Doctor Esmail Chamani

Doctor Esmail Chamani

Doctor Esmail Chamani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون Fritillaria imperialis L. (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 3
2 بررسی اثر نانوسیلور، اسید سالیسیلیک، اسید هومیک و تیوسولفات نقره بر خواص فیزیکوشیمیایی گل بریده نرگس (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 45, Issue: 3
3 بررسی امکان بهبود ماندگاری گل بریده رز رقم رد اولد با استفاده از برخی تیمارهای ارگانیکی و تیوسولفات نقره (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 44, Issue: 1
4 بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) Journal of horticulture science Volume: 31, Issue: 1
5 تاثیر تیمار کوتاه مد (پالسی) هومیک اسید، تیوسولفات نقره، ساکارز و بنزیل آدنین بر عمر گلدانی گل بریده میخک رقم Tempo (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 43, Issue: 3
6 تأثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی ) هینوکیتیول ، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween (Download Paper) IRANIAN JOURNAL OF HORTICALTURAL SCIENCE Volume: 42, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر تیمول بر آلودگی باکتریایی Pectobacterium sp در کشت بافت گل لاله واژگون (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
2 اثرنانوکلات آهن برشاخصهای رشددورقم گل پتوس (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
3 ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ی ارسباران با استفاده از تحلیل عاملی (Download Paper) The first National Conference on the Protection and Conservation of Arasbaran forests
4 ارزیابی کیفی تناسب اراضی بخشی از منطقه خدافرین آذربایجان شرقی برای محصولات گندم آبی و پنبه آبی (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
5 القای ریشه های مویین تراریخته در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum L.) به کمک Agrobacterium rhizogenes (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
6 بررسی اثر اسید هیومیک بر شاخص های رشدی گل شاخه بریده رز در شرایط کشت بدون خاک (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
7 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریشه زایی گل محمدی در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 1st Symposium on New Discussion in Horticultural Science
8 بررسی اثر تیوسولفات نقره، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و نانوسیلور بر خواص فیزیکوشیمیایی گل نرگس (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
9 بررسی اثرات عصاره های برخی گیاهان دارویی بر عمر پس از برداشت گل بریده رز (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
10 بررسی اثرتنظیم کننده های رشدوغلظت ساکارز برمحتوی فنل کل و کلروفیل گیاه مغربی (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
11 بررسی القای ریشه های مویین درگیاه کاسنی (.Cichorium intybus L) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (Download Paper) 1st international conference and the2nd national conference on agriculture, environment and food security
12 بررسی امکان استفاده ازاسیدهیومیک درجهت بهبود شاخصهای رشدی گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
13 بررسی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
14 بررسی تاثیر عوامل نیتروژنی و هورمونی بر کالوس زایی رزماری (Rosmarinus officinalis) تحت شرایط کشت بافت (Download Paper) International Conference on Agricultural Sciences, Medicinal Plants and Traditional Medicine
15 بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون BAP و IBA بر روی ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) (Download Paper) 2nd Conference on Horticultural Sciences Biology
16 بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی و گلدهی گل اطلسی رقم DreamNeon Rose’ (Download Paper)
17 بررسی تاثیر نانوسیلور، هینوکیتیول و تیوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیزیانتوس سفید با لبه بنفش (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
18 بررسی تاثیرخراش شدهی مکانیکی وشیمیایی برجوانه زنی بذرزنبق مردابی Iris pseudacorus درشرایط درون شیشه ای (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
19 بررسی تأثیر اختلاط پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست بر خصوصیات رشد و گلدهی گل شاخه بریده داوودی .(Dendranthema grandiflora) (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
20 بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر روی شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
21 بررسی تأثیر اسید هیومیک بر باززایی و ریشه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebiourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 1st Symposium on New Discussion in Horticultural Science
22 بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشدگیاهی بر کالوسزایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebeourii Boiss) در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
23 بررسی تأثیر نانو ذرات آهن بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
24 بررسی تأثیر نسبت های مختلف مواد آلی بر رشد و گلدهی همیشه بهار (Download Paper) National Conference on Modern Agricultural Sciences & Technologies
25 بررسی ترکیبات گیاهی در رفع آلودگی قارچ Alternaria sp از محیط کشت گل لاله واژگون (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
26 بررسی جنین زایی گل سوسن چلچراغ با استفاده از کشت بساک و مادگی (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
27 بررسی عوامل مختلف برقابلیت زنده مانی پروتوپلاست سوسن چلچراغLilium ledebeourii Bioss ) (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
28 بررسی میزان تولیدکالوس بااستفاده ازتکنیک کشت tTCLو lTCL درگل سوسن چلچراغ (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
29 بررسی واکنش گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza نسبت به اسیدهیومیک (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
30 بررسی وضعیت بکارگیری تجارت الکترونیکی درصنایع وابسته به بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان مازندران (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
31 بهینه سازی القا و شرایط کشت ریشه های مویین در گیاه کاسنی (.Cichorium intybus L در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 1st international conference and the2nd national conference on agriculture, environment and food security
32 تاثیر پوترسین در کاهش اثرات تنش خشکی در کشت درون شیشه ای بببونه (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
33 تاثیر تنظیم کننده های رشد NAA و BA بر باززایی ور یشه زایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) (Download Paper) 8th national biotechnology congress of I.R.  Iran & 4th National Conference on biosecurity
34 تاثیر تیمارهای مختلف سترون سازی برحذف آلودگی میکروبی و رشد درون شیشه ای جوانه های فندق (Download Paper) 06th National Conference on New Ideas in Agriculture
35 تاثیر سطوح مختلف سلولاز، پکتیناز و مدت زمان تیمار آنزیمی بر جداسازی پروتوپلاست سوسن چلچراغ Lilium ledebeourii Bioss (Download Paper) 3rd Iranian Agricultural Biotechnology Conference
36 تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی گل کوکب (Download Paper) 3rd National Conference on Agriculture and Natural Resources
37 تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین روی صفات رشدی بابونه در کشت درون شیشه ای تحت تنش خشکی (Download Paper) 6th National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
38 تأثیر پیوند و پسماند کمپوست قارچ بر روی برخی از شاخصهای رویشی گوجهفرنگی (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
39 تأثیر درصدهای مختلف پسماند کمپوست قارچ بر برخی از شاخصهای رویشی گوجه فرنگی رقم سیندا (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
40 تأثیر راکسید هیدروژن و اسید آسکوربیک بر خواص فیزیک و شیمیایی گل شاخه بریده مریم (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
41 تأثیر غلظت های مختلف نیتروکسین بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
42 تأثیر غلظتهای مختلف هورمون BAP بر رشد جوانه انتهایی و جانبی رقم فرتیل فندق در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
43 تأثیر غلظتهای مختلف هورمونهای BAP و IBA بر رشد درونشیشهای رقم داویانا فندق (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
44 تأثیر نانو ذرات آهن و اسیدهیومیک بر شاخص های کیفی و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز در شرایط کشت بدون خاک (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
45 تأثیر نانوذرات نقره و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت گل بریده سه رقم آلسترومریا (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
46 تأثیر نانوسیلور بر عمر گلجایی گل بریده لیزیانتوس لبه بنفش (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
47 تأثیر نسبتهای مختلف پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده داوودی (Download Paper) 1st Special Conference about Apportunity Methods for Sustainable Agriculture
48 تأثیر نفتالین استیک اسید، تیدیازورون، ساکارز و ریزنمونه های فلسی بر تولید پیازچه های گل نرگس در محیط کشت MS در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) National Conference of Water, Soil, Planet Science and Agricultural Machinery
49 تعیین اندازه بهینه و اقتصادی باغات سیب در شهرستان مشکین شهر (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
50 تولیدپیازچه های درون شیشه ای گل سوسن چلچراغ به روش کشت لایه نازک سلولی عرضی tTCLوطولی ITCL (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
51 کاربرد مواد ارگانیک و طبیعی در افزایش طول عمر گل بریده رز رقم رد اولد (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
52 مطالعه اثرات نانوسلور و اس - کاروون بر عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
53 مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی برخی ژنوتیپ های شاخص گردوی ایرانیJuglans regia L. درجنوب شهرستان خلخال استان اردیبل (Download Paper) First Forum for Agricultural Development of Northwest Provinces
54 مقایسه روی کاربرداسیدهیومیک دررشدوگلدهی گل شب بو رقم HANZA (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
55 مقایسه ی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی و تعداد برگ ریزنمونه های لاله واژگون ساقه ی گل دهنده و برگ (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
56 مقایسه ی اثر تیمارهای کلشی سین و اریزالین بر درصد زنده مانی کالوس و پیاهای لاله واژگون imperialis fritillaria (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
57 واکنش سوسن چلچراغBioss Lilium ledebourii به ترکیبات هورمونی در شرایط درون شیشه ای (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
58 واکنش گل پروانش به تیمار اسید جیبرلیک (Download Paper) The Second National Congress on Organic and Conventional Agriculture
59 واکنش گل شاخه بریده داوودی (Dendranthema grandiflora) به ورمی کمپوست و پسمانده کمپوست قارچ (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science