Daryosh Mola

Daryosh Mola

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر آلودگی هیدروکربن های نفتی بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی گیاه جو (Download Paper) 2nd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
2 اثر پلیمرها بر کاهش افت فشار در جریان های دو فازی در لوله های افقی (Download Paper) 01st National Specialty Conference on Gas
3 اثر دما وpH بر میزان جذب گازوئیل از آبهای آلوده توسط یک نمونه خاک طبیعی و چگونگی احیای خاک در دماهای مختلف (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
4 اثر سطوح آلودگی نفتی بر رشد گیاه یولاف (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
5 اثر سورفکتانت بر روی پایداری و توزیع اندازه قطرات امولسیون میعانات گازی در آب (Download Paper) The First Conference on Process Engineering in Oil, Gas and Energy
6 ارایه مدل نرم افزاری توزیع غلظت الاینده های گازی در محیطهای صنعتی (Download Paper) 1st Enviromental Remidiation Tehcnologies Conference
7 استفاده از آنالیز ریسک در جهت کنترل و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
8 استفاده از یک بیوراکتور غشایی مداوم جهت تصفیه پسابهای آلوده به نفت خام با شوری بالا (Download Paper) 02nd national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
9 استفاده ازتقطیر دورریز واحد تولید سودا اش ودی اکسید کربن خروجی از flue gas برای تولید کربنات کلسیم (Download Paper) 1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment
10 اسیدکاری مخازن کربناته شکافدار (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
11 اندازه گیری و بهینه سازی رشد میکروارگانیسم های ذاتی تجزیه کننده هیدروکربن های موجود در خاک های آلوده به لجن نفتی (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
12 بازیابی دی اکسید گوگرد از گازهای خروجی واحد تولید گوگرد در یک بستر سیالی از اکسید مس (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
13 برر سی آزمایشگاهی حذف آلاینده های آلی از پسآب پالایشگاه نفت با استفاده ازهیدروژن پراکساید و ارائه مدل سنتیکی (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
14 بررسی آزمایشگاهی تاثیر ممانعت کننده ها جهت کنترل رسوب نمک در چاه های تزریقی (Download Paper) The Second Scientific Conference of Hydrocarbon Reservoir Engineering, Science and Related Industries
15 بررسی آزمایشگاهی حذف آلومینیوم باقیمانده در آب از فرایند انعقاد با استفاده از رئولیت طبیعی (Download Paper) 3rd International Conference on Advances research in chemistry and chemical engineering
16 بررسی آزمایشگاهی حذف رنگ راکتیو قرمز 198 از پساب های رنگی با استفاده از جاذب خاک Cloisite 30B (Download Paper) 3rd International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
17 بررسی آزمایشگاهی نمک زدایی از پساب واحد سودااش مجتمع پتروشیمی شیراز با استفاده از غشاء و تعیین شرایط بهینه فرآیندی (Download Paper) 1st international oil, Gas & petrochemical
18 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر میزان احیاء آلاینده NO توسط آمونیاک روی کاتالیست V2O5/TiO2 در راکتور بستر سیالی (Download Paper) 02nd Combustion Conference of Iran
19 بررسی اثر پارامترهای مختلف بر میزان احیاء NO توسط آمونیاک روی کاتالیست V2O5 در راکتور بستر سیالی (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
20 بررسی اثر ذرات بی اثر حامل انرژی در خشک کردن توده لوبیا سبز در یک خشک کن بستر سیالی ناپیوسته (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
21 بررسی اثرات سرعت تزریق اسید، غلظت و دما بر شعاع نفوذ کرم چاله درفرایند اسیدکاری ماتریسی در سازندهای نفتی کربناته (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
22 بررسی اثرات کسر حجمی نانوذرات در جریان آرام نانو سیال آب- اکسید آلومینیوم در یک کانال افقی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
23 بررسی اثرPH برحذف بیولوژیکی فلزکروم ازآب بوسیله قارچهای غیرزنده آسپرژیلوس نایجر وپنسیلیوم (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
24 بررسی الحاق فرآیند SCOT به واحد Claus پالایشگاه شیراز (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
25 بررسی امکان پذیری تکنیک زیست درمانی – در محل به منظور کاهش آلودگی اراضی پالایشگاه شیراز با استفاده از روش تاگوچی (Download Paper) 01st Symposium of National Resources Loss Prevention
26 بررسی امکان جذب MTBE از آبهای آلوده توسط جاذب های کربن فعال دانه ای و پودری و کربن تهیه شده از پوسته شلتوک (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
27 بررسی امکان جذب MTBE از ابهای الوده توسط جاذبهای کربن فعال دانه ای و پودری و کربن تهیه شده از پوسته شلتوک (Download Paper) National Conference on Human, Environment and Sustainable Development
28 بررسی پارامترهای مختلف در میزان حذف آلاینده آمونیاک توسط تابش مایکروویو (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
29 بررسی خشک شدن مواد در خشک کن های بستر سیالی حاوی ذرات حامل انرژی به کمک امواج مایکروویو (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
30 بررسی رفتار فازی مخلوط های دوتایی مایع یونی-گاز با استفاده از معادلات حالتSRK, PR, S-W, Yu-Lu (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
31 بررسی روند رشد ریز جلبک Chlorella vulgaris و اثران بر حذف امونیاکدر پساب های صنایع پالایشگاهی (Download Paper) National Conference on the Environment and the Green Industry
32 بررسی عملی جامدسازی شن در چاههای نفت (Download Paper) National Conference on Chemical Engineering
33 بررسی فشار جریانی ته چاهی در فرایند اسیدزنی ماتریسی مخازن نفتی کربناته (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
34 بررسی کمی و کیفی آلاینده های هیدروکربنی اراضی پالایشگاه شیراز و ارائه روش زیست درمانی مناسب (Download Paper) 8th National Iranian Chemical Engineering Congress
35 بررسی کنترل تولید شن و ماسه در چاههای آسماری میدانهای اهواز و منصوری به روش شیمیایی (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
36 بررسی و مدلسازی نفوذ جریان گاز درون میکرو حفرات (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
37 بیوراکتورهای توبولار افقی و کاربرد آنها درکنترل آلودگیهای زیست محیطی (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
38 پیشبینی میزان بازیافت از مخازن گاز میعانی با استفاده از موازنه مواد بهبود یافته (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
39 تاثیر ماده امولسیون زدا بر روی توزیع اندازه قطرات در محلول امولسیونی میعانات گازی در آب (Download Paper) The First Conference on Process Engineering in Oil, Gas and Energy
40 تاثیر نوع فتوبیوراکتور روی رشد ریزجلبک Chlorella Sp و تثبیت دی اکسید کربن (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
41 تجزیه زیستی مرکاپتید سدیم با هدف حذف متیل مرکاپتان از گاز طبیعی (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
42 تخمین افت فشار در خط لوله نفت خام در حضور افزایه های کاهنده درگ (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
43 تشکیل هیدرات درون خطوط انتقال گاز و نقش آن در آغاز فرآیند خوردگی داخلی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
44 تصفیه پساب کارخانه های تولید کننده آلدئیدفرمیک با استفاده از آهک (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
45 تصفیه پساب واحد نمک زدایی پالایشگاه نفت شیراز به روش اکسیداسیون (Download Paper) First National Conference on Health, Safety and Environment (HSE)
46 تعیین قابلیتهای توسعه صنعتی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش؛ مطالعه موردی صنایع شیمیایی استان فارس (Download Paper) International Conference on Management , Economics and Industrial Engineering
47 تکنولوژیهای جدید پیگ هوشمند در بازرسی خطوط لوله انتقال (Download Paper) 03rd Iran Gas Forum
48 تولید بیودیزل ازروغن خوراکی (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
49 تهیه نرم افزار محاسبه انتشار الاینده های گازی خروجی از مشعل های مجتمع گاز پارس جنوبی (Download Paper) 1st Enviromental Remidiation Tehcnologies Conference
50 جداسازی دی اکسیدکربن به وسیله ریزجلبکChlorella Sp درفتوبیوراکتورلوله ای (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
51 جداسازی رنگ راکتیو قرمز 120 از پسابهای رنگی با استفاده از روش جداسازی به وسیله ی حبابهای کف (Download Paper) First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development
52 جداسازی وتثبیت دی اکسیدکربن به وسیله ریزجلبکChlorella Sp درفتوبیوراکتور صفحه صاف (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
53 جذب SO2 از گازهای خروجی صنایع در یک بستر سیالی از اکسیدهای فلزی (Download Paper) Technical Seminar on Oil, Gas and Environment
54 جلوگیری از آلودگی هوا بوسیله جذب Nox موجود در گاز خروجی از واحدهای اسیدنیتریک (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
55 حذف بیولوژیکی متیل مرکاپتان از گاز طبیعی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
56 حذف زیستی نفت خام گچساران از پسابهای آلوده به آن با استفاده از مخلوط باکتری ERCPPI-3 (Download Paper) 02nd national conference on wastewater and solid waste management in oil and energy
57 حذف سولفات از پساب نیروگاه با استفاده از میکروجلبک بومی در رآکتور ناپیوسته متوالی (Download Paper) National Conference on Recent Developments in Modern Engineering and Science
58 حذف گازوئیل از آب توسط برج جذب، با یک نمونه خاک جاذب طبیعی (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
59 حذف ن ف ت خام،گازوئیل و بنزین از آبهای آلوده توسط جذب با یک نمونه خاک طبیعی (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
60 حذف یون فلزی کروم ازآب به وسیله بیومس قارچ خوراکی (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
61 ذخایر هیدرات گاز طبیعی- منابع انرژی نامتعارف (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
62 ررسی مقدار تبخیر محصولات نفتی از مخازن سقف شناور در هوا در شرکت پالایش نفت شیراز (Download Paper) Technical Seminar on Oil, Gas and Environment
63 سینتیک ترسیب کربنات کلسیم ازطریق جذب دی اکسید کربن خروجی از flue gas به جریان تقطیر دورریزواحد سودا اش (Download Paper) 1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment
64 سینتیک ترسیب کربنات کلسیم ازطریق جذب دی اکسید کربن خروجی از flue gas به محلول کلرید کلسیم خالص (Download Paper) 1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment
65 شبیه‎سازی راکتورهای کاتالیستی با بستر ثابت و سیالی جهت احیاء NOx توسط آمونیاک (Download Paper) 03rd National Energy Congress
66 شناسایی ژل پلیمر مناسب جهت کنترل آب در مخازن هیدروکربوری با ذرات آسفالتین (Download Paper) 3rd International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
67 صرفه جوئی در انرژی مورد نیاز خشک کن ها با استفاده از ذرات حامل انرژی (Download Paper) 04th National Energy Congress
68 طراحی روشی جهت بهبود عملکرد سیستم فیلتراسیون گاز طبیعی ایستگاه های تقلیل فشار شهر شیراز (Download Paper) 01st National Specialty Conference on Gas
69 طراحی فرایند اسیدکاری ماتریکس در مخازن نفتی کربناته (Download Paper) The first national conference on new technologies in Chemistry & Chemical Engineering
70 کاهش COD درپساب آلوده به موادآروماتیک BTEX با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته آب اکسیژنه H2O2 (Download Paper) 3rd Conference of Separation Science and Engineering
71 کاهش شوک شوری به اکوسیستم دریایی در واحدهای آب شیرین کن در مناطق نفت خیز (Download Paper) Technical Seminar on Oil, Gas and Environment
72 محاسبه توان تولید از چاه های گاز میعانی با استفاده از روش فشار مجازی (Download Paper) 01st National Specialty Conference on Gas
73 مدل ریاضی پیش بینی تولید ماسه در مخزن منصوری اهواز با بکارگیری روش عناصر محدود پایدار (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
74 مدلسازی دو بعدی فرآیند اسیدزنی ماتریسی در مخازن نفتی کربناته (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
75 مدلسازی ریاضی یک هیدروسیکلون جهت جداسازی ته چاهی آب و نفت (Download Paper) 01st National Conference on Novel Technologies in Oil and Gas Industries
76 مدلسازی عملیات توپک رانی در خط لوله گاز در حالت ناپایدار (Download Paper) 01st National Specialty Conference on Gas
77 مدلسازی عملیات توپک رانی در خطوط لوله گاز (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
78 مروری بر لختهسازی بهعنوان روشی کم هزینه برای برداشت ریزجلبک (Download Paper) 2nd International Conference on Oil, Gas and Petrochemical
79 مروری براستفاده ازجریان های دورریز واحد تولید سودااش درفرایند solvay (Download Paper) 1st National Conference on Industrial Water and Wastewater Treatment
80 مطالعه آزمایشگاهی اثر نانو سیالات سیلیکا و نانو لوله کربنی در جداسازی گاز دی اکسید کربن در تماس دهنده های غشایی الیاف توخالی (Download Paper) 2nd National Conference On Oil,Gas and petrochemicals
81 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر نانو ذرات سیلیکا و اکسید آهن در میزان بازیابیگاز دی اکسید کربن درون نانوسیالات با استفاده از تماس دهنده هایغشایی الیاف توخالی (Download Paper) The First National Conference on Nano Technolog in Oil,Gas and Petrochemical Industries
82 مطالعه آزمایشگاهی ترسیب کربنات کلسیم توسط جذب گازدی اکسید کربن درجریان دورریزواحد سودا اش (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
83 مطالعه آزمایشگاهی سینتیک احیاء کاتالیستی انتخابی NO روی کاتالیست V2O5/SiO2 (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
84 مطالعه آزمایشگاهی کاهش غلظت آلاینده های آلی، هیدروژن سولفید و آمونیاک محلول در پسآب مخازن Slops پالایشگاه شیراز (Download Paper) First Bioremediation Conference
85 مطالعه تاثیر غلظت پساب نیروگاه در عملکرد میکروجلبک جهت حذف آلاینده سولفات (Download Paper)  5th International Conference onThe new findings of the  Chemistry and Chemical Engineering
86 مطالعه تجربی و تئوری تصفیه آبهای زیر زمینی آلوده به مواد نفتی در بیوراکتور سه فازی با بستر سیالی حاوی ذرات پی وی سی (Download Paper) 10th National Iranian Chemical Engineering Congress
87 مطالعه کاهش بار آلودگی NO خروجی از واحد اسید نیتریک توسط NH3 روی کاتالیست V2O5/SiO2 (Download Paper) Technical Seminar on Oil, Gas and Environment
88 مطالعه کاهش بار آلودگی NO خروجی از واحد اسید نیتریک توسطNH3 روی کاتالیست V2O5/SiO2 (Download Paper) 1st Iranian Petrochemical Conference
89 مطالعه وشبیه سازی ترکیبی تزریق گاز دریکی از مخازن گاز میعانی ایران با نرم افزار Eclipse300 (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
90 مطالعه ی آزمایشگاهی احیای کاتالیست واحد الفین مجتمع پتروشیمی مروارید با استفاده از روش های حرارتی و بخار آب (Download Paper) 1st international oil, Gas & petrochemical
91 معادلات نفوذ رطوبت و چروکیدگی خشک کردن باقلا در یک بستر سیالی حاوی ذرات بی اثر با استفاده از ترکیب منابع حرارتی جابجائی ودی الکتریک (Download Paper) 12th National Iranian Chemical Engineering Congress
92 مقایسه توانایی شبکه عصبی مصنوعیANN)و برنامهCSMHYD برای پیش بینی فشار تعادلی تشکیل هیدرات (Download Paper) The 14th Conference of chemical Engineering
93 نقش مواد کاهنده دراگ در کاهش پیامدهای ناشی از ماکزیمم فشار مجاز عملیاتی خط لوله (Download Paper) 01st National and International Conference on Crisis Management for Pipelines and Plant Systems
94 یک تجربه موفق استفاده از تحقیقات در طراحی صنعتی (Download Paper) 01st Conference of Industries and Mines R&D Centers