Doctor Behrouz Ghatmiri

Doctor Behrouz Ghatmiri

Doctor Behrouz Ghatmiri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Behrouz Ghatmiri in conferences

Posiction Conference Organizer Year
President of the Conference 3rd Iranian Conference on Geotechnical Engineering Tehran 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارائه روشی ساده شده برای پردازش تصویر دیجیتالی به منظور تعیین شاخص شدت ترک در خاک های رسی متراکم شده (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 5, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز حساسیت پارامتر نفوذپذیری محیط متخلخل اشباع در حضور ترک (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
2 آنالیز دینامیکی سدهای خاکی با هسته بتن آسفالتی (Download Paper) 04th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
3 اثر خصوصیات توپوگرافی و ژئوتکنیکی ساختگاه برنمودار بزرگنمایی و طیف پاسخ حاصل از زلزله (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
4 ارزیابی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی نیم سینوسی باتوجه به خصوصیات مصالح آبرفتی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
5 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در استان گلستان به کمک تست های درجا و آزمایشگاهی (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
6 ارزیابی تنش های موثر و فشار حفره ای ناشی از موج در اطراف لوله های مدفون (Download Paper) 06th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
7 ارزیابی روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
8 ارزیابی عددی پایداری لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
9 ارزیابی عددی فشار حفره ای اطراف لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا (Download Paper) National conference on Earthquake and Vulnerability of Structures and Life Line
10 ارزیابی و تعیین آسیب پذیری سدها تحت پدیدهی فرسودگی سنی (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
11 ارزیابی و تعیین آسیب­پذیری سدها تحت پدیده­ی فرسودگی سنی - سدهای بتنی (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
12 الگوی بزرگنمایی پاسخ طیفی ساختگاه دربرابرحرکات لرزه ای بادرنظر گرفتن اثرتوپوگرافی و رسوبات (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
13 بررسی اثر ترکیبی رسوبات و زاویه انتشار امواج بر الگوی بزرگنمایی درهها (Download Paper) 15th students Conference on Civil Engineering
14 بررسی اثر زاویه تابش موج مهاجم در ترکیب با ویژگی های هندسی در بزرگنمایی دره های مثلثی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
15 بررسی اثرات برهم کنش خاک-گیاه روی افزایش نشست و مکش ماتریسی در محیط های متخلخل چند فازی به روش اجزای محدود (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
16 بررسی اثرات ترکیبی توپوگرافی و رسوبات در پاسخ لرزهای سایت با استفاده از نرمافزار هیبرید (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
17 بررسی اثرات رفتار غیرخطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
18 بررسی اثرات نسبت پرشدگی دره برروی پاسخ لرزه ای دره های ابرفتی با استفاده از برنامه عددی هیبرید (Download Paper) 06th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
19 بررسی پاسخ لرزه ای دره های آبرفتی مثلثی پر و خالی تحت امواج SV با انتشار در جهات مختلف به منظور اصلاح آیین نامه های لرزه ای (Download Paper) 5th National Conference on Earthquake and Structural
20 بررسی پایداری لوله های مدفون تحت اثر امواج دریا (ارزیابی فشار حفره ای ناشی از موج در اطراف لوله) (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
21 بررسی تغییرات میدان فشار در محیط اشباع ترک خورده تحت اثر شار جریان (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
22 بررسی رفتار غیرخطی خاکهای غیراشباع، کاربرد در آنالیز سدهای خاکی (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
23 بررسی روانگرایی بستر دریا تحت گذر موج زیر سازه های وزنی (Download Paper) 06th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
24 بررسی شیبهای میخکوبی شده تحت اثر زلزله (Download Paper) 02nd Disaster Management Conference
25 بررسی ظرفیت باربری شمعهای کوبیده شده بر بستر خلیج فارس (Download Paper) 04th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
26 پهنه بندی خاک های مسئله دار در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان)به کمک تستهای درجا و آزمایشگاهی (Download Paper) 1st Conference of Civil and Development
27 پهنه بندی ژئوتکنیکی کیفیت توانمندی خاک در منطقه ساحلی شمال (گیلان، مازندران،گلستان) به کمک تستهای درجا و آزمایشگاهی (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
28 پهنه بندی ژئوتکنیکی لرزه ای نوار ساحلی شمال از نظربزرگنمایی آبرفت (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
29 تاثیر زاویه برخورد امواج لرزه ای در الگوی جا به جایی دره های مستطیلی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
30 تأثیر گسترش تنش و تغییر مکان بستر دریا ناشی از امواج ثقلی بر روی شمع (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
31 تئوری مکانیزم های شکست و کاربرد آن در محیط های متخلخل چند فازه (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
32 تبیین روش ارزیابی سیستمهای آموزشی و تحقیقاتی با تکیه بر تجربه کشور فرانسه (Download Paper) Conference of Engineering Education in 2025
33 تحلیل حرارتی سدهای خاکی-مطالعه موردی سد کرخه (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
34 تحلیل دینامیکی محیط متخلخل اشباع ارتجاعیی-خمیری در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و عناصر مرزی (Download Paper) 03rd International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
35 تحلیل لرزه ای دره های آبرفتی دو بعدی اشباع در فضای زمان با استفاده از ترکیب روشهای اجزاء محدود و عناصر مرزی (Download Paper) 04th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
36 تحلیل محیط‌های خاکی غیراشباع درتغییرشکل‌های بزرگ (Download Paper) 03rd International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
37 راه کارهای اجرائی در اصلاح « نظام هدایت و کنترل ساخت و ساز شهری تهران بزرگ » به منظور فعال کردن عوامل ارتقاء کیفیت (Download Paper) 01st Seminar of Construction in Tehran
38 رفتار خاک دریایی غیر اشباع دارای هیدرات گاز (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
39 شبیه سازی عددی تغییرفاز هیدراتهای جامدبستردریادرچارچوب تئوری محیط متخلخل غیراشباع (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
40 مدلسازی ارزشگذاری گزینه های سرمایه گذاری دارای ریسک ازمنظرشخص تصمیم گیردرپروژه های زیرساخت (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
41 مطالعات ژئوتکنیک در پروژه های تونل (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
42 مطالعه پارامتریک مدل شکست ترد-کشسان در محیط متخلخل چند فازه با نرم افزار المان محدودθ-Stock (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
43 مطالعه عددی شکست کشسان- شکننده در بنتونیت غیر اشباع (Download Paper) 2nd National Civil Engineering conference
44 مطالعه موردی طرح پایدارسازی موقت گود پروژه مجتمع تجاری سعدی شیراز با استفاده از میخ کوبی،مهاربندی وخرپاهای فلزی (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
45 مقایسه باربری لرزه ای فونداسیون های کیسون مکشی و شمع تکی (Download Paper) 3nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
46 مقایسه باربری لرزه ای فونداسیون های کیسون مکشی و شمع تکی در توربین های بادی فراساحلی (Download Paper) 4th international conference on new approaches to science, engineering and technology
47 مقایسه مدلهای الاستیک غیر خطی و الاستوپلاستیک در پاسخ THM خاکهای غیر اشباع (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
48 یافتن ضرایب مناسب روش نیومارک در حل هیبرید BEM/FEM در محیط متخلخل بستر دریا (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering