Doctor Ehsan Asnaashari

Doctor Ehsan Asnaashari

Doctor Ehsan Asnaashari

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ehsan Asnaashari in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary 2nd National Conference of Construction & Project Management Tehran 2016
Conference Secretary 3nd National Conference of Construction & Project Management Tehran 2018

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 A Review on Agile Project Management (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
2 اثر انعکاس گری تیمی بر توانمندسازی منابع انسانی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
3 ارزیابی تاثیر هوش هیجانی بر انتخاب استراتژی های حل و فصل تعارضات در پروژه های صنعت ساخت (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
4 ارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانی (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
5 ارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانی (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
6 ارزیابی کیفی و انتخاب پیمانکار با توجه به اهداف پروژه (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
7 الزامات شایستگی و مهارت های دانشجویان رشته مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت و مدیریت پروژه و ساخت برای ورود به عرصه بازار کار و صنعت ساخت (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
8 امکان سنجی پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
9 BUIDING INFORMATION MODELING IN FACILITY MANAGEMENT (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
10 Building Information Modeling Implementation in Iran Review (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
11 Building Information Modeling Implementation in Iran Review (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
12 Construction Material Management and RFID Application (Download Paper) 03rd National and 1st International Conference on Project Procurement System
13 Logistics Management in Construction Projects in Iran (Download Paper) 03rd National and 1st International Conference on Project Procurement System
14 بررسی اجمالی ویژگی های شهر هوشمند (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
15 بررسی استانداردISO21500 و راهنمای PMBok جهت مدیریت پروژه (Download Paper) 1st conference on Construction Engineering and project management
16 بررسی استراتژی های بازاریابی پروژه های ساختمانی مسکونی در شرایط رکود:مطالعه موردی تهران-ایران (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
17 بررسی انواع و علل بروز تغییرات در پروژه های ساخت:مروری بر ادبیات موجود (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
18 بررسی جنبه های روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) و استفاده در ارزیابی محیط زیستی دریاچه ها (Download Paper)
19 بررسی چگونگی آموزش مدل سازی اطلاعات ساختمان در مراکز آموزشی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
20 بررسی دلایل بروز تعارض در پروژه های صنعت ساخت (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
21 بررسی سیستم مدیریت یکپارچه در پروژه های پل سازی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
22 بررسی عوامل تاثیرگذار در استقرار سیستم های مدیریت پروژه در پروژه های ساختمانی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
23 بررسی قابلیت ها و کاربردهای نرم افزارها و افزونه های مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
24 بررسی نقش پدافند غیر عامل در عمران و مدیریت شهری (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
25 بررسی و ارزیابی میزان تاثیر عوامل و فاکتورهای شناسایی عدم تمایل کارکنان پروژه به رعایت مسایل ایمنی در ایران (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
26 بررسی و تحلیل مزایا و معایب انواع قالب متداول و ارزیابی و انتخاب روش قالب بندی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
27 بررسی و شناسایی ذینفعان در پروژه های ساخت، مطالعه موردی: احداث سایت تعمیر ونگهداری شرکت حمل و نقل ریلی رجاء در تهران (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
28 بکارگیری مهندسی ارزش جهت برنامه ریزی استراتژیک سازمان مطالعه موردی؛ یک دستگاه اجرایی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
29 پتانسیل استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM درمدیریت تعمیر ونگهداری ساختمانFM (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
30 تاثیر هوش هیجانی بر سبک تصمیم گیری مدیران پروژه (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
31 تاثیر هوش هیجانی بر مذاکرات و نتایج آن (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
32 تاثیرات آموزش روش اجرای ساختمان(بتنی) با استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درپنج دانشگاه فنی استان سمنان (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
33 تجزیه وتحلیل عوامل موثر بر موفقیت مدیریت منابع انسانی سبز در شرکتهای پیمانکار رتبه یک ابنیه (Download Paper) rd International Conference on Applied Researches in Structural Engineering and Construction Management (secm2019)
34 تحلیل پیاده سازی و استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان درصنعت ساخت ایران بر پایه SWOT (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
35 توانمندسازی منابع انسانی عاملی برای موفقیت پروژه های ساخت (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
36 خودکارسازی مدیریت شهری با استفاده از فتوگرامتری (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
37 خودکارسازی مدیریت شهری بااستفاده ازفتوگرامتری (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
38 راهکارهای عملکرد مقدماتی برای سازمانهای کارآفرین در زمینه استفاده از فناوری نانو در صنعت ساخت (Download Paper) The First National Seminar on the Application of Nanotechnology in the Concrete Industry
39 رویکرد و مکانیسم اثر ذینفعان در مدیریت استراتژیک پروژه های ساخت (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
40 زنان مدیر در صنعت ساخت: شناسایی چالش ها با استفاده از رویکرد کیفی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
41 شناسایی دلایل تولید پرت غیر مستقیم در پروژه های ساخت و بررسی میزان تاثیر آنها بر موفقیت پروژه (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
42 شناسایی عوامل ایجاد پرت وراهکارهای کاهش پرت در کارگاه های ساختمانی در شهر تهران (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
43 شناسایی عوامل موفقیت در ساخت سدهای ایران (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
44 شناسایی مزایای اجرای پروژه های راهسازی پایدار به منظور افزایش آگاهی ذینفعان (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
45 شناسایی مهمترین عوامل موثر بر بقا و ماندگاری منابع انسانی جهت توسعه مدیریت و منابع درپروژه های ساخت و ساز (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
46 شناسایی و ارزیابی معیارهای شایستگی مدیران پروژههای عمرانی مطالعه موردی: دستگاه های دولتی ایران (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
47 شناسایی و اولویت بندی علل تاخیرات در پروژه های عمرانی با استفاده از تکنیک AHP و Topsis مطالعه موردی: پروژه های درمانی استان تهران (Download Paper) 5th Congress of Hospital Construction and Resource Management
48 شناسایی و اولویت بندی مشکلات اجرایی کارگاه ترمینال شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با استفاده از تکنیک تصمیم گیری سلسله مراتبیAHP (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
49 شناسایی و رتبه بندی مهمترین عوامل موثر بر کاهش ریسک های کارگاه های ساختمان سازی بر ساختمانهای مجاور (مطالعه موردی کرج) (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
50 شناسایی وتحلیل ریسک های پیمانکاردرمرحله اجرای پروژه های پل سازی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
51 مدیریت ذینفعان درپروژه های ساختمانی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
52 مدیریت و توسعه پایدار شهری (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
53 مروری بر مطالعات مدلسازی اطلاعات ساختمان در ایران (Download Paper) 2nd International Conference on tools and management techniques
54 مطالعه روشهای پایدارسازی گود و اثرات آن بر زمان و هزینه پروژه ها (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
55 مطالعه و مقایسه فناوری نوین و سنتی در راستای افزایش، بهبود کیفیت و CFT کاهش زمان و هزینه های اجرا در ساخت- مطالعه موردی سازه (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
56 نقش مدیران و سرپرستان پروژه ها در محیط کار بر دانش و سلامت کارکنان (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
57 نگاهی به ریسک های پروژه های ساخت (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
58 و رشد فرهنگی، لازمه مدیریت شایسته (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management