Doctor Mahmoud Mosavi

Doctor Mahmoud Mosavi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 آینده نگاری فناوری و فناوری های آینده هندوستان برای سال 2020 (Download Paper) 01st Conference of Future Research
2 اثر روش تولید و درصد وزنی فیلر بر ویژگی های نانو کامپوزیت ماتریس پلیمری و نانوفیلر برن-نایتراید (Download Paper) 5th Joint Conference of Iranian Society of Metallurgical Engineers and the scientific community of Casting
3 استخراج منحنی های حد فرم پذیری با استفاده از معیارهای شکست (Download Paper) 12th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
4 اعمال روش اجزا محدود بر تیوری لاو برای پوسته های نازک در مختصات کروی (Download Paper) 3rd Recent innovations Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering
5 بررسی آسیب های سطح بجامانده در لبه برش در روش های مختلف کناره بری چند لایه های کامپوزیتی (Download Paper) Conference on new findings in aerospace and related fields
6 بررسی اثر تعداد هسته در رفتار ضربه سرعت پایین در سازه های ساندویچی حاوی پو سته کامپوزیتی و هسته فومی (Download Paper) 25th Annual Conference of Mechanical Engineering
7 بررسی اثر دیسک مصنوعی سرامیکی گردن بر بیومکانیک سایر اعضای حرکتی به روش المان محدود (Download Paper) 20th Iranian conference on Biomedical Engineering
8 بررسی اثر سرعت باز شدن جک جرثقیل بر پارامترهای خروجی اجزای جرثقیل با استفاده از شبیهسازی اجزای محدود و طراحی بهینهی اجزا (Download Paper) 3rd Conference in the Manufacturing Engineering (NMEC2012)
9 بررسی اثر نسبت اورتوتروپی و فاصله بین تقویت ها بر بار کمانش صفحات تقویت شده کامپوزیتی تحت نیروی محوری (Download Paper) 08th Conference of Iranian Aerospace Society
10 بررسی تاثیر اصطکاک بر فرایند هیدروفرمینگ تک مرحله ای تیوب در قالب مستطیلی از لحاظ توزیع ضخامت دیواره (Download Paper) 2nd Conference in the Manufacturing Engineering (NMEC2009)
11 بررسی تحلیلی فرآیند شکل دهی بلوزهای فلزی (Download Paper) 10th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
12 بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت آلومینوم کاربیدسیلیسیم و رس و ترکیب دو نوع تقویت کننده (Download Paper)  National Conference of Mechanical Engineering - Materials and Advanced Technology
13 بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار ورق های آلومینیمی فوق ریز دانه ساخته شده به روش نورد سیاره ای (Download Paper) 11th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
14 بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار منیزیم فوق ریزدانه تولید شده با فرآیند اکستروژن معکوس تجمعی (Download Paper) The First National Conference on Nanomaterials and Nanotechnology
15 بررسی رفتار ضربه سرعت پایین در سازه های ساندوچی حاوی پوسته کامپوزیتی و هسته چند تکه (Download Paper) Composite Application industry conference in Iran
16 بررسی شکست در گیربکس توربین های بادی660kw سایت منجیل (Download Paper) First Iranian Wind Energy Conference
17 بررسی عددی تأثیر پارامترهای فرایند اتوفرتاژ (Download Paper) 09th Iranian Conference on Manufacturing Engineering (ICME 2010)
18 بررسی فرآیند انبساط روزنه رانی تناوبی لوله (TCEE) با استفاده از حل عددی المان محدود (Download Paper) 3rd Recent innovations Conference on Industrial Engineering and Mechanical Engineering
19 بررسی معیارهای شکست درهیدروفورم قطعات T شکل (Download Paper) 20th Annual Conference of Mechanical Engineering
20 تاثیر تنش پسماند حاصل از جوش چند پاسه محیطی بر روی زیر دریای ها (Download Paper) 4th National Conference of Metals and Materials Formaing
21 تحلیل بکارگیری فولاد فوق سبک ) ) ULS ، آلیاژهای آلومینیوم (AL6016 و AL5182 ) و آلیاژ منیزیم ( AZ31B-H24 ) در پنل های داخلی و خارجی خودرو با هدف سبک سازی (Download Paper) 08th Congress of the Iranian Metallurgical Society
22 تحلیل پارامترهای فرایند تیوب هیدروفرمینگ با روش اجزاء محدود برای چند سطح مقطع مختلف (Download Paper) 01st Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2005)
23 تحلیل عددی خمش صفحات چهارگوش کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک با استفاده از نرم افزار MATLAB و ABAQUS (Download Paper) 22nd Annual Conference of Mechanical Engineering
24 تولید قطعات به روش هیدروفرمینگ (Download Paper) 05th Iranian Conference on Manufacturing Engineering
25 حل تحلیلی و عددی میدان دمای دیسک کلاچ تحت بارهای همرفتی و شار متغیر با زمان در دو وجه دیسک با فرض نرخ خوردگی ثابت در سطح اصطکاکی (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
26 خواص نانوکامپوزیت تقویت شده با کربن نانوتیوب با زمینه هایپرالاستیک (Download Paper) 2nd Nano Materials and Nano Technology Conference
27 طراحی جاذب دینامیکی جهت کاهش صدای یک هواپیمای توربو پراپ (Download Paper) 20th Annual Conference of Mechanical Engineering
28 طراحی و بررسی ساخت یک مکانیزم موقعیت دهی نانو در ابعاد ماکرو (Download Paper) 16th Annual Conference of Mechanical Engineering
29 مدلسازی ترکهای خوردگی توام با تنش (Download Paper) 02nd Iranian Pipe and Pipeline Conference
30 مودهای واماندگی در فرایند تیوپ هیدروفرمینگ (Download Paper) 02nd Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007)