Doctor Ahmad Rezaei

Doctor Ahmad Rezaei

Doctor Ahmad Rezaei

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ahmad Rezaei in Journals

Position Journal Name
Editor in ChiefCritical Studies of Literature
Editorial BoardCritical Studies of Literature
Editorial Boardliterary science Journal

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تغییرات آبهای زیرزمینی تحت تأثیر تغییر میدان های الکترومغناطیس زمین با رویکرد پیش بینی وقوع زلزله (Download Paper) Journal of Engineering Geology Volume: 9, Issue: 3
2 بررسی رابطه روشهای سنجش کلاسی و ترجیحات سنجشی دانشجویان با رویکردهای یادگیری آنان (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 5, Issue: 17
3 تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394 (Download Paper) Journal of Police Medicine Volume: 5, Issue: 4
4 تحلیل جامع هشناختی هویت حرف های دانشجویان مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران (Download Paper) Iran Cultural Research Journal Volume: 5, Issue: 18
5 تحلیل دیدگاههای عطار درباره شعر و مقایسه آنها با آرای منتقدان ادبی (Download Paper) Journal of Literary Studies Volume: 40, Issue: 3
6 رسانه مدرن و درک معنایی ازتجربه فراغت (Download Paper) Journal of Culture-Communication Studies Volume: 15, Issue: 27
7 کنش افتراقی سوال در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور برحسب ویژگی های جمعیت شناختی داوطلبان کنکور سراسری (Download Paper) Journal Of Educational Measurement Volume: 7, Issue: 26
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه چارچوب تحلیلی - ادراکی مناسب از کارآفرینی دولتی با تأکید برکارآفرینی استراتژیک و رویکرد ایجاد قابلیت دولت کارآفرین (Download Paper) 1st Annual Conference on Modern Management Sciences
2 ارائه یک مدل تصادفی دو مرحله ای برای طراحی شبکه زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن تجارت مجوزهای نشر آلودگی (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
3 ارایه یک راهکار جدید برپایه الگوریتم ژنتیک به منظور تخمین شارگرمای وابسته به زمان ورودی به سطح داخلی لوله (Download Paper) 10th Conference of Iranian Aerospace Society
4 The study of the role of government in religious training in the viewpoints of Imam Khomeini and Imam Mohammad Ghazali. (Download Paper) 1ST International Congress of Psychology in Iran
5 بررس ی فرآیندهای نوین بازیافت بردهای الکترونیکی مستعمل (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
6 بررسی اثر الیاف مختلف بر مقاومت کششی و فشاری بتن غلطکی (Download Paper) International Conference on Civil Engineering
7 بررسی اثر پلیمر داخل کشور بر مشخصات مخلوطهای آسفالتی (Download Paper) 6th Conference on Asphalt and Asphalt Mixes
8 بررسی بتن بازیافتی در ایران و جهان (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
9 بررسی تأثیر اندوکتانس باسبار و ترانسفورماتور واحد ژنراتور برروی دامنه اضافه ولتاژهای ژنراتور با کلاف تک حلقه ای (Download Paper) 17th International Power System Conference
10 بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی (Download Paper) International Conference on Management and dynamic economy iran - Malaysia
11 بررسی شاخصهای سرمایه فکری در سازمان های عصر حاضر و ارائه الگویی جدید (Download Paper) 1st Regional Conference on Intellectual Capital Financial
12 بررسی عددی الگوی جریان و مقایسه گردابه های ایجاد شده حول آبشکن T LوI شکل مستقر در قوش 90 درجه با استفاده از نرم افزار FLOW 3D (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
13 بررسی علل تغییرات سختی و ریز ساختار در سطح مقطع توپی چرخ خودرو از جنس فولاد میکروآلیاژ (Download Paper) Steel Symposium 1388
14 بررسی عوامل موثر بر گرایش اقوام به سکونت در محلات قومی در شهرهای چند فرهنگی (مطالعه موردی شهر بندرترکمن) (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
15 بررسی نظریه یادگیری ثرندایک و کاربرد آن در نظام آموزش و پرورش (Download Paper) 1ST Scientific Conference of Psychology, Education and pathology
16 بررسی نقش مهاجرت در تغییر زبان (مطالعه زبان مردم آذربایجان) (Download Paper) The National Conference on Bilingualism Challenges and Solutions
17 بررسی و مقایسه مؤلفه های کیفیت تدریس در رشته های علوم رفتاری دانشگاه های تهران (Download Paper) The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology , Social and Cultural Studies
18 بررسی و مقایسه مؤلفه های کیفیت یادگیری در رشته های علوم رفتاری دانشگاه های تهران بر اساس نظریه یادگیری شناختی تجدید نظر شده بلوم (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
19 بررسی ویژگی های روانسنجی ابزار کیفیت یادگیری در علوم رفتاری بر اساس رویکردهای جدید اندازه گیری (IRT) (Download Paper) International Conference on Behavioral Science and Social Studies
20 بوستان ولایت و تاثیران بر احساس امنیت اجتماعی زنان (مطالعه موردی: محله زمزم) (Download Paper) Role of sport for health and happiness of citizens in District 2 of Tehran
21 تحلیل جامعه شناختی کیفی سیاست همگرایی قوم کرد برقوم لر (مطالعه موردی: استان ایلام) (Download Paper) International Conference on New Advances in Research in Humanities and Social and Cultural Studies
22 تعاونی های دانش بنیان و نقش آن بر توسعه کارآفرینی سازمانی (Download Paper) 1st Annual Conference on Modern Management Sciences
23 درخت توت و پرورش کرم ابریشم عامل توسعه اقتصادی و بهبود اکوسیستم (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
24 راهبردهای استراتژیک توسعه صنایع فرهنگی (Download Paper) National Conference on Cultural Industries and its role in sustainable development
25 زمینه های گسترش جامعه شناسی دین در ایران (Download Paper) The 2nd International Conference on Social Studies and Religious Studies
26 شبیه سازی گسسته پیشامد فازی ، روشی جهت وارد نمودن متغیرهای نادقیق در شبیه سازی گسسته پیشامد (Download Paper) 07th International Industrial Engineering Conference
27 فرآیند ارزیابی دوام مخلوط های گرم آسفالتی (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
28 گام به گام با رایانش ابری (Download Paper) 2nd International Conference on Computer Engineering and Information Technology
29 مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی و نقش آن در بهبود و بازسازی سازمان (Download Paper) 1st Regional Conference on Intellectual Capital Financial
30 مدیریت استعداد هوشمند (Download Paper) 1st Annual Conference on Modern Management Sciences
31 مروری بر مبنای تئوری پردازش تصویر و پردازش سیگنال (Download Paper) 2nd National Conference of Engineering Sciences
32 مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت لاستیکی و آسفالت معمولی (Download Paper) 4th International Conference on Sustainable Development and Urban
33 مقایسه رفتار حرارتی و قابلیت جذب انرژی در برقگیرZnO با محفظه چینی و محفظه سیلیکون رابر (Download Paper) 24nd International Power System Conference
34 مقایسه شبکه ژئودینامیکی تهران با شبکه ژئودینامیکی آذربایجان با استفاده از تلفیق داده های GPS و داده های لرزه خیزی منطقه (Download Paper) National Conference on Structure, road, Architecture
35 مقایسه عملکرد انواع برقگیر ( شاخکی - کربورسیلیسیم و اکسید روی ) در برابر آلودگی و رطوبت (Download Paper) 14th International Power System Conference
36 موانع اجرایی شرکت تعاونی های دانش بنیان (Download Paper) National Conference on Entrepreneurship, cooperation, economic jihad
37 نقش ناجا در تامین امنیت و مدیریت بحران (Download Paper) 2nd National Conference on Crisis Management and Non-Operating Defense
38 هنجاریابی و تهیه پروفایل ابزار کیفیت یاد گیری در علوم رفتاری (Download Paper) The first Global Conference on the Sustainable Development of Education and Psychology , Social and Cultural Studies
39 هویت شهروندی فرهنگی و نقش شهرداری ها (Download Paper) Role of sport for health and happiness of citizens in District 2 of Tehran