Doctor Jafar Mirkatuoli

Doctor Jafar Mirkatuoli

Doctor Jafar Mirkatuoli

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Jafar Mirkatuoli in Journals

Scientific positions of MR. Doctor Jafar Mirkatuoli in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary The Second National Conference on Science and Environmental Management Ardabil 2016
Scientific Secretary 3rd National Conference on Science and Environmental Management Ardabil 2017

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی سطوح توسعه و نابرابری ناحیه ای با مدل تصمیم گیری چند معیاره، مطالعه موردی: سکونتگاه های روستایی استان مازندران (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 1, Issue: 2
2 بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت در مدیریت توسعه بافته ای قدیمی و فرسوده شهری، مطالعه موردی شهر بهشهر (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 2, Issue: 5
3 تبیین ابعاد استفاده از هندسه فرکتال در تحلیل های جغرافیا و برنامه ریزی شهری (Download Paper) Geoghraphical Planning of Space Quarterly Journal Volume: 4, Issue: 14
4 تحلیل اهداف ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی و تعیین اثرات آن در مناسبات شهر- روستا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گرگان) (Download Paper) Journal of Research and Rural Planning Volume: 4, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی پایگاه اقتصادی اجتماعی ساکنین شهرمشهد و تاثیر آن برقیمت زمین شهری مورد منطقه سه شهرداری مشهد (Download Paper) 5th Urban Planing and Management Conference
2 ارزیابی مولفه های اثرگذار بر نوسازی بافت فرسوده سکونتگاه های شهری گامی در راستای تحقق رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیط زندگی (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
3 ارزیابی میزان رضایتمندی ساکنین از امنیت در مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: شهر گرگان) (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
4 ارزیابی و بررسی تحولات اقتصادی، چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری به عنوان ظرفیت های پیش روی پیشرفت اقتصادی شهر گرگان (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
5 امکان سنجی توسعه شهر هوشمند پایدار مطالعه موردی: شهر گرگان (Download Paper) International Conference on Urban Economics
6 اولویت بندی عوامل مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک شهر گرگان با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (Download Paper) International Conference on Urban Economics
7 بازآفرینی بافتهای تاریخی با استفاده ترکیبی از AHP و GIS مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر گرگان (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture, Urban and Environmental Management in the Third Millennium
8 بازشناسی ارزشهای میراث تاریخی در بافت قدیم گرگان و کاربرد آن در توسعه شهری (Download Paper) Conference on Civil & Architecture Engineering & Urban Sustainble Management
9 بررسی سیاست های دولت دربهبودبافت فرسوده شهری درایران (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
10 بررسی و ارزیابی سیاست های بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان (Download Paper) 3rd National Conference on Urbanism, Architecture, Civil and Environmental
11 بررسی و ارزیابی نابرابری اجتماعی و شناسایی موانع و راهکارهای تحقق پذیری عدالت اجتماعی در سطح مناطق شهری گرگان (Download Paper) 11th Congress of the pioneers of progress
12 بررسی و تحلیل سطح توسعه شاخص های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی جهت ارزیابی و ارتقای سلامت و بهداشت عمومی (مطالعه موردی: شهرستان های استان ایلام) (Download Paper) 10th Congress of the pioneers of progress
13 بررسی و شناسایی زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری در شهر مطالعه موردی شهر گرگان (Download Paper) The First Iranian Conference on Urban Economics
14 بهبود کیفیت حمل ونقل شهری با استفاده از زیر ساخت های ارتباطی در شهر الکترونیک (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
15 تحلیل تمهیدات پدافند غیرعامل در شهر شیراز (Download Paper) 2nd Conference Planning, management and urban development
16 تحلیل نقش املاک وقفی در عملکرد زمین و مسکن شهری (Download Paper) Second National Conference on Islamic city
17 تقویت ارتباط فضایی مجموعه تاریخی مفخم و سبزه میدان شهر بجنورد با رویکرد خلق فضاهای پیاده محور (Download Paper) 3rd International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban landscape
18 سنجش پذیری و تحلیل سلامت محیط زیست شهری با تاکید بر شاخص های زیست محیطی (مطالعه موردی: شهرستانهای استان گلستان) (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
19 سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی شهری با مدل ارزیابی چندشاخصه مطالعه موردی: استان مازندران (Download Paper) 2nd Urban Planing and Management Conference
20 شناسایی موقعیت مکانی مهاجران و توزیع خانوار با استفاده از مدل Hot Spot (مورد مطالعه شهر دلند گلستان) (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)
21 نقش و جایگاه شهر مجازی (الکترونیک) در فرآیند توسعه شهری با تاکید بر شهر گرگان (Download Paper) 7th Congress of Iranian geopolitics ( geopolitics City)