Doctor Ali Reza Mesdaghinia

Doctor Ali Reza  Mesdaghinia Professor, Tehran University of Medical Sciences, Iran

Doctor Ali Reza Mesdaghinia

Professor, Tehran University of Medical Sciences, Iran

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Ali Reza Mesdaghinia in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی ریسک سرطانزایی و نسبت خطر غیرسرطانزایی کروم درآب های آشامیدنی بطری شده در ایران (Download Paper) Iranian Journal Of Health and Environment Volume: 9, Issue: 3
2 استفاده از فرآیند انعقاد در بهینه سازی حذف مواد آلی طبیعی در آبهای با کدورت پایین (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 17, Issue: 57
3 افزایش تجزیه پذیری بیولوژیکی محلولهای مائی متیل ترشیری - بوتیل اتر (MTBE) به وسیله اکسیداسیون پیشرفته (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 17, Issue: 58
4 بررسی قابلیت استفاده از فرآیند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم (Cr+6) از محیط های آبی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 18, Issue: 62
5 بررسی کارآیی فرآیند بستر بی هوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 16, Issue: 55
6 بررسی مقایسه ای حذف ترکیبات تری هالومتان ها (THMs) از آب آشامیدنی با استفاده از ستون آکنده زدایش با هوا و نانو فیلتراسیون (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 17, Issue: 57
7 بهینه سازی فرایندی لاگون های هوادهی تصفیه فاضلاب خوی در شرایط آب و هوایی سرد (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 17, Issue: 58
8 تحلیل تمایل خورندگی در سیستم تامین آب با استفاده از شاخص های کیفی و شاخص کمی پتانسیل ترسیب کربنات کلسیم (Download Paper) Iranian Journal Of Health and Environment Volume: 9, Issue: 4
9 تعیین آلودگی فلزات سمی به روش استخراج در 6 مارک ورمی کمپوست حاصل از پسماندهای آلی شهر تهران (Download Paper) Iranian Journal Of Health and Environment Volume: 9, Issue: 2
10 حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از آلومینای فعال اصلاح شده (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 16, Issue: 55
11 حذف فتوکاتالیستی ارتوکلروفنل از محلول های آبی با استفاده ازمخلوط خاکستر فرار اصلاح شده دی اکسید تیتانیم (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 27, Issue: 102
12 شرایط استفاده از گیاه لوفا به عنوان بستر رشد در راکتور رشد چسبیده مسغرق هوازی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 18, Issue: 64
13 کارایی فرایند اکسیداسیون فنتون در کاهش آلودگی مواد شوینده از آب (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 20, Issue: 72
14 مرور ساختار یافته مطالعات مرتبط با منابع آب شرب در ایران: شناسایی خلاءهای پژوهشی (Download Paper) Iranian Journal Of Health and Environment Volume: 10, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی ریسک سرطانزایی و نسبت خطر غیر سرطانزایی سرب و کادمیم در آبهای اشامیدنی بطری شده در ایران (Download Paper)
2 ارزیابی عملکرد آلومینای فعال اصلاح شده برای حذف آرسنیک از آب آشامیدنی (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
3 ارزیابی عملکرد فناوری بیوراکتور غشایی مستغرق(SMBR)در تصفیه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از پساب (Download Paper) Iran Membrane
4 ارزیابی عملکرد فناوری بیوراکتور غشایی مستغرق(SMBR)در تصفیه فاضلاب شهری و استفاده مجدد از پساب (Download Paper) Iran Membrane
5 ارزیابی کارآیی و تعیین معیارهای عمده طراحی هاضم هوازی برای تثبیت لجن مخلوط فاضلاب (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
6 ارزیابی میزان تاثیر پودر کربن فعال بر افزایش خوردگی تاسیسات سیستم تصفیه فاضلاب در فرایند PACT (Download Paper) 04th Iranian National Corrosion Congress
7 امکان سنجی زیست پالایش از طریق کاربرد قارچهای رایزوسفر گیاهان مناطق آلوده به نفت خام (Download Paper) 03rd Conference of Environmental Engineering
8 اولویت بندی و نیاز سنجی روستاهای کشور برای مطالعه و احداث تأسیسات فاضلابی (Download Paper) 06th National Congress On Environmental Health
9 PCR ابزاری کارآمد جهت رد یابی میکروارگانیسم پاتوژن در محیط (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
10 بازدارنده های رشد در تجزیه بیولوژیک MTBE (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
11 بررسی اثر فرایند الکتروشیمیایی در حذف فسفر از پساب تصفیه شده خروجی از سیستم لجن فعال (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
12 بررسی اثر واکنشهای رادیکال ازن بر تجزیه متیل- ترشیاری- بوتیل اتر (MTBE) (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
13 بررسی اثر یک ماده زود تجزیه پذیر در تجزیه بیولوژیکی ترکیبات واسطه ناشی از اکسیداسیون فنتون 2،4،6 تری کلروفنل در فرایند لجن فعال (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
14 بررسی ارتباط بین عملکرد سیستم لجن فعال با تک یاخته های موجود در تانک هوادهی (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
15 بررسی امکان افزایش کارایی عملکرد سیستم بدون تماس پرتوتابی فرابنفش در گندزدایی آب آشامیدنی (Download Paper) 03rd National Conference on Operation and Maintenance of Water and Wastewater system
16 بررسی امکان کاربرد گیاه Amaranthus retroflexus L. و قارچ های رایزوسفر آن جهت زیست پالایش خاکهای آلوده به نفت خام (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
17 بررسی پتانسیل فناوری های تلفیقی اکسیداسیون شیمیایی و بیولوژیکی در حذف پر کلرو اتیلن (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
18 بررسی تاثیر PH و سولفات د رحذف نیترات از آب توسط نانو ذره آهن صفر (Download Paper) 13th National Congress On Environmental Health
19 بررسی تأثیر مواد منعقد کننده در فرایند الکتروشیمیایی حذف فسفر از پساب سیستم لجن فعال (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
20 بررسی تغییرات COD و قابلیت تجزیه بیولوژیکی فاضلاب سنتتیک 2 و 4، دی کلروفنل با استفاده از فنتون (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
21 بررسی تغییرات زمان ماند هیدرولیکی در کیفیت آلی و میکروبی پساب فناوری بیورآکتور غشایی (Download Paper) Iran Membrane
22 بررسی حذف آرسنیک از آب با استفاده از فرآیند جذب (Download Paper) 03rd National Congress on Civil Engineering
23 بررسی حذف مواد معلق و COD از پساب توسط فرایند الکترولیز (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
24 بررسی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب خوی و ارائه راهکارهای ارتقاء (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
25 بررسی غلظت کربن آلی و پتانسیل تشکیل فرآورده های جانبی گندزدایی در آب شرب شبکه توزیع آب تهران (Download Paper) 11th National Congress On Environmental Health
26 بررسی قابلیت استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون با استفاده از الکترودهای آلومینیومی در حذف فلز سنگین کروم (Cr+6) از محیطهای آبی (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
27 بررسی کارایی استفاده توام پرفورمیک اسید (PFA) با کاتالیست های اسید سولفوریک و اسید آسکوربیک در غیر فعال سازی سوش اشرشیا کلی (Download Paper) 15th National Congress On Environmental Health
28 بررسی کارایی سیستم لجن فعال بدون برگشت لجن و با جریان پیوسته (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
29 بررسی کارایی فرایند بستر بیهوازی لجن با جریان رو به بالا (UASB) در تصفیه فاضلاب صنایع نوشابه سازی (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
30 بررسی کارایی فناوری اکسیداسیون پیشرفته در بهبود تصفیه پذیری بیولوژیکی فاضلابهای حاوی سورفاکتانت با فرایند (Fe+2/H2O2) (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
31 بررسی کاربرد سیستم بیهوازی بستر سیال در تصفیه فاضلاب (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
32 بررسی کاربرد کودهای شیمیایی بر غلظت فلزات سنگین خاک (Download Paper) 04th Conference of Environmental Engineering
33 بررسی مشخصات کیفی فاضلاب کارخانه پاکسان واثرات آن بر محیط زیست (Download Paper) 03rd Water Resources Management
34 بررسی میزان سمیت پرکلرواتیلن و محصولات میانی پس از اکسیداسیون پیشرفته توسط زیست آزمونی توسط دافنیا مگنا (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
35 بررسی میزان مصرف اکسیژن محلول در خطوط شبکه های جمع آوری فاضلاب (Download Paper) 05th National Congress On Environmental Health
36 بررسی و انتخاب روشهای مدیریت مجزا و تلفیقی همزمان پسماندهای جامد و فاضلاب درمناطق روستایی ایران (Download Paper) 6th National Congress on Waste Management
37 بررسی وضعیت بهداشت محیط شهرستان یزد در سال 1376 (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
38 بررسی وضعیت فاضلاب و امکان استفاده مجدد از پساب در جزیره کیش (Download Paper) 03rd National Congress On Environmental Health
39 بهینه سازی فرآیندی لاگونهای هوادهی تصفیه خانه فاضلاب خوی (شرایط آب و هوایی سرد) (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
40 پایش سویه میکروبی زیست افزایی شده در لجن لخته شونده و لجن گرانوله هوازی (Download Paper) First Bioremediation Conference
41 پایش شدت پرتودهی لامپ فرابنفش بدون رادیومتر (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
42 پیش بینی تشکیل گاز سولفید هیدروژن در فاضلاب روها (Download Paper) 04th National Congress On Environmental Health
43 تأثیر لیوفیلیزه کردن بر مشخصه های عملکرد لجن فعال (Download Paper) 06th National Congress On Environmental Health
44 تثبیت لجن بیولوژیکی تصفیه خانه قاضلاب تهران با استفاده از روش کمپوست با توده های هوادهی ثابت (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
45 تحیل روند گردوغبار ورودی به ایران با تاکید براستان خوزستان (Download Paper) 14th National Congress On Environmental Health
46 تسریع در حذف فسفر از فاضلاب با تغییراتی در بیواکتور (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
47 تصفیه باقیمانده ترکیبات آلی فاضلاب بیمارستانی با استفاده از فرایند UV/H2O2/TiO2 همراه با تخمین هزینه تصفیه (Download Paper) The National Conference of Environmental Engineering and Management
48 تصفیه هوای حاوی H2S در تصفیه خانه های فاضلاب به وسیله فرایند لجن فعال (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
49 تعیین خصوصیات زئولیت کلینوپتی لولایت منطقه سمنان در حذف نیتروژن آمونیاکی ازپساب (Download Paper) 04th National Congress On Environmental Health
50 تعیین ضرایب سینیتیکی فرآیند بیو رآکتور غشایی مستغرق (SMBR) در تصفیه فاضلاب شهری (Download Paper) 12th National Congress On Environmental Health
51 تغییرات فصلی مرگ تمام موارد غیر تصادفی و ارتباط آن با دمای محیط: یک مطالعه سری زمانی (Download Paper) First International Climate Change Conference
52 تلفیق الگوهای ریاضی و برنامه نویسی دینامیک در تحلیل سیستم لجن فعال رشد چسبیده هوازی (Download Paper) 04th National Congress On Environmental Health
53 تلفیق فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی و بیولوژیکی برای تصفیه محلولهای مائی حاوی ترکیبات آلی مقاوم (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
54 جوانب کاربرد فرآیندهای زیستی مبتنی بر جذب و رشد چسبیده در تصفیه فاضلاب های صنعتی (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
55 حذف بیولوژیکی فسفر از فاضلاب توسط راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) با جریان پیوسته (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
56 حذف فلزات سنگین از پسابهای صنعتی توسط باکتریهای احیاء کننده سولفات (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
57 راه اندازی راکتور UASB برای تصفیه فاضلاب نفت (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
58 روش های الکتروشیمایی برای تجزیه آلاینده های آلی در آب و فاضلاب (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
59 زدایش و بازیابی کروم از پساب دباغی بوسیله فرآیند رسوب دهی (Download Paper) 7th National Congress On Environmental Health
60 زیست افزایی لجن گرانوله هوازی با رالستونیا پیکتی PKO1 در تصفیه فاضلاب های حاوی 4-کلروفنل (Download Paper) 16th National Congress On Environmental Health
61 ضرورت استفاده مجدد از فاضلابها (Download Paper)
62 کارایی فرایند فنتون( H2O2/Fe+2 ) درکاهش دترجنت و بهبود تصفیه پذیری بیولوژیکی پساب کارخانه پاکسان (Download Paper) 11th National Congress On Environmental Health
63 کاربرد راکتورهای UASB در حذف آلاینده ها از فاضلاب صنایع الکل سازی (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
64 کاربرد فن آوری نانو در عرصه محیط زیست و مخاطرات بهداشتی (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
65 کاربرد لامپ فشار متوسط UV برای گندزدایی فاضلاب صنایع شیر (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
66 مطالعه اجزاء مواد هیومیکی و غیرهیومیکی آب خام ورودی به تصفیه خانه های تهران پارس و جلالیه تهران (Download Paper) 10th National Congress On Environmental Health
67 معادله کارآیی سیستم FAS در مقیاس پایلوت برای تصفیه فاضلاب کارخانه شیرپاستوریزه تهران (Download Paper) 02nd National Congress On Environmental Health
68 مقایسه کارآیی روشهای صافیهای غشایی و تجزیه پذیری زیستی (ایزو 9888) در حذف مواد رنگزا از پساب صنایع نساجی (Download Paper) 05th National Congress On Environmental Health
69 مقایسه کارایی حذف کلروفرم بوسیله نانوفیلتراسیون با ستون کربن فعال و فرایند زدایش با هوا از منابع آب آشامیدنی (Download Paper) 9th National Congress On Environmental Health
70 مقایسه کارایی دو سیستم لجن فعال با رشد چسبیده و رشد معلق در تصفیه پساب سپتیک تانک (Download Paper) 06th National Congress On Environmental Health