Doctor Ebrahim Mohammadi

Doctor Ebrahim Mohammadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی بروز کم کاری تیرویید مادرزادی نوزادان در مناطق تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی کرمان و جیرفت (Download Paper) Journal of Health and Development Volume: 1, Issue: 1
2 بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه جزه (جنوب کاشان) (Download Paper) Journal Of Sedimentary Facies Volume: 2, Issue: 1
3 بیهقی و روایتگری «علی قاعده التاریخ» (Download Paper) Research in Persian Language & Literature Volume: 9, Issue: 23
4 تحلیل گفتمان انتقادی داستان مرگ بونصر مشکان بر اساس رویکرد نورمن فرکلاف (Download Paper) Language Science Volume: 3, Issue: 4
5 ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند قم در ناحیه ورکان (جنوب غربی کاشان)، حوضه پیش کمان سنندج سیرجان (Download Paper) Paleontology journal Volume: 1, Issue: 2
6 مروری بر سمیت ملامین در مواد غذایی و جنبه های بهداشتی آن (Download Paper) Journal of Environment and Water Engineering Volume: 1, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آخرین یافته های دیرینه شناسی و رسوبشناسی بر روی سازند قم (Download Paper)
2 آموزش مبتنی بر سازنده گرایی به عنوان رویکردی جدید در دنیای پست مدرن (Download Paper) 2nd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
3 اثر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری روانی با سرطان در زنان مبتلا به سرطان پستان (Download Paper) 5th Congress of the Iranian Psychological Association
4 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری روانی زنان مبتلا به سرطان پستان (Download Paper) 4th International Conference on Recent innovations in psychology, counseling and behavioral sciences
5 ارائه سیستم هوشمند نظارت بر سلامتی ( پزشکی از راه دور ) بصورت آنی مبتنی بر شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
6 ارایه یک مدل ریاضی احتمالی برای زمان بندی حرکت قطارهای شهری با هدف کمینه کردن همزمان زمان سیر قطار و زمان انتظار مسافران با استفاده از روش skip and stop (Download Paper) 10th International Conference of Iranian Operations Research Society
7 ارایه یک مدل ریاضی احتمالی برای زمانبندی حرکت قطارهای شهری با هدف کمینه کردن همزمان زمان سیر قطار وزمان انتطار مسافران با استفاده از روشskip and stop (Download Paper) 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
8 ارزیابی تاثیر کاربرد میکوریزا در شرایط کم آبی و سطوح حضور علف هرز بر افت عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
9 ارزیابی تغییرات زراعی لوبیا قرمز (رقم ناز) در رقابت با علف هرز در شرایط کاربرد میکوریزا تحت تنش کم آبی (Download Paper) International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences
10 ارزیابی زراعی تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی تحت مدیریت علف هرز در لوبیا قرمز رقم ناز (Download Paper) The 6th Iranian Weed Journal
11 ارزیابی کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ارومیه از لحاظ پارامترهای فیزیکوشیمیایی (Download Paper) International Conference on New Ideas in Agriculture, the Environment and Tourism
12 ارزیابی کیفی پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب شهرستان ارومیه بمنظور مصارف کشاورزی و آبزی پروری (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
13 استفاده از روش ابنگاری در پیاده سازی امضای رقمی برای اثبات حق مالکیت (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
14 الویت بندی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری مجازی بر اساس مدل توسعه یافته DEMATEL با رویکرد DTPB (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
15 امکان سنجی حمل و نقل آبی رودخانه کارون در محدوده صنعتی شهر خرمشهر (Download Paper) 11th National Symposium of Marine Industries
16 Implementation of the UIC 406 Capacity Calculation at Iran Railways (Download Paper) 16th International Conference on Rail Transport
17 برآورد پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های واقع در محل ساختگاه سد خرسان 3 و ارائه روابط تجربی (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
18 بررسی ارتباط شیوه های تربیتی والدین با خودکارآمدی دانش آموزان (Download Paper) 6th International Conference on Psychology and Social Sciences
19 بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی (Download Paper) 9th International Conference on Psychology and Social Sciences
20 بررسی اشتراکات و سبک زندگی ایرانی اسلامی در مرزبان نامه (Download Paper) 2nd International Congress on Culture and Religious Thought
21 بررسی امکان تشخیص لقی بانداژ و میزان انطباق یا Shrink fit بانداژ روی هسته در چرخهای بانداژی صنعت ریلی با استفاده از تست اکوستیک (رزونانس صدای قطعه) و تست آنالیز مودال و انجام آزمایشات مربوط (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
22 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب آشامیدنی منابع تامین آب شهرستان فارسان در سال 90 (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
23 بررسی تاثیر شیو ههای فرزند پروری بر رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدایی (Download Paper) 9th International Conference on Psychology and Social Sciences
24 بررسی تاثیر عامل ارتفاع بر روی پوشش تاجی گونه جاشیر مطالعه موردی: نورآباد ممسنی استان فارس (Download Paper) National Conference of new ideas in agriculture, tourism environment
25 بررسی جایگاه عشق و زیبایی و موشکافی کیفیت عشق ممنوع سودابه به سیاوش (Download Paper) International Conference on Literature, Languages and Cultural Relations
26 بررسی جایگاه عشق و محبت و اهمیت آن از دیدگاه بایزید بسطامی و ابوسعید ابوالخیر (Download Paper) International Conference on Literature and comparative studies
27 بررسی خطر زمینهای گازدار در جریان حفاری تونل بهشت آباد (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
28 بررسی دین شناختی تاثیر نظامی بر شعر عبدالشکور بزمی وامیر خسرو دهلوی (Download Paper) 1st National Conference of Persian literature and interdisciplinary research
29 بررسی رابطه بین ویژگ یهای شخصیتی پنج عاملی و رضایت از زناشویی در بین دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات ایلام (Download Paper) 1st National Conference on Personality and Modern Life
30 بررسی عملکرد شرکت قطارهای مسافری رجاء از دیدگاه مشتریان و سنجش رضایت آنها از خدمات دریافتی (Download Paper) 12th Railway Transportation Conference
31 بررسی عوامل سیاستی تاثیر گذار برانتخاب روشهای تامین مالی (Download Paper) 04th International Conference on Development of Financing System in Iran
32 بررسی عوامل سیاستی تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی (Download Paper) 6th Conference on Development of Financing System in Iran
33 بررسی عوامل کلان تأثیر گذار بر انتخاب روش های تأمین مالی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
34 بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانکهای خارجی با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای اسلامی (Download Paper) 1st international conference of political epic (with an emphasis on developments in the Middle East) and economic epic (with an emphasis on management and accounting)
35 بررسی کیفیت عشق از دیدگاه دو شاعر ملکوتی مولانا و حافظ (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
36 بررسی معادن شن و ماسه رودخانه ای و راههای جایگزین کردن آنهـا بـا معـادن شن و ماسهکوهی (Download Paper) 07th International River Engineering Conference
37 بررسی نقش و نمود عوامل طبیعی- اکولوژیک و فرهنگی در موسیقی سنتی کردی (Download Paper)  8th Congress of Iranian geopolitics (knowing of ethnic and national authority)
38 بررسی و تحلیل برخی اقوال و احوال ابوسعید ابوالخیر با توجه به مراتب عرفانی (Download Paper) International Congress on Language and Literature
39 بررسی و رتبه بندی میزان رضایت مدیران شرکتهای ریلی بار تهران از خدمات راه آهن جمهوری اسلامی ایران رویکردهای نوین بازاریابی بازارسازی و بازاررسانی درحمل ونقل (Download Paper) 11th Railway Transportation Conference
40 بررسی وضعیت بهینگی مصرف نهادههای کود، سموم شیمیایی و آب در تولید محصول گندم استان گلستان (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
41 تاثیر کاربرد میکوریزا در کاهش اثرات منفی تنش کم آبی و علف هرز بر برخی خصوصیات لوبیا قرمز رقم ناز (Download Paper) International Conference on New findings of Biological and agricultural sciences
42 تاثیرانواع مدلسازی مزارع بادی برمیزان رزرو چرخان مورد نیاز درسیستم قدرت (Download Paper) 3rd Iranian conference on Renewable Energies and Distributed Generation
43 تأثیر بازی بر پیشرفت تحصیلی کودکان (Download Paper) 3rd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies
44 تبدیل ضایعات کارخانجات مواد غذایی به منظور تولید ورمی کمپوست و خوراک دام (Download Paper) 02nd National Conference on Solid Waste Management and its Place in Urban Planning
45 تحلیل روایت شناسی رمان اهل غرق براساس الگوی کنشگر گریماس (Download Paper) Eighth Congress of the International Association for Promotion of Persian Language and Literature
46 تشخیص و دسته بندی منابع ایجاد کننده کمبود ولتاژ با استفاده ازتبدیل هیلبرد و ماشین بردارپشتیبان (Download Paper) 27th International Power System Conference
47 جایابی بهینه سیستمهای فتوولتائیک با در نظر گرفتن ظرفیت نامی اینورتر آنهابرای تولید توان اکتیو و راکتیو (Download Paper) 27th International Power System Conference
48 جایگاه مهندسی ارزش در مدیریت پروژه های عمرانی (Download Paper) 03rd National Congress on Urban Management and Construction Stability
49 جریان سازی وفقی ویدیوی زنده بر روی شبکه های نظیر به نظیر با کدگذاری لایه ای (Download Paper) The First National Conference on Computer Engineering and Information Technology of Payame Noor University
50 خانواده معنوی و همدلی اقشار جامعه با دولت (Download Paper) International Conference on Humanities, psychology and social sciences
51 راه آهن ، توسعه و پدافند غیر عامل - نام محور مقاله: زیر بنا و تاسیسات (Download Paper) 10th Railway Transportation Conference
52 راه آهن و ایمنی در معماری شهری - نام محور مقاله: طراحی و جانمایی ایستگاهها در شبکه درون و برون شهری (Download Paper) 10th Railway Transportation Conference
53 روشی جدید برای سرریزی بار به منظور افزایش حاشیه امنیت ولتاژ و بهبود پروفیل ولتاژ (Download Paper) 27th International Power System Conference
54 ژئومیتولوژی و جذب گردشگر(مطالعه موردی: پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی روستای باباگرگر،قروه کردستان) (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
55 شخصیت و جایگاه امام حسین(ع) در احادیث فریقین شیعه و اهل سنت (Download Paper) National Symposium on Scientific Understanding of Morality Hosseini
56 شناخت آسیبهای کارکردی در مدیریت بحران حمل ونقل ریلی (Download Paper) 16th International Conference on Rail Transport
57 ضرورت ایجاد Grid Codeمزارع بادی برای شبکه برق ایران (Download Paper) First Iranian Wind Energy Conference
58 طراحی شمارند ه ی پرسرعت با هدف کاهش نسبی مصرف توان و مساحت مدار (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
59 طراحی کنترل کننده توربین بادی سرعت متغیر با هدف کاهش ارتعاشات روی برج توربین (Download Paper) 3rd Iranian conference on Renewable Energies and Distributed Generation
60 کاربرد ارزیابی ریسک امنیتی در CIP و پدافند غیر عامل در راه آهن (Download Paper) 11th Railway Transportation Conference
61 کاربرد نظریه بازیها در کشت حبوبات استان کهگیلویه و بویراحمد (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
62 مطالعه اثر ارتفاع منطقه بر میزان تراکم گونه جاشیر Prangos ferulacea (مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس) (Download Paper) International Conference focused on the development of agriculture, environment and tourism
63 مطالعه امکان پذیری پیاده سازی مدل توسعه حمل و نقل محورTOD در پهنه های ایستگاهی متروی تهران (Download Paper) 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
64 مطالعه امکان پیاده سازی مدل توسعه حمل و نقل محور در پهنه های ایستگاهی متروی تهران (Download Paper) 16th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
65 موسیقی های محلی و نقش انها در جذب گردشگر (نمونه موردی: موسیقی سنتی کردی) (Download Paper) First National Conference on Tourism Management and Geography
66 نقد جامعه شناختی رمان بادبادک باز (Download Paper) 1st National Conference of Persian literature and interdisciplinary research
67 نقش عناصر ساختاری تاقدیس اهواز در مخاطرات احتمالی زمین شناسی محدوده ی شبکه ی متروی شهری (Download Paper) 9th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
68 نقش عناصر ساختاری تاقدیس اهواز در مخاطرات احتمالی زمینشناسی محدودهی شبکهی متروی شهری (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges
69 نقشعناصر ساختاری تاقدیساهواز در مخاطرات احتمالی زمینشناسی محدودهی شبکهی متروی شهری (Download Paper) 8th Conference of the Iranian Association of Engineering Geology and the Environment
70 نمادهای طبیعت در شعر اخوان و بدر شاکر السیاب (Download Paper) 1st National Conference of Persian literature and interdisciplinary research
71 همیاری و تعامل زبان فارسی و دین اسلام در شبه قاره (Download Paper) 1st National Conference of Persian literature and interdisciplinary research
72 تهیه پودر کامپوزیتی ZrO2/nano TiO2به روش سل - ژل (Download Paper) 02nd Nanotechnology Student Conference