Doctor Korosh Shahriyar

Doctor Korosh Shahriyar

Doctor Korosh Shahriyar

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Korosh Shahriyar in Journals

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری تونلها با استفاده از روشهای تحلیلی وعددی (Download Paper) Tunneling & underground spaces Engineering Volume: 4, Issue: 2
2 بررسی انواع روشهای حفاری مرحله ای تونلهای بزرگ مقطع شهری (Download Paper) Journal of Mining Engineering Volume: 18, Issue: 34
3 بررسی تاثیر شیب بر لایه بندی دما درون تونل حین آتش سوزی تحت تهویه طبیعی (Download Paper) Journal of Mining Engineering Volume: 19, Issue: 35
4 بررسی خصوصیات ناپیوستگی ها به منظور تولید مدل شبکه گسسته شکستگی مطالعه موردی مغار نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان (Download Paper) Journal of Iranian Dam and Hydropower Volume: 3, Issue: 9
Conference Papers
row paper title conference name
1 اجرای تونل بروش مکانیزه با استفاده از TBM در توده سنگهای ضعیف (مطالعه موردی گیر کردن و توقف دستگاه TBM در تونل انتقال آب قمرود) (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
2 ارائه مدلی برای پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از ویژگی های توده سنگ مطالعه موردی تونل البرز (Download Paper) 06th National Congress on Civil Engineering
3 ارزیابی پرده ی آب بند سرریز زرینه رود با استفاده از نفوذ پذیری و خورند سیمان (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
4 ارزیابی ریسک حوادث با تاکید بر شدن و احتمال وقوع (مطالعه موردی معادن زغال سنگ کرمان) (Download Paper) 06th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
5 استفاده از اطلاعات حفاری جهت تخمین خرج ویژه در معدن گل گهر (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
6 اعمال عدم قطعیت ها در تحلیل پایداری شیروانی ها به کمک مجموعه های فازی (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
7 اعمال عدم قطعیتها در طبقه بندی مهندسی توده سنگ به کمک مجموعه های فازی (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
8 انتخاب روش زیرزمینی مناسب برای استخراج ترکیبی همزمان روباز-زیرزمینی معدن انگوران (Download Paper) 3rd International Conference on Science and Engineering
9 انتخاب ماشین تونلزنی تمام مقطع در سنگ بر اساس کاهش مخاطرات ژئوتکنیکی (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
10 اندازه‌گیری ضریب نفوذپذیری توده سنگ معدن مس سونگون با روشهای مختلف و براساس مدلهای سیستم درزه ها (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
11 ایمن سازی ساختگاه کارخانه تغلیظ معدن مس سونگون در برابر ریزش سنگ (Rockfall) (Download Paper) 05th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
12 برآورد تجربی پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگهای معدن شماره 1 گلگهر (Download Paper) 1st National Conference on Stracture, Earthquake and Geotechnics
13 برآورد تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونل سازی در مناطق شهری(مطالعه موردی:فاز اول متروی تبریز) (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
14 برآورد تحلیلی نشست ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی زمین (Download Paper) 08th International Congress on Civil Engineering
15 برآورد عددی و تحلیلی نشست سطح زمین ناشی از تونلسازی با سپر تعادلی (مطالعه موردی؛ خط هفت متروی تهران) (Download Paper) 08th Iranian Tunneling Conference
16 برآورد نشست سطح زمین با استفاده از روشهای مختلف مطالعه موردی تونل خط 2 متروی مشهد (Download Paper) 2nd Regional Conference and the 11th Iranian Tunneling Conference
17 بررسی اثر قوس زدگی در تونل های شهری مشهد مقدس با استفاده از روش تئوری ترزاقی (Download Paper) 2nd Scientific Congress on new horizons in the field of civil engineering, architecture, culture and urban management in Iran
18 بررسی پارامترهای مؤثر بر ریسک ریزش سقف در حین عملیات بازیابی پایه در معادن زغالسنگ اتاق و پایه (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
19 بررسی پایداری دیواره چاه در روش حفاری تحت تعادل با آنالیز NYZA در یکی از مخازن نفتی سازند آسماری (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
20 بررسی تاثیر تابع توزیع طول، ثابت فیشر و زاویه داری ناپیوستگی ها برروی اتصال موثر شبکه شکستگی گسسته (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
21 بررسی تاثیر عبور تونل های دوقلو از زیرگذر زند با استفاده از روش سختی نسبی- خط یک متروی شیراز (Download Paper) 04th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
22 بررسی تأثیر طول گام حفاری بر نشست سطح زمین در تونل سازی مرحله ای (Download Paper) National Conference on Mineral Sciences
23 بررسی تغییرات در مقاومت، خواص وبار وارد بر نگهداری به کمک ریاضیات فازی درتعیین پارامترهای ژئو مکانیکی (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
24 بررسی خاستگاه وتعیین پارامترهای ژئومکانیکی و تحلیل تنشها وارائه طرح نگهداری تونل انتقال آب سد چم شیر (Download Paper) 06th International Conference on Civil Engineering
25 بررسی رفتار دیواره شمال غربی پیت معدن انگوران و تأثیر اجرای عملیات رفتار سنجی در پیشگیری از وقوع حوادث و تلفات جانی و خسارات مالی (Download Paper) 07th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
26 بررسی رفتار شیب شمال غربی پیت معدن انگوران و تعیین پارامترهای مکانیک سنگی مصالح تشکیل دهنده‌ی شیب ، وزن توده ی لغزشی و مساحت  سطح لغزش (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
27 بررسی مخاطرات برخورد با قنوات و حفره های معارض در تونل های شهری مشهد مقدس (Download Paper) International Conference on architecture, urban planning, civil engineering, art and the environment; horizons of the future, look to the past
28 بررسی و تحلیل آماری و ارزیابی اقتصادی حوادث ناشی از کار در معان زغالسنگ کرمان (Download Paper) 06th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
29 بهینه سازی زاویه نصب بادبزن درون تونل البرز (Download Paper) First National Transport Infrastructure Conference
30 پیش بینی بهتر لرزش زمین ناشی از انفجار با استفاده از آنالیز خوشه ای (Download Paper) 3rd Conference on Open Pit Mine in iran
31 پیش بینی عملکرد دستگاه حفر تمام مقطع T.B.M در حفاری سنگ سخت با استفاده از روش QTBM (مطالعه موردی تونل انتقال آب قمرود) (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
32 پیش بینی نرخ نفوذ ماشین حفاری TBM در تونل انتقال آب کرج - تهران (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
33 پیش بینی نشست ناشی ازاستخراج لایه‌های شیبدار زغالسنگ منطقه پرورده طبس با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
34 پیشگیری از پدیده انفجارسنگ و ایمن سازی محیط کار با توجه به معیارهای ارزیابی و شرایط خاص تونل چشمه لنگان (Download Paper) 05th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
35 تاثیر بارگذاری یکنواخت و تناوبی بلند مدت بر ثابت های الاستیک دینامیکی سنگ نمک (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics
36 تاثیر پارامترهای ژئومکانیکی برانتخاب روش حفاری تونل البرز (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
37 تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن شماره یک سنگ آهن گل گهر سیرجان (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
38 تحلیل پایداری شیروانی مشرف به کارخانه تغلیظ مس سونگون (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
39 تحلیل پایداری شیروانی ها با استفاده از تصاویر استریوگرافیک و معادلات تعادل حدی، مطالعه موردی ساختگاه کارخانه تغلیظ مس سونگون (Download Paper) 01st National Congress on Civil Engineering
40 تحلیل پایداری و بررسی نگهداری تونل انتقال آب (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
41 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل انتقال آب لواسان تهران (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
42 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل بازکننده معادن زیرزمینی بوکسیت جاجرم (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
43 تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونلهای انحراف آب سد ونیار  (Download Paper) 03rd Iranian Rock Mechanics Conference
44 تحلیل ساختاری وگوه ای تونل انتقال آب سد چم شیر و ارائه طرح نگهداری گوه (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
45 تحلیل عددی میزان نشست زمین در مناطق شهری در اثر حفر تونلهای کمعمق (Download Paper) 2nd Regional Conference and the 11th Iranian Tunneling Conference
46 تحلیل لرزه ای تونلهای دایروی به روش شبه استاتیکی (مطالعه موردی : فاز اول متروی تبریز) (Download Paper) 07th International Congress on Civil Engineering
47 تحلیل نشست سطح زمین در اثر استخراج زغال به روش جبهه کار طولانی- مطالعه موردی منطقه زغالدار طبس (Download Paper) 02nd Iranian Mining Engineering Conference
48 تخمین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ اصلی معدن مس سونگون با استفاده از معیارهای شکست (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
49 تخمین دبی آب ورودی به تونل در توده سنگ های درزه دار (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
50 تخمین مقاومت فشاری تک محوره و مدول الاستیسیته مگنتیت معدن گل گهر، با استفاده از پارامترهای دینامیکی (Download Paper) International Mining Congress
51 تعیین پارامتر های دینامیکی با استفاده از روش های لرزه نگاری مهندسی (مطالعه موردی:شهر امیریه) (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
52 تعیین پارامترهای ژئومکانیکی تونل انتقال آب لواسان تهران به کمک نرم افزار Roclab1. 0 (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
53 تعیین خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ های دیواره معدن گل گهر (Download Paper) International Mining Congress
54 تعیین سرعت بحرانی درون تونل شیبلی حین آتش سوزی (Download Paper) 04th Iranian Mining Engineering Conference
55 تعیین فشار نگهداری حداقل برای سینه کار تونل در روش(EPB) (مطالعة موردی: متروی تبریز) (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
56 تعیین محدوده گسله کوه سفید درتونل چشمه لنگان با استفاده از روش TSP (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
57 تعیین محدوده نهایی معادن روباز با در نظر گرفتن حداقل عرض کف کاواک (Download Paper) 3rd Conference on Open Pit Mine in iran
58 توسعه کد محاسباتی FNETF با هدف شبیه سازی سیستم حصار هیدرولیکی و نشت هیدروکربن درمغارهای ذخیره سازی بدون پوشش (Download Paper) Underground Oil and Gas Storage
59 شرایط محیط کار در معادن ذغالسنگ کرمان و لزوم توجه بیشتر و جدی تر به مسائل ایمنی (Download Paper) 04th Congress on Safety, Health and Environment in Mines and Related Industries
60 طراحی سیستم تهویه تونل قلاجه حین آتش سوزی (Download Paper) 3rd National Venialation & Hygiene Conference
61 طراحی سیستم تهویه تونل کوهسار شمالی حین آتش سوزی (Download Paper) 20th Annual Conference of Mechanical Engineering
62 طراحی سیستم نگهداری بهینه تونل انتقال آب سد رودبار لرستان بر پایه روش های تجربی و مدل سازی عددی با استفاده از نرم افزار فلک دو بعدی (Download Paper) National Conference on Mineral Sciences
63 طرح پیشنهادی یک کله حفار مناسب برای TBM ، درمقطع A تونل انتقال آب صفا - بهرامجرد کرمان (Download Paper) 07th Iranian Tunneling Conference
64 قابلیت گذردهی و تزریق پذیری توده سنگهای پی سرریز سد زرینه رود (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
65 کاربرد پدیده قوسزدگی در مهندسی ژئوتکنیک (Download Paper) 1st scientific conference of new horizons in science, geography and planning, architecture and urbanism Iran
66 کاربرد روش های احتمالی در تحلیل پایداری شیروانی ها (Download Paper) 02nd Iranian Rock Mechanics Conference
67 کاربرد روشهای عددی در پیش‌بینی نشست سطحی ناشی از تونلسازی مطالعه موردی: متروی تبریز (Download Paper) 02nd National Congress on Civil Engineering
68 محاسبه دیفرانسیلی معادله پوش شکست سنگ بکر (Download Paper) 10th Students Mining Engineering Conference
69 مخاطرات تونل سازی در حفر تونل های شهری مشهد مقدس (Download Paper) 1st National Conference of the urban development
70 مخاطرات تونل سازی درحفر تونلهای شهری مشهدمقدس (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
71 مخاطرات و تمهیدات مرتبط با نشست درحفر تونلهای شهری مشهد مقدس (Download Paper) International Conference of Civil Architecture and Urban Planning at the beginning of the third millennium
72 مطالعه پارامترهای ژئومکانیکی تودهسنگ در تونل طولانی صفا- بهرامجرد، با احتساب عدمقطعیت (Download Paper) International Mining Congress
73 مطالعه خواص ناپیوستگی ها در محدوده معدن سنگ آهن گل گهر (Download Paper) 06th Symposium of Geological Society of Iran
74 مطالعة پتانسیل انفجارسنگ در تونل انتقال آب چشمه لنگان (Download Paper) 06th Iranian Tunneling Conference
75 معرفی یک رابطهی هوشمند برای پیشبینی نشست سطح ناشی از حفرتونلهای مترو (Download Paper) 2nd Regional Conference and the 11th Iranian Tunneling Conference
76 مقایسه انواع مدل های یک بعدی و چند بعدی رفتار وابسته به زمان یا خزشی توده سنگ ها (Download Paper) 2nd National Conference of Petroleum Goemechanics