Doctor Zohreh Bateni

Doctor Zohreh Bateni

Doctor Zohreh Bateni

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MRs Doctor Zohreh Bateni in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury The Second International Conference on Web research Tehran 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه یک روش جستجوی چند کلیدواژه ای امتیازبندی شده بر روی داده های رمزنگاری شده با نگرانی های محرمانگی در ابر (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
2 ارایه یک الگوریتم ترکیبی موثر جهت زمانبندی وظایف در محیط های رایانش ابری با استفاده از الگوریتم های تکاملی (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
3 الگوریتم مسیریابی نوین جهت افزایش سرعت در شبکه های حسگر (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
4 الگوریتم های انتخاب رهبر در شبکه های بی سیم (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
5 امنیت در تجارت الکترونیکو راهکارهای ارتقاء آن (Download Paper) The first regional conference on new approaches in computer engineering and information technology
6 امنیت شبکه های حسگر بیسیم توسط سیستم های اعتماد و اعتبار (Download Paper) 2nd  National Conference on Research in Computer Engineering
7 بررسی تکنیکهای دادهکاوی جهت کاهش هشدار در سیستمهای تشخیص نفوذ (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
8 بررسی چند روشزمان بندی در مدل برنامه نویسی موازی Hadoop MapReduce و چالشهای آن در زمینه محلیت و عملکرد بهتر (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
9 بررسی حملات ممانعت از خدمت و روش های مقابله با آن در محیط رایانش ابری (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
10 بررسی روش های توازن بار در گرید با استفاده از رفتار مورچه ها (Download Paper) 1st national conference on technology and knowledge-based economy of resistance
11 بررسی روش های خود پیکربندی در رایانش ابری (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology
12 بررسی روش های مقابله با حمله wormhole در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
13 بررسی ساختار، روش ها و بحث های مدیریت محور در مجازی سازی شبکه (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
14 بررسی مسائل امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
15 بررسی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش امنیت داده در رایانش ابری (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
16 بررسی و تحلیل چالشهای مدیریت فرایندهای کسب و کار در بستر ابر (Download Paper) 2nd National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
17 بررسی و طبقه بندی خطرات و تهدیدات و ارزیابی آسیب پذیری های موجود در سرویس های شبکه های ایری (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
18 بررسی و مقایسه روش های تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری (Download Paper) 1st National Conference on Applied Engineering
19 بهبود زمان بندی وظایف مستقل در رایانش ابری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (Download Paper) National Conference on New Technologies in Electrical and Computer Engineering
20 بهبود کیفیت سزویس در شبکه های چند رسانه ای (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
21 بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم در IoT با استفاده از روش خوشه بندی و زمان بندی خواب به صورت همزمان (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Electrical Engineering, Computer and Mechanics of Iran
22 پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم با سینک های متحرک (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
23 تأمین امنیت در شبکه های خصوصی مجازی توسط پروتکل Ipsec و استفاده از VPN جهت تأمین امنیت در VoIP (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
24 تجمیع داده ها در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر مصرف موثر انرژی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
25 تحلیل و طراحی تسخیر پکت داده بر اساس sharpcap winpcap (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
26 تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Sustainable Development, with a focus on computer networks, modeling and system security
27 تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بیسیم (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
28 تشخیص نفوذ با استفاده از دسته بندی رفتار حمالت (Download Paper) 1st National Conference on Computer Engineering, Computer Science and Information Technology
29 حفاظت از انرژی در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از پروتکلهای کنترل دسترسی محیط (MAC) (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
30 خدمات فدرالی در رایانش ابری (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
31 خوشه بندی انرژی شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 2nd  National Conference on Research in Computer Engineering
32 در شبکه های سنسور بی سین حوله sinkhole (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
33 رایانش ابری (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
34 روشی جهت مسیریابی چندپخشی کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم های SFL و PSO (Download Paper) The 5th International Conference on Electrical and Computer Engineering with an emphasis on indigenous knowledge
35 رهیافتی جدید در الگوریتم های زمانبندی مبتنی بر مکان ارایه خدمات برای محیط ابر ترکیبی متحد شده (Download Paper) 4th International Conference on Knowledge Based Research in Computer Engineering and Information Technology
36 شبکه های بین خودرویی و چالش های امنیتی در آن (Download Paper) 15th Concference of on Recent Research in Science and Technology
37 طبقه بنذی الگوریتم های خوشه بنذی بر اساس انتخاب نودسرخوشه در شبکه های حس گر بی سیم (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
38 کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
39 کاهش مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با رویکرد خوشه‌سازی (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
40 کیفیت انتقال داده‌ها در پروتکل‌های مسیریابی در شبکه‌های حس‌گر بی سیم با سینک متحرک (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
41 لزوم پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات درسازمان ها (Download Paper) First National Conference on Electrical and Computer South Iran
42 مدلسازی رسمی زمینه و منطق محور در هوشمندی فراگیر (Download Paper) 4th International Conference on Electrical and Computer Engineering
43 مدلسازی زمینه در هوش فراگیر (Download Paper) 3rd International Conference on Knowledge Engineering and Innovation
44 مدلی ترکیبی برای کاهش هشدارهای نادرست در سیستم های تشخیص نفوذ (Download Paper) 2ND International Conference on Web Research
45 مدیریت فناوری امنیت اطلاعات (Download Paper)
46 مدیریت منابع ناهمگن در رایانش ابری (Download Paper) 1st National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing
47 مروری بر الگوریتمهای مسیریابی در شبکهها حسگر بیسیم (Download Paper) International conference on new research in science and engineering
48 مروری بر حملات منع سرویس و روشهای مقابله با آن در محیط محاسبات ابری (Download Paper) First Regional Conference on Electrical and Computer Engineering optimization and soft computing techniques
49 مروری بر کاربرد شبکه های رادیو شناختی در بهینه سازی استفاده از طیف فرکانسی (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
50 مروری برالگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگربی سیم وکارآمد از نظر انرژی براساس خوشه بندی (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
51 معرفی و بررسی امنیت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم و ارائه چند راهکار امنیتی (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
52 معیار انتخاب سرخوشه در شبکه حسگر بی‌سیم و اثرات در بهره‌وری انرژی (Download Paper) First Regional Conference on Computer Networks
53 مقایسه الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
54 مقایسه الگوریتم های مسیریابی در MANET (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
55 مقایسه پروتکل های سلسله مراتبی در مسیریابی شبکه های حسگر بی سیم (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology
56 مکانیزم های تخصیص منابع مبتنی بر بازار در رایانش ابری (Download Paper) 2nd national conference on applied research in computer science and information technology