Doctor Mohammadreza Bemanian

Doctor Mohammadreza Bemanian

Doctor Mohammadreza Bemanian

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammadreza Bemanian in Journals

Position Journal Name
Editorial Boardlandscape engineering and ecological design

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 الگوهای بازیابی منظرروستایی مارگون درراهیابی به توسعه گردشگری پایدار (Download Paper) landscape engineering and ecological design Volume: 1, Issue: 2
2 ایجاد خلاقیت در دانشجویان مهندسی معماری بررسی سه مدل برای انتقال دانش از منظر دانشجویان (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 10, Issue: 37
3 ایدئولوژی وفناوری (Download Paper) Manzar Journal Volume: 1, Issue: 4
4 بررسی ارتباط انسان با طبیعت از منظر معادشناسی در قرآن کریم (Download Paper) Interdisciplinary Quranic Studies Volume: 2, Issue: 5
5 بررسی ارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسلامی مساجد مکتب اصفهان نمونه های موردی: مسجد آقانور، مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ لطف الله (Download Paper) Journal of Iranian Architecture Studies Volume: 1, Issue: 9
6 بررسی الگوی برنامه ریزی کاربری فضاهای شهری موثر بر افزایش امنیت زنان ( نمونه موردی : بخش مرکزی شهر تهران) (Download Paper) Volume: , Issue:
7 بررسی نقش ارزشیابی درآموزش معماری (Download Paper) Iranian Journal of Engineering Education Volume: 11, Issue: 41
8 تبیین انگاره های موثر بر فرآیند مرمت منظر گستره های طبیعی (Download Paper) landscape engineering and ecological design Volume: 1, Issue: 1
9 تدقیق انگاره های مؤثر بر طراحی مناسب پارک های شهری جهت استفاده نابینایان (Download Paper) Journal of Urban Landscape Research Volume: 1, Issue: 2
10 تعیین الگوی بهینه حیاط مرکزی در مسکن سنتی دزفول با تکیه بر تحلیل سایه دریافتی سطوح مختلف حیاط (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 10, Issue: 27
11 جلوه های ادبی و هنری در چند حدیث (Download Paper) Research in Persian Language & Literature Volume: 6, Issue: 11
12 روح مکان در باغ ایرانی (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 11, Issue: 28
13 روش مرمت منظر مناظر طبیعی بر مبنای رویکرد اکولوژی منظر (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 14, Issue: 56
14 عوامل موثر در طراحی پایدار منظر اکولوژیک رودخانه مطابق با میزان آب و خشکی های فصلی(مورد شناسی: رودخانه زاینده رود اصفهان) (Download Paper) Journal of Geography and Urban-Regional Planning Volume: 9, Issue: 31
15 فرش باغی : از نقش فرشی از عرش تا طرح عرشی بر فرش بررسی تطبیقی مفهوم تمثیلی بهشت در فرش با باغ ایرانی) (Download Paper) Iranian journal of Hand Woven Carpet Volume: 3, Issue: 8
16 فهم چیستی پوشش پتکانه از طریق تحلیل نمونه های نخستین در معماری ایران (Download Paper) Journal of Iranian Architecture Studies Volume: 1, Issue: 5
17 گردشگری شهری به مثابه راهبرد توسعه خلاق در بافتهای فرسوده (Download Paper) Manzar Journal Volume: 3, Issue: 14
18 مبانی طراحی باغ های ذهنی مولوی در کوهستان با تکیه بر حرکت آب و مسیر پیاده (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 3, Issue: 1
19 محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر، تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی (Download Paper) Journal of Iranian Architecture Studies Volume: 1, Issue: 10
20 معیارهای مرمت منظر محوطه های تاریخی و طبیعی با تأکید بر محوطه بیستون کرمانشاه (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 9, Issue: 22
21 مکان و مسکن درمنظر اسلام (Download Paper) Interdisciplinary Quranic Studies Volume: 1, Issue: 3
22 ویژگی نخستین «پارک» تهران : پارک امین الدوله (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 10, Issue: 25
Conference Papers
row paper title conference name
1 آتریوم شیوه ای برای حفظ انرژی در ساختمان های اداری پایدار در اقلیم های مختلف (Download Paper) 2nd International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
2 آتریوم نماد پایداری آسایش حرارتی در ساختمان های اداری (Download Paper) 2nd International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
3 ارائه الگوی مناسب طراحی پلان واحدهای مسکونی آپارتمانی در زمین های با عرض محدود به منظورایجاد تهویه ی طبیعی نمونه موردی:شهر بابلسر (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
4 ارائه الگویی جامع برای شناسایی، اولویت بندی و آنالیز فاکتورهای بحرانی موفقیت (CSFs) مطالعات مهندسی ارزش در صنعت ساختمان در ایران (Download Paper) 05th International Project Management Conference
5 ارائه مدل پیشنهادی جهت پیاده سازی گردشگری الکترونیک در راستای اصلاح الگوی مصرف منابع گردشگری هدف در طرحهای توسعه گردشگری روستایی (بررسی تطبیقی و ارائه مدل پیشنهادی با توجه به شرایط معاصر ایران) (Download Paper) 02nd International Conference on Electronic Municipality
6 ارتقاء کیفیت اسکان سالمندی؛ پاسخگویی نیاز سالمندان بر اساس بازیابی آموزه های دینی (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
7 ارتقاء کیفیت بافت های میانی شهرها با استفاده از سنجش عدالت فضایی خدمات به کمک روش FA (Download Paper) 1st national conference of central tissue cities in Iran
8 ارتقای کیفیت موزه با توجه به اصول معماری مدرن (Download Paper) A New Approach national conference on cities and urbanization challenges
9 ارزیابی ابزارهای سنجش محیطی ساختمان (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
10 ارزیابی بهره گیری ازمصالح هوشمند (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
11 ارزیابی تاثیر سیاست های تراکم ساختمانی بر ایجاد جزیره‌ گرمایی با استفاده ازروش SVF در GIS (مورد پژوهشی : تهران) (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
12 ارزیابی چالش های توسعه شهری پایدار و راهبردهای کاربردی (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
13 ارزیابی خصیصه های اقتصادی در شناسایی گستره های فقر شهری با استفاده از تکنیکهای AHP و Delphi مطالعه موردی شهرکاشمر (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
14 ارزیابی روشهای تأمین مالی پروژه های صنعت آب با رویکرد مشارکت دولتی - خصوصی (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
15 ارزیابی شاخص های ادراک بصری در محیط کوهستان نمونه موردی : محور کلکچال (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
16 از ایده تا معنا در معماری بومی مساجد ایرانی (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
17 استاندارد بهینه بکارگیری لوورها در ساختمان های عمیق شهر تهران (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
18 اصول طراحی مراکزهنرهای نمایشی بارویکرد تعاملات اجتماعی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
19 اکوموزه باغ های شیراز عاملی فرهنگی بر گردشگری (Download Paper) The first national conference on tourism and green tourism
20 امکان سنجی استفاده ازاستراتژی کنترل رمپ به همراه در آزاد راه همت (HOV) اولویت به وسایل نقلیه چند سرنشین (Download Paper) 07th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
21 امکان سنجی توسعه سامانه ی بام سبز در شهر شیراز (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
22 انتقال تکنولوژی بام سبز (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
23 اندرکنش پیوستگی سطوح معابر روستایی معماری و شهرسازی ایران (مورد مطالعه :معاری روستایی ایران) (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
24 اندیشه حکمی دربهرهگیری از نور خورشید با رویکرد اقلیمی در معماری مساجد ایران نمونه موردی مسجد امام اصفهان (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
25 ایجاد الگوی ساختار فضایی خانه ایرانی اسلامی با روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دوخوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران) (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
26 BOT امکان اجرای پروژه های شهری مدیریت شهری با بهره گیری از پیمان (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
27 Sustainable patterns comparative study of vernacular architecture in the old town of Balad Shapur Dehdashti housing (Download Paper) 3rd international conference on new findings of science and technology
28 باز تدوین راهبردهای طراحی فضاهای مسکونی سنتی مبتنی بر مصرف حداقل انرژی بافت سنتی تبریز (Download Paper) International Conference on Science and Engineering
29 باز خوانی معماری در فضای بینابین با رویکرد دیالکتیک هگل (Download Paper) 1st National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
30 بازآفرینی الگوی مسکن در بافت فرسوده محله اتابک براساس هویت اجتماعی (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
31 بازخوانش مفاهیم قرآنی(هدایت) در معماری مسجد شیخ لطف الله اصفهان (Download Paper) 02nd national conference islamic architecture and urbanism
32 بازخوانی تجربه تجمیع روستاهای شهرستان کلاله پس از سیل 48 گلستان (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
33 بازخوانی زبان نمادین و بیان خیالی هنر باغ سازی ایرانی اسلامی، با تاکید بر رویکردحکمی (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
34 بازخوانی محورهای مناظر شفابخش با باغ ایرانی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
35 بازخوانی نقش اندام های بینابینی در سازمان فضایی مدارس در معماری سنتی ایران (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
36 باززنده سازی اعیاد و رسوم باستانی ایران به وسیله نورپردازی در راستای ارتقاء گردشگری (Download Paper) International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
37 بازشناسی شرایط حرارتی در چیدمان فضایی مسکن سنتی تبریز (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
38 بازشناسی مفهوم هویت شهری در قالب احیاء بافتهای تاریخی و فرسوده شهر نمونه موردی: خیابان لطفعلی خان زند شیراز (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
39 باغ های خیال بررسی ومقایسه نقش نمادین سرو( به عنوان عنصرمنظره پرداز)درباغ ونگارگری ایرانی (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
40 بام سبز راهکاری برای بهبود شرایط زیست محیطی با تأکید بر آلودگی صوتی (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
41 بررس عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری با تأکید بر مقابل با شکل گیری خرده فرهنگ جرم زا (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
42 بررسی ابعاد بهینه ساختار سازهای عنصر ایوان در بناهای با ارزش تاریخی ایران (Download Paper) International Congress of Contemporary Architecture and Urbanism in Islamic Countries
43 بررسی ارتباط خلاقیت و طراحی معماری (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
44 بررسی ارتقای پایداری درمعماری بابهره گیری ازمصالح هوشمند ساختمانی (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
45 بررسی اصول زیبایی شناسی در معماری خانه های سنتی ایرانی نمونه موردی: خانه های تاریخی شهر قزوین (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
46 بررسی اصول معماری بومی و معاصردر بافت شهر یزد (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
47 بررسی اصول و معیارهای طراحی سبزراه های شهری درجهت تقویت پایداری اجتماعی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
48 بررسی تاثیر طبیعت بر تعاملات اجتماعی در میدان های شهری نمونه های موردی: میدان های شهر تهران (Download Paper) 2nd International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
49 بررسی تاثیر مقرنس بر آکوستیک فضای عمومی مسجد (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
50 بررسی تاثیر نورپردازی تعاملی در فضاهای شهری و تحلیل پروژه نورپردازی تعاملیمیدان کندی (Download Paper) 2nd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
51 بررسی تاریخچه ی معماری آکوستیک در ایران و الگوهای معماری مرتبط (Download Paper) 2nd International Conference on Agriculture, Natural Resources, Environment and medicinal plants
52 بررسی تأثیر طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه لاری هادر شهریزد) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
53 بررسی تحولات الگوهای منظرشهری دربافت های فرسوده بانگاهی تحلیلی به خیابان زندشیراز ازپیدایش تاکنون (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
54 بررسی تطبیقی خانه سنتی و مدرن بارویکرد فرهنگگرا ( نظریه راپاپورت ) ( خانه های حیدرزاده ودانش تبریز) (Download Paper) International Congress on sustainable architecture and urbanism in contemporary Middle East
55 بررسی تطبیقی عوامل موثر بر ساختار فضایی تکایای تاریخی استان مازندران (Download Paper) The first national conference of the Iranian Islamic city
56 بررسی تطبیقی فضاهای حریم در معماری خانه (نمونه: خانه های سنتی ومعاصر شهر قزوین) (Download Paper) 1st National Conference of Iranian architecture, Islamic (face today the prospect of tomorrow)
57 بررسی تطبیقی کارکرد نور و رنگ در شکل گیری مفاهیم مکان مقدس نمونه موردی: مسجدشیخ لطف اله (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
58 بررسی جایگاه گنبد در الگوهای کالبدی مساجد معاصر (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
59 بررسی جایگاه نمادها و نشانه ها در هویت شهری (Download Paper) First National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
60 بررسی جلوه های حضور آب در خط الراس کوهستان نمونه موردی:پارک جمشیدیه (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
61 بررسی جلوه های حضورآب درخط الراس کوهستان نمونه موردی : پارک جمشیدیه (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
62 بررسی روند تغییرات شکلگیری پنجره در معماری مسکونی (نمونه موردی: خانه های قاجار در شهر یزد) (Download Paper) The first national conference of the Iranian Islamic city
63 بررسی رویکردهای مختلف در انتقال داده برای شهر الکترونیکی (Download Paper) 02nd International Conference on Electronic Municipality
64 بررسی سطوح کاربرد تقارن در معماری در بسترشهراسلامی -ایرانی (Download Paper) 02nd national conference islamic architecture and urbanism
65 بررسی سیاست های سازمان اسکان بشر ملل متحد به منظور تدوین اقدامات پیشنهادی جهت دستیابی به شکوفایی شهری (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
66 بررسی ضرورتها و اهداف ایجاد سامانه های آبرسانی و آبیاری فضای سبز شهری با آب خام (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Landscape and Greenspace
67 بررسی ضریب دید به آسمان تحت عنوان هندسه شهری و یک متغیر در آسایش محیطی (تحلیل موردی خانه های سنتی شهریزد) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
68 بررسی علل و چالشهای اجرای سیستم طرحوساخت در پروژههای عمرانی (Download Paper) 01st National Conference on Construction Engineering and Management
69 بررسی عملکرد اجتماعی موزه و طارحی موزه هنرهای معاصر با رویکرد معماری مدرن در شهر همدان (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
70 بررسی عناصر تسلسل فضایی در مرکز محله با نگرشی بر مبانی نظری معماری بومی ایران (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
71 بررسی عناصر کارکردی در فضاهای عمومی شهرهای ایرانی - اسلامی (Download Paper) International Congress on sustainable architecture and urbanism in contemporary Middle East
72 بررسی عوامل محدود کننده طراحی محیط های کوهستانی (نمونه موردی: مسیر گردشگری کلکچال) (Download Paper) 1st International Congress on target architecture
73 بررسی عوامل موثر بر تصویر ذهنی مردم از نمای موزه ها (نمونه موردی موزه های شهر تهران) (Download Paper) 1st regional conference on architecture, civil engineering, mapping
74 بررسی فن آوریهای طراحی اقلیمی در معماری سنتی ایران نمونه موردی: اقلیم گرم و خشک (Download Paper) 01st Iranian Domestic Technologies
75 بررسی کارآیی ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولین جسمی و حرکتی در ارتباط با مناسب سازی معابر و فضاهای شهری (Download Paper) 01st National Conference on Enabling the Urban Environment for the Disabled
76 بررسی ماهیت و عوامل توسعه بام های سبز (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
77 بررسی مراتب تفکیک فضایی فضاهای باز و بسته در معماری مسکن سنتی نمونه: خانههای سنتی شهر قزوین (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
78 بررسی مزایای وجود باغ شفابخش در مراکز سرطانی کودکان (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
79 بررسی مصالح و عناصر کاربردی درصمعماری های - تک (Download Paper) Congress of Architecture and Construction Materials
80 بررسی مقایسه ای مجتمع های مسکونی آپارتمانی و باغشهری مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی دهکده ساحلی و کاکتوس گیلان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
81 بررسی منظر شهری در مطابقت با معیارهای قرآنی (نمونه موردی- مشهد،محدوده حرم مطهر رضوی) (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
82 بررسی موقعیت مناسب بازشو با اشکال مختلف در رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
83 بررسی مولفه های روانشناختی وکالبدی تاثیرگذاربرامنیت محیط (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
84 بررسی مولفههای تاثیرگذار بر تعادل معماری زورخانه (نمونه موردی: زورخانهی نیرومند، زورخانهی شهدای کسنویه) (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
85 بررسی میزان اثربخشی مهندسی ارزش در کاهش تأخیر پروژه های شهری (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
86 بررسی نفوذ پذیی ویژگی های احساسی حاصل از برهمکنش عناصر منظرپرداز بر آسایش محیطی (نمونه موردی: فضاهای نیمه باز مسکونی سنتی شهر یزد) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
87 بررسی نفوذپذیری طراحی در تعدیل آسایش حرارتی با استفاده از شاخص های رقومی زیست اقلیمی (تحقیق میدانی خانه عرب زاده در شهر یزد) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
88 بررسی نقش الگوی فضاهای معماری حمامهای سنتی در تعدیل مزاج (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
89 بررسی نقش ترکیب بندی رنگ نور در نورپردازی آثار معماری (Download Paper) 3rd International Conference and Exhibition of Lighting and Lighting
90 بررسی نقش رنگ شیشه ها در کنترل طیف تابشی انرژی خورشید (Download Paper) International Conference and Exhibition on Solar Energy
91 بررسی نقش سازه در سیر تحول احداث ساختمانهای بلند (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
92 بررسی نقش طبیعت بر آموزش خلاقیت در معماری (Download Paper) International Congress on sustainable architecture and urbanism in contemporary Middle East
93 بررسی نقش قنات در توسعه پایدار زیست محیطی (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
94 بررسی نقش کتیبه ها در تعالی فضای مساجد (مساجد جامع اصفهان، یزد و مسجد شیخ لطف اله) (Download Paper) 1st National Conference on Islamic Architecture and Urbanism
95 بررسی نقش نور در تبیین توالی فضا در معماری اسلامی (نمونه موردی: مسجد شیخ لطف ا...) (Download Paper) 1st National Conference on Islamic Architecture and Urbanism
96 بررسی نقش واحد همسایگی در شکل گیری مرکز محله در ایران نسبت به الگوی غربی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
97 بررسی نقش، اهمیت و کارکرد حیاط به عنوان عنصر مهم سازمان دهنده در معماری شهر یزد (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
98 بررسی و امکان سنجی احیای دوباره کبوترخانه ها جهت استفاده از پسماند کشاورزی درشهرها (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
99 بررسی و تحلیل رویکردهای رابطه انسان و طبیعت با تاکید بر مناظر درمانی (Download Paper) The first national conference on urban planning and knowledge architecture
100 بررسی وجود نظم شبه تناوبی درساختار هندسی مقرنس (Download Paper) 3Rd National Conference of the urban development & 1st Conference on Art, Architecture and Urban Management
101 بررسی یک ضرورت : التزام تحقق پذیری شهرسازی الکترونیک: مفاهیم و چالشها (Download Paper) 01st International Conference on Electronic Municipality
102 برنامه ریزی پارک رود دره ای با رویکرد اکولوژی فرهنگی توسط مدلSWOT نمونه موردی: رود دره کلکچال (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
103 برنامه ریزی در جهت احیا و طراحی پارک های طبیعی آبی-سنگی رود دره ای به کمک SWOT(نمونه موردی: رود دره کلک چال) (Download Paper) 1st annual conference of the Research Architecture, Planning and Urban Management
104 برهم کنش شکلشهر مسلمانان و بحران جنگرسانهای در حوزه هویت (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
105 بهینه سازی مدیریت منابع انسانی در سازمان های پروژه محور (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
106 پارادایم زیبایی شناسی در مناظر شهری (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
107 پایداری به لحاظ اجتماعی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
108 پروژه های مناسب برای اجرا به روشBOT (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
109 تاثیر فرهنگ بر الگوی ساختار فضایی خانه با استفاده از روش نحو فضا (نمونه موردی: خانه های دو خوابه دهه های هفتاد و هشتاد و نود تهران) (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
110 تاملی بر چیستی فضای بینابین در سازمان فضایی مدارس سنتی ایران (Download Paper) The National Conference on Iranian - Islamic Architecture and Urbanism
111 تبیین الگوی طراحی اقلیمی براساس قیاس وتشابه ازعناصرمعماری کاروانسرای بافتقدیم بلاد شاپورکهگیلویه(نمونه موردی: باغ موزه دفاع مقدس تپه ی نورالشهدایدهدشت بارویکرد معماری ایرانی اسلامی) (Download Paper) 3rd international conference on new findings of science and technology
112 تبیین پیوستگی فضایی معماری و شهرسازی در بازارهای ایرانی (مورد مطالعه بازار تبریز) (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
113 تبیین جایگاه نور در حس مکان (نمونه موردی: مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
114 تبیین مبانی و معیارهای توسعه پایدار در معماری – معماری پایدار (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
115 تبیین مفاهیم پایداری اجتماعی در فضای باز شهری (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
116 تجلی اندیشه اسلامی در معماری ایرانی (Download Paper) International Congress on Culture and Religious Thought
117 تجلی باغسازی ایرانی در نگارگری مکتب هرات (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
118 تحقق حق به شهر در مسکن مهر (Download Paper) International Conference on Advances in Civil Engineering, architectural, environmental and urban management
119 تحلیل راهبردی استفاده از فضاهای پیاده محور در طراحی شهری با تاکید بر کاهش آلاینده های شهری (Download Paper) 4th Urban Planing and Management Conference
120 تدقیق انگاره های موثر بر مرمت اکولوژیکی مناظر فرهنگی - تاریخی نمونه موردی: منظر فرهنگی - تاریخی بیستون کرمانشاه (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
121 تدوین و انتخاب استراتژی توسعه مجموعه ورزشی گاوازنگ زنجان در راستای جذب گردشگر ورزشی بر اساس تحلیل سوات swotوماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
122 تعاملات اجتماعی در فضای عمومی شهرها (Download Paper) International Congress on Sustainability in Architecture and Urbanism -Masdar city
123 تغییرات الگوی ارتباط فضائی وتزئینات درمسکن تهران از دوره قاجار تا پهلوی (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
124 تقویت آرایه های هویت شهری با واکاوی ارزش های معماری ایرانی اسلامی در طراحی نمای ساختمان (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
125 توسعه فضاهای حمل و نقل زیرزمینی موثر بر مصرف بهینه انرژی و کاهش آلودگی هوا در شهرهانمونه موردی: شهر تهران (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
126 توسعه گردشگری روستا با حفظ محیط زیست (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
127 جایگاه دستآزاد و کامپیوتر در فرآیند طراحی معماری (Download Paper) The First National conference on New ideas and technologies in Architecture
128 جستاری برمفهوم توسعه پایدار(طراحی پایداری محیطی به کمک مفاهیم) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
129 چشم اندازی به سوی مراکز مراقبت از بیماران سرطانی مگی به مثابه مکان شفا بخش (Download Paper) 1st National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
130 چگونگی پیدایش و تکامل ساختارهای معماری حرم مطهر رضوی از آفرینش کالبدی اولیه تا قرن پنجم هجری قمری (Download Paper) National Conference  ON  role OF Khorasan in the flourishing of Islamic Art
131 چگونگی تامین پایداری بابهره گیری ازمصالح هوشمند درطراحی مرکزآفرینش هنرهای پویانمای ورسانه ای (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
132 چگونگی شکل پذیری ساختار محله پایدار (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
133 حفاظت ازمحیط زیست شهری با استفاده ازطراحی مناسب رودخانه های فصلی (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
134 خانه مسکن و الگوهای سنتی درایران عرصه های عمومی وخصوصی درالگوی سنتی معماری خانه های ایرانی (Download Paper) One Hundred Years of Contemporary Iranian Architecture and Urban Planning Conference
135 خوانش هندسی خانه های سنتی یزد با تناسبات طلایی (مطالعه موردی : خانه های عربها و اردکانی ها) (Download Paper) Third National Conference on Sustainable Development Strategies in Iranian Architecture and Urban Science
136 دولت الکترونیک رویکردی در جهت سازگاری بستر ارتباطی شهروندان با سازمان های عمومی و دولتی از طریق تکنولوژی (Download Paper) 02nd International Conference on Electronic Municipality
137 راهبردهای تدوین منابع مالی پایدارشوراهای اسلامی شهر درایران مطالعه موردی: شورای اسلامی کلانشهر مشهد (Download Paper) Conference of councils and local management
138 راهکارهای ارتقاء هویت در منظر ورودی شهر (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
139 راهکارهای بهینه سازی طراحی پوسته ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد ارتقاء کیفیت دید (Download Paper) 3rd conference of high-rise buildings
140 راهکارهای طراحانه احیای حاشیه رودخانه درون شهری معاصر (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
141 راهکارهای طراحی خردمنظرهای آپارتمانی به منظور ارتقا کیفیت زندگی و سطح سلامت آپارتمان نشین ها (Download Paper) First national quality conference in urban and architectural spaces
142 راهکارهایی برای معماری هوشمند (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
143 روایتی کودکانه از روح گمشده ی مکان از حقیقت گمشده تا حس مکان نمونه موردی: باغ- آرامگاه حافظ (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
144 روشنایی و نورپردازی سازگار با محیط زیست در فضاهای شهری (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
145 رویکرد اسلام در مداخله و طراحی در مناظر طبیعی (Download Paper) The first national conference on environmental research
146 زیبایی شناسی رنگ پائیزی از دیدگاه اسلام در محور اصلی باغ ایرانی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
147 زیبایی شناسی و ادراک در منظر شهری (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
148 زیبایی شناسی یوهانی پالاسمادر خانه های تبریز نمونه موردی ، خانه مجتهدی و خانه ممقانی (Download Paper) International Conference on Science and Engineering
149 ساماندهی نقاط گردشگری در حاشیه رود- دره ها (نمونه موردی: رود- دره مرادبیگ، همدان) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
150 سنجش کیفیت پیادهراه خیابان پانزده خرداد تهران (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
151 سهم اجتماع پذیری معماری در طراحی معماری پایدار (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
152 سیر تحول محرمیت در ساختار فضایی خانه معاصر (نمونه موردی، خانه های دهه های 50 و 60) (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
153 شاخص های طراحی منظر پایدار برمبنای رویکرد اکولوژی منظر (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
154 طراحی انعطاف پذیر در خانه های مسکونی (Download Paper) National Conference on Civil and architecture with an emphasis on sustainable development
155 طراحی انعطاف پذیر درخانه های مسکونی (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
156 طراحی مجتمع تجاری تفریحی با تاکید بر هویت ایرانی (Download Paper) Research 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering, Architecture and Urban Management
157 طراحی مجتمع مسکونی اجتماعی با رویکرد ارزشهای بومی و هویتی شهراسلامی ایرانی در تهران (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
158 طراحی مدرسه هوشمند با تاکید بر آموزش هوشمند در مدارس با رویکرد معماری پایدار (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
159 طراحی مرکز سرطان با رویکرد باغ های شفابخش (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
160 طراحی مناظرروددره ای باتاکیدبرمنظرآوایی عناصرطبیعی نمونه موردی: روددره کلکچال تهران (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
161 طراحی موزه هنرهای معاصر در همدان با رویکرد معماری مدرن (Download Paper) A New Approach national conference on cities and urbanization challenges
162 طراحی موزه هنرهای مفهومی همدان با رویکرد نمای دو پوسته در راستای تامین آسایش حرارتی (سرمایش و گرمایش) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
163 طراحی و احیای محیط طبیعی رود دره شهرتهران با عنوان باغ موزه طبیعت نمونه موردی رود دره کلکچال (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
164 عناصر ساختمان پایدار و بررسی نقش انرژی خورشیدی در معماری پایدار (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
165 عوامل رشد و موانع بازدارنده شکوفایی شهری (Download Paper) 2nd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
166 عوامل موثر بر بهبود عملکرد برنامه های ایمنی در پروژه های ساخت (Download Paper) 7th International Project Management Conference
167 عوامل موثر بر طراحی فرهنگسرا در اقلیم گرم و خشک (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
168 عوامل موثر در تجزیه و تحلیل طراحی فرهنگسرا با رویکرد تربیت شهروندسالم از منظر قرآن (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
169 فرآیند ارزیابی اکولوژیکی در مرمت اکولوژیکی مناظر (Download Paper) The first national conference on environmental research
170 کیفیت ادراکی آب در منظر پارک های شهری (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
171 گونه شناسی تکایای تاریخی استان مازندران (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
172 گونه شناسی تکایای تاریخی شهرستان بابل (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
173 گونه شناسی فضاهای نیمه باز شهری در شهرهای سنتی ایران (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
174 مدیریت شهری برای تعاملات اجتماعی سالمندان در شهر با رویکرد آسایش-آرامش (Download Paper) International Conference on management, economy and financial system
175 مدیریت محدوده در باززنده سازی مناظر فرهنگی (مطالعه موردی: منظر فرهنگی تخت سلیمان) (Download Paper) 7th International Project Management Conference
176 مطالعه کالبدی مسجد و مدرسه سپهسالار(مطهری)تقلید یا استفاده هوشمندانه از معماری مساجد عثمانی (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
177 معرفی چند تکنیک غیر فعال خورشیدی برای سرمایش ساختمانها در اقلیم گر و خشک ایران (Download Paper) 05th Conference on Energy Conservation in Building
178 معماری اسلامی: جستجوی امر مقدس در فضای معمارانه (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
179 معماری بیوفیلیک (زیست گرا)، مفهوم معماری پایدار سلامت زا (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Urban Planning (Thought, Theories and Methods)
180 معماری در دیالکتیک بین مرگ و حیات (Download Paper) 1st National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
181 معماری زیست گرا(بیوفیلیک)، مفهوم معماری پایدار و سلامت زا (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
182 معماری همساز با محیط زیست روستا با تاکید بر طبیعت گردی مطالعه موردی روستای کیاباد تخت در استان گیلان (Download Paper) National Conference on Civil and architecture with an emphasis on sustainable development
183 معنا و مفهوم شناسی شهر ایرانی- اسلامی؛ مبانی نظری و مصداق ها (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
184 مقایسه تطبیقی روشهای نوین ساختمانسازی در ساخت و ساز صنعتی (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
185 مکانیابی خطوط هوایی ا نتقال برق جهت ایجاد منظر شهری پایدار (نمونه موردی: محله عبید زاکانی قزوین) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
186 مناظر اموزش دهنده ی انرژی در شهر، راهکاری در جهت تغییر نگرش رفتاری الگوی مصرف (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
187 نقد هندسه چند مقرنس دوره صفوی در اصفهان (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
188 نقش آموزش معماری در بازاحیای نمای معماری شهر (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
189 نقش پیمون در خانه های سنتی شهر یزد (Download Paper) Fourth National Conference on Architecture and Sustainable Cities
190 نقش عناصرنورپرداز درمعماری فضاهای عمومی سنتی ایران (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
191 نقش عوامل موثر بر سرزندگی در فضاهای تعامل جمعی شهرهای جدید مورد مطالعاتی شهر جدید پرند (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
192 نقش فضای بینابین در سازماندهی معماری اسلامی ایران (Download Paper) 1st National Conference on Geography Planning, Architecture and New Urbanism
193 نقش قرارگاه رفتاری در پدیدار شناسی هویت اسلامی(نمونه موردمطالعه:ورودی محله سنگ سیاه شیراز) (Download Paper) 1st National Conference of Iranian architecture, Islamic (face today the prospect of tomorrow)
194 نقش کیفیت فضاهای جمعی درایجادهویت مکانی نمونه موردی: منطقه 22 تهران (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
195 نقش نور در تعریف فضای نبدخانه در معماری مساجد شیعی (Download Paper) 01st conference on traditional strutures and technology
196 نقش نور در معماری فضاهای عمومی با نگاهی بر فضاهای عمومی در معماری سنتی ایران (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
197 نمودهای معماری و شهرسازی سنتی و اسلامی در منطقه (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
198 واکاوی جایگاه معنای گذار در نظام سلسله مراتب فضایی مدارس ایرانی-اسلامی با تاکید بر دوره قاجار (Download Paper) The first national conference of the Iranian Islamic city
199 ویژگی های شهروند سالم از نظر قرآن (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
200 هزار و یک نکته درباره ساخته باستانی سیر پیکرهبندی )سازه( بناهای باستانی )نوسنگی تا ساسانی (Download Paper) 01st Conference on Structure and Architecture
201 همگامی سیستم ساختمانی سبک فولادی و سیستم چوبی به عنوان راه حلی اکولوژیک در منطقه نوار حاشیه جنوبی خزر (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures
202 هویت بخشی به رود دره کلکچال با رویکرد تحریک حواس انسان بهواسطه عنصر آب (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City