Doctor Mohammadreza Mohammad Abadi

Doctor Mohammadreza Mohammad Abadi

Doctor Mohammadreza Mohammad Abadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammadreza Mohammad Abadi in Journals

Position Journal Name
مدير نشريهJournal of agricultural biotechnology

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 Association of growth trait and Leptin gene polymorphism in Kermani sheep (Download Paper) Journal of Cell and Molecular Research Volume: 2, Issue: 2
2 ارتباط چندشکلی تک نوکلیوتیدی c> t ازژن OPN باترکیب و تولید شیر درگاوهای هلشتاین (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 3
3 برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات رشد درگوسفند کرمانی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 40, Issue: 1
4 بررسی ژنوتیپ های بتالاکتوگلوبولین در گاوهای بومی و هلشتاین استان کرمان (Download Paper) Journal of Animal Production Volume: 12, Issue: 2
5 تاثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ گریپفوروت ضایعاتی بر عملکرد و ترکیب بدن برههای پرواری کرمانی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 3
6 تجزیه ژنتیکی صفات رشد در بز کرکی رایینی با استفاده از مدل حیوانی چند متغیره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 41, Issue: 4
7 کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفندکرمانی (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
8 مطالعه تنوع ژنتیکی بزسرخ جبالبارز بااستفاده ازنشانگرهای ریزماهواره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 2
9 نقشه یابی ریزماهواره ای جایگاه صفات کمی مرتبط با صفات لاشه روی کروموزوم شماره یک بلدرچین ژاپنی (Download Paper) Journal of Animal Production Volume: 15, Issue: 2
10 نقشه یابی نواحی ژنومی کنترلکننده صفات کمی در دامهای اهلی با استفاده از روشرگرسیون ساده (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE Volume: 39, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز ترکیبی ژن های OPN, DGAT1 و PPARGC1A برای صفات تولید و ترکیب شیر در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
2 ابر ملکولهای متشکل از کمپلکسهای لیپید- DNA (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
3 اثر تفاله خرما بر تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانی (Download Paper) Scientific Conference and Festival of Iranian Dates
4 ارتباط چند شکلی ژن IGF-1 با ارزش اصلاحی صفت وزن الیاف در بز کرکی راینی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
5 ایمنی زیستی در کاربرد حیوانات تراریخته در دامپروری (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
6 HaeIII-RFLP و XspI-RFLP تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی بر اساس نشانگرهای (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
7 Y مطالعه چند شکلی گوسفند کرمانی بر اساس 17 نشانگر ریزماهواره مختص کروموزوم (Download Paper) 7th national biotechnology congress of I.R.  iran
8 بررسی ارتباط ژن IGF-1 با صفات تولیدی و تولید مثلی در بز کرکی راینی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
9 بررسی بیان ژنCIB4 در بیضه و تخمدان گوسفند کرمانی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
10 بررسی تحقیقات مولکولی انواع نژادهای گاو و گاومیش ایران (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
11 بررسی تحقیقات مولکولی توده مرغان بومی ایران (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
12 بررسی تنوع ژنتیکی بز کرکی راینی با استفاده از نشانگرهای RAPD (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
13 بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن BMP-15 در بزکرکی راینی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
14 بررسی چندشکلی ژن IGF-1 در بز سرخ جبالبارز با استفاده از روش PCR-RFLP (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
15 بررسی مولکولی انواع نژادهای گوسفند و بز ایران (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
16 بهبود کیفیت گوشت حیوانات مزرعه ای با استفاده از تکنولوژی های ژنومی (Download Paper) 05th National Conference on New Ideas in Agriculture
17 تأثیرات بیوتکنولوژی بر تغذیه دام (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
18 تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه ی HVR1 ژنوم میتوکندری در سه نژاد گوسفند ایرانی(لری، لری بختیاری و عربی) (Download Paper) 2nd National Conference on Modern Research in Animal Sciences
19 تعیین ژنوتیپ سویه های توکسیژنیک کلستریدیوم پرفرینجنس با استفاده از روش Multiplex PCR در شترمرغ (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
20 تنوع ژنتیکی شترهای شهرستان های شهربابک و رفسنجان با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (Download Paper) First National Conference on Agriculture, Environment and Food Security
21 چندشکلی اگزون 2 ژن GDF9 و ارتباط آن با چندقلوزایی در بزهای تالی و بیتال (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
22 روش های مولکولی در تحقیقات پروبیوتیکی (Download Paper) First National Conference of Probiotic and Functional Foods
23 سلول های بنیادی و تولید حیوانات ترانس ژنیک (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
24 شناسایی جایگاه های ژنی موثر بر سرعت رشد و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره پنج در یک جمعیت F2 از بلدرچین ژاپنی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
25 کاربرد مهندسی ژنتیک در اصلاح دام (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
26 کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی ژنوم حیوانی (Download Paper) 02nd Conference on Agricultural Biotechnology
27 معیارهای میکروبی و فرآوری برای انتخاب و تولید پروبیوتیک ها (Download Paper) First National Conference of Probiotic and Functional Foods
28 معیارهای میکروبی و فرآوری برای انتخاب و تولید پروبیوتیک ها (Download Paper) First National Conference of Probiotic and Functional Foods
29 مکانیابی جایگاههای ژنی مرتبط با سرعت رشد اولیه و نسبت کلیبر روی کروموزوم شماره 3 بلدرچین ژاپنی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
30 نقش ژنتیک در آنالیز صفات رفتاری گاو (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
31 نقش های گوناگون ژن گیرنده ملانوکورتین 3 در موجودات (Download Paper) 1st international conference and the2nd national conference on agriculture, environment and food security
32 نقشه یابی جایگاه های ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزو شماره 5 در بلدرچین ژاپنی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
33 نقشه یابی جایگاههای ژنی مرتبط با وزن بدن روی کروموزوم شماره 3 در یک جمعیت F2 بلدرچین ژاپنی (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
34 وضعیت اقتصادی و ژنتیکی بز کرکی راینی (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society