بازار و تیوری های تقسیم سوددر بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
11 بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه، پاداش مدیران اجرایی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st National Conference on Modern Approaches to Accounting and Management
12 بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی بر خط مشی پرداخت سود و بازده سهام در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
13 بررسی رابطه کیفیت حسابرسی با ارزش پیش بینی کنندگی و بازخورد اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
14 تاثیر استراتژی های سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکت ها (Download Paper) 1st Conference on Accounting, Management and Economics with the National Economic Dynamics Approach
15 تاثیر استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکت ها (Download Paper) 6th International Conference on Accounting and Management Sciences new research approach
16 تاثیر استراتژیهای سرمایه گذاری و حجم سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکتها (Download Paper) 2nd Annual Economics, Management and Accounting Conference
17 تاثیر به کارگیری راهکارهای جذب منابع سپرده قرض الحسنه بر عملکرد بانک (Download Paper) First National Conference on Accounting and Management
18 چسبندگی هزینه ها با توجه به مسیولیت های اجتماعی شرکت ها (Download Paper) 3rd International Management Conference, culture and economic development