Doctor Morteza Gharooni Nik

Doctor Morteza Gharooni Nik

Doctor Morteza Gharooni Nik

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Morteza Gharooni Nik in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardTunneling & underground spaces Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 امکان سنجی ومراحل ایجادسامانه مدیریت تونلهای راه ایران (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 6, Issue: 4
2 بررسی آزمایشگاهی و عددی کارایی ریز شمع ها جهت تقویت خاکریزهای بلند راه آهن (Download Paper) Civil Engineering Sharif Volume: 30, Issue: 1
3 مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102راه آهن لرستان (Download Paper) Transportation Research Journal Volume: 3, Issue: 2
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثر حفاری شفت بر تحریک منطقه مستعد زمین لغزش با نگرشی ویژه بر حفاری شفت های ضربه گیر پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
2 اجرای ایستگاه های مترو به روش روسی - بررسی موردی ایستگاه C6 متروی تهران (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
3 ارائه پهنه بندی لرزه ای خاکریزهای راه آهن غرب ایران (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
4 ارزیابی باربری بسترهای دارای خرده لاستیک درخطوط ریلی به کمک آزمایش بارگذاری صفحه (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
5 ارزیابی فنی جایگزینی راک بولت های الیاف شیشه ایGFRP با فولادی (Download Paper) 5th International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
6 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خرده لاستیک بر باربری مصالح بستر خطوط ریلی (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
7 بررسی اثر حفاری تونلهای مترو بر نیروهای داخلی شمعها به روش عددی مطالعه موردی: متروی خط 7 تهران (Download Paper) 2nd Regional Conference and the 11th Iranian Tunneling Conference
8 بررسی ارتعاشات ناشی از لرزش های توان سیستم ناوگان-خط راه آهن- پل و نقش ترانشه ایزولاسیون کننده در کاهش این ارتعاشات (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
9 بررسی استفاده از سیستم پشت بند TieBack در پایداری خاکریزها (Download Paper) The first national conference on high-speed rail in Iran
10 بررسی اعتبار گام پیشروی مجاز به روش ساکورایی در تونل های با مقطع نعل اسبی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
11 بررسی تراکم خاک‌های تثبت شده با الیاف طبیعی (Download Paper) 02nd Iranian National Conference on Geotechnical Problems of Irrigation and Drainage Networks
12 بررسی خطاهای دستگاه دیلاتومتر IF096 و ارائه راهکارها (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
13 بررسی ریسک های موجود در پروژه های تونلسازی راه آهن و مدیریت آنها (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
14 بررسی فنی و اقتصادی حفر ایستگاه و عبور تونل های مترو در نواحی شهری (Download Paper) 03rd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
15 بررسی قابلیت تخمین ضریب زبری درزه های سنگی در ساختگاه سد بختیاری به کمک تکنیک های فراکتال مبتنی بر آنالیز واریوگرام (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
16 بررسی نقش ابزاربندی و رفتارسنجی در پایداری شیب ها و ترانشه ها و خاکریزهای راه آهن (Download Paper) 10th Railway Transportation Conference
17 پایدارسازی شیروانی کیلومتر 140 جاده شهرکرد-ایذه (Download Paper) 03rd International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
18 تأثیر پیچ سنگ در نگهداری تونل های با توده سنگ ضعیف با استفاده از روش های تحلیلی و عددی (مطالعه موردی) (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
19 تحلیل پایداری استاتیک شیروانی سنگی به روش عددی (مطالعه موردی) (Download Paper) 5th Iranian Rock Mechanics Conference
20 تحلیل حساسیت و استاندارد سازی ویژگی های تصویر ورودی به الگوریتم جدایش مربعی به منظور بهبودتخمین زبری پروفیلی درزه (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
21 تزریق در سازندهای آبرفتی به منظور پایدارسازی تونلهای مترو و راه آهن (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
22 تعریض تونلهای ترابری حفر شده در خاک همزمان با استمرار جریان ترافیک (Download Paper) 05th National Congress on Civil Engineering
23 تعریض تونلهای ریلی حفر شده در سنگ همزمان با استمرار جریان ترافیک به منظور کاهش تصادفات (Download Paper) 01st national Conference of Roadway and Railway Accident and Furtuities
24 تعیین قابلیت اعتماد سیستم نگهداری تونل با روش جداسازی و حداقل مسیرها (Download Paper) 08th Iranian Tunneling Conference
25 تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ ساختگاه سد چم شیر (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
26 رده بندی مهندسی سنگ های دربرگیرنده تونل شماره یک امامزاده هاشم، با استفاده از امتیازبندیRMR پیوسته (Download Paper) 10th Symposium of Geological Society of Iran
27 شبیه سازی رفتار ارتعاشی زمین ناشی از حرکت قطار در خط قطار شهری اصفهان در محدوده مدرسه چهارباغ توسط نرم افزارPiP (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
28 طراحی پوشش بتن مسلح تونل آب بر بالایی سدگتوند بر مبنای اندرکنش هیدرومکانیکی توده سنگ و پوشش بتنی (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
29 طراحی پوشش تونل در زمینهای کارستی ـ مطالعه موردی : تونل دلا (Download Paper) 05th Iranian Tunneling Conference
30 طرح نگهداری تونل های آب بر بالایی نیروگاه سد گتوند (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
31 کاربرد ستون های سنگی جهت تثبیت بسترهای سست راه آهن (Download Paper) 02nd International Conference on Recent Advances in Railway Engineering
32 کاربرد مهندسی ارزش در بازنگری طرح پوشش بتنی تونلهای پنستاک سد رودبار لرستان (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
33 گامهای اساسی در بهبود ایمنی راههای کشور (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
34 گیر کردن دستگاه TBM در زمین های مچاله شونده و راهکارهای آزاد سازی آن (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
35 مطالعه آزمایشگاهی قابلیت تزریق پذیری آبرفت C تهران به منظور تونلسازی (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
36 معرفی و ارائه الگوریتم محاسبه زبری درزه بر مبنای هندسه فراکتالی (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
37 مقایسه عملکرد دو نوع دیلاتومتر در توده سنگ‌های سازند دالان (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
38 مقایسه ملاکهای مختلف شکست برشی با استفاده از نتایج آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح ناهموار مصنوعی (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference