Doctor Hosein Hataminezhad

Doctor Hosein Hataminezhad

Doctor Hosein Hataminezhad

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hosein Hataminezhad in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary 1st National Conference on Applied Researches in science and engineering Mashhad 2017
President of the Conference National Congress of innovative management and urban planning Tehran 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیلی بر پاراد وکس الزامات پد افند غیرعامل با اصول توسعه پاید ارشهری د ر بهسازی بافت های تاریخی شهری مطالعه مورد ی: بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 102
2 ارزیابی و تبیین ابعاد دلبستگی مکانی در خیابان بابا افضل شهر کاشان (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 2, Issue: 2
3 اندازه شهر و میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی در ایران (مطالعه موردی: شهرهای شیراز، جهرم و سروستان) (Download Paper) Journal of Sustainable Architecture and Urban Design Volume: 2, Issue: 2
4 بررسى ابعاد موثر بر تاب آورى شهرى با استفاده از مدل ساختارى تفسیرى (نمونه مورد ى: شهر اهواز) (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 7, Issue: 1
5 بررسی تأثیر آگاهی شهروندی بر پاسخگویی و عملکرد سازمان زیباسازی برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی منطقه 6 کلانشهر تهران (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 3, Issue: 10
6 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از سازمان زیباسازی و عوامل مؤثر بر آن برای بهبود منظر شهری. مطالعه موردی: منطقه 6 کلانشهر تهران (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 4, Issue: 12
7 بررسی و تحلیل عدالت فضایی برخورداری از خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل های Morris, Topsis و Taxonomy ، مطالعه موردی: شهرستانهای استان مازندران (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 2, Issue: 5
8 پهنه بندى خطر سیل با استفاده از تحلیل چندمعیاره و GIS (مطالعه موردى: شهرستان ایذه) (Download Paper) Disaster Prevention and Management Knowledge (quarterly) Volume: 7, Issue: 2
9 تحلیل الگوی توسعه ی کالبدی - فضایی شهری از منظر توسعه ی پایدارمطالعه ی موردی: شهر کاشان (Download Paper) Journal of Arid Regions Geographic Studies Volume: 7, Issue: 26
10 تحلیل فضایی فقر شهری در کلان شهر تهران (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 4, Issue: 15
11 توسعه ابعاد شهرنشینی با رویکرد مکتب بازاریابی اجتماعی (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 2, Issue: 8
12 جغرافیای رادیکال رویکرد میان رشته ای در جغرافیای انسانی (Download Paper) Journal Of Interdisciplinary Studies in the Humanities Volume: 4, Issue: 3
13 راهبردهای ساماندهی بافت فرسوده محله قیطریه با استفاده از روش QSPM (Download Paper) Bagh-e Nazar Journal Volume: 10, Issue: 24
14 ساماندهی محلات شهری بر مبنای الزامات پدافند غیرعامل مطالعه موردی: محلت ناحیه ی شش منطقه دو شهر تهران (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 24, Issue: 96
15 سنجش آسیب پذیری سازه ای بافت فرسوده شهری در برابر مخاطرات، با رویکرد پدافند غیر عامل ( مطالعه ی موردی: بافت فرسوده مرکزی کلان شهر اهواز) (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 104
16 سنجش میزان رضایت استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل عمومی در منطقه البرز جنوبی (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 3, Issue: 9
17 ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایه اجتماعی در بهسازی بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: محله سرشور مشهد (Download Paper) Journal of Geography and Urban Space Development Volume: 2, Issue: 1
18 واکاوی ظرفیت سرمایه اجتماعی محلات شهری در ساماندهی بافت های فرسوده (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری تهران) (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 4, Issue: 13
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی امنیت زنان در سیستم حمل و نقل کلان شهر تهران (Download Paper)
2 آسیب شناسی قوانین مربوط به ساخت و ساز در خارج ازحریم شهرها (Download Paper) 4th  scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
3 آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری با تاکید بر تبیین وجه اشتراک ها بین دو رویکرد بازآفرینی شهری و آینده پژوهی (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
4 ارزیابی ایمنی محیط شهری با استفاده از شاخص های طراحی و کیفیت زیست محیطی (مورد مطالعه: شهر مراغه) (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
5 ارزیابی بنادر شمال کشور جهت شناسایی مزایای نسبی توسعه منطقه ای با استفاده از مدل AHP (Download Paper) 2nd Conference on Environmental Planning and Management
6 ارزیابی پایداری محلهای از بعد کالبدی (مطالعه موردی: محله بهار در منطقه 7 شهر تهران) (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
7 ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های طبیعی ( مطالعه موردی : استان لرستان ) (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
8 ارزیابی پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های طبیعی (مطالعه موردی : استان لرستان) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
9 ارزیابی پتانسیلها و محدودیت های کاربری های شهری پیرانشهر بر پایه تکنیک SWOT و ارائه راهبردهای ساماندهی آن (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
10 ارزیابی زیست محیطی طرح های جامع شهری از منظرتوسعه ی پایدار (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
11 ارزیابی شاخص های استراتژی توسعه شهری CDS در شهر قزوین (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
12 ارزیابی شاخصهای کیفیت زندگی در سکونتگاهها و بافتهای حاشیه نشین و اسکان غیر رسمی(نصیر آبادو سلطان آباد در استان تهران) (Download Paper) 4th Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
13 ارزیابی مدیریت دفن و بازیافت پسماندها درشهرهای میانی با استفاده از تلفیق تکنیک AHP,SWOT نمونه موردی شهر پیرانشهر (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
14 ارزیابی میزان توسعهیافتگی محلات در ابعاد خدمات شهری ، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از مدلهای فولر و SAW (مورد:محلات ناحیه 3منطقه 11 شهرداری تهران) (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
15 ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در بهبود خدمات شهری و محیط زیست شهری (مطالعه موردی منطقه 8 تهران) (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
16 ارزیابی وسنجش میزان رضایت مندی مردم ازمتروخط آزادگان به قایم (Download Paper) International Conference on Civil Engineering, Architecture and Modern Urban Management
17 ارزیابی وسنجش میزان رضایت مندی مردم ازمتروخط آزادگان به قایم (کاهش ترافیک) (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
18 استراتژی های دست یابی به حمل و نقل پایدار (نمونه موردی: شهر کوهدشت) (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
19 اولویت بندی ابعاد کالبدی - فضایی ترویج پیاده مداری در شهر تهران ( نمونه موردی : محلات امیرآباد و دانشگاه تهران ) (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
20 اولویت بندی مراکز استراتژیک یک شهر بندری از دید پدافند غیرعامل بر اساس استراتژی انهدام مرکز ثقل. (نمونه موردی: شهربوشهر) (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
21 بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای سنتی ایران بر اساس اصول نوشهرسازی (Download Paper) National Conference deteriorated areas and urban history: Challenges and Solutions
22 بررسی اثرات اکوتوریسم دریاچه ارومیه درتوسعه پایداراقتصادی جامعه میزبان مطالعه موردی شهرارومیه (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
23 بررسی تاثیر جمعه بازار جویبار بر توسعه پایدار شهرستان جویبار (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
24 بررسی تاریخی- فضایی هویت شهرهای کهن ایرانی- اسلامی (Download Paper) First National Conference on Sustainable Building
25 بررسی تأثیر آلودگی صوتی بر میزان خشونت شهروندان مطالعه موردی: منطقه 01 تهران (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
26 بررسی تأثیر گسترش شهر بر تخریب محیط زیست (مطالعه موردی : شهر رشت ) (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
27 بررسی تطبیقی تجارب مداخله در بافت های فرسوده شهری در جهان با تأکید بر ایران (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
28 بررسی تطبیقی رویکرد پدافندغیرعامل و نظریه توسعه پایدارشهری درحفاظت بافت های تاریخی شهری از مخاطرات و تهدیدات انسانی مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
29 بررسی تطبیقی شاخصهای شهرسالم نمونه موردی: شهررشت وشهرتهران (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
30 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاها های غیر رسمی مطالعه موردی شهر گلستان محله میمنت آباد حاشیه رودخانه شادچای (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
31 بررسی جایگاه مشارکت مردمی در توانمندسازی و بهسازی سکونتگاههای غیررسمی (مطالعه موردی شهر گلستان، محله میمنتآباد حاشیه رودخانه شادچای) (Download Paper) 3rd international conference on new research in Management, Economics and humanities
32 بررسی شاخص های شهر سالم مطالعه موردی: شهر بابلسر (Download Paper) 4th International Conference on Environmental Planning and Management
33 بررسی شاخص های موثر بر امنیت پیاده رو (Download Paper) 3rd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
34 بررسی ضوابط استانداردهای مبلمان شهری سرشت (نمونه موردی: خیابان سیدقطب و وحدت) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
35 بررسی عدالت فضایی برخورداری از خدمات عمومی شهری در شهرهای استان خوزستان با استفاده از مدلهای AHP و VIKOR (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
36 بررسی گردشگری کشور به عنوان ابزار توسعه ملی در عرصه جهانی شدن (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
37 بررسی مناسب سازی اتوبوس های BRT به منظور استفاده معلولین و جانبازان (مطالعه موردی: خط یک BRT تهران) (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
38 بررسی مورفولوژی تطبیقی - تاریخی شهر با تاکید برتمدن اسلام (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
39 بررسی میزان اثرگذاری متقابل حقوق شهروندی در مدیریت پسماند های شهری مورد: منطقه 20 شهرداری تهران (شهر ری) (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
40 بررسی میزان امنیت شهری بانوان در شهر جدید پرند (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
41 بررسی میزان رضایت مندی شهروندان از سازمان پایانه ها و پارک سوارها و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی: پایانه های مسافر بری تهران) (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
42 بررسی نقش آگاهی شهروندی در جهت زیباسازی و بهبود منظر شهری (مطالعه موردی: منطقه 7 تهران) (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape
43 بررسی نقش بازاریابی گردشگری درتوسعه گردشگری شهری مطالعه موردی: شهرلالجین (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
44 بررسی نقش دولت های محلی در حکمروایی خوب شهری با نگاهی به ساختار حکومتی کشور مالزی (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
45 بررسی نقش ژئومورفولوژی در گسترش فیزیکی شهرمطالعه موردی: شهر رشت (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
46 بررسی نقش طراحی شهری در وقوع جزایر حرارتی محدوده مورد مطالعه: منطقه 12 استان تهران (Download Paper) 1st International Engineering Engineering Congress 2017
47 بررسی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهر با تکیه بر محیط زیست نمونه موردی شهر تهران (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
48 بررسی و آسیب شناسی اصول و معیارهای موجود در مبلمان خیابانی شهر سردشت(نمونه موردی، خیایان سید قطب و وحدت) (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
49 بررسی و تبیین مدیریت واحد شهری در قوانین کشور (Download Paper) Role of sport for health and happiness of citizens in District 2 of Tehran
50 بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت شهری در توسعه کالبدی-فیزیکی شهرمطالعه موردی:شهر بابلسر (Download Paper) 5th Urban Planing and Management Conference
51 بررسی وتحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با رویکرد توسعه پایدارشهری (Download Paper) International Conference on Economics, Accounting , Management and Social Sciences
52 بررسی وضعیت عملکرد سازمان زیباسازی شهری منطقه 6 تهران (Download Paper) 1st International Symposium of Management Sciences with a focus on sustainable development
53 بررسی همخوانی مفاهیم پایایی و پویایی در طرحهای مدیریت بحرانهای شهری پس از وقوع زلزله (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
54 برنامه ریزی در راستای احیای محیط طبیعی رود دره های شهر تهران بارویکرد توسعه پایدار مطالعه موردی : رود دره - کلکچال و جمشیدیه بااستفاده از مدل (SWOT) (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
55 بهبود محیط زیست شهری با تکیه بر فرهنگ سازی نمونه موردی شهر تهران (Download Paper) 1st Urban Services and Environment Conference
56 بهسازی کیفی تاسیسات و تجهیزات شهری در برابر سوانح طبیعی به منظور ارتقا کارایی در شرایط اضطرار (Download Paper) 01st National Conference on Retrofiting of Iran
57 تاثیر سیستم حمل و نقل شهری بر روی برنامه ریزی کاربری زمین(مطالعه موردی : شهر شهریار) (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
58 تاثیر مدرنیسم و جهانی شدن بر توسعه فضایی - کالبدی شهرهای ایرانی اسلامی نمونه موردی: شهر تهران (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
59 تأثیر پدیده مهاجرت بر ساختار بخش های سه گانه اقتصادی در تهران (Download Paper) 2nd International Congress on New Horizons in Architecture and Planning
60 تبیین مفهوم شهر هوشمند و مشخصه های آن با تاکید بر ضرورت حرکت شهر تهران به سمت هوشمندی (Download Paper) The First World Summit of Soviets and Mayors 2016
61 تحلیل اقتصادی برنامه ریزی مسکن در ایران (Download Paper) International Conference on Advanced Research in Management, Economics, Empowerment of the Tourism Industry in Development
62 تحلیل الگوی بافت تاریخی (ایرانی - اسلامی) اهواز و مقایسه آن با الگوی شهرسازی معاصر (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
63 تحلیل الگوی توزیع فضایی کاربری های شهری نمونه موردی: شهراهواز (Download Paper) 1ST International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban economic development
64 تحلیل فضایی توزیع ناهمگون جمعیت در ایران (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
65 تحلیل و سطح بندی شهرستان های استان مازندران بر اساس شاخص های توسعه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی (Download Paper) Natioanl Conference on Spatial Sustainable Development in the Caspian Sea Coasts
66 تحلیلی از وضعیت دسترسی به پارک های شهری در شهر تهران (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
67 تحلیلی از وضعیت دسترسی به پارک های همسایگی در شهر تهران (Download Paper) 03rd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
68 تحلیلی بر حکمروایی خوب در پایداری محله های شهری (نمونه موردی: شهر پیرانشهر) (Download Paper) 1st International conference on sustainable urban structure
69 تحلیلی بر ساخت یابی شهرهای استخراجی و تأثیر صنایع نفتی در توسعه پایدار شهر (مطالعه موردی: شهر مسجد سلیمان) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
70 تحلیلی بر کاربری اراضی شهری در کلانشهرها (نمونه موردی: کلانشهر اهواز) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
71 تحلیلی بر نقش منابع درآمدی شهرداری در ایجاد حکمروائی مناسب شهری مورد پژوهش: شهر مهاباد (Download Paper) 1st National Conference on the Integrated Management of a City and it's Role in the City's Sustainable Development
72 توسعه پایدار شهر با تکیه بر توان های گردشگری با مدل s.w.o.t مطالعه موردی : شهر شیراز (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
73 توسعه پایدار شهر با تکیه بر توان های گردشگری با مدل s.w.o.t مطالعه موردی : شهر شیراز (Download Paper) 1st National Conference on Urban Planning, Urban Management and Sustainable Development
74 توسعه پایدار شهری در مقیاس محله (Download Paper) 01st National Congress on Urban Development
75 توسعه شهرنشینی و پیامدهای زیست محیطی آن نمونه موردی: شهر مهاباد (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
76 توسعه شهری و اثرات اکولوژیکی آن بر ساخت مورد: شهر تنکابن (Download Paper) 01st National Congress on Urban Development
77 تهیه نقشه اجتماعی گامی در راستای کاهش آسیب پذیری اجتماعی کلان شهر تهران (نمونه موردی منطقه 9) (Download Paper)
78 تهیه نقشه مناطق مستعد آبهای زیرزمینی با استفاده از GIS (مطالعه موردی : استان لرستان) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
79 تهیه نقشه مناطق مستعد آبهای زیرزمینی با استفاده ازGIS ( مطالعه موردی : استان لرستان ) (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
80 جایگاه پیاده راه سازی در ارتقاء کیفیت منظرشهری (مطالعه موردی: خیابان مسجد جامع شهر یزد) (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
81 جایگاه روابط شهروروستا در بزنامه ریزی توسعه کشور (Download Paper) 5th International Congress of The Islamic World Geographers
82 جایگاه و نقش حکمروایی خوب شهری در توسعه پایدار شهری (Download Paper) 1st National Conference on the Integrated Management of a City and it's Role in the City's Sustainable Development
83 چشم اندازسازی مشارکتی شهری بر پایه برنامه ریزی راهبردی (مورد : شهر بانه ) (Download Paper) The First International Conference and the 8th National Conference on Urban Planning and Management
84 حکمروایی شایسته شهری با تاکید بر ارزیابی سه شاخص اساسی حکمروایی در کلان شهر مشهد (Download Paper) The First International Conference and the 8th National Conference on Urban Planning and Management
85 خلاقیت اجتماعی درطراحی بوستانهای شهری مورد مطالعه بوستان خورشید مشهد (Download Paper) First Regional Conference on Innovative Design in Architecture
86 دگردیسی شهرهای جهان اسلام در فرآیند جهانی سازی مطالعه تطبیقی شهرهای ایرانی- اسلامی و عربی- اسلامی (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
87 راهبرد توسعه پایدار گردشگری شهر شیراز با استفاده از مدل swot (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
88 راهبردهای بنیادی به منظور شناسایی و تحلیل ریسکهای بالقوه ناشی از سوانح طبیعی در مناطق شهری با بافت فرسوده (Download Paper) 02nd International Conference on Integrated Natural Disaster Management
89 راهبردهای توسعه گردشگری شهرستان ممسنی با استفاده از مدل swot (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
90 راهکارها و چالش های پدافند غیر عامل در شهرها نمونه موردی شهر تهران (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
91 رتبه بندی محلات شهری براساس شاخصهای پیاده مداری مطالعه موردی : منطقه شش شهرداری تهران (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
92 زنان، فضاهای عمومی و امنیت شهری (نمونه مورد مطالعه؛ ناحیه 3 شهر کابل (افغانستان) (Download Paper) International Conference on Women and urban life
93 ساماندهی جاذبه های تاریخی - گردشگری شهرری درهم پیوندی با جاذبه های تاریخی جاده ابریشم (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
94 ساماندهی محلات با استفاده ازTND (Download Paper) 1st National Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
95 ساماندهی و برنامه ریزی فضایی-کارکردی اراضی پیرامون مجتمع های ایستگاهی با به کارگیری رویکرد توسعه حمل و نقل محور (DOT ) (Download Paper) Twelfth Symposium on Science and Technology Advances Fifth Commission: Sustainable Land, Architecture and Urbanism
96 ساماندهی و برنامه ریزی فضایی-کارکردی اراضی پیرامون مجتمع های ایستگاهی با به کارگیری رویکرد توسعه حمل و نقل محورTOD (Download Paper) National Conference on Urban architecture and sustainable land
97 سنجش رابطه آگاهی شهروندی و حس مکان با سرمایه اجتماعی درمنطقه 2 مشهد (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
98 سنجش رضایتمندی شهروندان از پروژههای شهری مطالعه موردی : زیرگذر چهارراه ولیعصر شهر تهران (Download Paper) 7th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
99 سنجش کیفیت زندگی در محلههای شهر قلعه گنج از دیدگاه شهروندان (Download Paper) 5th National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
100 سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی مطالعه موردی: روستای فیروزآباد (Download Paper) 1st National Conference on Future Studies, Humanities and Social Security
101 سنجش میزان رضایتمندی از حمل ونقل عمومی ( نمونه موردی: BRT خیابان ولیعصر تهران) (Download Paper) 1st national conference on urban management in Iran
102 سنجش میزان کیفیت زندگی در شهر های جدید(نمونه موردی: شهرجدید اندیشه) (Download Paper) International Conference on Architecture and Urbanism
103 سنجش وضعیت پایداری سکونتگاه های شهری استان مازندران با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
104 شناخت توانمندی های مناطق جهت توسعه گردشگری پایدارمطالعه موردی: بخش صیدون استان خوزستان (Download Paper) First National Conference on Tourism, income and opportunity
105 شناسایی شاخص های مدیریت بحران در شهر با رویکرد پیشگیری وآمادگی مطالعه موردی شهر مشهد (Download Paper) 2nd National Conference on Disaster Management & HSE
106 شهر اسلامی الگویی مناسب برای برقراری عدالت اجتماعی و رسیدن به توسعه پایدار (Download Paper) Second National Conference on Islamic city
107 شهر بیوفیلیک رهیافتی نوین در پایداری زیست محیطی شهرها (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
108 شهرهای سالم و محیط زیست شهری (Download Paper) The 3d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
109 شهرهوشمند؛ مدلی برای توسعه کلانشهرها در قرن 21 با تاکید بر کلانشهر تهران (Download Paper) 1st National Conference on Smart City
110 شیوه های مداخله دربافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: شهرپیرانشهر (Download Paper) 5th Urban Planing and Management Conference
111 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP) (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
112 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
113 کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی نقشه های شناختی از شهر (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
114 کلانشهر مشهد و توسعه پایدار بررسی طرح های توسعه و عمران با تاکید بر دیدگاه شهر فشرده (Download Paper) 4th Urban Planing and Management Conference
115 کوانتوم اجتماعی و آسیب پذیری فضایی در کلان شهر تهران (نمونه موردی: منطقه 9 تهران) (Download Paper)
116 محیط زیست شهری و ناپایداری زیست محیطی در عصر پست متروپلیتن (Download Paper) 01st Conference on Environmental Systems Planning and Management Engineering
117 مدخلی بر رشد هوشمند و اسپرال شهری بررسی اصول کلی، نظریهها، تفاوتها (Download Paper) National Conference on Sustainable Architecture and Urban
118 مدیریت زمین شهری در اراضی قهوه ای نمونه موردی محله جانبازان شهر مشهد (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
119 مطالعه قابلیت ها و تنگناهای توسعه پایدار گردشگری شهرستان کازرون با استفاده از مدل SWOT (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
120 مقایسه تطبیقی فضای سبز عمومی شهر تهران با استاندارد شهر سالم با استفاده از مدل موریس (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
121 مقایسه روش های طبقه بندی برای پوشش کاربری زمین در تصاویر IKONOS ( مورد مطالعه : محله امانیه، کلانشهر اهواز) (Download Paper) 1st National Conference on Architecture and Sustainable Urban Landscape
122 مکان یابی مراکز بهداشتی_درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی:منطقه چهار شیراز) (Download Paper) 4th Urban Planing and Management Conference
123 مولفه های سنجش طول دوره بازسازی پس از زلزله در مناطق شهری (Download Paper) 05th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
124 نقش برنامه های توسعه بعد از انقلاب در کاهش عدم تعادل های منطقه ای و تمرکز گرایی تهران (Download Paper) First Architecture and Sustainable Urban Spaces Conference
125 نقش جغرافیای رادیکال در برنامه ریزی شهری (Download Paper)
126 نقش خدمات شهری درعدالت اجتماعی بارویکرد توسعه پایدار نمونه موردی منطقه 17شهرتهران (Download Paper) 1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning (hiap01)
127 نقش داروینیسم اجتماعی و جبر محیطی در پیدایش نژاد پرستی و امپریالیسم در جهان (Download Paper)