Doctor Hasan Derakhshan

Doctor Hasan Derakhshan

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hasan Derakhshan in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Scientific Committee - Jury 2st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran Gorgan 2015

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 درونیابی مبتنی بر توابع پایه شعاعی و نگاشت داده های ناقص تداوم بارندگی (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 22, Issue: 80
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز تغییردر مقاطع تیرها دراثر حذف میلگرد منفی در سقف تیرچه بلوک (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
2 آنالیز حساسیت حداکثر ضربه آبی در طرح انتقال اب کاج درخت تربت حیدریه با استفاده از نرم افزار hammer (Download Paper) 1st congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
3 آنالیز ساختمان فلزی با اعمال کاهش لنگر منفی تکیه گاه ها و افزایش لنگر مثبت وسط دهانه (لنگر تعدیلی) (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
4 اثر شیب و غلظت بر ارتفاع پیشانی جریان غلیظ در شرایط آزمایشگاهی (Download Paper) National Conference on Water,Human,Earth
5 احداث شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهر قهدریجان (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
6 ارائه الگوی معرف فرسایش پذیری خک و ساماندهی در حوزه آبریز مقصود آباد مرودشت (Download Paper) 08th International River Engineering Conference
7 ارزیابی اقتصادی استفاده از بتن متخلخل بعنوان رویه در روسازی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
8 ارزیابی روشهای هیدرولیکی برآورد بارمعلق رسوب مطالعه موردی: رودخانهی مارون (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
9 ارزیابی قابلیت تولید برقابی از جریان رودخانه مطالعه موردی: رودخانه کارون در استان خوزستان (Download Paper) 1st National Conference on Renewable Energy and Sustainable Development
10 استفاده از روش دینامیکی توانی در بررسی سازه های با میراگر ویسکو الاستیک مرکزی (Download Paper) 1st congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
11 امکان سنجی اجرای پروژه برقابی بر روی بازه ای از رود کارون (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
12 برآورد و تخمین خطر زلزله در محدوده شهرستان آباده (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
13 بررسی اثر ارتفاع تیر و ستون(تغییرمقطع) بر روی رفتار اتصالات تقویت شده با ورقهای پوششی کاورپلیت (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
14 بررسی اثرات نا منظمی جرمی در ارتفاع از طریق بررسی حالات حدی المانهای سازه فولادی با مهاربندی واگرا شورون (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
15 بررسی اثرات نامنظمی جرمی در ارتفاع بر عملکرد لرزه ای سازه فولادی با مهاربندی Vمعکوس (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
16 بررسی اثرپدیده کمانش بر روی مقاطع ساخته شده از فولاد در سازه های فولادی (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
17 بررسی تاثیر الگوی بارگذاری متفاوت در عملکرد ظرفیت پذیری و دریفت ودرز انقطاع طبقات مختلف سازه های فولادی (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
18 بررسی تاثیر عوامل مختلف فیزیکی بر حرکت رسوبات در شرایط آستانه حرکت رسوب رودخانه زرین گل گرگان (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
19 بررسی تأثیر عدد فرود بر نسبت آبگیری در آبگیر جانبی با مقطع ذوزنقه ای با استفاده از مدل عددی (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
20 بررسی تغییر درسختی وظرفیت باربری وضخامت سقف تیرچه بلوک دراثر حذف میلگرد منفی (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
21 بررسی دریفت سازه ها درحالتهای با میراگر و بدون میراگر (Download Paper) 1st congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
22 بررسی روش تحلیل محتوا در رویکرد مفهومی توسعه پایدار به مشارکت مردمی (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
23 بررسی روشهای عیب یابی استاتیکی خرپاهای سه بعدی (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
24 بررسی عددی پایداری بدنه سدهای خاکی مسلح شده با مصالح ژئوسنتتیک در بارگذاری لرزهای (Download Paper) National Congress on New Finding Civil Engineering
25 بررسی عملکرد ابزارها و کنترل ضربه آبی در خط انتقال آبی کاج درخت تربت حیدریه (Download Paper) 1st congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
26 بررسی هیدرولیکی شبکه های توزیع آب شهری بعد از بهینه سازی با الگوریتم ژنتیک مطالعه موردی شهر دالکی (Download Paper) National Congress on New Finding Civil Engineering
27 بومی سازی معیارهای متداول در انتخاب و ارزیابی کیفی نشانگرهای محیطی (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
28 بهینه سازی اقتصادی طراحی سازه های بتن آرمه به کمک روش بلوغ بتن (Download Paper) National Congress on New Finding Civil Engineering
29 بهینه یابی اقتصادی شبکه موجود آبرسانی شهر دیشموک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
30 پیش بینی باررسوبی بااستفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات ( PSO) (مطالعه موردی:ایستگاه تنگراه رودخانه دوغ ) (Download Paper) International Conference on Science , Engineering and Technology for the Environment
31 تاثیر بهترین مدل سازگار گردش عمومی جو (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
32 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
33 تجزیه بارندگی بکمک ایده فراکتالی بودن خصوصیات درونی و بیرونی آن (Download Paper) 5th National Seminar on Watershed Management
34 تحقیق پیرامون تغییردر مقاطع بادبند دراثر حذف میلگرد منفی در سقف تیرچه بلوک (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
35 تحلیل آسیب پذیری اتصالات در اسکلت های فلزی در شهر زابل و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت اجرای اسکلت فلزی (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
36 تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک_سازه با روش حل ترکیبی فرکانس_زمان در تعیین تنشهای منتجه در طبقات (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
37 تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک_سازه با روش فرکانس_زمان در تعیین دریفت و جابجایی طبقات (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
38 تحلیل شکست سد بتنی وزنی آبگیری شده به کمک نرم افزار ANSYS (Download Paper) 1st National Congress on Construction Engineering and Projects Assessment
39 تحلیل وضعیت تنش ها در بند خاکی با نرم افزار plaxis ؛ مطالعه موردی : حوضه مرودشت فارس (Download Paper) 02nd National Conference on New Material and Structures
40 تخمین داده های ماهیانه بارش در حوزه آبریز کهنوج با استفاده از سری زمانی (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
41 تخمین وضعیت لرزه خیزی وپتانسیل تخریبی گسل سبزپوشان بکمک شبکه عصثی مصنوعی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
42 تعیین مقاومت و تغییر شکل جانبی پانل های دیوار برشی در شرایط مختلف (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
43 چالش های محیط زیست شهری درپیشروی وفرسایش ساحل آبهامطالعه موردی منطقه چاه نیمه دراستان سیستان و بلوچستان (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
44 روش شناسایی و بهینه سازی عیب یابی دینامیکی خرپاهای سه بعدی (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
45 رویکرد سیستمی در ارزیابی و مدیریت محیط زیست : تاریخچه و ماهیت شکل گیری (Download Paper) 03rd Conference on Environmental Planning and Management
46 شبیه سازی عددی انتقال آلودگی به کمک روش حجم محدود بر روی شبکه های بی سازمان مثلثی (Download Paper) 12th Iranian Hydraulic Conference
47 شبیه‌سازی عددی انتشار آلودگی به همراه جریان در اثر شکست سد بر روی شبکه های نامنظم (Download Paper) 03rd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
48 طراحی بهینه سازه هابرای دریفت و درز انقطاع (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
49 طرح مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی در شهر زابل و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت ساخت و سازشهری موجود (Download Paper) 9th International Congress on Civil Engineering
50 کاربرد MATLAB درآنالیز حساسیت و بهینه سازی عیب یابی خرپاهای سه بعدی (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
51 کاربرد نرم افزار GSTARS4 در تعیین استانه حرکت رسوبات گرگانرود (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
52 کاربرد نرم افزار R در تخمین رواناب حوضه ارومیه (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
53 کنترل نفوذپذیری در سدهای خاکی مطالعه موردی سد تنگویه (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
54 لحاظ اثر اندرکنش خاک و سازه بر زمان تناوب سازه در تحلیل دینامیکی سازه ها (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects
55 محاسبه درز انقطاع ساختمان های با قاب خمشی بتنی، به روش تحلیل غیر خطی (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
56 مدلسازی پایدار شب ه ک های جمع آوری آبهای سطحی شهر قهدریجان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد استحصال آب باران (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
57 مطالعه تاثیر استفاده از پتوی آب بند رسی بر دبی عبوری از هسته رسی سدتنگویه (Download Paper) National Conference on Civil Engineering , Urban Planning and Sustainable Development
58 مطالعه عیب یابی استاتیکی و دینامیکی خرپاهای سه بعدی (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
59 مقایسه ارتفاع هد جریان غلیظ در دو قطر مختلف پوشش گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (Download Paper) National Conference on Water,Human,Earth
60 مقایسه اقتصادی طراحی ساختمان فلزی در شرایط اعمال درصد کاىش لنگر منفی تکیه گاه ها و افزایش لنگر مثبت وسط دهانه با شرایط عادی در ساختمانهای بلند مرتبه (Download Paper) 2nd congress of the key topics in civil engineering, architecture and urbanism Iran
61 مقایسه تغییردر ابعاد ستونها دراثر حذف میلگرد منفی در سقف تیرچه بلوک (Download Paper) 3rd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
62 مقایسه چهار مدل مختلف تخمین داده های بارندگی ماهیانه استان کرمان (Download Paper) 2nd National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
63 مقایسه ظرفیت سازههای فولادی با مهاربندی واگرا با اعمال درصدهای مختلف نامنظمی جرمی در ارتفاع درحالت عملکرد لرزهای (Download Paper) 1st National Conference on Development of Civil Engineering, Architecure,Electricity and Mechanical in Iran
64 مقایسه نمودار ظرفیت سازه ها با درصدهای مختلف نا منظمی تحت بارگذاری مثلثی و یکنواخت و متناسب با نیروهای جانبی بر اساس سطح عملکرد (Download Paper) National Congress on Manufacturing Engineering and evaluation of development projects