Doctor Ali Shamsodini

Doctor Ali Shamsodini

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Shamsodini in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان مرودشت با استفاده از مدل موریس و ضریب اختلاف (Download Paper) Journal of Research and Rural Planning Volume: 2, Issue: 4
2 رتبه بندی زمینه های توسعه گردشگری در دهستان های شهرستان ممسنی (Download Paper) Journal of Research and Rural Planning Volume: 5, Issue: 1
3 رتبه بندی مکانی خدمات عمومی و کمبود آنها در سطح شهرها مطالعه موردی شهر نورآباد ممسنی (Download Paper) Journal of Urban Economics and Management Volume: 3, Issue: 12
4 مکان یابی بهینه روستاهای کانونی با استفاده از مدل تصمیم گیری TOPSIS(مطالعه موردی: بخش دشمن زیاری- شهرستان ممسنی) (Download Paper) Journal of Rural Development Strategies Volume: 1, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارتباط بین اقلیم و بام سبز در شهر شیراز (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
2 ارتقای دقت طبقه بندی تصاویرلندست +ETM با استفاده از ترکیب داده های طیفی و بافتی (منطقه مورد مطالعه شهرکرج) (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
3 ارزیابی سیاست های مسکن مهر بر میزان رضایتمندی و روابط فرهنگی اجتماعی ساکنان؛ نمونه موردی شهر یاسوج (Download Paper) 4th International Conference of Geographic Sciences
4 اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی (Download Paper) Geomatics 1386
5 اصلاح پهنه بندی خطر زمین لغزش در روش حائری - سمیعی با استفاده از عامل کاربری اراضی (Download Paper) Geomatics 1385
6 بررسی اثر بخشی آموزش گروهی سبک زندگی سالم بر رضایت از زندگی در زوجین دارای طلاق عاطفی شهرکرمان (Download Paper) 3rd National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
7 بررسی اثر بخشی آموزش گروهی سبک زندگی سالم بر طرحواره های ناسازگار اولیه در زوجین دارای طلاق عاطفی شهرکرمان (Download Paper) 3rd National Congress of community empowerment in the social sciences Psychology and Educational Sciences
8 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (Download Paper) Geomatics 1386
9 بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیبک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده (Download Paper) Geomatics 1385
10 بررسی توانمندیها و چالشهای پیش روی توسعه در روستاهای ناحیه ممسنی با تأکید بر پایداری بخش کشاورزی (Download Paper) Second National Conference on Sustainable Agricultural Development and Healthy Environment
11 بررسی چیدمان مجتمع مسکونی با رویکرد توسعه پایدار در جهت بهره وری انرژی (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
12 بررسی رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری شهر نورآباد ممسنی (Download Paper) International Conference on Management and dynamic economy iran - Malaysia
13 بررسی عوامل هویت ساز در ساخت باغ موزه استان فارس (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
14 بررسی فرم مسکن بلند مرتبه با رویکرد توسعه پایدار در جهت کاهش مصرف انرژی (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
15 بررسی معیارهای فضایی در طراحی داخلی بر مبنای نابینایان (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
16 بررسی معیارهای فضایی در طراحی داخلی بر مبنای نابینایان (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
17 بررسی میزان تاثیرگذاری اقلیم بربافت کالبدی شهرقدیم و جدید لار (Download Paper) 2nd International Conference of man, architecture, construction and city
18 بررسی نحوه مداخله در بافت های مساله دار و فرسوده شهری (مطالعه موردی: محله های گلکوب و عباس آباد شیراز) (Download Paper) 1st annual International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
19 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری به سوی توسعه پایدار (مورد مطالعه: شهر نورآباد ممسنی) (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
20 تاثیر جهانی شدن بر ساختار کالبدی فضایی کلانشهر شیراز (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
21 تبیین جایگاه پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد حس تعلق به مکان (نمونه موردی پارک فناوری شهرک آرین) (Download Paper) The international conference on new research in science, engineering and technology with a focus on needs-based research
22 تبیین مصالح بوم آورد در خانه های قدیمی شیراز (با تکیه بر معماری خانه های دوره قاجار) (Download Paper) The international conference on new research in science, engineering and technology with a focus on needs-based research
23 تجزیه و تحلیل ساختار فضایی شهرها در استان فارس دوره زمانی 90-1345 (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
24 تجزیه و تحلیل عوامل مرتبط با توسعه صنعت گردشگری در شهرستان ممسنی با استفاده از مدلSWOT (Download Paper) 1st International Conference on Tourism Development Strategy of the Islamic Republic of Iran, Challenges and Prospects
25 تجلی فلسفه سهروردی در مسجد (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
26 تحلیل ادراکی برطراحی فضاهای اموزشی باتاکید برسلامت رشد کودکان (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
27 تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در محلات بافت فرودست شهر یاسوج مطالعه موردی: محلات شهرداری و تل زالی (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
28 تحلیلی ادراکی بر کیفیت مکان در برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی (چارچوب شناسی مفهومی) (Download Paper) 1st International Conference on Geographic Sciences
29 تحلیلی بر معرفی و شناخت پتانسیل های گردشگری روستایی در استان زنجان (Download Paper) The first national conference on tourism and green tourism
30 تحلیلی نظری بر معماری ارگانیک در کاهش مخاطرات زیست چالشی شهرها (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
31 تخمین آلاینده های شهر تهران با استفاده از داده های اقلیمی و مدل رگرسیون چندمتغیره (Download Paper) 6th conference on air and noise pollution management
32 تعامل برنامه ریزی فضایی و آمایش سرزمین در توسعه پایدار شهر سالم و تاب آوری شهری (Download Paper) 1st international congress on interdisciplinary science research in urban planning and architecture
33 جایگاه صنعت توریسم در جذب گردشگر با تاکید بر توسعه پایدار شهری (Download Paper) 2nd National Conference of the urban development
34 چگونگی شکل گیری پارک های شهری از الگوی باغها، در بستر فرهنگی (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
35 راهبردهای طراحی ورودی شهررویکرد چشم انداز مطلوب (نمونه مورد مطالعه، ورودی غربی کلان شهر شیراز) (Download Paper) 3RD national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
36 ساماندهی فضاهای تجمعی شهری با تاکید بر ابعاد پایداری اجتماعی مطالعه ی موردی دروازه قرآن شیراز (Download Paper) 6th National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Science
37 سنجش ارتباط بین نمای مجتمع های مسکونی و فرهنگ شهروندان محله خاکشناسی شیراز (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
38 سنجش سرمایه اجتماعی در دو محله فرامرزی 1 و 2 شهر یاسوج (Download Paper) Conference on Contemporary Iranian Civil, Architectural and Urban Planning
39 سنجش سرمایه اجتماعی در دو محله معصوم آباد سفلی و علیا شهر یاسوج (Download Paper) 2nd International Conference on Civil Engineering, Architecture and Crisis Management
40 شناخت الگوهای پایداری اجتماعی در مدارس سنتی ایرانی (Download Paper) 1st International Conference on Social Sciences and Sociology
41 شناسایی مولفه های موثر در احساس تعلق و هویت در استان فارس به منظور استفاده در طراحی باغ موزه تاریخ فارس (Download Paper) Conference on Civil, Architectural and Urban Development in Muslim Countries
42 شهرها و نقش خلاق آنها برای توسعه گردشگری فرهنگی (مطالعه موردی؛ شهر نورآباد ممسنی) (Download Paper) 1st National Conference of Islamic Architecture & Urban Design & Definition Sustainable Based on Islamic & Iranian Lose(Absent) Idendity
43 طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد باز زنده سازی حیاط در خانه ایرانی (Download Paper) 1st National Conference of Iranian architecture, Islamic (face today the prospect of tomorrow)
44 عوامل تاثیر گذار در معماری کافه ها به منظور جلب مشتری بیشتر (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
45 عوامل موثر بر گسترش فیزیکی شهر مرودشت و بررسی پیامدهای زیست محیطی آن (Download Paper) Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
46 کنکاشی در مبانی طراحی فضاهای باز در کاربری های مسکونی با تاکید بر آسایش و تفریح کودکان (Download Paper) The 4th International Conference on Modern Technologies in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
47 مدل سازی خطی و غیر خطی آلاینده های هوای شهر تهران با استفاده از خصیصه های محیطی و ترافیک (Download Paper) 1st National Conference on Geospatial Information Technology Engineering
48 مدیریت و توسعه شهری – روستایی، برنامه ای در جهت عدم مهاجرت جمعیتی (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
49 معماری پست مدرن عرصه بالندگی الگوواره های زیست مبنا (Download Paper) 1st Conference on Urban Planning, management and urban development
50 مفهوم تعلق در مسکن ایرانی (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
51 مقایسه کیفیت تفسیری تصاویر ترکیب شده با استفاده از شاخص بصری (Download Paper) Geomatics 1386
52 نقش برنامه ریزی مشارکتی در توسعه پایدار محله های شهری نورآباد (مطالعه موردی: محله مورد آبی) (Download Paper) National Conference on Emerging Trends in regional planning and sustainable development
53 نقش صنعت گردشگری درتوسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهرنورآبادممسنی (Download Paper) 01st International Conference on Tourism Management and Sustainable Development
54 نقش معماری در تثبیت ارزشهای فرهنگی ایران (Download Paper) 1st Conference on Competitiveness and Future of Urban Development
55 نقش نور به عنوان یک عنصر هویت ساز در معماری سنتی ایران (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
56 نماد، المان و نشانه های شهری و نقش آن در توسعه فضای گردشگری شیراز(نمونه موردی:بافت تاریخی فرهنگی شیراز) (Download Paper) National Conference on Architecture and Urbanism native to Iran