Doctor Kamal Omidvar

Doctor Kamal Omidvar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Kamal Omidvar in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Scientific Secretary National Conference on Water Crisis and its Management in Arid Zones of Iran Yazd 2015

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی تاثیر لکه های خورشیدی بر دمای ایستگاه های کرمان و شیراز طی نیم قرن اخیر با استفاده از آنالیز موجک (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 5, Issue: 19
2 بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 25, Issue: 98
3 تحلیل سینوپتیک و ترمودینامیک بارش سنگین و سیلابی روزهای 5 تا 8 آبان 1394 در استان کرمانشاه (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 27, Issue: 107
4 تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دروه های گذشته و آینده (Download Paper) Scientific – Research Quarterly Geographical Data (SEPEHR) Volume: 26, Issue: 104
5 جاذبه های اکوتوریستی درطبیعت برهنه استان یزد (Download Paper) Tourism Management Studies Volume: 3, Issue: 9
6 واکاوی ترمودینامیکی بارش های شدید ناشی از پدیده سردچال نواحی مرکزی و جنوب غرب ایران (مطالعه موردی: رخداد بارش 11 آذر 1387) (Download Paper) Journal Of Geography and Environmental Hazards Volume: 2, Issue: 5
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر شاخص های حدی دما و بارش در شهر رشت (Download Paper) 2nd National Iranian Climate Conference
2 ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری منطقه حفاظت شده باغ شادی استان یزد با استفاده از TCI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (Download Paper) 1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
3 ارزیابی اقلیم گردشگری استان اصفهان (Download Paper) First National Conference on Tourism and Ecotourism of Iran
4 ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد (مطالعه موردی : شهرستان های بافق ، رباط پشت بام ، طبس ، مروست و یزد) (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
5 ارزیابی اقلیم گردشگری ایران مرکزی(مطالعه موردی:ایستگاههای منتخب استانهای یزد،کرمان واصفهان) (Download Paper) National Conference on Tourism, National Capital and Future Perspective
6 ارزیابی اقلیم گردشگری با استفاده از شاخص TCI و نمودار اولگی (مطالعه موردی: شهرستان میبد) (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
7 ارزیابی اقلیم گردشگری شهرستان میناب بر اساس شاخصTCI (Download Paper) 4th National Conference on Health , Environment and Sustainable Development
8 ارزیابی اقلیم گردشگری شهرمیبد با استفاده از شاخص TCIونمودار اولگی (Download Paper) First National Conference on Geography and Environment
9 ارزیابی تأثیر آلودگی هوا بر میزان مرگ و میرناشی از سکته قلبی در شهرمشهد (Download Paper) 4nd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
10 ارزیابی تأثیر عىاصر اقلیمی بر میزان مرگ و میرناشی از سکته قلبی در شهر مشهد (Download Paper) 4nd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
11 ارزیابی خشکسالی در شرق و جنوب شرق کشور با استفاده از نرم افزارDIPوپهنه بندی شدت خشکسالی با استفاده از روشKriging (Download Paper) 2nd National Iranian Climate Conference
12 ارزیابی وتحلیل آب وهوای گردشگری اصفهان با استفاده ازشاخص TCIو شاخص اولگی (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
13 اقلیم شناسی ابر در استان لرستان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها (Download Paper) First National Conference Strategic Forecasting in the Field of Geosciences and Urban-Regional Studies
14 برآورد پیوند میان PM10 و دید افقی به تفکیک کدهای همدیدی، با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (Download Paper) 4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
15 برآورد پیوند میان PM10 و عمق نوری هواویزها، در جایگاه فراسنج هایی برجسته در پژوهش های در پیوند با ذرات شناور نیواری؛ با کاربست الگوریتم ژنتیک در یزد (Download Paper) 4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
16 برآوردوتحلیل شاخص گردشگری درشهرستان بم درمقایسه باسایرایستگاه های استان کرمان با استفاده ازمدل TCI واوانز (Download Paper) First National Conference on Tourism, income and opportunity
17 بررسی آسایش حرارتی و مدیریت انرژی شهرستان داران (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
18 بررسی آلودگی هوا بر میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی درشهرشیراز (Download Paper) 4nd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
19 بررسی احتمال وقوع ترسالی و خشک سالی در استان هرمزگان با استفاده از زنجیره مارکوف (Download Paper) 1st National Conference Semi-Arid Hydrology
20 بررسی اقلیم آسایش گردشگری شهرهای کرمان و سیرجان با استفاده از شاخصTCI (Download Paper) International Conference on Tourism, Geography and Archeology
21 بررسی اقلیم گردشگری شهر اصفهان با استفاده از شاخص های زیست اقلیمی (Download Paper)
22 بررسی امکان افزایش بارش با استفاده از فناوری بارورسازی ابرها با تاکید بربارش سامانه های باران زا در کرمان (Download Paper) The 2nd Iranian National Conference on Applied Research in Ware Resources
23 بررسی تاثیر عوامل اقلیمی برگردشگری روستایی در استان خوزستان با استفاده از شاخص TCI (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
24 بررسی تاثیرات اقلیمی بر معماری بومی سواحل جنوبی ایران: بندرعباس (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
25 بررسی تطابق آمار بارندگی ماهواره TRMM با ایستگاه های اقلیمی زمینی مطالعه موردی : ایستگاه های همدید استان خراسان رضوی (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
26 بررسی تغییر اقلیم در دوره 2030-2011 میلادی در جنوب استان کرمان با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل GCM (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
27 بررسی تغییرات آب و هوایی و گردشگری جنوب فارس (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
28 بررسی تقویم گردشگری مناسب براساس شاخصهای بیوکلیمایی به منظور توسعه گردشگری شهرکرمان (Download Paper) First National Conference on Tourism, income and opportunity
29 بررسی توزیع زمانی– مکانی بارش در استان لرستان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارورسازی ابرها (Download Paper) 2nd National Iranian Climate Conference
30 بررسی خشکسالی در استان خوزستان با استفاده از شاخص‌های PN.Ru.SPI و SLAP (Download Paper) 02nd National Seminar on Drought Effects/Management (DEM)
31 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص آیو (AO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
32 بررسی رابطه عملکرد گندم کشت دیم و شاخص نایو (NAO) (مطالعه موردی استان چهار محال و بختیاری) (Download Paper) The 9th National Conference on Agriculture and Sustainable Natural Resources
33 بررسی روند شاخص گرمایی استیدمن به کمک آزمون های ناپارامتری درسواحل جنوبی کشور (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
34 بررسی سینوپتیکی یخبندان شدید 27 و 28 دسامبر 2012 در استان یزد (Download Paper) Second International Conference on Environmental Hazards
35 بررسی شرایط آسایش حرارتی در شهر زابل (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
36 بررسی عناصر اقلیمی بر ارزیابی آسایش انسان و گردشگری شهرستان اقلید با استفاده از شاخص TCI (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
37 بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهر اصفهان با استفاده از شاخص کیفیت هوا (Download Paper) 3rd International Conference of Geographic Sciences
38 بررسی نقش نوسانات بارش برخشکسالی دراستان فارس با استفاده از شاخص IPS (Download Paper) International conference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism
39 بررسی و ارزیابی اقلیم گردشگری شهرستان دالاهو با استفاده از شاخص TCI (Download Paper) 1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
40 بررسی و تحلیل پدید گرد و غبار و وزش بادهای گرد و غبارزا در خرم آباد (Download Paper) The 2nd National Conference on Environmental Hazards of Zagros
41 بررسی و تحلیل شواهد ژیومورفولوژیک و تکتونیک فعال (مطالعه موردی: حوضه آبریز حسین آباد قبله – فارس) (Download Paper) 2nd International Congress of Earth, space and clean energy , Agricultural and sustainable development
42 بررسی وتحلیل همدیدی سیلاب 28 فروردین تا 3 اردیبهشت 1382 به منظور تقویت سفره های آبی زیر زمینی و قنات های استان یزد (Download Paper) International Conference on Traditional Knowledge for Water Resources Management
43 بررسی وضعیت بارش در ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای پروژه های بارور سازی ابرها (Download Paper)
44 برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم درشهرستان پلدختر استان لرستان با بهره گیری از شاخص بیکر، دمای موثر، ترجونگ و TCI (Download Paper)
45 پایش خشکسالی استان های (قزوین، زنجان، همدان) با استفاده از نمایه های خشکسالی (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
46 پایش، ارزیابی و پیش بینی خشکسالی مشهد با استفاده از نمایه های Deciles- SD- P N P (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
47 تاثیر برخی پارامتر ای اقلیمی بر میزان مرگ و میرهای ناشی از بیماری های قلبی (Download Paper) 4nd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
48 تحلیل آسایش زیست- اقلیمی شهرستان دامغان (Download Paper) The 2d National Conference on Environment, Energy and Biodefense
49 تحلیل آماری نیم قرن دما و بارش ایستگاه هواشناسی خرم آباد (1951-2000) (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
50 تحلیل اثرات عناصر اقلیمی و آلودگی هوا بر بیماری آسم کودکان در شهر اصفهان (Download Paper) 3rd International Conference of Geographic Sciences
51 تحلیل رابطه تولید و عملکرد گندم دیم با شاخص چند متغیره انسو در استان فارس (Download Paper) 2nd National Iranian Climate Conference
52 تحلیل رابطه میزان تولید و عملکرد گندم دیم و پدیده خشکسالی با پدیده ENSO در استان فارس (Download Paper) First International Climate Change Conference
53 تحلیل سینوپتیکی بارش سنگین 17 نوامبر 2009 (مطالعه موردی: سنندج) (Download Paper) Iranian Conference of Geographical Sciences
54 تحلیل سینوپتیکی بارش هاس سنگین 23 آبان 1385 استان چهار محال و بختیاری (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
55 تحلیل سینوپتیکی بارش های سنگین پائیزه ی تهران (6-10 آبان 1390) (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
56 تحلیل سینوپتیکی و ترمودینامیکی بارش شدید و سیلابی در جنوب غرب ایران (28 آبان تا 2 آذر 1390) (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
57 تحلیل سینوپتیکی و ترمودینامیکی رخداد سیل بهمن 1389 (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک یزد) (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
58 تحلیل شبکه شهری استان هرمزگان و متعادل سازی توزیع فضایی جمعیت در کانونهای شهری برای سال 1395 (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
59 تحلیل مخاطرات اقلیمی موثر بر تصادفات جاده ای در محورفریدن - تیران (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
60 تحلیل همدیدی اثر سردچال در وقوع شدیدترین بارش مشهد طی دوره آماری 49 ساله (1340 -1389) (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
61 تحلیلی ازمخاطرات طبیعی دراستان خوزستان (Download Paper) 1st National Conference on Geography, Tourism, Natural Resources and Sustainable Development
62 سنجش و ارزیابی چند نمایه خشکسالی در استان یزد (مطالعه موردی شهرستان های یزد، طبسو ابر کوه) (Download Paper) 11th National Seminar on Irrigation and Evapotranspiration
63 شناخت پتانسیل های اکوتوریسمی شهرستان فریدن در راستای توسعه پایدار (Download Paper) 1st National Conference of Tourism,Geography and Clean Environment
64 شناسایی فصول طبیعی با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: شهر سبزوار) (Download Paper) 2nd national conference on applied research in geography and tourism
65 کاربرد گلباد و گل غبار در تحلیل زمانی و فضایی پدیده گردوغبار در سبزوار (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
66 گفتگوی تمدنها و همگرایی قومیتهای مذهبی در استان یزد (Download Paper) 4th International Congress of the Islamic World Geographers
67 مطالعه تاثیر نوسان قطبی بر دمای فصل گرم سال (Download Paper) 2nd International Conference on Geography and Sustainable Development
68 مطالعه تأثیر نوسان های شمالگان بر تغییرات دمایی در آغاز و پایان یخبندان مطالعه موردی: یزد (Download Paper) 5th Regional Conference on Climate Change
69 مطالعه رابطه عناصر اقلیمی با عملکرد کلزا در استان کرمانشاه (Download Paper) First National Conference on Climatology of Iran
70 مطالعه سینوپتیکی بادهای شدید و طوفانهای گرد و غبار ماه های آوریل . می 2003 در یزد (Download Paper) 01st National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
71 مطالعه شرایط اقلیمی به منظور توسعه توریسم با استفاده از روش TCI مطالعه موردی شهر شیراز (Download Paper) 3rd National Conference on Tourism, Geography and the Environment, Sustainable
72 مطالعه و تعیین الگوهای جوی رخداد توفانهای گردوغبار منطقهمورد مطالعه : دشت یزد - اردکان (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
73 مقایسه رگبارهای بارندگی برآورد شده توسط ماهواره TRMM بارگبارهای بارندگی ثبت شده در ایستگاه های همدیدمطالعه موردی : ناحیه کوهپایه ای داخلی ایران (Download Paper) 2nd National Conference on Science and New Technologies of Iran
74 مقایسه روند متوسط دما و متوسط رطوبت نسبی در دو اقلیم خشک و مرطوب مطالعه موردی ایستگاههای زاهدان و بندر انزلی طی دوره آماری 1955تا2005 (Download Paper) 02nd national conference on sustainable development in arid and semiarid regions
75 مقایسه شاخص های اقلیمی گردشگری در کاشان (Download Paper) 1st conference of modern ideas and technology on geographic sciences
76 واکاوی اثرات شاخص های پیوند از دور بر پارامترهای اقلیمی دما و بارش شهر جاسک (Download Paper) 4th International Conference on Oceanographic Oceanography in the Persian Gulf
77 واکاوی خوشه ای آرایش همدید روزهای آلوده به ذرات معلق شهر شیراز (Download Paper) 02nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms
78 واکاوی همدید - دینامیکی بارش سنگین و فراگیر 7تا 9 دسامبر 2009 در قلمرو ایران (Download Paper) 1st international conference on natural hazards and environmental crises in Iran, strategies and challenges