Doctor Hamid Shamlo

Doctor Hamid Shamlo

Doctor Hamid Shamlo

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی اثرات غیر ماندگاری افت اصطکاک و شدت جریان گذارا در روش های نشت یابی با استفاده از روابط انرژی یک بعدی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 29, Issue: 1
2 بررسی عددی تأثیر محل ورودی جریان و مشخصات تیغه جداکننده در حوضچه ته نشینی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 23, Issue: 84
3 بررسی عددی سه بعدی رسوب گذاری و کنترل آن در آب گیر های جانبی رودخانه ای با استفاده از نرم افزار SSIM2 (Download Paper) Journal of Civil Engineering Volume: 25, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز منطقه ای دبی حداکثر لحظه ای سیلاب (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سفیدرود در استان کردستان) (Download Paper) 03rd Water Resources Management
2 ارزیابی پارامترهای موثربرمدل حفرات گازگسسته درجریان گذرا بااستفاده ازضریب افت اصطکاک ناماندگار (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
3 ارزیابی کد عددی حجم محدود در تخمین میدان جریان آشفته روی بستر زبربا بکارگیری تکنیک گردابه های بزرگ (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
4 اصلاحات مدل های حفرات بخار گسسته (DVCM) در جریان گذرا (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
5 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب تنداب بر میزان هوای ورودی به هواده در سرریز های آزاد (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
6 بررسی اثر زبری کف در الگوی جریان اطراف پایه پل به کمک نرم افزار Flow 3D (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
7 بررسی اثرات اصطکاک ناماندگار و مدت زمان بستن شیر در روش های نشت یابی با استفاده از روابط انرژی (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
8 بررسی اثرات حذف اصطکاک ناماندگار بر نتایج نشتیابی به روش معکوس (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
9 بررسی اثرات طول لوله بر استهلاک انرژی و پخش آشفتگی در جریانهای گذرا در خطوط لوله (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
10 بررسی اثرات غیرماندگار افت اصطکاک بروی روشهای نشت یابی بر پایه جریان گذرا در خطوط لوله (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
11 بررسی اثرات غیرماندگاری ضریب افت در خطوط لوله بر روش های شناسایی نشت بر پایه تحلیل معکوس جریان گذرا (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
12 بررسی تاثیر دبی ورودی بر عملکرد هواده های مستقر در سرریزهای شوت (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
13 بررسی تاثیر دبی ورودی بر عملکرد هواده های مستقر در سرریزهای شوت مطالعه موردی سرریز سد جره (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
14 بررسی تأثیر ضرایب افت اصطکاک ناماندگار و شبه ماندگار در مدل حفرات گاز گسسته در جریان گذرا (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
15 بررسی تفاوت های مدل های شبه دو بعدی و یک بعدی جریان های گذرا در خطوط لوله (Download Paper) 14th Iranian Hydraulic Conference
16 بررسی دو بعدی جریان آشفته کانال باز با ناهمواریهای نیم دایره ای با کمک روش LES (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
17 بررسی رویکردهای مختلف شبیه سازی جریان های آشفته در مدل های کنار جداره (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
18 بررسی سه بعدی اثر تیغه هدایت کننده جریان در مسیر ورودی حوضچه های ته نشینی مستطیلی با استفاده از نرم افزار FLUENT (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
19 بررسی عددی اثرات پارامترهای هندسی و هیدرولیکی برابعاد ناحیه جدایی جریان در آبگیر های جانبی با استفاده از نرم افزار SSIIM2 (Download Paper) 4th Iran Water Resources Management Conference
20 بررسی عددی تاثیر صفحات مستغرق و ابشکن در کنترل رسوب ورودی به ابگیرجانبی با استفاده از مدل عددی SSIIM2 (Download Paper) National Civil Engineering Conference
21 بررسی عددی جریان در حوضچه آرامش پرش هیدرولیکی با استفاده از روش VOF (Download Paper) 02nd National Conference on Hydropower
22 بررسی عددی مشکلات رسوبگذاری ایستگاههای پمپاژ کنار رودخانه ای (Download Paper) 3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference (IDNC2011)
23 بررسی عددی میدان هیدرولیک جریان در حوضچه ته نشینی مستطیلی تحت تاثیر باد (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
24 بررسی عددی هیدرولیک جریان در آبگیرهای جانبی رودخانه ای به کمک نرم افزار FLUENT (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
25 بررسی عددی هیدرولیک جریان در حوضچه ترسیب اولیه با استفاده از مدل عددی 2 SSIIM (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
26 بررسی عددی هیدرولیک و رسوب جریا ن در آبگیرهای جانبی رودخانه ای به کمک نرم افزار SSIIM2 (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
27 بررسی مدلهای کنارجداره در حل جریان کانالهای باز با هندسه پیچیده به روش شبیهسازی گردابه های بزرگ (Download Paper) 11th Iranian Hydraulic Conference
28 بررسی مدلهای مختلف آشفتگی در تحلیل هیدرولیکی حوضچه های رسوبگذار اولیه با کمک نرم افزار Fluent (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
29 بررسی نحوه ترکیب پدیده های مستقل هیدرولوژی و جزر و مدی در رودخانه های جزر و مدی (Download Paper) 01st Water Resources Management
30 بررسی و کاربرد استفاده از مدلهای کنار جداره در روش شبیه سازی ادیهای بزرگLES) (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
31 بررسیعددی هیدرولیکجریان در آبگیرهای جانبیرودخانه ای با استفاده از نرمافزار SSIIM2 (Download Paper) First Regional Conference on Civil Engineering
32 پاسخ میدان جریان آشفته روی بسترزبربه تغییرات نسبت استغراق جریان وتراکم زبریهای مربعی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
33 تحلیل حساسیت مشخصه های جریان گذرا نسبت به مؤلفه های نشت درخطوط لوله (Download Paper) 06th Iranian Hydraulic Conference
34 تحلیل حساسیت نشت یابی در خطوط انتقال با استفاده از توسعه تحلیل معکوس جریان گذرا و الگوریتم ژنتیک باینری (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
35 تحلیل ساختار جریان آشفته ایجاد شده در پایین دست پله تحت شرایط هیدرولیکی مختلف (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
36 تعیین ضریب پخش شوری در رودخانه های جزر و مدی (Download Paper) 05th Iranian Hydraulic Conference
37 رد یابی نشت و کالیبراسیون شبکه های آبرسانی با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
38 شبیه سازی عددی اثر زاویه استقرار آب شکن بر طول ناحیه جدیی جریان پشت آن (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
39 شبیه سازی عددی جریان دوبعدی اطراف آبپایه(sill) در کانال باز و اثرات آن بر محیط زیست (Download Paper) 2nd International Symposium on Environmental Engineering
40 شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در راه ماهی نوع حوضچه و سرریز با استفاده ازنرم افزار FLUENT (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
41 شبیه سازی عددی میدان جریان سه بعدی در حوضچه های رسوبگذار مستطیلی (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
42 شبیه سازی گردابه بزرگ جریان در کانال روباز با سه نوع بستر مختلف (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
43 شبیه سازی موانع در جریان سطح آزاد با بستر زبر به کمک تکنییک شبیه سازی گردابه های بزرگ (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
44 شناسایی نشت در خطوط لوله با استفاده از مدل سازی جریان گذرا و برنامه ریزی غیرخطی مختلط اعداد صحیح و حقیقی و الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 07th Iranian Hydraulic Conference
45 طراحی سایت اندازه گیری نوسانات فشار جهت تحلیل معکوس جریان گذرا در خطوط لوله (Download Paper) 09th Iranian Hydraulic Conference
46 کاربرد الگوریتم ژنتیک باینری در برنامه ریزی غیرخطی در نشت یابی به روش تحلیل معکوس جریان گذرا (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference
47 مدل سازی عددی الگوی سه بعدی هیدرولیک جریان و رسوب در آبگیر جانبی با استفاده از مدل عددیSSIIM2 (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
48 مدل های حفرات بخار گسسته در جریان گذرا با ضرایب افت اصطکاکی شبه ماندگار و ناماندگار (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
49 مدلسازی عددی جریان رسوبی در ایستگاه های پمپاژ کنار رودخانه ای با استفاده از مدل عددی SSIIM2 (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
50 مدلسازی عددی دریاچه های گردابه ای جمع آوری سیلاب شهری (Download Paper) 16th Iranian Hydraulic Conference
51 مدلسازی عددی میدان جریان در حوضچه رسوبگذار تحت تا ثیر تیغه (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
52 مروری بر مدل های یک بعدی و نا ماندگار جریان گذرا در خطوط لوله (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
53 مقایسه مدلهای کنار جداره در تخمین میدان جریان آشفته در کانال باز به کمک تکنیک شبیه سازی گردابه های بزرگ جریان (Download Paper) 10th Iranian Hydraulic Conference
54 مقایسه و ارزیابی سیستم های مختلف نیروگاه های جزر و مدی برای یک مکان مشخص (Download Paper) 04th National Congress on Civil Engineering
55 نشت یابی در خطوط لوله با استفاده از مدل سازی جریان غیرماندگار و الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
56 هیدرولیک جریانهای آشفته با استفاده از شبیه سازی ادیهای بزرگ جریان (Download Paper) 08th Iranian Hydraulic Conference