Doctor Seyedreza Mehrnia

Doctor Seyedreza Mehrnia

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 استفاده از روشهای دورسنجی برای شناسایی رخساره های دگرسانی- کانه زایی در منطقه رامند (استان قزوین) (Download Paper) Journal of Economic Geology Volume: 8, Issue: 1
2 بررسی پتانسیل پلاسری و ژیوشیمیایی-کانی سنگین رسوبات بستر رودخانه خررود (استان قزوین) (Download Paper) Studies of Applied Sciences in Engineering Volume: 3, Issue: 3
3 کاربرد روش فرکتال در تحلیل داده های ژیوفیزیکی- ژیوشیمیایی کانسار سرب و روی تکیه (جنوب شرقی اراک) (Download Paper) Journal of Economic Geology Volume: 8, Issue: 2
4 کاربرد مدل سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین (Download Paper) Journal of Economic Geology Volume: 10, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 استفاده از داده های دور سنجی با هدف بارزسازی مناطق دگرسانی در ذخایر اپی ترمال مطالعه موردی منطقه رامند در استان قزوین (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
2 استفاده از روش های دورسنجی به منظور شناسائی مناطق دگرسانی در چهار گوشه 1/50000 میانه ( شمالغرب ایران ) (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran
3 استفاده از روش های زمین آماری برای تحلیل خطر و مدیریت بحران زلزله در تهران (Download Paper) 6th International Conference on Integrated Natural Disaster Management (INDM2014)
4 استفاده از روش های گرانی و مغناطیسی به منظور تشخیص خطواره های ساختمانی لرزه زای مرتبط با روند آناتولی در ناحیه تبریز- پلدشت (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
5 استفاده از فناوری دورسنجی برای شناسایی و تامین منابع زمین شناسی مورد نیاز صنایع سیمان دورود لرستان (Download Paper)
6 بازنگری در الگوی تغییرات بافتی اندیس تکمه داش،با هدف پی جوئی، طلا در عمق رخساره های دگرسانی (استان آذربایجان شرقی) (Download Paper) 14th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran
7 بررسی پتانسیل لرزه خیزی گسل شمال قزوین با استفاده از روشسنجش فرکتالی نشانگرهای مغناطیسی (Download Paper) 01st Conference of Earthquake Precursors
8 بررسی دگرسانی های زاجکان درمنطقه طارم با استفاده از تصاویر سنجندهETM+ (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
9 بررسی رویدادهای لرزه ای گسل تبریز از دیدگاه تئوری آشوب و متغیرهای ژئوفیزیکی (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
10 بررسی فلزات پایه در ناحیه چلمبر- ده بالا(جنوب غرب بوئین زهرا) باتکیه بر روشهای ژئوشیمیایی و سامانه اطلاعات مکانی (Download Paper) 4th Econominc Geology Conference
11 بررسی نقش تکتونیک فعال در ناهنجاری های شبکه زهکشی بخش بالادست حوضه ی آبریز خررود (Download Paper) National Conference on Recent Developments in Modern Engineering and Science
12 بررسی نقش تکتونیک فعال در ناهنجاری های شبکه زهکشی بخش بلادست حوضه ی آبریز خرود (Download Paper) National Conference on Recent Developments in Modern Engineering and Science
13 بررسی نواحی امید بخش معدنی باریت با استفاده از سیستم GISدر برگه 1/100000 قزوین (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
14 پهنه بندی مناطق دگرسانی جنوب ازنا (با تاکید بر منطقه دره تخت) با استفاده از کروستا (Download Paper) 1st Conference of Iranian Society of Economic Geology
15 تاملات فرکتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران) (Download Paper) Geomatics 1386
16 تحلیل دینامیکی مولفه های ژئوفیزیکی در پیش بینی رویدادهای لرزه ای گسل تبریز (Download Paper) 14th Geophysics Conference of Iran
17 تحلیل منحنی های فرکتالی روشی نوین در معرفی معیارهای اکتشافی مرتبط با زایش طلا در چهار گوشه 1/250000 میانه - شمالغرب ایران (Download Paper) 06th Symposium of Geological Society of Iran
18 تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه چارک نمکین جنوب ایران - به روش تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس (Download Paper) 2nd international conference on new research in Science, Engineering and Technology
19 تشخیص و تفکیک رخساره های اکسیدی احیایی منطقه دچان با استفاده از روش دورسنجی (Download Paper) 10th National Geological Conference of Payame Noor University
20 تهیه نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال در منطقه طارم غربی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
21 ردیابی هندسی عناصر تیپومورفیک در آثار طلای نیکویه (استان قزوین) (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
22 شناسایی و بررسی سازش باکتریهای خانواده باسیل درزونهای کانی سازی مس سرچشمه با استفاده ازتکنیکهای GIS (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
23 کاربرد تصاویر سنجنده ETM در شناسایی و تفکیک دگرسانی در محدوده معدنی نیکویه (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
24 کاربرد تصاویر ماهواره ای ETM در تشخیص رخساره های رسوبی و محتوای کانیایی آبرفت های خررود (استان قزوین) (Download Paper) 10th National Geological Conference of Payame Noor University
25 کاربرد داده های ژئوفیزیک هوایی برای تشخیص خطواره های لرزه زای منسوب به گسل شمال قزوین (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
26 کاربرد روش های دورسنجی در شناسایی و پهنه بندی مناطق دگرسانی آتشفشان دماوند (Download Paper) 6th National Geological Conference of Payame noor University
27 کاربرد روش های غیرخطی درپردازش اطلاعات ژیوفیزیکی منطقه دچان(شمال غرب ایران) (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
28 کاربرد روش های فرکتالی در پیش بینی رویدادهای لرزه ای متاثر از روند آناتولی (مطالعه موردی: گسل تبریز در استان آذربایجان شرقی) (Download Paper) 03rd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
29 کاربرد سنجش از دور در شناسایی رخساره های کانیایی منطقه ابهر (استان زنجان) (Download Paper) 10th National Geological Conference of Payame Noor University
30 کاربردتصاویرماهوارهای (etm ) درتشخیص رخساره های رسوبی-ومحتوای کانیایی رودخانه آوج ( استان قزوین) (Download Paper) 10th National Geological Conference of Payame Noor University
31 مدیریت بحرانهای اجتماعی ناشی از اریبی خطر وقوع زلزله به روش زمین آماری مطالعه موردی زلزلههای آذرماه 1393 در جنوب شرقی استان تهران (Download Paper) 7th International Conference on Integrated Natural Disaster Management
32 مطالعه اندیس طلای آرموداغ ، با هدف پیش بینی مناطق امیدبخش در عمق رخساره های دگرسانی ( شمال غرب ایران) (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
33 مطالعه پتانسیل ذخیره رخداد معدنی مس وآهن معدن دیان (جنوب شهر دامغان) (Download Paper) 19th Symposium of Geological Society of Iran & 9th in PNU
34 مطالعه ژیوشیمیایی محدوده مس اردستان (Download Paper) 10th Conference of the Iranian Geological Society
35 یافته های ایزوتوپی و بررسی های میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از اندیس طلادار تکمه داش ( آذربایجان شرقی ) (Download Paper) 09th Symposium of Geological Society of Iran