Doctor Omid Amiri

Doctor Omid Amiri

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Omid Amiri in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 2st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran Gorgan 2015

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 32, Issue: 3
Conference Papers
row paper title conference name
1 بررسی آسیب پذیری شهرستان خرم آباد در برابر حملات هوایی احتمالی از منظرپدافند غیرعامل با رویکرد دستیابی به امنیت و توسعه پایدار (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
2 بررسی ابعاد بحران و سامانه مدیریت بحران در پالایشگاه ها مطالعه موردی: پالایشگاه نفت بندرعباس (Download Paper) 02nd Conference on Accounting, Financial Management and Investment
3 بررسی تعدیل و بروز رسانی قیمت پیمانهای سرجمع در دوره اجرا (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
4 بررسی تعهدات و اختیارات پیمانکار در نظام فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
5 بررسی علل تاخیر پروژه های عمرانی با رویکرد عدم تامین مالی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
6 بررسی علل تاخیرات درقرار دادهای پیمانکاری به روش EPC (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
7 بررسی علل طولانی شدن پروژه ها و هزینه های ناشی از آن و ارائه راهکارهای مناسب (با نگاهی بر پروژه های اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان) (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
8 بررسی محاسن ومعایب انعقادقراردادبه روش EPC درپروژه های آب وفاضلاب (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
9 بررسی مزیت قراردادهای EPC و نقش آن در پروژه های آب و فاضلاب (Download Paper) National Conference on Water and Wastewater Engineering
10 بررسی معیارهای آسیب پذیری بافت های شهری در برابر حملات هوایی و انطباق نظام شهری خرم آباد با اصول پدافند غیرعامل و توسعه پایدار (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
11 بررسی میزان زیان تحمیلی به پیمانکار در دوره تاخیرات مجاز، مطالعه موردی پروژه کانال مالح (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
12 بررسی و کاربرد تکنیک های شناسایی ریسک پروژه و ارائه راهکار (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
13 بررسیمزایا و معایبقراردادهای EPCدر پروژه های تونلسازی (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
14 بررسیو تحلیل شیوه های مدیریت پروژه (با مطالعه موردی در متروهای ایران) (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
15 بهینه سازی استراتژی شرکت در مناقصات با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
16 تاثیر سیستم های اجرای پروژه ها و نحوی قیمت گذاری پیمان ها در موفقیت پروژه (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
17 تاثیرات ابلاغ خاتمه پیمان برروی ذینفعان پروژه (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
18 تاثیرعدم انجام تعهدات مالی در پروژهای سرمایه گذاری (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
19 تحقیق هدفمندجهت یافتن خلاء های پژوهشی درمدیریت ساخت (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
20 تحلیل کیفی پروژه های EPC از نظر ریسک در بخش مهندسی مطالعه موردی صنعت نفت و گاز (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
21 تحلیلی ارزش خط انتقال آب از چاههای سراب ایوان به پالایشگاه گاز ایلامدر بخش گردنه رنو (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
22 تعارض و چگونگی مدیریت آن (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
23 جایکگاه تجهیز و برچیدن کارگاه در فهرست بها و شرایط عمومی پیمان به همراه نقاط ضعف و قوت آن (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
24 جایگاه ساخت صنعتی ساختمان در ایران در مقایسه با حرکت جهانی این صنعت (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
25 چالشهای تهیه ضمانتنامه بانکی از نگاه شرکتهای پیمانکاری (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
26 شرح عوامل تشکیل دهنده ضریب منطقه ای و نحوه محاسبه آن (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
27 شناخت و مقایسه تکنیک های مختلف کاهش زمان در پروژه (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
28 شناسائی، برنامهریزی ارتباطات و مدیریت انتظارات ذینفعان در شهرداری تهران، بر مبنای استانداردPMBOKمطالعه موردی : پروژه پایگاههای چندمنظوره پشتیبانیمدیریت بحران (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
29 کاربرد مهندسی ارزش درکاهش و کنترل ریسکهای پروژه (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
30 لزوم استفاده از بیمه های مهندسی و آسیب شناسی مقررات آن در طرح های عمرانی (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
31 لزوم استفاده از قراردادهای BOTبجای سه عاملی در اماکن ورزشی منتظراعتبار (مطالعه موردی درنوسازی مدارس وسازمان ساخت اماکن ورزشی) (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
32 لزوم استفاده ازبیمه های مهندسی و انواع آن درپروژه ها طرح های عمرانی (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
33 لزوم بازنگری آنالیز ماشین آلات در فهرست بهای معاونت نظارت راهبردی (Download Paper) National Conference on Advances in Civil Engineering and Applied
34 لزوم پیش بینی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در پروژه های عمرانی با نگرشی بر پروژه سد خیرآباد (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
35 لزوم نگرش به ایمنی در ارزیابی کیفی مناقصه گران (Download Paper) 2nd National Civil Engineering conference
36 مدیریت بحران ناشی از سیل قبل از وقوع حادثه (بررسی موردی: سیل در استان گلستان) (Download Paper) 2nd International Conference on Management, Enterpreneurship and Economic Development
37 مدیریت خرید و تدارکات در پروژه (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
38 مقایسه خصوصیات مقاومتی آسفالت الیافی و آسفالت معمولی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
39 موانع توسعه فن آوری نانو در صتعت ساخت وساز در ایران (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
40 نقد و بررسی تسهیم ریسک بین عوامل در شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
41 نقد و بررسی کسری بودجه در طرح های عمرانی و راهکارهای مقابه با آن (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
42 نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف در بخشنامه سر جمع (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
43 نقش صنعتی سازی ساخت وساز ساختمان در توسعه کشور و چالشهای پیاده سازی آن (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
44 نقش مدیر طرح در پروژه های بزرگ (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
45 نقش مهندس مشاور در اجرای صحیح پروژه ها بر اساس قراردادهای دو عاملی وسه عاملی درایران و مقایسه با فیدیک (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
46 نقش مهندسی مشاور در روشهای مختلف اجرای پروژه (Download Paper) 2nd National Civil Engineering conference
47 نقص مدیریت ارزش کسب شده در کنترل پروژه (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry
48 هزینه های تطویل مدت پیمان پروژه ازمنظرپیمانکاری (Download Paper) The 3th International Conference of Construction Industry