Doctor Majid Shams

Doctor Majid Shams

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی مسکن، شاخصه ها و ارزیابی سیاست های زمین شهری در ایران (Download Paper) Journal of Geography, Civil Engineering, Urban and Architecture Volume: 20, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر خراش دهی شیمیایی و ترکیب با سرمادهی مرطوب برجوانه زنی بذرکنار کوهی (Download Paper) First National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
2 اثر سرمادهی مرطوب برجوانه زنی بذرکنار کوهی (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
3 اثرات سرمادهی مرطوب و برخی از تیمارهای پیش رویشی بر شکستن خواب، جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های دو توده زیره سیاه (Download Paper) The 3rd National Conference on Agriculture and Food Sciences
4 اثرات لوله شدن برگ برکاهش عملکرد اینبرد لاین های ذرت در شرایط تنش خشکی (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
5 ارزیابی آیین پذیرایی و نقش مراکز اقامتی بر افزایش رضایتمندی مسافرین زیارتی و سیاحتی (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
6 ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد رضایت شهروندان براساس مدل swot (نمونه موردی بخش اشترینان) (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Culture and Urban Management
7 ارزیابی عملکرد سازمان ها و شرکت های خدماتی و دولتی (Download Paper) 1st National Conference on Modern Management Studies in Iran
8 ارزیابی کیفی طراحی و آماده سازی فضاهای شهری جهت معلولین جسمی حرکتی و سالمندان (Download Paper) International Conference on Urban Management, Civil Engineering and Technology in Modern Architecture
9 ارزیابی میزان مشارکت شهروندان در کارآمدی مدیریت شهری جهت دسترسی به شهر خلاق مطالعه موردی: شهرم خرم آباد ؛منطقه 3 (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
10 ارزیابی نقاط ضعف و قوت پارک ملی سرخه حصار با استفاده از مدل SWOT (Download Paper) The Second National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
11 استراتژیهای توسعه منطقه نمونه گردشگری کویر اراک (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
12 امکان سنجی توسعه پایدار گردشگری در استان کرمانشاه با استفاده از روش SWOT مطالعه موردی شهر جهانی بیستون (Download Paper) 1st national conference of Islamic architecture, urban heritage and sustainable development
13 امکان سنجی جاذبه های گردشگری سد کلان ملایر و نقش آن در توسعه اقتصادی محدوده های پیرامون (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
14 انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های اینبرد ذرت به کمک آب حفظ شده گیاهچه های تحت تنش (Download Paper) 10th Iranian Crop Sciences Congress
15 SENSITIVITY EVALUATION DIAMOND BACK MOTH PLUTELLA XYLUSTELLA L. (LEPIDOPTERA; PLUTELLIDAE) TO EXTRACT THE BITTER OLIVE MELIA AZEDARACH L. (MELIACEAE) (Download Paper) The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture
16 THE EFFECT OF GROWTH BY POLYETHYLENE WITH DIFFERENT TREATMENTS ON SEED DORMANCY AND PROVOCATIVE BIOTIC OF TWO SPECIES IN FENEL (Download Paper) The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture
17 THE EFFECT OF STRATIFICATION WITH DIFFERENT TREATMENTS ON SEED DORMANCY AND PROVOCATIVE BIOTIC OF TWO SPECIES IN FENEL (Download Paper) The 1st International Conference on New Ideas in Agriculture
18 بحران حاشیه نشینی وساخت وسازهای غیرمجازدرمدیریت کلان شهرها (Download Paper) 2nd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
19 برآورد ترکیب پذیری و اثرات ژن صفات مربوط به بلال به روش لاین درتستر درشرایط مختلف آبیاری (Download Paper) 11th Iranian Crop Sciences Congress
20 بررسی اثر تراکم گیاهی و مقادیر مختلف فسفر محلول پاشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در شرایط اصفهان (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
21 بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در شرایط اصفهان (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
22 بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلف کود فسفره پایه و محلول پاشی در عملکرد و اجزای عملکرد ارزن (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
23 بررسی اثر فسفر خاکی و فسفر محلول پاشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در شرایط اصفهان (Download Paper) The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model
24 بررسی افزایش تعداد پذیرفتهشدگان تحصیلات تکمیلی و اثرات آن بر کیفیت دانشگاهها و نظام آموزشی عالی با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (Download Paper) 12th Congress with a focus on land use geographic Iran, Islamic-Iranian model of progress
25 بررسی تاثیر دلبستگی به مکان بر کیفیت زندگی ذهنی مهاجران روستا به شهری در شهر همدان (Download Paper) Annual scientific specialized conference on civil engineering, architecture, urbanism and geography of ancient and contemporary
26 بررسی تاثیر شهرکهای صنعتی بر تعادل نظام سکونتگاهی و ارایه راهکارهای راهبردی جهت توسعه منطقه (نمونه موردی: شهرخرم آباد) (Download Paper) The 5th National Symposium on Islamic Architecture and Urbanism
27 بررسی تحولات شهرنشینی دراروپا قبل و بعد از انقلاب صنعتی با تأکید بر عنصر میدان (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
28 بررسی تشکیل کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان (Download Paper) 2nd International Conference and 4th National Conference on Management and Humanities Research in Iran
29 بررسی توانمندی بازار مبل ملایر و نقش آن در ارتقاء اقتصادی اجتماعی شهرستان ملایر با استفاده از مدل تحلیلی SWOT (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
30 بررسی عوامل اقتصادی گردشگری موثر بر توسعه پایدار شهر همدان (Download Paper) 2nd National Conference on Tourism, Geography and Environmental Sustainability
31 بررسی گردشگری زمستانه کوهرنگ با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری (Download Paper) National conference on Tourism and Sustainable Development
32 بررسی مخاطرات زیستمحیطی و پیامدهای آن بر توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهر رشت (Download Paper) National Conference on Environmental Management and Sustainable Development
33 بررسی مولفه های اجتماعی در سطح بندی محلات شهری مطالعه موردی شهر ملایر (Download Paper) 4th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
34 بررسی نقش امنیت فضاهای شهری در توسعه گردشگری (Download Paper) National Conference New Look: Urban, security and crime prevention in urban areas
35 بررسی نقش سرمایه اجتماعی به مثابه کاتالیزوری در ارتقاء سطح شادی مهاجران در شهر همدان (Download Paper) Annual scientific specialized conference on civil engineering, architecture, urbanism and geography of ancient and contemporary
36 بررسی نقش صاحبان قدرت و ثروت در نابسمانی فضای شهری (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
37 بررسی نقش صنعت توریسم و اثرات اقتصادی آن در ایران (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
38 بررسی نقش گردشگری شهری در جهت توسع پایدار شهری (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
39 بررسی و تحلیل آسیب های اجتماعی در فضاهای شهری (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
40 بررسی ویژگیهای گردشگران پارک ملی سرخه حصار (Download Paper) The Second National Conference on Planning and Environmental Protection
41 برنامه ریزی راهبردی آمایش دفاعی فضاهای تفریحی مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تهران (Download Paper) National Congress on New Urban Management and Planning
42 برنامه ریزی گردشگری شهری راهبردی بر درآمد پایدار در شهرداری ها (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
43 برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری در ایران با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) 2nd congress of change and innovation in the humanities
44 تأثیر تغذیه برگی عناصر میکرو بر رشد و عملکرد ذرت دانه ای رقم سینگل کراس 302 در منطقه اصفهان (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
45 تأثیر فرهنگ اسلامی بر ساخت شهر و شهرسازی ایرانی (Download Paper) 1st scientific conference on civil, architectural and environmental sustainability
46 تحلیل شاخص های کیفی مسکن در بافت فرسوده شهری (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
47 تحلیلی بر شناخت محله در شهر ایرانی - اسلامی روند گذشته تاریخی تا امروز (Download Paper) National Conference on New Findings of Research and Educational Development, Iranian Urban and Environmental Architecture
48 تحلیلی بر منابع و محدودیت های مالی شهرداری ها و تأثیر آن بر ضوابط و اصول برنامه ریزی شهری( مطالعه موردی شهر خرم آباد) (Download Paper) Regional Conference of the town, citizens and city management
49 تعیین طول عمر مخازن تحت فشار CNG، دارای ترکهای سطحی (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
50 توسعه پایدار شهری و برخی عوامل موثر بر آن ( مورد مطالعه: شهر ایلام ) (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
51 جایگاه و نقش شهرهای کوچک در توسعه منطقه ای مطالعه موردی :شهراشترینان (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
52 جهانی شدن و اثرات آن بر شهرهای کشورهای اسلامی با تأکید بر ایران (Download Paper) 3rd  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
53 رتبه بندی و سطح بندی شهرستان های استان همدان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی گردشگری با استفاده از روش تحلیل عاملی (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
54 روشهای مقابله با پدیده حاشیه نشینی در برنامه ریزی فضایی شهرها (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
55 ساماندهی مبلمان شهری با تاکید بر معلولین و افراد ناتوان (با تاکید بر شهر ایوان) (Download Paper) 5th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
56 سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد رضایت شهروندان (نمونه موردی بخش اشترینان) (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Culture and Urban Management
57 سنجش کیفیت زندگی شهری درسطح محلات مطالعه موردی : شهرکنگاور (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
58 سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر کنگاور) (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
59 شهرسازی مشارکتی رویکردی نوین درمدیریت شهری کلان شهرها مطالعه موردی منطقه یک شیراز (Download Paper) 12th Congress with a focus on land use geographic Iran, Islamic-Iranian model of progress
60 شهروروستا دربرنامه ریزی فضایی نمونه موردی ایران (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
61 فضای شهرهای اسلامی (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
62 کاربرد مدلهای جغرافیایی در آمایش سرزمین (Download Paper) National Conference on Geography and Land Preparation
63 گردشگری استان اصفهان در سند چشم انداز 1404 (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
64 گردشگری و آیین های باستانی در ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
65 گردشگری و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مورد: استان خوزستان (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
66 گردشگری و نقش آن دراقتصادمقاومتی (Download Paper) 12th Congress with a focus on land use geographic Iran, Islamic-Iranian model of progress
67 مبلمان شهری و تأثیر آن در مطلوبیت بخشیدن بر فضای شهری، رضایت و سلامت شهروندان مطالعه موردی شهر خرم آباد (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
68 مدیریت بحران و نقش برنامه ریزی شهری در کاهش بلایای طبیعی مطالعه موردی زلزله بروجرد (Download Paper) 2nd Conference on Geography and Urban Planning
69 مدیریت شهری و رویکرد شهر خلاق (Download Paper) 2nd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
70 مناسب سازی فضاهای عمومی بخش مرکزی شهر اهواز با تاکید بر شهر دوستدار معلولان (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
71 نقش اکوتوریسم در توسعه شهرهای ساحلی (مطالعه ی موردی: استان هرمزگان) (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
72 نقش سازمان یابی فضایی مبلمان شهری در زیباسازی شهر با رویکرد توسعه پایدار (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
73 نقش طراحی فضاهای شهری در پیشگیری از جرم (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
74 نقش گردشگری در توسعه روستایی (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
75 نقش مدیریت و توسعه پایدار در صنعت گردشگری با تاکید بر شهرهای ساحلی دریای خزر (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism