Doctor Ali Nourollah

Doctor Ali Nourollah

Doctor Ali Nourollah

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Nourollah in Journals

Position Journal Name
Scientific EditorJournal of Electrical and Computer Engineering Innovations

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 A Heuristic Algorithm for Solving Steiner Tree Problem on Urban Traffic Network (Download Paper) 20th Iranian Conference on Electric Engineering
2 A Heuristic Algorithm for the Steiner Tree Problem in the Euclidean Plane (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
3 An Improved Steiner Tree Algorithm in Graph (Download Paper) 1st Conference on Computer, Communication, and Information Technology
4 ارائه روش جدید برای تولید درختان دودویی تصادفی با توزیع یکنواخت (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
5 ارائه مدل زبانی مبتنی بر زمان برای تحلیل حرکت لینکیج های زنجیره باز (Download Paper) Computer Engineering and demand oriented research of the latest achievements in information technology
6 ارائه ی یک طبقه بند با استفاده از شبیه سازی میدان مغناطیسی (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
7 افراز مثلث بندی به درخت های مجزا همراه با فشرده سازی (Download Paper) 4th annual national conference on electrical engineering, computer and information technology
8 الگوریتم جعبه محاط بهبود یافته برای مکان یابی در شبکه های حسگر (Download Paper) 02nd National Electrical Engineering Conference
9 الگوریتم زمان خطی برایتاکردن زنجیره باز در فضای یک بعدی (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran
10 الگوریتم هایی بهینه برای تولید چندضلعی های تصادفی مارپیچی و چندبخشی (Download Paper) 07th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
11 الگوریتمهایی ابتکاری برای تولید چند ضلعی تصادفی با استفاده از مجموعه ای از رئوس داده شده (Download Paper) 06th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing
12 الگوریتمی جدید برای تولید چند ضلعی ساده از مجموعه نقاط مسطح تصادفی به روش لایه های محدب (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
13 الگوریتمی جدید برای تولید چند ضلعی گون زنجیره ای ساده و تبدیل آن به چند ضلعی ساده (Download Paper) 7th International Conference on Information and Knowledge Technology
14 الگوریتمی جدید برای تولید چندضلعی ساده متعامد تصادفی بر روی گرید (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
15 الگوریتمی جدید جهت تولید چندضلعی ساده ازمجموعه نقاط مسطح تصادفی به روش لایه های محدب (Download Paper) Congress on Electrical, Computer and Information Technology
16 ایجاد چند ضلعی حلزونی شبه مثلث بندی شده با استفاده ی از پوسته های محدب لایه ای (Download Paper) 16th annual International CSI Computer Conference
17 New Algorithm For Mining Frequent Patterns Using Graph And Clique Algorithms (Download Paper) 5th Symposium on Advances in Science and Technology (5thsastech
18 بررسی پارامترهای موثر بر موقعیت یابی ستون فقرات با استفاده از دیاگرام ورونوی (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
19 بررسی روش های تحلیل تصاویر پزشکی سه بعدی ستون فقراتبرای شىاسایی بیماری های مرتبط با آن (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
20 بهبود یکالگوریتم اکتشافی مربوط به مسائل بستهبندی و برش (Download Paper) 21th Iranian Conference on Electric Engineering
21 تاکردن متعامد خط کش در فضای d بعدی (Download Paper) 09th Annual Conference of Computer Society of Iran
22 تاکردن یک لینکیج درختی در کمترین طول ممکن (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
23 تولید چند ضعلی ساده تصادفی و چند ضلعی ساده متعامد فراکتال بر روی گرید براساس درخت تصادفی (Download Paper) 2nd National Conference on Emerging Trends in electrical and computer engineering
24 تولید چند ضلعی های تصادفی مبتنی بر درخت کاستی تحدب (Download Paper) 7th International Conference on Information and Knowledge Technology
25 تولید چندضعلی های متعامد تصادفی مبتنی بر درخت کاستی تحدب (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
26 حل مسئله درخت اشتاینر کمینه با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده (Download Paper) 01st Iran Data Mining Conference
27 دسته بندی چندضلعی های ساده (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
28 شمارش تعداد رشته های قابل تولید برای عبارات پرانتزی خوشساخت (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
29 طراحی زبان خاص منظوره برای توصیف لینکیج ها و حرکت آن ها (Download Paper) 1st International Conference on New perspectives in Electrical and Computer Engineering
30 طرح یک مسئله NP-Hard مربوط به لینکیج زنجیره باز و ارائه یک رویکرد حریصانه برای آن (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
31 کاهش خطای بازسازی شکل با محاسبه فواصل اقلیدسی نقاط مرزی (Download Paper) 2nd National conference on Soft Computing and Information Technology
32 مسیریابی چندپخشی بهینه با قابلیت اطمینان بالا درشبکه های سیار اقتضایی (Download Paper) Second National Conference on Information and Communication Technology
33 موقعیت یابی ستون فقرات با استفاده از دیاگرام ورونوی (Download Paper) International Conference on Computer Engineering and Information Technology
34 نمادگذاری گرافیکی برایمدلسازی مبیتنی بر فعالیت در گردش کاری فرایندها (Download Paper) 3rd national conference on applied research in computer science and information technology
35 یک الگوریتم تقریبی بهبود یافته برای مسئله تاکردن خط کش (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran