Doctor Hossein Jalali Far

Doctor Hossein Jalali Far

Doctor Hossein Jalali Far

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Hossein Jalali Far in Journals

Position Journal Name
Editorial BoardTunneling & underground spaces Engineering

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 بررسی امکان رخداد گیر کردن ماشین حفاری مکانیزه تمام مقطع (TBM) مطالعه موردی پروژه مترو قم (Download Paper) Tunneling & underground spaces Engineering Volume: 8, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز پایداری دیواره چاه های قائم و افقی (Download Paper) 3rd National Conference on petroleum geomechanics
2 آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
3 آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSA (Download Paper) 14th Students Conference on Civil Engineering
4 آنالیز ریسک رقیقشدگی در معادن زغالسنگ (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
5 ارائه معیار سه بعدی جدید برای شکست سنگ در اعماق زیاد با استفاده از روش های تجربی و رگرسیون غیرخطی (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics
6 ارزیابی حفاری زیر فشار تعادلی در سازنذ های شیلی با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی: مطالعه موردی)یکی از مخازن نفتی جنوب ایران( (Download Paper) Petroleum Technical Conference and Exhibition
7 ارزیابی طراحی تونل براساس تحلیل برگشتی داده های ابزاربندی (مطالعه موردی: تونل پونه، آزادراه خرم آباد- اراک) (Download Paper) International congress on Civil, Architecture and Environmental sciences
8 امکان استفاده ازحفاری زیرتعادلی وآنالیزپایداری دیواره چاه درسازند ایلام (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
9 امکان سنجی استفاده از حفاری زیر فشار تعادلی در یکی ازمخازن نفتی جنوب ایران (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
10 امکانسنجی استفاده از حفاری زیرفشار تعادلی UBD درسازند سروک واقع در میدان نفتی اهواز (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
11 انجام محاسبات تحلیلی مربوط به حفاری انحرافی در فضای سه بعدی به کمک معادلات دو بعدی مربوطه (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
12 بررسی اثر سیمان بر پایداری لوله ی جداری در سازند های نمکی (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
13 بررسی اثر ضریب زبری درزه بر جابجایی لرزه ای شیروانی ها (Download Paper) National Conference on Sustainable Development with a focus on disaster risk reduction
14 بررسی اثر ضریب زبری درزه برجابجایی لرزه ای شیروانی (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
15 بررسی اثر ناپیوستگی های زمین شناسی در ناهمسانگردی توده سنگ با روشتحلیل واریانس در ساختگاه سد سیمره (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
16 بررسی احتمال وقوع شکست هیدرولیکی در تونل انتقال آب مطالعه موردی تونل انتقال آب کرمان (Download Paper) 2nd National Conference on Knowledge and Technology of Engineering Sciences of Iran
17 بررسی امکان استفاده از حفاری زیرفشار تعادلی سازند سروکو واقع در میدان نفتی اهواز (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
18 بررسی پایداری پایه در بازیابی پایه ها در روش استخراج اتاق و پایه با استفاده از مدلسازی عددی (Download Paper) National Congress of Iron and Steel Industries
19 بررسی پایداری چاههای نفت مایل با استفاده از نرمافزار Comsol (Download Paper) 1st national conference on oil, gas, petrochemical and sustainable development
20 بررسی تاثیر تزریایق رزین بر خصوص ت فیزیکی- مکانیکی سنگهای ساختمانی (Download Paper) National Conference on Materials Engineering, Metallurgy and Mining, Iran
21 بررسی تاثیر عیوب ساخت بر مچالگی لوله جداری (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
22 بررسی تاثیر کاتیون ها بر روی پایداری دیواره چاه در سازند های شیلی (Download Paper) 4th international oil, Gas & petrochemical
23 بررسی تاثیر مدول یانگ و نسبت پواسون سیمان برپایداری چاه با استفاده ازآنالیز المان محدود (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
24 بررسی تأثیر مدول یانگ بر روی طول و عرض شکاف ایجاد شده در عملیات شکست هیدرولیکی (Download Paper) The Second National Iranian Petroleum Conference
25 بررسی تغییرات مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ در ناحیه آسیب دیده ازانفجار (Download Paper) 1st International and 3rd National Conference on Dams and hydropower
26 بررسی رفتارحلالیت فازی گاز co2 به منظورذخیره سازی آن درسفره های آب زیرزمینی (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
27 بررسی شکست کف در راهروهای پهنهای، معدن پروده 1 طبس (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
28 بررسی کاربردهای انرژی زمین گرمایی وراه های دستیابی آن (Download Paper) The First Iranian Conference on Geotechnical Engineering
29 بررسی مکانیزم شکست در سازندهای آغاجاری و میشان و طراحی Continuous Gauge Near-BitNovel Drill Bit Design و Stabilizer برای بهینه سازی مته های به کاربرده شده در این سازندها (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
30 بررسی مکانیزم شکست کف در کارگاه های جبهه کار طولانی، معدن پروده 1 طبس (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
31 بررسی مکانیزم عملیات شکاف هیدرولیکی در مخازن نفتی و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح و افزایش بازدهی آن (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
32 بررسی مکانیزم نشت گاز از مغارهای سنگی بدون پوشش ذخیره سازی محصولات هیدروکربوری (Download Paper) Second Congress of Mining Industries
33 بررسی ناپایداری در دیواره چاه مربوط به یکی ازمخازن نفتی ایران (Download Paper) 3rd Iranian Petroleum Engineering Congress
34 بررسی و تحلیل پایداری لایه های شیلی با استفاده از نرم افزارFLAC3D (در یکی از میادین نفتی ایران) (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
35 بررسی وتقسیم بندی عوامل موثربرتوزیع تنشهای واردبردیواره چاه های تولید (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
36 بهینه سازی حفاری و آتش کاری کنترل شده پیش شکافی در معدن شماره یک گل گهر (Download Paper) 2nd National Conference on Geology and Exploration of Resources
37 پردازش اطلاعات ناپیوستگیها در تحلیل پایداری شیب در معدن مس سرچشمه (Download Paper) 01st Iranian Open Pit Mines Conference
38 پیش بینی مدل رفتاری مغارهای نمکی جهت ذخیره سازی گاز (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
39 پیشگیری ، کنترل و پاکسازی آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای تامین، نگهداشت و انتقال فراورده های نفتی (Download Paper) 01st National Conference on New Procedures of Supply, Transfer And Distribution of Oil Produvts
40 تاثیر حفر تونل متروی خط 2 مشهد بر برج تجاری و مسکونی زیست خاور (Download Paper) First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable
41 تاثیر کارگاه استخراج جبهه کار طولانی در گسترش زون سست شدگی اطراف گالری ها (Download Paper) 1st Iranian Coal Congress
42 تحلیل پایداری تونل شماره 12 معدن زغالسنگ همکار (مطالعه مقایسه ای) (Download Paper) 1st Iranian Coal Congress
43 تحلیل پایداری دامنهها و بدنه سد بتنی زاوین تحت تأثیر بار زلزله (Download Paper) 10th International Congress on Civil Engineering
44 تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه به کمک روش عددی المان مجزای دو بعدی (Download Paper) 02nd Iranian Open Pit Mines Conference
45 تحلیل پایداری فضا های زیرزمینی با استفاده ازروش های عددی و تعادل حدی (مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو) (Download Paper) The 7th Iranian conference of engineering geology and the Environmen
46 تحلیل پایداری مغار ذخیره سازی مواد هیدروکربوری منطقه گچسارانبا استفاده از روش های عددی (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
47 تحلیل پایداری و تعیین سامانه ی نگهداری مغارهای ذخیره سازی نفت خام گناوه (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
48 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر بازیابی پایه در روش استخراج اتاق و پایه با استفاده از مدلسازی عددی (Download Paper) National Conference on Geology and Exploration of Resources
49 تحلیل رفتاری ناپیوستگی ها با استفاده از تکنیک DDD (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
50 تحلیل سه بعدی پایداری چاه های مایل با استفاده از نرم افزار Comsol (Download Paper) 05th Iranian Mining Engineering Conference
51 تحلیل سه بعدی مغارهای نمکی جهت ذخیره سازی گاز (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
52 تحلیل و بررسی مقاوم سازی تونل های بتن آرمه تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده از ورقه ای CFRP (Download Paper) 12th Iranian & 3rd Regional Tunnelling Conference
53 تحلیل و بررسی مقاومسازی تونلهای بتن آرمه تحت اثر بارهای دینامیکی با استفاده ازورقهای CFRP (Download Paper) 2nd Regional Conference and the 11th Iranian Tunneling Conference
54 تعیین حداقل وزن مجاز گل در حفاری تحت تعادل به روش تحلیلی در یکی از میادین جنوب غرب ایران (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
55 تعیین فشار سینه کار با استفاده از روش های تحلیلیو تجربی در روش EPB (مطالعه موردی: متروی قم) (Download Paper) 5th Iranian Rock Mechanics Conference
56 تعیین مقاومت پوش سنگ و مخزن میدان مارون و انتخاب مته (Download Paper) First National Iranian Petroleum Conference
57 حفاری چاه باریک به عنوان روشی کارامد در کاهش اثرات زیست محیطی با نگرشی ویژه بر چاهBL-12P (Download Paper) 30th Symposium of Geosciences
58 رفتارنگاری راک بولتهای تمام دوغابی و بررسی ظرفیت انتقال بار آنها (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
59 شناسایی و رتبه بندی ریسک های عملیات حفاری در میدان گازی خانگیران با استفاده از روش تصمیم گیری چند شاخه فازی (Download Paper) 3rd National Iranian Petroleum Conference & Related Industries
60 طراحی بهینه الگوی حفاری و انفجار با استفاده از تکنیک کونیا در سیکل پیشروی معدن زغالسنگ آب نیل کرمان (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
61 طراحی بهینه چاه های افقی و جهت دار با استفاده از الگوریتم های هوشمند (Download Paper) First International Conference of Oil, Gas, Petrochemical and Power Plant
62 طراحی پوشش نهایی مغار ذخیره سازی نفت گچساران (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
63 طراحی نرم افزار تعیین مستقیم نگهداری مورد نیاز به منظور جلوگیری از شکست صفحه ای در مناطق ناپایدار، مطالعه موردی معدن سرب و روی انگوران زنجان (Download Paper) International Mining Congress
64 طراحی نرم افزار تعیین مستقیم نگهداری مورد نیاز به منظور جلوگیری از شکست صفحه ای در مناطق ناپایدار، مطالعه موردی معدن سرب و روی انگوران زنجان (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
65 فاکتورهای موثر در رفتار برشی درزه های تقویت شده (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
66 کاربرد امواج فراصوت در ازدیاد برداشت ازمخازن نفت سنگین (Download Paper) The 1st National Conference for Technology Development in Oil, Gas & Petrochemical Industries
67 مبانی ذخیره سازی گاز طبیعی مایع شده در مغارهای سنگی دارایپوشش (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
68 محاسبه ضخامت ناحیه آسیب دیده از انفجار با استفاده از روشهای تجربی آزمایش بارگذاری صفحه ای و ژئورادار (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
69 مدلسازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوکهای اطراف فضاهای زیرزمینی مطالعه موردی: تونل انحراف آب سد قردانلو (Download Paper) 09th Iranian Tunneling Conference
70 مطالعات اولیه امکان سنجی جهت تعیین روش ذخیره سازی زیرزمینی گاز فشرده در شهر اردبیل (Download Paper) 15th Symposium of Geological Society of Iran
71 مطالعه عددی تأثیر پل سنگ ها در پایداری دیواره های سنگی (Download Paper) 2nd National Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering
72 مطالعه ی تأثیر پارامترهای مقاومتی توده سنگ بر وضعیت پایداریمغارهای ذخیره سازی نفت خام در سازند آغاجاری (Download Paper) 01st Iranian Virtual Conference on Underground Storage of Hydrocarbons
73 معماری فرایند ارزیابی استراتژیهای سازمان با رویکرد پیاده سازی استراتژی ها در شرکت ملی حفاری ایران (Download Paper) 11th International Conference on Strategic Management
74 مکانیسم شکست هیدرولیکی وتکنیک مدل سازی آن (Download Paper) National Conference of Energy and Environment
75 نقش تکنولوژی اطلاعات در موفقیت جاری سازی و کنترل استراتژی ها در شرکت ملی حفاری ایران (Download Paper) 11th International Conference on Strategic Management
76 نقش مدلسازی ژئومکانیکی در عملیات تزریق و ذخیره سازی زیرزمینی دی اکسیدکربن (Download Paper) The First National Conference of Petroleum Goemechanics