Behrouz Minaii

 Behrouz Minaii

Behrouz Minaii

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Behrouz Minaii in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury The Second International Conference on Web research Tehran 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیل رفتار کاربران برای بهبود پالایش دسترسی به سایت ها (Download Paper) علوم و فناوری های پدافند نوین Volume: 1, Issue: 2
2 تدوین چارچوب طراحی بازی های رایانه ای آموزشی موضوعات شناختی در سطح خرد و بررسی میزان اثربخشی آن در یادگیری اصول (Download Paper) Research in Educational Systems Quarterly Volume: 10, Issue: 33
3 تشخیص هوشمندکرم های نهان در شبکه های رایانه ای (Download Paper) Electronic and cyber defense Volume: 7, Issue: 4
4 چهارچوب تشخیص مکانیک های مناسب بازی های رایانه ای برای آموزش موضوعات شناختی (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 12, Issue: 1
5 عناصر شکل دهنده حس حضور و بازتاب آن بر هویت کاربران بازی های رایانه ای (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 7, Issue: 26
Conference Papers
row paper title conference name
1 (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
2 اثر بازی های رایانه ای ترسناک برتغییرات عصب شناختی بازیکنان با مطالعه هورمونی و سیگنال های مغزی (Download Paper) 2nd National Conference and First International Conference on Digital Game Research; Tendencies, Technologies and Applications
3 اثربخشی داده کاوی درمدیریت اموزش عالی و مطالعه موردی آن در دانشگاه پیام نور استان قم (Download Paper) 3rd National Conference on Computer Engineering and Information Technology
4 ارائه الگوریتمی برای انتخاب ویژگی درداده های پزشکی با استفاده از SVM (Download Paper) 2nd Lahijan National Conference on Software Engineering
5 ارائه پیشنهادی جهت بررسی نرم افزار های ایمنی -بحرانی (Download Paper) 3RD National Conference on Computer Science
6 ارائه روش جدید برای یافتن وابستگی فازی با چندین کمینه ضریب پشتیبان در پایگاه داده رابطه ای (Download Paper) National Conference on Application of Intelligent Systems (soft computing) in Science and Technology
7 ارائه روش جدید برای یافتن وابستگی فازی با چندین کمینه ضریب پشتیبان در پایگاه داده رابطه ای (Download Paper) 1st payame noor university national conference on information technology & networking
8 ارائه روشی برای دسته‌بندی دوبه‌دو با روش SVM بر پایه‌ی نظریه‌ی بازی‌ها و الگوریتم آلفا ـ بتا (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
9 ارائه مدل مولد ساختار پیوند بلاگهاه و شبکه های اعلام نظر در طول زمان (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
10 ارائه مدل هایی مبتنی بر جرم و مجرم جهت شناسایی هوشمند مجرمین سرقت از منزل به کمک اطلاعات رفتاری و مکانی (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
11 ارائه یک الگوریتم K-means بهبودیافته به کمک مفاهیم پاداش (Download Paper) 11th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
12 ارائه یکروشمبتنیبرخوشهبندی برای بهینهسازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
13 ارایه الگو در استفاده از رسم الخط فارسی در طراحی رابط کاربری بازی های موبایلی (Download Paper) 2nd National Conference and First International Conference on Digital Game Research; Tendencies, Technologies and Applications
14 ارایه مدل هایی مبتنی بر جرم و مجرم جهت شناسایی هوشمند مجرمین سرقت از منزل به کمک اطلاعات رفتاری و مکانی (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
15 ارایه مدلی جهت اندازه گیری میزان وفاداری و ارزش مشتریان با استفاده از تکنیک RFM و الگوریتمهای خوشه بندی (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
16 ارایه یک مدل فازی مبتنی بر درخت تصمیم برای کاوش داده های جریانی (Download Paper) 01st Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
17 ارزیابی الگوریتم های تاثیرارتباطات درشبکه های اجتماعی (Download Paper) First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches
18 ارزیابی مولفه های ابزاری تدوین محتوای الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
19 استخراج دانش از فایل های ثبت وقایع مسابقات TAC SCM به وسیله منطق فازی (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
20 استخراج قوانین تصمیم با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم جهت هدایت تحصیلی دانش آموزان به کمک دسته بندی داده ها ی آموزش و پرورش (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
21 استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی رسم گراف با چند تابع هدف (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
22 استفاده از الگوریتم ژنتیک موازی برای تجزیه تانسور در سیستم های پیشنهاد دهنده (Download Paper) 2nd Iranian National Conference on Electrical Engineering
23 استفاده از خوشه بندی برای توصیف جرایم در دادگستری (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
24 استفاده از خوشه بندی در داده های سه بعدی کاربر- قلم- زمان برای سیستم های پیشنهاد دهنده (Download Paper) 2nd Iranian National Conference on Electrical Engineering
25 افزایش دقت دسته بندی با افزودن دسته بندهای ویژه متنوع در نواحی پرخطا (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
26 الگوریتم جدیدی برای بهبود شناسایی وزن عروضی اشعار فارسی (Download Paper) 2nd Conference on Advances in Electrical and Computer Engineering
27 الگوریتم درخت دودویی برای یافتن مجموعه آیتمهای پرتکرار در کاوش قوانین انجمنی مبتنی بر دانه های اطلاعاتی دودویی (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
28 انتخاب خریداران گازدر بازار اروپا به منظور کسب بالاترین درآمد برای شرکت ملی گاز ایران با استفاده از تکنیک های داده کاوی (Download Paper) Emerging Trends in Energy Conservation - ETEC
29 انتخاب مشخصه های تاثیرگذار بر وقوع حوادث شغلی با استفاده از روش درخت تصمیم رگرسیونی هرس شده (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
30 اهمیت طراحی لوگو در بازی های موبایلی فارسی (Download Paper) Fourth National Conference and 2nd International Computer Games Conference; Opportunities and Challenges
31 ایجاد قواعد تصمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
32 ایجاد قواعد تصمیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک براساس خوشه بندی (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
33 بازیابی تصویر مبتنی بر ناحیه با استفاده خوشهبندی ژنتیکی و شباهت فازی نواحی (Download Paper) 02nd Joint Congress on Fuzzy and Intelligent Systems
34 بخش بندی رفتاری مشتریان بانک بر اساس میزان کارمزد در شبکه تبادل بین بانکی با استفاده از یک مدل توسعه یافته RFM (Download Paper) 7th iranian conference on electrical and electronic engineering
35 برچسبزن گفتار زبان فارسی بر اساس مدل پنھان مارکوف (Download Paper) 13th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
36 بررسی الگوریتم مرتبسازی مجدد بر روی سامانههای پیشنهاددهنده (Download Paper) International Conference on Research in Science and Technology
37 بررسی تحلیلی و تجربی نقش کلاس مجازی در آموزش الکترونیکی (Download Paper) The Second Conference on Electronic City
38 بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و مسیولیت پذیری اجتماعی و ارتباط آنها با رضایت مشتری مشتری مطالعه موردی بانک رفاه شهرستان ارومیه (Download Paper) National Conference on New Developments in Studies and Consultation
39 بررسی روش های داده کاوی برای امتیازدهی اعتبار مشتریان بر مبنای الگوریتم های فازی (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
40 بررسی روش های داده کاوی برای تشخیص ناهنجاری در موتور خودرو (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
41 بررسی روشهای دسته بندی و گروه بندی قوانین تداعی (Download Paper) 4th Iran Data Mining Conference
42 بررسی شناختی اثرات بازی رایانه ای Runner در بازیکنان (Download Paper) 3rd National Computer Games Conference; Opportunities and Challenges
43 بررسی شناختی تاثیرات بازی رایانه ای پازلی بر حل مسیله و توجه دربازیکنان (Download Paper) Digital Games Research Conference; Tendencies, Technologies and Applications
44 بکارگیری داده کاوی برای کشف تاثیرعامل جنسیت و مدرسه در موفقیت تحصیلی رشته های مختلف (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
45 بکارگیری فن آوری داده کاوی به منظور آسیب شناسی افت تحصیلی هنرجویان هنرستانی و استخراج نمایه ساز توصیفی در ارائه تمایز دانش آموزان ضعیف و ممتاز (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
46 به کارگیری پسانمایی و ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص درمان موثر بیماران دیابتی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
47 به کارگیری تکنیک های داده کاوی در بهبود کیفیت داده ها (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
48 به کارگیری ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی عملکرد بانک و انتخاب شاخصهای تاثیرگذار (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
49 بهکارگیری دادهکاوی برای کشف مدل امتیازبندی و تحلیل رفتاری مشتریان بانک (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
50 پیش بینی پهنای باند مورد نیاز دانشگاه ها و مراکز آموزشی با استفاده از الگوریتم های پیش بینی در داده کاوی مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور قم (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
51 پیش بینی پهنای باند مورد نیاز دانشگاهها و مراکز اموزشی با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور قم (Download Paper) The first regional conference on new approaches in computer engineering and information technology
52 پیش بینی جهت تغییرات قیمت سهام با استفاده از تحلیل احساسات (Download Paper) Computerized National Conference, Information Technology and AI Applications
53 پیش بینی میزان مصرف و تقاضای انرژی الکتریکی با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل مولفه اصلی (Download Paper) 1st National Innovation Conference on Computer Engineering and Information Technology
54 پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از ترکیب مدلهای پیش بینی و مطالعه موردی آن در دانشگاه پیام نور استان قم (Download Paper) The first regional conference on new approaches in computer engineering and information technology
55 پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده ازالگوریتم CART شبکه عصبی و افزایش دقت پیش بینی با استفاده از مدل ترکیبی (Download Paper) 3rd Iranian Conference on Electrical and Electronics Engineering
56 تحلیل محتوا، رویکردی نوین در بهبود کارایی تشخیص اجتماع (Download Paper) 1st National Innovation Conference on Computer Engineering and Information Technology
57 تحلیل مشتریان بانک بر اساس میزان فعالیت در شبکه شتاب با استفاده از تکنیکهای داده کاوی (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
58 تشخیص اجتماع مبتنی برموضوع گامی نوین درتحلیل شبکه های اجتماعی (Download Paper) Conference exploring social networks
59 تشخیص کلاهبرداری در سازمان های خدمات رسانی با دهده کاوی؛مورد مطالعه،سازمان آب و فاضلاب استان قم (Download Paper) 5th Iranian Water Resources Management Conference
60 تعمیم فرایند استخراج قوانین وابستگی با استفاده از عبارات چگال به حوزه ی داده های عددی (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
61 توسعه محصول با استفاده از تکنیک های داده کاوی (مطالعه موردی: دوربین دیجیتال) (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
62 چارچوبی مستقل از زبان برای گسترش پرس و جو (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
63 چهارچوب تشخیص مکانیک های مناسب بازی های رایانه ای برای آموزش موضوعات شناختی (Download Paper) Digital Games Research Conference; Tendencies, Technologies and Applications
64 خوشه بندی خدمات کارکنان در صنعت بانکداری بررسی نوع شناسی : رفتار، تعهد و نگرش در مورد رهبری (Download Paper) The First International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
65 خوشه بندی سوره های قرآن با تکنیکهای داده کاوی (Download Paper) 1st National Conference on Management and Engineering of Progress
66 خوشه بندی و بازیابی تصویر مبتنی بر ناحیه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تعامل با کاربر (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
67 داده کاوی در پزشکی (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
68 داده کاوی مجموع هداده های شجره نامه ای در تعیین برخی فاکتورهای طول عمر جمعیت انسانی (Download Paper) 1st International Conference on Web Research
69 راهبرد بازنویسی آدرس های مجازی برای دسترس پذیری و افزایش رتبه وب سایت های مبتنی بر Ajax در موتورهای جستجو (Download Paper) 14th Annual Conference of Computer Society of Iran
70 روش های داده کاوی در شناسایی تقلب در کارت های اعتباری (Download Paper) International Conference on e-Citizen and Cellphone
71 سازوکاری برای بهینه سازی استخراج ویژگی برای تشخیص هممرجعی ضمیر و اسم اشاره در زبان فارسی (Download Paper) Fifth Conference on Knowledge Engineering and Innovation
72 شناسایی عوامل پیش برنده محیطی توسعه کارآفرینی سازمانی در بنیاد ملی بازیهای رایانه ای کشور با روش شناسی کیو (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
73 شیوه‌ای جدید در ثبت و مدیریت مستندات سازمانی (Download Paper)
74 طراحی سیستم مدیریت جریان داده: زیر ساختی برای انبار داده کم تاخیر (Download Paper) 16th Iranian Student Conference on Electrical Engineering
75 طراحی سیستمهای چندگانه رده بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
76 ظرفیت سنجی شاهنامه بر اساس الگوهای سه گانه ی اقتباس برای نگارش بازی نامه (Download Paper) Digital Games Research Conference; Tendencies, Technologies and Applications
77 کاربرد داده کاوی در ارزیابی مشتریان بانکی (Download Paper)
78 کاربرد داده کاوی در صنعت خودروسازی( ارزیابی خودرو ) (Download Paper) 3rd International Conference on Electrical Engineering and Computer Science finds new research
79 کاربرد داده کاوی در مراقبت از بیماران دیابتی (Download Paper) 2nd Conference on Advances in Electrical and Computer Engineering
80 کاربرد داده کاوی زمانی جهت بهبود مدیریت فروش (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
81 کاربرد دادهکاوی در حوزه بازاریابی با نگرشی بر الگوی مصارف خوراکی خانوارهای ایرانی (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
82 کاربرد فناوری اطلاعات در بررسی وجود سل نهفته معتادان به مواد مخدر با استفاده از روش های داده کاوی (Download Paper) International Conference on Applied Research in Information Technology, Computer & Telecommunications
83 کاربرد کاوی الگوهای پربسامد مفید (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
84 کاوش k زیرگراف مکرر از گراف جریانی با استفاد از مدل پنجره ی لغزان وزن دار (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
85 کاهش خطای دسته بندی با افزودن دسته بندهای ویژه جهت افزایش دقت در نواحی پرخطا (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
86 کشف تقلب بااستفاده اززیرساختارهای اصلی گراف (Download Paper) First National Conference on Advances in computer science and information retrieval approaches
87 کشف روندهای نوظهور در وبلاگ فارسی (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
88 کشف شبکه های متخلفان در وبلاگ (Download Paper) 02nd Iran Data Mining Conference
89 کشف قوانین انجمنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس خوشه‌بندی (Download Paper) 02nd International Conference of Iranian Operations Research Society
90 کنترل شخصیت های دینی دربازی های رایانه ای؛فرصت ها و چالشها (Download Paper) 1st national conference on computer games; Opportunities and Challenges
91 مدل سازی شبکه های پیچیده با توجه به ویژگی پویایی گره های فعال (Download Paper) Sixth International Conference on DEA
92 مروری بر روشهای غیر متنی برای شناسایی سرقت علمی (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
93 مقایسه روشهای Boosting Bagging برای دسته بندی داده ها (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
94 مقایسه روشهای پرسپترون چندلایه تابع اساسی شعاعی و بهینه سازی کمینه ترتیبی برای دسته بندی داده ها (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
95 مقایسه روشهای مبتنی بر داده کاوی در تشخیص بیماری چربی خون (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
96 مقایسه روشهای نزدیکترین همسایه مجاور C4.5 SVM و نیو - بیز برای دسته بندی داده ها (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
97 میزان سازی گروه های موضوعی پرسما نها برای استخراج نیازمند یهای پنهان کاربران با استفاده از روش تحلیل ممیزی با رویکرد فازی (Download Paper) 10th Iranian Conference on Fuzzy Systems
98 نقدبازی رایانه ای پروانه : میراث نگهبانان نور (Download Paper) 1st national conference on computer games; Opportunities and Challenges
99 نقش داده کاوی GIS در مدیریت بحران (Download Paper) 01st Conferene of Urban GIS
100 یک الگوریتم حریصانه برای تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 2nd National Conference on Intelligent Systems in Electrical and Computer Engineering
101 یک الگوریتم حریصانه برای تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 2nd National Conference on new topics in accounting, management and entrepreneurship
102 یک الگوریتم حریصانه برای تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی (Download Paper) 1st national conference of the city, life, peace
103 یک الگوریتم حریصانه برای تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی (Download Paper) National Conference on Intelligent Systems in Electrical and Computer Engineering
104 یک الگوریتم حریصانه برای تشخیص اجتماع در شبکه های اجتماعی (Download Paper) National Conference on the Role of Accounting in the realization of a multi-year program of  developing government
105 یک الگوریتم خوشه بندی جدید برای سامانه های پیشنهاددهنده (Download Paper) 3rd International  e-Conference on Technology, present and future
106 یک سامانه ی نمایه گذاری چند_وزنی توزیع شده برای بهبود بازیابی اطلاعات در زبان فارسی (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
107 یک مدل توسعه یافته RFM جهت تحلیل رفتار مشتران بانک براساس کارمزد تراکنشها در شبکه‎ی تبادل بین بانکی (Download Paper) 1st International Conference on Information Technology