Doctor Homan Janfeshan

Doctor Homan Janfeshan

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Conference Papers
row paper title conference name
1 ارائه رابطه ای بی بعد جهت برآورد طول گرداب پس از شیب شکن قائم (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
2 ارائه رابطه ای بی بعد جهت پیش بینی نسبت آبگیری در آبگیر جانبی 90 درجه (Download Paper) 13th Iranian Hydraulic Conference
3 ارائه معیاری جهت پیش بینی نحوه عبور آب از روی شیب شکن قائم بر اساس مشخصات هیدرولیکی و هندسی آن (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
4 انتخاب روش بهینه برای جایگزینی و اصلاح شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از تکنیک SWOT در مطالعه موردی منطقه 4 مشهد (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
5 انتخاب روش بهینه برای جایگزینی و اصلاح شبکه های جمع آوری فاضلاب با استفاده از تکنیک SWOT در مطالعه موردی منطقه 4 مشهد (Download Paper) First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development
6 بررسی اثر پیچش بر رفتار لرزه ای دو سازه 4و8 طبقه فولادی نامتقارن در سختی دارای سیستم مهاربند کمانش ناپذیر با سازه دارای مهاربند همگرا (Download Paper) National Conference on Civil and Architectural applied research in new horizons
7 بررسی اثر پیچش بر رفتار لرزه ای دوسازه 4 و 12 طبقه فولادی نامتقارن درسختی دارای سیستم مهاربند کمانش ناپذیر با سازه دارای مهاربند همگرا (Download Paper) Congress of the technology in civil engineering, architecture, electrical and mechanical
8 بررسی اثر پیچش بر رفتار لرزه ای دوسازه 8و12 طبقه فولادی نامتقارن در سختی دارای سیستم مهاربند کمانش ناپذیر با سازه دارای مهاربند همگرا (Download Paper) National Conference on Civil and Architectural applied research in new horizons
9 بررسی تاثیر تدابیر کیفری قوانین ملی درحفاظت ازمحیط زیست (Download Paper) The 1st national conference on solutions to access sustainable development in agriculture,natural resources and the environment
10 بررسی ته نشینی موادجامد ریزدانه درمخازن آب با استفاده ازروش Volume-of-Fluid (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
11 بررسی خصوصیات بتن های حاوی ذرات بازیافت شده تایر خودروها (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
12 بررسی خصوصیات بتن های حاوی زباله های بازیافت شده پلی اتیلن ترفتالات PET (Download Paper) 3rd International Conference on Advances in Civil Engineering Architecture urban management
13 بررسی خصوصیات مکانیکی بتن های حاوی ذرات بازیافتی خرده لاستیک ، پلی اتیلن ترفتالات PET و شیشه (Download Paper) 2nd International Conference on Research in the cement and concrete industry and the National Conference of Civil Engineering, Urban Planning and Sustainable Development
14 بررسی خواص بتن های خود متراکم معمولی و سبک (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
15 بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی تقویت شده با سخت کننده های میانی با استفاده از روش المان محدود (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
16 بررسی عددی توزیع سرعت در آبگیر جانبی رودخانه با بهرهگیری از مدل عددی SSIIM 2 و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
17 بررسی عناصر باغ ایرانی با مطالعه موردی باغهای شیراز (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
18 بررسی مقایسه ای بتن گوگردی و بتن سیمانی در سازه های آبی (Download Paper) 2nd international & 4th Second National Conference on Architecture, Restoration , Sustainable Urban Environment
19 بررسی و مطالعه اثر سخت کننده های میانی بر رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی با استفاده از روش المان محدود (Download Paper) The 2nd National Conference on New Findings in Civil, Architectural and Urban Planning
20 بهینه سازی سیستم جمع آوری فاضلاب جایگزین "فاضلابرو ثقلی با قطر کوچک( SDGS)" به شیوه برنامه ریزی پویا (Download Paper) 01st Conference of Environmental Engineering
21 تحلیل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دربرابر جرائم زیست محیطی درقوانین ایران درمقایسه با سایرکشورها (Download Paper) International Congress on Environmental Crises and its Solutions
22 شبیه سازی آزمایش اسلامپ بتن خود متراکم SCC با بهره گیری از روش عددی SPH (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
23 شبیه سازی جریان بتن خودمتراکم درآزمایش L-box با استفاده ازروش SPH (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
24 کاهش اثر گسل برخط لوله مدفون (Download Paper) 2nd International Conference of Geotechnical & Urban Earthquake Engineering
25 لزوم بومی سازی استفاده از مصالح ساختمانی و نتایج حاصل از آن (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
26 محدوده مناسب لزجت و تنش تسلیم بتن خودمتراکم بر مبنای آزمایش L-box (Download Paper) 5th National Conference of Concrete
27 مدل سازی انتشار آلاینده در سطح دریای خزر با بکارگیری همزمان دو روش عددی VOF وSPH (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
28 مدل سازی حرکت آب در سطح دریای خزر با بکارگیری روش عددی Volume of Fluid (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
29 مطالعه آزمایشگاهی بتن خود تراکم سبک حاوی سنگدانه های لیکا (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
30 مقایسه تطبیقی سقف کوبیاکس و یوبوت (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
31 مقایسه سازه ای سقف پیش تنیده و سازه فضاکار (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran