Doctor Mehdi Ravanshadnia

Doctor Mehdi Ravanshadnia

Doctor Mehdi Ravanshadnia

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mehdi Ravanshadnia in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 2st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran Gorgan 2015
Member of the Policy Council 2nd National Conference of Construction & Project Management Tehran 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 Selecting an Appropriate Express Railway Pavement System Using VIKOR Multi-Criteria Decision Making Model (Download Paper) Civil Engineering Journal Volume: 4, Issue: 5
2 بررسی انواع قراردادهای خدمات نگهداری در حوزه ساخت (Download Paper) Road Journal Volume: 50, Issue: 96
Conference Papers
row paper title conference name
1 آسیب شناسی زیرساخت های صنایع پتروشیمی از منظر پدافند غیر عامل و ارائه تمهیدات لازم به منظور کاهش آسیب پذیری و توسعه پایدار (Download Paper) Passive Defense Conference on Sustainable Development
2 آنالیز ارزش پول در مشارکت های عمومی- خصوصی زیرساخت ها (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
3 اثر تحریم های ایران بر تامین ماشین آلات پروژه های عمرانی کشور (Download Paper) 03rd National and 1st International Conference on Project Procurement System
4 ارائه مدلی مبتنی بر روش درخت دو جمله ای برای ارزشیابی مالی و اقتصادی پروژه های مشارکتی BOT آزادراهی کشور با رویکرد تئوری اختیارات حقیقی (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
5 ارائه ی راه کاری مناسب جهت تعیین دوره واگذاری پروژه های ساخت آزادراه ها تحت قراردادهای B.O.T (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
6 ارایه پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات معتبر انجام شده در زمینه پیش بینی نتیجه دادرسی دعاوی پروژه های ساخت با استفاده از مدلهای هوش مصنوعی (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
7 ارایه مدل پیش بینی امتیازدهی مناقصات در قراردادهای سه عاملی با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
8 ارایه مدل تولید خودکار برنامه زمان بندی پروژه های ساختمانی با استفاده از BIM (Download Paper) 14th International Project Management Conference
9 ارتفاء عملکرد فضاهای امن زیرزمینی با بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در مراحل طراحی و ساخت (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
10 ارزیابی آمایشی زیرساخت های حمل ونقل سواحل مکران از منظر اثرات زیست محیطی (Download Paper) Seventh National Conference on Architecture and Civil Engineering
11 ارزیابی امکان تدوین سیستم اولویت بندی طرح های عمرانی با استفاده از مهندسی ارزش (Download Paper) 01st International Project Management Conference
12 ارزیابی به کارگیری فناوری مدل سازی اطلاعات ساختمان در ساختمان های سبز شهر تهران با تاکید بر اندازه گیری انرژی (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
13 ارزیابی تاثیر آموزش مدیران پروژه بر کاهش حوادث پروژه های ساختمانی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
14 ارزیابی تاثیر BIM بر چابکی پیمانکاران در SCM ساخت و ساز بتنی با کمک مدل SCOR مطالعه موردی در شهر تهران (Download Paper) the 4 International Conference on Modern Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
15 ارزیابی تاثیر توسعه شبکه های حمل و نقل برقرارگیری کاربریهای شهری (Download Paper) Conference on Civil and Environmental Engineering
16 ارزیابی چالشهای فنی و اقتصادی در بکارگیری سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
17 ارزیابی چالشهای فنی و اقتصادی در سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی (Download Paper) 2nd international conference on new approaches to science, engineering and technology
18 ارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانی (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
19 ارزیابی ریسک فعالیت محور و تخمین هزینه های ایمنی در پروژه های ساختمانی (Download Paper) 2ND conference on Construction Engineering and project management
20 ارزیابی ریسک های موجود در عملیات تخریب ساختمان ها با استفاده از روش تحلیل ایمنی شغلی (JSA) و ارائه راهکارهای کاهش اثرات آن (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
21 ارزیابی فنی و اجرایی موفقیت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در ایران و ارایه راهکارهای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه (Download Paper) Third International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and the Environment
22 ارزیابی قیمت آتی و الگوی نوسانات قیمت مصالح ساختمانی بر اساس مدل پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
23 ارزیابی مسائل زیست محیطی با پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان در زنجیره تامین ساخت و ساز بتنی با استفاده از مدل SCOR سبز(مطالعه موردی در شهر تهران) (Download Paper) The 2nd International Conference on Architecture, Civil Engineering, Agriculture and the Environment
24 ارزیابی وضع موجود از نظر میزان رعایت استانداردهای ساختمان سبز و ارایه راهکارهای پیشنهادی برای به کارگیری این استانداردها در کشور (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
25 اریه مدلی برای پیش بینی تاخیرات پروژه های EPC صنعت نفت با شبکه عصبی مصنوعی (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
26 استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE برای تعیین اولویت نصب تجهیزات ITS در محورهای پرتردد جاده ای کشور (Download Paper) 1st National Road Its Congress
27 استفاده از قالب های ماندگار FRP در دال طبقات و عرضه پل ها با هدف مسلح سازی حین ساخت (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures
28 امکان سنجی بازگشت سرمایه توسط سیستم مدیریت ساختمان(BMS )در سیستم گرمایشی(موتورخانه)ساختمان های اداری (Download Paper) International Conference on New Architectural and Construction Findings of Iran Building
29 امکان سنجی فنی و اقتصادی ایجاد شیوه مناسب حمل و نقل عمومی پایدار در دانشگاه علوم وتحقیقات با مطالعه موردی احداث سیستم حمل و نقل کابلی (Download Paper) 15th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
30 انتخاب بهترین روش برای اثبات ادعای تمدید زمان در قراردادهای EPC (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
31 انتخاب بهترین روش تخریب ساختمانهای بلندمرتبه با استفاده ازرویکرد ahp (Download Paper) 2nd National Conference on Architecture, Civil and Environmental Urban
32 انتخاب روش مناسب اجرای تونل های طویل با استفاده از روش تصمیم گیری TOPSIS (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
33 انتخاب روش مناسب اجرای تونل های طویل با استفاده از روشTOPSIS تصمیم گیری (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
34 انتخاب روش مناسب حفاری در تونل ها با استفاده از روش شباهت به راه حل ایده آل TOPSIS (Download Paper) National Congress on New Finding Civil Engineering
35 انتخاب و رتبه بندی سیستم مناسب جهت اجرای روسازی راه آهن سریع السیر، با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره (Download Paper) 5th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
36 اولویت بندی سامانه های هوشمندساختمان اداری با رویکرد فازی تاپسیس (Download Paper) 3rd electronic Conference on new research in Science and Technology
37 اولویت بندی و تعیین سبد مطلوب در پروژه های انبوه سازی در صنعت ساختمان با روش چند هدفه فازی (Download Paper) The 7th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development
38 Quality Standards and Specification in Construction and Risk Management in Iran (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
39 Selecting Engineering Partner for EPC Projects; a Fuzzy AHP Approach (Download Paper) 05th International Project Management Conference
40 The study and comparison of seismic retrofitting methods walls and ceiling of schools with two-storey masonry structure (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
41 برآورد بار مالی حوادث منجر به فوت در پروژه های ساختمانی شهر تهران در سال آتی (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
42 برآوردومقایسه هزینه تعمیرونگهداری رویه های آسفالتی وبتنی براساس فهرست بهای سالهای 1382تا1393 (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
43 بررسی آسیب پذیری شهرستان خرم آباد در برابر حملات هوایی احتمالی از منظرپدافند غیرعامل با رویکرد دستیابی به امنیت و توسعه پایدار (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
44 بررسی اندازه بازار خانه های هوشمند (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
45 بررسی ایده ی ادغام کاربری مسجد و پناهگاه به منظور اجرای برنامه های پدافند غیرعامل در توسعه پایدار کلان شهرها (Download Paper) 1st National Conference of Civil Development in Large Cities, focusing on investment
46 بررسی تاثیر اجرای سیستم QA/QC در مدیریت ماشین آلات پروژه های بزرگ عمرانی (مطالعه موردی سد سیاه بیشه) (Download Paper) 01st National Conference on Construction Engineering and Management
47 بررسی تأثیر استفاده از بتن سبک حاوی پوکه های معدنی اسکوریا ، ژل میکروسیلیس وپودر سنگ در ساخت گرادان های استادیوم نقش جهان اصفهان (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
48 بررسی رفتار لرزه ای قاب فولادی مهاربندی شده با جداگر هسته سربی و مطالعه اقتصادی این روش (Download Paper) 2nd international congress of structure, architecture and urban development
49 بررسی روش برنامه ریزی خطی و خط تعادل برای پروژه های انبوه سازی (Download Paper) 3rd international congress of structure, architecture and urban development
50 بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پروژه های گودبرداری عمیق به روش طرح و ساخت EPC با رویکرد کاهش خسارت و ارایه راهکارهای اصلاحی و پیشنهادی (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
51 بررسی لزوم بکارگیری اصول مدیریت زنجیره تامین سبز در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی (Download Paper) 3rd National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
52 بررسی مشکلات تأمین تجهیزات در پروژه های EPC (Download Paper) Project Procurement System for Construction industry in Iran
53 بررسی مصرف انرژی در خانه های هوشمند (Download Paper) Elite International Conference of Civil Engineering, Architecture and Urbanism
54 بررسی معیارهای آسیب پذیری بافت های شهری در برابر حملات هوایی و انطباق نظام شهری خرم آباد با اصول پدافند غیرعامل و توسعه پایدار (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
55 بررسی نقش سیستم مدیریت ساختمان (BMS) در کاهش همزمان مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه ای در ساختمان های اداری (Download Paper) 2nd national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
56 بررسی نقش سیستم مدیریت ساختمان(BMS) در کاهش هم زمان مصرف گاز وبرق درسیستم گرمایشی(موتورخانه)ساختمان های اداری (Download Paper) International Conference on New Architectural and Construction Findings of Iran Building
57 بررسی وضعیت حمل و نقل جاده ای در ایران با رویکرد سیاستهای آمایش سرزمین (Download Paper) 3rd national conference materials and structures in civil engineering
58 بکارگیری مهندسی ارزش جهت برنامه ریزی استراتژیک سازمان مطالعه موردی؛ یک دستگاه اجرایی (Download Paper) 4th National Conference on Construction Management and Project
59 به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب مهمترین محور پر تردد جاده ای و نیز تعیین اولویت نصب تجهیزات هوشمند در محور برگزیده (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
60 بهره وری مصرف انرژی در ساختمان با استفاده از سیستم مدل سازی اطلاعات ساخت (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
61 بهینه سازی جانمایی تجهیزات تولید بتن کارگاههای روسازی بتنی راه و پیاده سازی در ArcGis (Download Paper) 4th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
62 پارامترهای فنی و اقتصادی فرآیند ساخت سازه های صنعتی (سوله ها) (Download Paper) 2nd National Conference on Civil Engineering Research
63 پارتنرینگ- مدیریت ارزش، تلفیقی ارزشمند از ابزارهای مدیریت پروژه (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference
64 پیاده سازی مدل اطلاعات ساختمان((BIM در پروژه های صنعتی برای کاهش تداخلات کاری افزایش بهره وری از طریق روش مدیریت یکپارچه اطلاعات پروژه (Download Paper) 14th International Project Management Conference
65 پیش بینی تقاضا در پروژه های مشارکت عمومی-خصوصی در جاده های عوارضی با استفاده از سیستم دینامیک (Download Paper) 1st Congress of Municipal Management and City Councils
66 پیش بینی جریان نقدینگی پروژه های عمرانی (Download Paper)
67 پیش بینی مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر بادی با منطق فازی (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures
68 پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در مرحله ساخت پروژه های راهسازی مطالعه موردی قطعه سوم پروژه آزادراه اصفهان شیراز (Download Paper) National Conference on value engineering and cost management
69 تحلیل فنی - اقتصادی انتخاب فرآیند تامین مصالح سنگی برمبنای چیدمان بهینه تجهیزات درکارخانه های تولید بتن آماده (Download Paper) 8th National Congress On Civil Engineerin
70 تحلیل فنی اقتصادی روش های تحکیم بستر در زمین های لجنی مناطق جنوبی ایران و انتخاب روش مناسب با استفاده از تکنیک AHP (Download Paper) 1st national conference on applied research in Civil Engineering (Structural Engineering and Construction Management)
71 تحلیل کمی ریسک با روش مجموع ساده وزین فازی جهت انتخاب سبد پروژه (Download Paper) 01st National Conference on Construction Engineering and Management
72 تحلیلی بر تناقضات آماری حوادث ناشی از کار در ایران (Download Paper) 2nd  national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
73 تحلیلی بر توجیه فنی اقتصادی اجرای شفت ها با روش دیوار دیافراگمی (Download Paper) The National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
74 تعیین آرایش بهینه ناوگان ماشین آلات عملیات خاکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) 4th national conference on applied research in civil engineering, architecture and urban management
75 توسعه پایدار با استفاده از مدل ساسی اطلاعات ساختمان (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
76 توسعه پایداری زیست محیطی در بناهای بلند مرتبه (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
77 توسعه پایداری زیست محیطی در بناهای بلند مرتبه (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
78 توسعه مدل اولویت بندی احداث مجتمع های خدماتی –رفاهی بین جاده ایی هوشمند دراستانهای کشور (Download Paper) 14th International Conference on Transportation and Traffic Engineering
79 توسعه ى روش های مبتنی بر متدولوژی ارزش (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference
80 راه دسترسی بند انحرافی ابیورد، یک نمونه موفق از پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش (Download Paper) 02nd Iranian National Conference on Construction Experiences of Irrigation and Drainage Networks
81 رتبه بندی تجهیزات حمل و نقل هوشمند جاده ای با رویکرد ایمنی به کمک روش شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (Download Paper) 1st National Road Its Congress
82 رتبه بندی گزینه های حفاری تونل های حمل و نقلی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره ELECTRE (Download Paper) International Conference on Management and Industrial Engineering
83 روش های ساخت نانو با نگرش توسعه پایدار در ساختمان های بلند (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
84 روشی نوین با توجیه فنی اقتصادی برای اجرای سازه های زیرزمینی در ایران (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
85 روند پیشرفت مهندسی ارزش در بخش ساخت وساز کشورهای جهان (Download Paper) 02nd Value Engineering Conference
86 رویکرد فازی انتخاب سبد پروژه براساس ریسک برای شرکت های پیمانکاری (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
87 شناسایی و اولویت بندی شاخص های موثر بر روابط بین کارفرما و پیمانکار در پروژه های عمرانی به منظور ارتقا مدیریت ذینفعان (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
88 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در بکارگیری اصول مدیریت زنجیره تامین سبز GSCM در صنعت نفت گاز و پتروشیمی (Download Paper) 3rd National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
89 شناسایی و بررسی ریسکهای موجود در عملیات تخریب ساختمانها ازمنظر مدیریت ایمنی (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
90 شناسایی و معرفی روش های جدید اجرای تونل های عمیق و طویل (Download Paper) International Conference on Research in Science and Engineering
91 شناسایی و معرفی روش های جدید اجرای تونل های عمیق و طویل (Download Paper) International Congress of innovation in engineering and technology development
92 صنعت ساخت و ساز و تحلیل مصرف انرژی خانه های هوشمند (Download Paper) 3rd International Conference on  Research in engineering , Science and Technology
93 طراحی معماری مراکز خرید اوت لت با تکیه بر توسعه پایدار شهری (Download Paper) International Conference on civil engineering, architecture and urban development management in Iran
94 فواید، هزینه ها و موانع بکارگیری B.I.M در مدیریت ساخت (Download Paper) 1st National Conference on Civil Engineering and Sustainable Development
95 قراردادهای خدمات نگهداری پروژه های عمرانی و مروری بر تاریخچه ادبیات چالش های قراردادهای خدمات نگهداری سنتی (Download Paper) International Conference on New Architectural and Construction Findings of Iran Building
96 کاربرد شبیه سازی در بهینه سازی چند هدفه عملیات خاکی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
97 کاربرد مدیریت پورتفویلو در بهینه سازی سرمایه گذاری طرح های پدافند غیرعامل درکلان شهرهای صنعتی و مرزی (Download Paper) 1st National Conference of Civil Development in Large Cities, focusing on investment
98 کاربردهای تکنولوژی RFID در صنعت ساخت و ساز (Download Paper)
99 محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی پرو ژ ه با استفاده از مقایسه زوجی (Download Paper)
100 مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) سبز (Download Paper) 11th International Project Management Conference
101 مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM سبز (Download Paper) International conference on new research in civil engineering, architecture and urbanism
102 مدل شرکت در مناقصات با استفاده از روش تصمیم گیری Fuzzy ELECTRE در انتخاب سبد پروژه های پیمانکاران عمرانی (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
103 مدلسازی عوامل موثر در تصادفات فوتی ازاد راه های برون شهری بر اساس ریسک فاکتورهای عامل انسانی و وسایل نقلیه (مطالعه موردی: استان اصفهان ) (Download Paper) National Conference on Architecture, Engineering and Urban Development
104 مدلی برای انتخاب پیمانکاران بر اساس تصمیم گیری چند معیاره ساده وزین شـده ( SAW MADM ) (Download Paper) 03rd International Project Management Conference
105 مدیریت ارزش و توسعه مبتنی بر دانایی (Download Paper) 05th Conference of Industries and Mines R&D Centers
106 مدیریت استراتژیک سبد پروژه در صنعت ساختمان با رویکرد فازی (Download Paper) 05th International Project Management Conference
107 مراحل طراحی چیدمان تجهیز کارگاه های ساخت با تمرکز بر تعیین ابعاد تسهیلات و روابط بین آنها (Download Paper) 02nd International Conference on Strategic Project Management
108 مطالعات بهسازی در مجتمع های صنعتی و تست های مربوطه با تاکید بر آزمایش های غیرمخرب (Download Paper) Conference of New Technologies of Retrofiting
109 مطالعه برنامه ریزی ارزش سیستم اولویت بندی پروژه های بهسازی معابر تهران (Download Paper) 02nd International Project Management Conference
110 معرفی روشهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات در پایش پیشرفت پروژه های ساختمانی (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
111 مقایسه استانداردهای ارزیاب ساختمان های سبز در جهت وزن دهی و رتبه بندی معیارها و شاخص های موجود در این استانداردها (Download Paper) 1st International Conference and 3rd National Conference on Construction and Project Management
112 مقایسه ای جهت ضریب تعدیل های اعلام شده بریا عملیات خاکی نسبت به هزینه های حامل های انرژی در پرئژه ها بعد از هدفمندی یارانه ها (Download Paper) 02nd National Conference on Construction Engineering and Management
113 مقایسه رویکردهای مختلف تحلیل ریسک در انتخاب سبد پروژه ها (Download Paper) 04th International Project Management Conference
114 مقایسه فعالیتهای انجام شده در راستای ارزیابی آسیبپذیری لرزه ای سازه-های موجود در خارج و داخل کشور (Download Paper) International Conference of Civil Engineering, Architecture and urban infrastructure
115 نقش متغیرهای طراحی معماری در کاهش هزینه های ساخت و ارایه راهکار در مهندسی ارزش (Download Paper) 5th international congress of structure, architecture and urban development
116 نگاهی به مشکلات کلان شهر تهران و ارائه ی راهکار مشارکت عمومی – خصوصی، با توجه به درس های آموخته از برنامه های موفق مشارکت عمومی – خصوصی در سراسر دنیا (Download Paper) 2nd congress of professional urban management