Mostafa Abasi

Mostafa Abasi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی چگونگی سنتز مواد شیمیایی در راستای اهداف شیمی سبز برایمدیریت بهتر محیط زیست امن و پایدار (Download Paper) Journal of Research in Management and Accounting Volume: 2, Issue: 5
2 استقرار سیستم های ایمنی و حفاظت الکتریکی به منظور کاهش حوادث ناشی از برق (Download Paper) Journal of Applied Researches in Technical and Engineering Volume: 2, Issue: 9
3 استقرار مدیریت سیستم حفاظتی (Barrier Management) در سکوهای دریایی پارس جنوبی (Download Paper) Journal of Occupational Hygiene and Health Promotion Volume: 2, Issue: 2
4 بررسی دستکش عایق برق و تست های مربوط به آن (Download Paper) Journal of Applied Researches in Technical and Engineering Volume: 1, Issue: 4
5 بررسی فرایند و رویکردهای مدیریت دانش و تاثیر آن برسازمان ها و مراکز آموزشی (Download Paper) Applied Studies in Management Sciences and Development Volume: 3, Issue: 10
6 بررسی نقش مدیریت دانش در سازمان ها، موانع و چالش ها (Download Paper) Journal of Human Sciences Research Volume: 2, Issue: 6
7 عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری (Download Paper) Public Law Research Volume: 5, Issue: 9
8 مدلسازی روابط علی و معلولی معیارهای محیط زیستی مکان دفع پسماند حاصل از حفاری چاه نفت در مناطق ساحلی (Download Paper) Journal of Applied Researches in Technical and Engineering Volume: 2, Issue: 10
9 ملاحظات ژئومورفولوژیکی در برنامه ریزی و توسعه پایدار شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل SWOT (نمونه موردی: شهر قم) (Download Paper) Studies of Geography, Civil Engineering and Urban Management Volume: 2, Issue: 2
10 نقش مدیریت ریسک در کاهش حوادث ساخت و نصب در صنایع پتروشیمی (Download Paper) Journal of Applied Researches in Technical and Engineering Volume: 2, Issue: 10
11 وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ (Download Paper) Applied Geophysical Research Journal Volume: 4, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 آلودگی نفت در خلیج فارس و تاثیرات آن بر محیط زیست (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Engineering, Focusing on Sustainable Development
2 ارائه روش جدیدی جهت خوشه بندی شبکه های حسگری نظامی در راستای مصرف بهینه انرژی و ارسال مطمئن داده ها (Download Paper) 4th Conference on  Corps Science and Defense Engineering
3 ارائه روشی جهت تشخیص بدافزارهای رایانه ای با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (Download Paper) 4th Conference on  Corps Science and Defense Engineering
4 ارزیابی انطباق بسته های آموزشی معلم با محتوا و اهداف برنامه درسی جدید علوم تجربی پایه دوم ابتدایی (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
5 ارزیابی چگونگی سنتز مواد شیمیایی در راستای اهداف شیمی سبز برای محیط زیست امن و پایدار (Download Paper) 1st scientific approaches to the development and promotion of science education conference in Iran
6 ارزیابی نگرش ایمنی کارگران برق با رویکرد فازی (Download Paper) The 4th Crisis Management Comprehensive Conference (HSE)
7 استفاده از امکانات آزمایشگاه در جهت یادگیری معنادار درس شیمی (Download Paper) 1st scientific approaches to the development and promotion of science education conference in Iran
8 اولویت بندی و وزن دهی اختلالات ناشی از نوبت کاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مطالعه موردی در پرسنل نوبت کار یک شرکت پتروشیمی در سال 1397 (Download Paper) Third Biennial of Ergonomics in Iran
9 ایمنی خطوط انتقال برق و تاثیرات آن بر سلامتی انسان (Download Paper) 6th annual conference and exhibition HSE & Preventing Accidents
10 LOCK OUT AND TAG OUT (Download Paper) 1st international conference on oil, gas, petrochemicals and HSE
11 بررسی الزام تناسب کلیدهای حفاظتیRCD با سیستم ارت در طراحی سیستم های حفاظتی (Download Paper) 2nd national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
12 بررسی انواع حفاظ های ماشین آلات در صنعت ذوب آهن و تاثیر آن در کاهش میزان خطرات (Download Paper) 1st international conference on oil, gas, petrochemicals and HSE
13 بررسی پدیده بلوغ نوجوانان ،فرصت ها ،تهدیدها وچالشهای موجود (Download Paper) 2nd International Conference on Behavioral Science and Social Studies
14 بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران (Download Paper) Third National Conference on the Role of Management in the Perspective of 1404
15 بررسی جایگاه مدیریت ازدیدگاه اسلام (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions
16 بررسی خطرات،پیامدها،اقدامات کنترلی در سیستم های هیدرولیک مجتمع صنعتی ذوب آهن (Download Paper) 1st international conference on oil, gas, petrochemicals and HSE
17 بررسی دستکش عایق برق و تست های مربوط به آن (Download Paper) The 4th Crisis Management Comprehensive Conference (HSE)
18 بررسی رابطه بین فرهنگ ایمنی و فرسودگی شغلی در کارکنان برق ذوب آهن پاسارگاد (Download Paper) National Conference on Modern Research in Electrical, Computer and Medical Engineering
19 بررسی رابطه کم رویی و انگیزش پیشرفت در دانشجویان رشته علوم تربیتی مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور سبزوار (Download Paper) Gloubal Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the start of the third millennium
20 بررسی رویت پذیری درشبکه توزیع با استفاده ازروش فاکتوریزه کردن مثلثی و گراف مسیر (Download Paper) 27th International Power System Conference
21 بررسی سیستم های حفاظتی الکترونیکی و رله ای برای حفاظت انسان در تاسیسات الکتریکی ولتاژ بالا (Download Paper) 2nd national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
22 بررسی سیلابهای شهر گله دار حوضه روخانه هورو با تاکید بر عناصر اقلیمی (Download Paper) 1st scientific approaches to the development and promotion of science education conference in Iran
23 بررسی شیوه های ارزیابی و اثربخشی آموزش در سازمان ها و مراکز آموزشی (آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی) (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
24 بررسی عملکرد خدمات عمومی رایگان در مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران (Download Paper) 1st human development conference based on indigenous knowledge
25 بررسی عملکرد، مدل سازی و اساس کنترلDPFC (Download Paper) The First International Conference on Modern Approaches to Engineering Sciences
26 بررسی فرایند تجزیه و تحلیل خطرات تجهیزات الکترونیکی و فشارقوی به روشpha در صنایع (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
27 بررسی فقهی و قانونی ارتشا و اختلاس (Download Paper) Third National Conference on the Role of Management in the Perspective of 1404
28 بررسی کاربردهای مدیریت دانش درمدارس ومراکزآموزشی والگوهای آن (Download Paper) 4th National Conference and 2nd International Conference on Accounting and Management
29 بررسی مدل های ارزیابی سیستمHSE (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
30 بررسی مدیریت کلاس درس معلمان باتأکیدبرفنون کلاس داری آنان (Download Paper) 1st National Conference on Islamic sciences, rights and management
31 بررسی مدیریت نوین با تاکید بر توسعه پایدار (Download Paper) 1st scientific approaches to the development and promotion of science education conference in Iran
32 بررسی میزان و مقایسه مقاومت چاهک های ارت شرکت استیم در مرحله ساخت پالایشگاه های میعانات گازی و ارایه اقدامات کنترلی مدیریتی - مطالعه موردی (Download Paper) 1st international conference on oil, gas, petrochemicals and HSE
33 بررسی نقش خانواده و مدرسه در تربیت جنسیتی کودکان (Download Paper) 2ND International Conference on Psychology and Educational Sciences
34 بررسی نقش فنآوری اطلاعات وارتباطات درتوسعه ومدیریت منابع انسانی سازمان (Download Paper) 4th National Conference and 2nd International Conference on Accounting and Management
35 بررسی نقش مدیریت دانش درکلاس درس وبهبودفرایندآموزشی (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
36 بررسی نقش مدیریت دانش درمدارس (Download Paper) 2nd  International Conference on Management Challenges and Solutions
37 بررسی و شناسایی خطرات پست برق 33 کیلو وات در صنعت ذوب آهن به روش FTA (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
38 بررسی و شناسایی خطرات مدول احیاء مستقیم آهن و فولاد با استفاده از روش تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) (Download Paper) 1st international conference on oil, gas, petrochemicals and HSE
39 بررسی و مقایسه عوامل دموگرافیک دانشجویان از نظر میزان سلامتی روانی (Download Paper) 1st scientific approaches to the development and promotion of science education conference in Iran
40 بررسی وا رزیابی ر یسک پدیدهBLEVE در مخازن تحت فشار د رفاز های پالایشگاه عسلویه (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
41 بررسی وضعیت سلامت جسمانی و ارتباط آن با افسردگی بازنشستگان کارخانه ذوب آهن اصفهان ساکن فولادشهر (Download Paper) 1st scientific approaches to the development and promotion of science education conference in Iran
42 برقراری نظام ایمنی در پروژه احداث خط KV 20 برق منطقه ویژه اقتصادی لامرد (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
43 بکار گیری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبکه های توزیع برق و نقش GIS در بالا بردن ضریب ایمنی و کاهش حوادث (Download Paper) 2nd national conference on interdisciplinary research in computer engineering, electrical, mechanical and mechatronic
44 بهبود کارایی سیستم های تشخیص نفوذ با بکار گیری داده کاوی و یادگیری ماشین (Download Paper) 3RD National Conference on Computer Science
45 بهبود وارتقای سطح آموزش و یادگیری با تکیه برمدیریت کلاسی درجهت نیل به اهداف آموزشی (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
46 بهداشت روان و نقش آن در حوادث شغلی و رفتار نا ایمن (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
47 تاثیر اکراه در ایقاع (Download Paper) 1st National Conference on Future Studies, Humanities and Social Security
48 تاثیر طراحی برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در کتاب جدیدالتالیف کار وفناوری بر روحیه کارآفرینی دانش آموزان پایه هفتم از دیدگاه دبیران (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
49 تاثیر یادگیری سازمانی و انتقال فناوری بر توسعه محصول جدید( مورد بررسی : شرکت های تولیدی دارویی) (Download Paper) The 5th International Congress Sustainable Engineering and Management and accounting Science
50 تاثیرات میدانهای مغناطیسی برروی سلامتی انسان در محیط های کاری (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
51 تجزیه و تحلیل ریشه ای حوادث برقی به روشtripod - Beta (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
52 تحلیل هوشمند رفتار بدافزار با بکارگیری تکنیکهای داده کاوی ویادگیری ماشین (Download Paper) 3RD National Conference on Computer Science
53 تخمین مولفه های افقی و پیچشی زلزله ورودی به پی صلب تحت اثرامواج SH,LOVE درتحلیل اندرکنش خاک و سازه (Download Paper) National Confenrence on Earthquake, Structure and Computational Methods
54 تدوین طرح مقابله با شرایط اضطرار و مدیریت بحران ساختمان های بالای 5 طبقه با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (Download Paper) 3rd National Conference on Managing Metropolises with an Approach to Safety, Health and the Environment
55 تمدن نوین اسلامی(چیستی و چرایی،الزامات و ضرورتها ، فراز و فرودهای تحقق آن) (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
56 توسعه BIM برای ارزیابی توسعه پایدار (سبز) ساختمان با فرض اسکلت فلزی در اقلیم کرمان (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
57 جایگاه شرکت های تأمین سرمایه در بهبود نظام تأمین مالی و شاخص آزادی اقتصادی کشور (Download Paper) 03rd International Conference on Development of Financing System in Iran
58 خطرات ناشی از برق گرفتگی و اثرات ناشی از آن (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
59 درمان بیماریهای صعب العلاج بااستفاده ازانرزی هسته ای(پزشکی هسته ای) (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
60 رویکرد نظریه بازی ها در تقابل رقابت بین نویسندگان بدافزار و تحلیل گران سیستم های امنیتی (Download Paper) 4th Conference on  Corps Science and Defense Engineering
61 شبیه سازی ومدل سازی عامل مبنای حمله سایبری منع سرویس اسمارف با استفاده از نرم افزار شبیه سازی آرنا (Download Paper) 3RD National Conference on Computer Science
62 شناسایی انواع آلودگی در آبهای سطحی و زیر زمینی و چگونگی مقابله با آنها (Download Paper) The 2nd International HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel, and Cement Industries and Construction Projects
63 شناسایی و ارزیابی خطرات جریان های ناخواسته برق در پالایشگاه به روشETBA (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
64 شیوه های مدیریت وسازماندهی کلاس درس وبررسی سبکهای مدیریتی (Download Paper) 4th National Conference and 2nd International Conference on Accounting and Management
65 عوامل موفقیت،موانع وچالشهای فراروی مدیریت دانش درسازمانها (Download Paper) 4th National Conference and 2nd International Conference on Accounting and Management
66 کاهش تلفات با بازآرایی بهینه شبکه های توزیع به روش الگوریتم زنتیک (Download Paper) The First International Conference on Modern Approaches to Engineering Sciences
67 کنترل ردیاب موتورجریان مستقیم به کمک کنترل کننده های PID که ضرائب آن با الگوریتم ژنتیک بصورت خودتنظیم محاسبه می شود (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
68 محاسبه بهینه سهم تولید توان اکتیو ژنراتورها در شبکه انتقال با رویکرد کاهش تلفات انتقال و کاهش هزینه تولید در واحدهای حرارتی به کمک الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 4th Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
69 مدل تصمیم یار فرماندهی عملیات سایبری مبتنی بر زیست آهنگ (Download Paper) 9th National Conference of Command and Control
70 مدل سازی و تحلیل عملکرد سیستم زمین دربرخورد صاعقه (Download Paper) The First International Conference on Modern Approaches to Engineering Sciences
71 مروری بر آلایندگی گاز فلر و پیامدهای آن بر محیط زیست (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Engineering, Focusing on Sustainable Development
72 مروری بر آلایندگی گاز فلر و پیامدهای آن بر محیط زیست (Download Paper) The 2nd International HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel, and Cement Industries and Construction Projects
73 مروری بر نبرد سایبر الکترومغناطیس و بهره برداری از سلاح های هوشمند سایبری (Download Paper) 4th Conference on  Corps Science and Defense Engineering
74 مروری بر نقشه ذهنی Mined Map روش ترسیم ومزایای آن (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
75 مروری بر هیدروکربن های آروماتیک چند حلقوی در محیط زیست: منابع، سرنوشت و خصوصیات فیزیکی- شیمیایی آنها (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Engineering, Focusing on Sustainable Development
76 مقایسه بین کنترل کننده PID طراحی شده براساس منطق فازی و الگوریتم ژنتیک جهت کنترل ردیاب یک موتورجریان مستقیم به روش تضعیف میدان (Download Paper) 15th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
77 نقد و بررسی بند 13-6-2-6-4 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان 1 و ماده 84 آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها 2 از دیدگاه فنی، حقوقی و ایمنی (Download Paper) HSE Experts Conference on Oil, Petrochemical, Steel and Cement Industries and Construction Projects
78 نقش شبکه های دانش در تبدیل سازمان ها به سازمان های دانش آفرین مطالعه موردی مدیریت برق ناحیه 1 بندرعباس (Download Paper) 17th Conference on Electrical Power Distribution Networks
79 نقش صندوق های حفظ ارزش در مواجهه با بحران های اقتصادی و شرایط عدم اطمینان (Download Paper) 03rd International Conference on Development of Financing System in Iran
80 نقش صندوق های حفظ ارزش در مواجهه با بحران های اقتصادی و شرایط عدم اطمینان (Download Paper) 6th Conference on Development of Financing System in Iran
81 نقش عوامل مختلف مدرسه و خانه در بهداشت روانی دانش آموزان (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
82 نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش و پرورش وبررسی چالشهای آن (Download Paper) 1st scientific approaches to the development and promotion of science education conference in Iran
83 نقش های معلم درمدیریت کلاس درس (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
84 نقشه مفهومی ،راهبردی نوین دریاددهی- یادگیری و فعالیتهای تدریس (Download Paper) 2nd national conference on ways to promote science education in Iran
85 ویروس یابی با استفاده از مدل فضای برداری (Download Paper) 1st national conference on e-technology advances in electrical engineering, electronics and computers